Star Trek VOY - 7x04 - Repression, Star Trek Voyager All Season, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[29][98]Prorocy �piewaj�. To �wi�ty czas.|B'tanay: czas przebudzenia.[155][195]Powr�t do ciemnego miejsca,|z kt�rego powsta�o ca�e �ycie.[196][251]Pierwotna energia �aduje twoj�|krew energi� ponownych narodzin.[252][305]Umys� budzi si�|i skupia na swym zadaniu.[310][366]Pagh'tem'far. B'tanay.|Pagh'tem'far. B'tanay.[585][605]przedstawia...[610][640]STAR TREK VOYAGER|S07 E04 - Repression[1495][1522]T�UMIONE EMOCJE[1550][1610]�wie�e kwiaty? Popo�udnie w holodeku?|Czuj� si�, jakby�my nadal si� umawiali.[1611][1634]Sekret trwa�ego ma��e�stwa:|utrzyma� romans.[1635][1665]Nie narzekam.[1681][1719]- Sala wyk�adowa?|- Zgaduj dalej.[1720][1777]- Opera? Kolejny wyst�p Doktora?|- To jest kino.[1778][1859]Palace Theater w Chicago, zbudowany w 1932.|Sp�jrz na detale przy zdobieniach.[1860][1900]- Nie wygl�da na zbyt funkcjonalne.|- To miejsce nie ma by� funkcjonalne.[1901][1938]Tu chodzi o fantazj�.[1973][2003]- Guma do �ucia.|- Jest te� co� takiego[2004][2024]jak zbyt du�a autentyczno��.[2025][2082]Zwracanie uwagi na szczeg�y.|To sprawia, �e jest to zabawne.[2084][2120]- Okulary ochronne?|- Przez nie obrazy b�d� si�[2121][2163]- wydawa�y tr�jwymiarowe.|- Wyja�nijmy co�.[2164][2200]Zada�e� sobie tyle trudu, by|zaprojektowa� tr�jwymiarowe �rodowisko,[2201][2235]kt�re wy�wietla dwuwymiarowe obrazy,|a teraz chcesz, bym to nosi�a,[2236][2298]- �eby wydawa�y si� tr�jwymiarowe?|- �wietne, prawda?[2570][2632]- Z�apa� ci� skurcz?|- Ludzie chodzili do kina nie tylko na filmy.[2633][2693]- Naprawd�? To po co chodzili?|- Zademonstruj� ci.[2743][2796]Ju� wiem, dlaczego|to by�o tak popularne.[2820][2899]- Mo�e by�oby zabawniej, gdyby�my byli sami.|- Komputer, usu� publiczno��.[2922][2965]Kto jest w pierwszym|rz�dzie? To jaki� b��d.[2966][3001]Nie. To jest Tabor.[3081][3117]Wszystko w porz�dku?[3161][3216]Wydaje si� by� w �pi�czce, ale|odbieram niezwyk�� aktywno�� synaptyczn�.[3217][3240]- Co si� z nim sta�o?|- Nie wiem.[3241][3263]Chcia�bym wiedzie�, co robi�|przez par� ostatnich tygodni:[3264][3337]- gdzie pracowa�, misje poza statkiem...|- Zajrz� do jego harmonogramu s�u�by.[3338][3361]Czy chor��y Tabor nosi� to,|kiedy zosta� znaleziony?[3362][3413]- Nie, le�a�o obok niego na pod�odze.|- Nie s�dz�, �e to powoduje �pi�czk�.[3414][3453]�wiat�a mrugaj�ce w pewnych|cz�stotliwo�ciach mog� powodowa� napady.[3455][3492]Powinni�my przeanalizowa�|w�a�ciwo�ci tego "filmu".[3493][3529]- Kiedy ostatni raz rozmawia� pan z Taborem?|- Dziesi��, pi�tna�cie minut[3530][3575]- przed tym, jak przyszli�my tu z B'Elann�.|- Powiedzia�, �e program jest w��czony.[3576][3604]Zabawne...[3604][3634]Poruczniku?[3634][3683]Kiedy byli�my w Maquis, �artowali�my,|�e Tabor ma swoje w�asne pole si�owe.[3684][3722]Wyszed� z kilkunastu potyczek|nawet nie brudz�c sobie ubrania.[3723][3762]On ca�y czas �yje. Mo�e|jego pole si�owe trzyma.[3762][3801]Komandorze, przejrza�em zapisy czujnik�w|z czterech godzin, jakie sp�dzi� tu Tabor.[3802][3844]Wszystkie systemy pracowa�y normalnie.|Protoko�y bezpiecze�stwa by�y w��czone.[3845][3869]Przeprowadzi� diagnostyk�|poziomu pi�tego na tych zapisach.[3870][3895]/Janeway do Tuvoka. Prosz�|/zg�osi� si� do ambulatorium.[3896][3913]Ju� id�.[3915][3969]Znalaz�em kilka mikrop�kni�� w jego czaszce.