Star Trek VOY - 4x18 - The Killing Game Part 1, Star Trek Voyager All Season, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[18][69]Przygotujecie si�|na odej�cie z tego �wiata![255][285]T� potyczk� uda�o ci si� wygra�,[286][329]ale Mo'Kai nigdy si� nie poddaje![357][400]- DoH-cha Scree! Zostaw j� mnie.|- Chc� ci� w�asnor�cznie zabi�.[401][423]Trzeba by�o mi zada� cios w plecy.[424][449]- Chce widzie� strach w twoich oczach.|- Sp�jrz w nie z bliska,[450][479]a zobaczysz w�asne zniszczenie.[480][540]- Jeste� pokorn� zdobycz�!|- Nie jestem niczyj� zdobycz�![592][643]Jeste� moja,|zar�wno teraz jak i po �mierci.[644][709]Ambulatorium, tu holedek drugi,|Janeway wymaga medycznej pomocy.[1814][1848]ZAB�JCZA GRA|cz�� 1[1866][1915]- Prze�yje.|- A co z jej neurointerfejsem?[1934][1976]- Jest stabilny.|- Jeste� pewien?[1977][2014]Mia�em wra�enie, �e chwilami|wiedzia�a kim jest.[2015][2049]To niemo�liwe. Podczas|symulacji monitorowa�em za�og�.[2050][2085]Wszyscy wierz�, �e s�|takimi, jakimi ich zaprogramowali�my.[2086][2111]Mam j� odes�a�|do symulacji klingo�skiej?[2112][2156]Nie, przenie� j� na holodek pierwszy.[2157][2182]Chce na niej wypr�bowa�|nowy program.[2183][2213]O wydarzeniach z jej w�asnej planety.[2214][2256]To mo�e by� bardziej skuteczne.[2944][2983]Witamy w Le Coeur de Lion.|Jestem Katrine.[2984][3024]Pierwsza kolejka na m�j rachunek.|Ale pod jednym warunkiem.[3025][3052]Zastawiacie wojn� na zewn�trz.[3053][3085]Toni, �limaki na dziewi�tk�.[3086][3118]Jacques, sam przy stoliku?[3119][3150]- Zaraz znajdziemy Ci towarzystwo.|- Dzi�kuj� madame.[3151][3184]Ju� do was wracam kochani.|Na czym stan�li�my? A tak...[3185][3229]Moja ostatnia przygoda w Pary�u...[3298][3356]Chyba i tym razem wam jej|nie opowiem. Wybaczcie mi...[3444][3477]- To on.|- Nowy komendant.[3478][3515]Brytyjski wywiad uwa�a,|�e ma nadzorowa� okupacje miasta.[3516][3546]- Co o nim wiemy?|- S�u�y� z Rommlem w P�nocnej Afryce.[3547][3588]I ze Schmidt'em w Polsce.|Jest �wietnym strategiem wojskowym.[3589][3631]- Znanym ze swego okrucie�stwa.|- Trzeba go sobie pozyska�.[3632][3661]Podaj mu Chateau Latour,|z pozdrowieniami od szefowej.[3662][3686]- Dwudziesty dziewi�ty?|- Szkoda takiego rocznika.[3687][3738]- Podaj mu trzydziesty sz�sty.|- Jak karzesz.[4032][4066]Merci, b�d�cie dzi�|hojni dla Claude.[4067][4096]Bez niego m�j g�os jest pusty.[4097][4122]Dzi�ki.[4134][4156]- �piewaj!|- Sko�czy�am dzi� wyst�p.[4157][4187]- Przyjd� jutro.|- Teraz![4188][4216]Zabierz te r�k�.[4217][4284]Pos�uchaj mnie. Je�li mi nie za�piewasz,|twoje ko�ci ozdobi� mi gr�d� mojego statku.[4285][4330]Siadaj i graj swoj� rol�. W tym scenariuszu|nie mamy �adnych statk�w.[4331][4375]Jeste�my staro�ytn� ras� �o�nierzy,|zamierzaj�c� podbi� ca�y ich �wiat.[4376][4401]Graj swoj� rol�![4402][4443]Co si� dzieje? Mademoiselle de Neuf|za�piewa jeszcze jedn� piosenk�.[4444][4465]Jak tylko si� od�wie�y, zgoda?[4466][4508]- Jest p�no...|- Po�piesz si�.[4522][4533]Tak jest.[4534][4566]- Komendant Karr.|- Zna mnie pani?[4567][4591]Pa�ska s�awa wyprzedza pana.[4592][4626]Jestem Katrine,|ten lokal nale�y do mnie.[4627][4683]Pierwsza kolejka na m�j rachunek, ale pod|warunkiem, �e zostawicie wojn� na zewn�trz.[4684][4732]Chce z pani� porozmawia�.|Na osobno�ci.[4850][4888]- Nie podoba mu si� u nas?