Star Trek VOY - 6x08 - One Small Step, Star Trek Voyager All Season, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[81][118]/Ares 4 do Kumagawy.|/Jak si� wam podoba� wsch�d s�o�ca?[118][184]/By� pi�kny. Z lekkim odcieniem zieleni.|/Ca�kiem niezwyk�y.[186][228]- �a�uj�, �e tego nie widzia�em.|/- Nast�pnym razem, poruczniku.[229][248]Jakie� post�py w odwiertach?[249][290]/Tak. Przebili�my si� przez warstw�|/tlenku �elaza i dotarli�my do 8 metr�w.[291][332]/Pod koniec dnia powinni�my|/mie� pierwsze pr�bki.[333][366]Je�eli chodzi o wa�niejsze sprawy,|to otrzymali�my wiadomo�� z Houston.[367][405]- Yankees wygrali pi�ty mecz w Lidze �wiatowej.|/- Jeste� mi winny 20 dolar�w.[406][429]Zosta� jeszcze jeden mecz.[430][472]Nie tylko my tworzymy dzisiaj histori�.|Bokai w�a�nie pobi� rekord DiMaggio.[473][484]/Nie wierz�.[485][510]Moim zdaniem Houston|manipuluje wynikami.[511][541]/W kontroli lotu jest zbyt|/du�o fan�w Kings'�w.[542][573]Wi�c jak wyja�nisz, �e Bokai|pobi� Yankee Clipper'a?[604][636]/Komandorze?|/Na sekund� stracili�my ��czno��.[636][656]Troch� mn� rzuca.[668][698]- Odbieram jakie� turbulencje.|/- Na tej wysoko�ci?[700][726]Sprawdzam radar...[728][758]- Co, u diab�a...?|/- Co si� dzieje, John?[759][807]Jaki� obiekt si� do mnie zbli�a,|kierunek sto dwadzie�cia jeden koma sze��.[808][844]Cokolwiek to jest, jest ogromne,|ponad dziesi�� tysi�cy metr�w �rednicy.[845][875]/Jak co� takiego|/mog�o si� pojawi� znik�d?[875][925]Nie wiem, ale wol� zej�� mu z drogi...|Odpalam silniki.[926][952]/To pewnie tylko protuberancje s�oneczne.[953][988]Miejmy nadziej�...[1061][1100]To nie protuberancje...[1295][1330]STAR TREK VOYAGER|S06 E08 - One Small Step[2174][2212]/Data gwiezdna 53292.7[2215][2229]JEDEN MA�Y KROK[2233][2260]Prosz�.[2279][2306]Prosz�![2466][2508]- Chakotay do mostka.|/- Tu przesy�ownia dwa.[2509][2549]- Pr�bowa�em po��czy� si� z mostkiem.|/- Pa�ski sygna� zosta� skierowany tutaj, sir.[2550][2615]- Mo�e mnie pan prze��czy�?|/- Przepraszam... kto... gdzie?[2616][2653]- Neelix?|/- Komandor?[3023][3050]Widz�, �e zmieniasz co�|w rdzeniu komputera...[3051][3079]Dokonuj� pewnych ulepsze�|w systemie sterowania.[3081][3116]Ale twoje zmiany|naruszy�y inne systemy.[3117][3142]Niewielkie odchy�y,|zaraz je skoryguj�.[3144][3166]Nie pami�tam, �eby�|mia�a na to pozwolenie...[3167][3202]Rdze� mia� zbyt ma�� wydajno��,|trzeba by�o to poprawi�.[3204][3234]Doceniam twoj� inicjatyw�,|ale to nie le�y w twoich kompetencjach.[3235][3290]Wspomina�am o tych modyfikacjach,|ale porucznik Torres ignorowa�a mnie.[3290][3350]- Demonstracja b�dzie bardziej przekonuj�ca.|- W�tpi�, �eby ta zmieni�a jej zdanie.[3351][3398]Najwyra�niej Voyager nie jest|jeszcze gotowy na asymilacj�...[3398][3448]To �art. Doktor powiedzia�, �e powinnam|roz�adowywa� napi�cia �artuj�c.[3449][3530]�wietny pomys�. To jak b�dzie z tymi|systemami, �ebym m�g� wr�ci� do ksi��ki?[3537][3600]Okr�t traci moc. Brak zwi�zku|z moimi modyfikacjami.[3628][3670]Wy�si oficerowie na mostek.[3710][3753]Jest druga w nocy, chor��y. Lepiej, �eby|by�o to co� wi�cej ni� turbulencje...[3755][3794]Nie zawiedzie si� pani. Zaburzenie|grawimetryczne 9 poziomu zbli�a si� do nas.[3795][3848]- Wy�ania si� z podprzestrzeni.|- Na ekran.[3862][3888]Os�ony.[3928][3989]- Kieruje si� prosto na nas.|- Manewry uchyleniowe.[4046][4067]- Kapitanie.|- Przywitaj si� z trzydziestoma[4067][4105]- milionami terad�uli energii.|- To co� nas goni.[4106][4154]- Nie mog� uciec na impulsowej.|- Przejd� w warp.[4155][4183]- Zak��ca nasze pole warp.|- Je�li si� zbli�y, napr�enie[4184][4208]grawimetryczne|rozerwie nas na strz�py.[4209][4264]Poznaj� to zjawisko. To anomalia|kosmiczna numer pi��-dwa-jeden.[4265][4293]Przyci�ga j� nasze|pole elektromagnetyczne.[4294][4329]Musimy wy��czy� zasilanie|i odwr�ci� polaryzacj� os�on.[4330][4357]Wykona�.[4420][4451]Blisko by�o.[4454][4505]Te� poznaj� t� anomali�.|To elipsa grawitonowa.[4506][4535]Wed�ug bazy danych|porusza si� w podprzestrzeni,[4536][4582]wychodz�c z niej czasem|ca�kiem niespodziewanie.[4583][4623]By�a obserwowana tylko kilka razy.[4624][4666]- Ares cztery.|- Komandorze?[4668][4688]Jedna z pierwszych misji na Marsa.[4689][4716]Modu� dow�dczy|zosta� wessany przez[4716][4738]podobny tw�r w dwa|tysi�ce trzydziestym drugim.[4739][4774]Pami�tam, czyta�em o tym.|Dw�ch astronaut�w by�o uwi�zionych[4775][4804]na Marsie przez tygodnie|zanim przyby�a pomoc.[4805][4859]Nikt jeszcze nie by� tak blisko i prze�y�.|To mo�e by� dla nas szansa.[4860][4934]Og�osi� ��ty alarm. Utrzymywa� nasz� moc|na minimum. Utrzyma� bezpieczn� odleg�o��.[4935][4973]Sugeruj� wystrzelenie sondy,|aby zbada� dok�adnie ten tw�r.[4974][5057]Byle szybko, bo nie wiadomo kiedy nasz go��|zniknie z powrotem w podprzestrzeni.[5125][5167]Odbieram telemetri� z sondy.[5195][5242]Wygl�da na to,|�e anomalia ma stabilne j�dro.[5243][5285]- Oko cyklonu...|- Ciekawa metafora.[5286][5328]Komputer: Przeprowad�|analiz� multispektraln� j�dra.[5329][5354]/Analiza w toku.[5355][5384]Borg wynalaz� os�ony do|pokonywania tego typu zaburze�.[5385][5433]Zamierzam rozproszy� anomalie od �rodka.[5434][5508]By�oby kr�tkowzroczne zniszczy� fenomen.|Powinni�my najpierw go zbada�.[5509][5553]Nie s�dzi�am, �e podzielasz zami�owanie|za�ogi do eksploracji.[5554][5579]Jestem oficerem floty.[5580][5604]Kiedy ryzyko przewy�sza|potencjalny zysk,[5605][5629]eksploracja przestaje by� logiczna.[5630][5657]Nie wiemy, co|mo�emy tam znale��.[5658][5694]Mo�emy natkn�� si� na|niespodziewane odkrycie.[5695][5736]/Analiza j�dra zako�czona.[5747][5778]W j�drze jest ponad 2,8 miliarda substancji.[5779][5803]Fascynuj�ce.[5804][5855]Komputer znalaz� kilka stop�w|pochodz�cych z sektora zero-zero-jeden.[5855][5878]Tytan i kompozyty polimerowe.[5880][5907]Materia�y pochodz�ce|z dwudziestego pierwszego wieku.[5908][5941]By�y u�ywane do budowy|pierwszych okr�t�w.[5942][5993]Komandor Chakotay wspomina� co� o okr�cie,|kt�ry zagin�� w elipsie.[5994][6044]Te stopy pasuj� do poszycia kapsu�y.[6065][6111]Naprawd� niespodziewane odkrycie.[6209][6238]Mia� czterdzie�ci sze�� metr�w d�ugo�ci,|dziewi��dziesi�t dwie tony metryczne,[6240][6284]by� nap�dzany przez silniki jonowe trzeciej|generacji i mia� sensory transpektralne.[6285][6316]Ares cztery by� pilotowany|przez porucznika Johna F. Kelly'ego,[6317][6356]jego koledzy, Rose Kumagawa|i Andrei Novakovish[6357][6384]ko�czyli badania na powierzchni,[6385][6419]kiedy Kelly zauwa�y� obiekt|zbli�aj�cy si� do niego.[6420][6461]P�niej okr�t znikn�� z radar�w NASA.[6461][6502]Ten incydent niemal zniszczy�|ca�y program eksploracji.