|- Jest zdezorientowany.[4889][4915]Nie zna waszego kraju,|nie rozumie was.[4916][4958]Odnajdzie si� tutaj.|Francja dla wszystkich otwiera ramiona.[4959][4983]- S�ysza�em, co innego.|- Co takiego?[4984][5030]Chocia�by to, �e nie wszyscy z waszych|obywateli aprobuj� nasz� tu obecno��.[5031][5086]Resistance? To nie Pary�.|To jest ma�e miasteczko.[5094][5140]Bezbronne.|My wiemy, co to dyplomacja.[5141][5188]Kiedy ta wojna si� sko�czy, chcemy pozosta�|w dobrych stosunkach ze zwyci�zc�.[5189][5240]- Kimkolwiek on b�dzie?|- Kimkolwiek b�dzie.[5245][5281]Wasze miasto jest mo�e ma�e,|ale znacz�ce dla wojny.[5282][5330]Ka�de natarcie na Niemcy, od strony l�du|musi przechodzi� przez wasz� prowincje.[5331][5354]W�wczas zjawi� si� tu partyzanci.[5355][5401]Gdy si� zjawi�,|powiem to co m�wi� wszystkim:[5402][5443]"Zostawcie wojn� na zewn�trz."[5448][5476]- Doskona�e.|- Panie komendancie[5477][5504]Otrzyma�em informacje, �e w|maszynowni maj� powa�ny problem.[5505][5533]Sie� plazmy nap�du|zosta�a zdestabilizowana.[5534][5554]O czym on m�wi?[5555][5597]To nie ma z wami nic wsp�lnego.[5602][5626]- Za �owy|- Za �owy?[5627][5691]Na Resistance. Wiele sobie|obiecuje po tropieniu tych �mia�k�w.[5692][5720]I zabijaniu.[5838][5865]Au revoir.[5922][5968]- Ile zarobili�my?|- Ma�o jak na sobotni wiecz�r.[5969][6005]- 1240 frank�w i 81 marek.|- Wystarczy na oscylator,[6006][6043]kt�ry wyd�u�y zasi�g naszego radia.[6044][6068]Jutro z samego rana,|wybierzesz si� na wycieczk�.[6069][6135]Na wie�, do Monsieur Groleau. Ma ca�y|sk�adzik lamp elektronowych.[6149][6183]Pytaj o oscylator wysokiej cz�stotliwo�ci.|Zaproponuj trzysta frank�w[6184][6204]ale nie bierz za wi�cej ni� pi��set.[6205][6226]- Mamy wa�niejsze potrzeby.|- Na przyk�ad?[6227][6273]Potrzebujemy wyrzutnika, kt�ry mo�e|strzela� granatami przeciwpancernymi.[6274][6308]- Chcesz wysadzi� czo�g.|- Niewykluczone.[6309][6332]O ile wiem nie tworzymy tu armii.[6333][6378]To mo�e czas j� stworzy�? Miasto od|miesi�cy okupuj� trzy niemieckie bataliony[6379][6409]A ich dywizja pancerna|stacjonuje w pobli�u.[6410][6442]Kiedy przyb�d� amerykanie i zacznie|si� walka, nie chce sta� obok pianina,[6443][6468]i �piewa�|"Czy ca�owa� ci� to grzech".[6469][6505]Amerykanie nawet nie zbli�� si�|do miasta bez naszej pomocy.[6506][6549]A je�li nie wyzwol� Sainte Claire,|uderzenie na Niemcy mo�e si� nie uda�.[6550][6582]Naszym zadaniem jest zbieranie informacji|o ruchach niemieckich wojsk,[6583][6617]- i przekazywa� je aliantom.|- Mam dosy� przypalania nazistom cygar,[6618][6664]i �miania si� z ich �art�w. Pomogliby�my|aliantom strzelaj�c do tych potwor�w.[6665][6696]Kiedy zaczniemy strzela�|zdekonspirujemy si�.[6697][6720]Oni nas nie podejrzewaj�.[6721][6751]Nie zaryzykuje ca�ej operacji,|tylko dlatego, �e tobie �pieszy si�[6752][6780]- do naciskania na cyngiel.|- Nie tylko mnie madame...[6781][6809]Ale ja jestem dow�dc�,|kt�rego rozkazy wykonujecie,[6810][6857]i dlatego p�jdziesz rano po oscylator.[6864][6892]Wszyscy jeste�my ju� zm�czeni.[6893][6920]To by�y ci�kie cztery lata,|ale wierz mi Trzecia Rzesza[6921][6954]r�wnie� je czuje i nie wolno|nam teraz tego zaprzepa�ci�.[6955][7001]Wiadomo�� od Amerykan�w|nadejdzie lada dzie�.[7002][7030]By� mo�e...[7045][7079]- Znowu?|- Niestety.[7085][7131]Ale� ona jest bojowa. Jej zachowanie|mo�e nas wystawi� na ryzyko.[7132][7156]Mo�e taki jest jej zamiar.[7157][7186]Je�li masz jakie�|podejrzenia, chce je pozna�.[7187][7222]Podwa�a ka�d� nasz� decyzje.|A w kilku wa�nych zadaniach[7223][7250]nie zastosowa�a si� do rozkaz�w.[7251][7281]- Partyzanci bywaj� niepokorni.|- Obawiam si�,[7282][7307]�e ona mo�e nas zdekonspirowa�.[7308][7333]To nasz jedyny specjalista od uzbrojenia.[7334][7354]Mo�e si� wyciszy?[7355][7386]Jest nam potrzebna.|Obserwujmy j�.[7387][7413]Ka� j� �ledzi� przez kilka dni.[7414][7468]Je�li dzia�a na rzecz|nazist�w, wyeliminujemy j�.[7684][7721]Zapisz to na moje konto.[7755][7780]Hej ty![7853][7883]Z�a� z roweru![7895][7915]Co masz w koszyku?[7916][7958]Tylko rzeczy niezb�dne do �ycia.[8102][8127]Mo�esz jecha� tam gdzie jecha�e�.[8128][8166]Ju� jad�,|ju� mnie tu nie ma.[8167][8218]Gdyby to ode mnie zale�a�o,|ju� by� nie �y�.[8292][8323]/A teraz ostatnie doniesienia o pogodzie.[8324][8363]/Obecnie temperatura w Dover wynosi|/dwadzie�cia stopni Celsjusza.[8364][8404]/W ci�gu najbli�szej doby...[8409][8440]Znowu im ucieka.[8459][8501]Wed�ug najnowszych meldunk�w, s� dwie|niemieckie dywizje zmechanizowane.[8502][8522]- Tutaj i tutaj.|- Kiedy dosta�e� te informacje?[8523][8542]- Dwie doby temu.|- Nieaktualne.[8543][8579]/M�wi Reginald Smith. S�uchaj�|/pa�stwo brytyjskiej sieci radiowe.[8580][8634]/Ta wiadomo�� zostanie|/powt�rzona za 45 sekund.[8720][8762]- Zamkni�te.|- Poranna dostawa.[8780][8813]- Sp�ni�e� si�, co si� sta�o?|- Zatrzyma� mnie jeden z przedstawicieli[8814][8837]- rasy pan�w.|- Drugi raz w tym tygodniu.[8838][8859]Najwyra�niej zwi�kszyli liczb� patroli.[8860][8882]Mo�e ju� czas �eby�my zmienili kuriera?[8883][8904]Nasz piekarz staje si� podejrzany.[8905][8931]Nie ma powod�w do obaw.|Codziennie zmieniam tras�.[8932][8960]A poza tym zjedna�em|sobie kilku gestapowc�w.[8961][8996]- Uwielbiaj� moj� strucle.|/- To by� Jazzy McNulty i jego[8997][9040]/niepowtarzalny big band.|/A teraz prognoza pogody na dzie�[9041][9093]/22 wrze�nia 1944 roku.|/W Londynie pochmurno,[9106][9154]/w po�udnie przewidywane s� opady deszczu.|/Temperatura od 20 do 30 stopni[9155][9194]/na po�udniu kraju. Na p�nocnym|/wybrze�u wieje silny wiatr.[9195][9237]/Jest ulewa. Fale oceanu|/osi�gaj� dwa i p� metra.[9238][9289]/Z innych miejscowo�ci mamy r�wnie�|/doniesienia o silnych opadach.[9290][9332]/W Dover temperatura 23 stopnie,|/nad kana�em g�sta mg�a.[9333][9373]/W najbli�szym czasie temperatura|/mo�e spa�� nawet do 15 stopni.[9374][9399]/- M�wi...|- Koniec.[9400][9428]- Jaki jest klucz?|- Co pi�ta litera, co trzecia samog�oska.[9429][9468]U�y� sekwencji dekoduj�cej.[9494][9522]Wiem,|"Dow�dztwo Armii Sprzymierzonych".[9523][9558]- Pewnie co� wa�nego.|- Wszystkie wiadomo�ci na wojnie s� wa�ne.[9559][9591]- Nie wolno o tym zapomina�.|- Ma pan racje, ale czy wszystko[9592][9612]zawsze jest takie logiczne?[9613][9658]W podziemnej walce logika to pot�na|bro�. Warto si� ni� pos�ugiwa�.[9659][9693]Ameryka�ska dywizja piechoty.[9694][9731]Uderzy na Sainte Claire|we wtorek o �wicie.[9732][9764]- Za dwa dni.|- Potrzebna pomoc.[9765][9794]Zniszczy� ��czno�� wroga.|Koniec wiadomo�ci.[9795][9822]Niemiecki nadajnik radiowy|jest w kwaterze g��wnej.[... [ Pobierz całość w formacie PDF ]