[6502][6526]To by�o pierwsze spotkanie|z anomali� kosmiczn�.[6527][6575]Siedem, m�wi�a�, �e Borg ma technologi�,|kt�ra pozwala na wej�cie do �rodka anomalii.[6576][6602]Odpowiednie modyfikacje os�on.[6602][6631]Mo�e mogliby�my|zmodyfikowa� tak Flyera?[6632][6659]Czy zamierza pani kapitan|odnale�� modu� dow�dczy.[6660][6684]- To co z niego zosta�o.|- Wed�ug moich oblicze�[6685][6726]mamy mniej ni� szesna�cie godzin,|zanim anomalia wejdzie w podprzestrze�.[6728][6759]Wi�c musimy pracowa� szybko.|Harry, B'Elanna, pom�cie[6760][6807]Siedem przy modyfikacjach Flyera.|Tom, przejrzyj dane Aresa cztery,[6808][6869]mo�e co� przeoczyli�my.|Potrzebuj� dow�dcy misji...[6871][6934]- Zg�aszam si� na ochotnika.|- Tak my�la�am. Do pracy.[6961][6982]Co� si� sta�o, Siedem?[6983][7003]Anomalia jest tak|samo niebezpieczna[7004][7028]i nieprzewidywalna,|jak trzysta lat temu.[7030][7060]Ale Delta Flyer jest troch� bardziej|zaawansowany ni� Ares cztery.[7061][7106]- Poradzi sobie.|- To mo�e nie by� wystarczaj�ce.[7108][7142]Bior� pod uwag� twoje obawy,|ale podj�am ju� decyzj�.[7143][7188]Wydaje mi si�, �e wyprawa po modu�|jest bardziej sentymentalna ni� naukowa.[7189][7237]Nie mog� si� spiera�. Je�li|zawsze najwa�niejsza by�aby nauka,[7238][7269]mieliby�my flot� sond, a nie okr�t�w.[7270][7299]Eksploracja, to zobaczenie|czego� na w�asne oczy.[7300][7326]W tym przypadku odkrywamy przesz�o��.[7327][7368]W jaki spos�b odzyskanie tego artefaktu|polepszy pani zrozumienie historii?[7369][7425]Czyni�c go cz�ci� nas.|Odkrywanie antycznych obelisk�w na Wolkanie,[7426][7502]czy poszukiwania �lad�w Kahlessa|czyni� archeolog�w cz�ci� historii.[7536][7579]Jako Borg nigdy nie odkrywa�a�|historii, po prostu j� zna�a�[7580][7661]i nigdy jej nie docenia�a�. Mo�e to|dobra okazja, �eby� odkry�a sam� siebie.[7664][7691]Przydziela mnie pani do tej misji?[7691][7745]Powiedzmy, �e zach�cam do zg�oszenia si�.[7770][7806]/To nie protuberancje.[7828][7856]/Mo�esz to opisa�, John?[7857][7910]/- Ma z dziesi�� tysi�cy metr�w szeroko�ci.|/- John, tracimy sygna�.[7911][7955]/Emituje promieniowanie elektromagnetyczne,|/zak��caj�ce g��wne systemy.[7956][8014]/Nie mog� uciec. Uruchamiam|/rejestrator transpektralny.[8015][8094]/Zbior� jak najwi�cej danych. Jest|/nade mn�, prze�l� tyle danych, ile mog�.[8106][8137]To ca�y zapis.[8148][8185]NASA odebra�a ostatnie|dane od Kelly'ego o 9:22,[8187][8218]dziewietnastego pa�dziernika 2033 roku.[8219][8242]A my�la�em, �e to ja|mam kota na punkcie Marsa...[8244][8266]Wygl�da na to, �e wiesz|o Aresie cztery wi�cej ni� ja...[8267][8300]Misje marsja�skie przetar�y|drog� w eksploracji kosmosu.[8301][8322]Kelly by� moim|bohaterem w dzieci�stwie.[8323][8350]Moim te�.[8358][8399]Wielkie po�wi�cenie, wiedzia�, �e|zginie, ale nie przesta� zbiera� danych.[8400][8436]Mieli jeszcze gorsze warunki ni� my.[8436][8478]- My�lisz, �e mamy �atwo?|- �artujesz? Nap�d warp, os�ony,[8479][8517]transportery, mamy tutaj luksus.[8518][8569]Kelly i Kumagawa, Armstrong|i Glen, to byli prawdziwi pionierzy...[8570][8619]- Nie przeszkadzam?|- W�a�nie wychwalali�my pewnego odkrywc�.[8620][8659]Kult bohatera - gloryfikacja|osi�gni�� jednostki.[8659][8682]Wiedz�, �e nie mia�a�|�adnych idoli w dzieci�stwie.[8683][8711]W kolekt... [ Pobierz całość w formacie PDF ]