|S� ma�e, ale ich wz�r wskazuje na to,[3971][4029]�e dozna� jakiego� urazu. S� tak�e oznaki|podsk�rnych obra�e� na prawym barku.[4029][4062]- Ten cz�owiek zosta� zaatakowany.|- Mo�liwe, �e sprawca jest wci�� na statku.[4062][4112]��ty alarm. Tuvok,|b�dziesz prowadzi� dochodzenie.[4114][4150]Tak jest, kapitanie.[4211][4259]Obej�cie ochrony, Tuvok pi alfa.[4283][4303]Komandorze.[4304][4347]Za�ogantko Jor, je�li si� nie myl�,|pani kwatera jest na pok�adzie czwartym.[4349][4386]S�ysza�am, co si� sta�o z Taborem.|Szuka�am dla niego ksi��ki.[4387][4411]Obawiam si�, �e on|nie jest w stanie czyta�.[4412][4472]Mia�am zamiar mu czyta�. Niekiedy|pomaga, gdy s�yszy si� znajomy g�os.[4473][4508]Pani i Tabor byli�cie przyjaci�mi.|Czy ma pani jakie� podejrzenia,[4510][4558]- dlaczego kto� chcia�by go zrani�?|- Nie mog� sobie tego wyobrazi�.[4560][4603]Mog�aby mi pani powiedzie�, gdzie|pani by�a dzi� mi�dzy si�dm� a jedenast�?[4604][4675]Na s�u�bie. W maszynowni. Mo�e|pan sprawdzi� u porucznik Torres.[4680][4737]To nie b�dzie konieczne.|Dzi�kuj�, za�ogancie.[4792][4829]Harry znalaz� �lady, �e kto� grzeba�|w zapisach czujnik�w holodeku.[4831][4867]- Kilka plik�w zosta�o skasowanych.|- Jakie� �lady intruza?[4869][4884]Nie, nic.[4885][4942]Uwa�am, �e odpowiedzialny|za to jest cz�onek za�ogi.[4943][4980]Tabor by� powszechnie lubiany.|Jaki by�by motyw?[4980][5021]Mam jedn� podejrzan�.|Za�ogant Jor.[5022][5072]Trudno mi w to uwierzy�. Znam j�|od lat. Ona i Tabor byli przyjaci�mi.[5073][5105]Bliskimi przyjaci�mi.|Ona ma dost�p do jego kwatery.[5106][5143]- Bliska znajomo�� to nie przest�pstwo.|- Ze swojego do�wiadczenia wiem,[5144][5178]�e emocjonalne zaanga�owanie cz�sto|prowadzi do nieprzewidywalnego zachowania.[5179][5230]- To opinia, nie dow�d.|- Mog� by� inni podejrzani.[5231][5283]Mam zamiar przes�ucha� wszystkich,|kt�rzy ostatnio mieli kontakt z Taborem.[5284][5351]Sprawdz� wewn�trzne czujniki.|Zobaczymy, co jeszcze znajd�.[5375][5404]Komandorze.[5429][5469]Wydaje si� pan przekonany,|�e za tym stoi kto� z za�ogi.[5470][5525]Nie mo�e pan m�wi�, �e to jedyne logiczne|rozwi�zanie, bo ja my�l� te� o kilku innych.[5526][5568]Zdaj� sobie spraw�, �e moje|przypuszczenia wydaj� si� przedwczesne.[5569][5624]Ale odczuwam co do tego silne odczucia.|Mo�e to pani nazwa� przeczuciem.[5625][5681]- Nie wiedzia�am, �e Wolkani maja przeczucia.|- Nie potrafi� tego wyt�umaczy�, kapitanie,[5682][5729]ale te� nie mog� tego zignorowa�. Kto�|na pok�adzie jest za to odpowiedzialny,[5730][5777]a ja zamierzam si� dowiedzie� kto.[5831][5910]- Zmiany ci�nienia w jeden-jeden-cztery.|- Lepiej sprawd� uszczelnienia.[6133][6179]Yosa do maszynowni.|Maszynownia?[6265][6289]Halo?[6439][6461]Komputer, zamknij w�az|sze��-jeden-trzy-beta.[6462][6494]/Niewykonalne.[6528][6568]Za�ogant Yosa do ochrony.[6607][6679]Jego odczyty korowe s� identyczne jak Tabora|i ma takie same mikrop�kni�cia prawej skroni.[6680][6709]- Kto go znalaz�?|- Za�ogant Jor.[6710][6763]Chakotay do za�ogant Jor.|Jor, odpowiedz.[6767][6840]- Komputer, zlokalizuj za�ogantk� Jor.|/- Za�ogantka Jor jest w mesie.[6972][7002]Za�ogantko Jor.[7100][7138]Je�li ta sytuacja si� utrzyma, b�d� musia�|otworzy� specjalny oddzia� �pi�czkowy.[7138][7193]Spojrzyj na ich nazwiska. Powiedz|mi, je�eli co� ci� zaskoczy.[7194][7243]- Byli Maquis.|- Zbieg okoliczno�ci, albo kto� ich wybiera�.[7244][7274]Od lat nie by�o �adnej wrogo�ci|miedzy Maquis a reszt� za�ogi.[7275][7312]Mo�e kto� z twojej za�ogi|nie mo�e zapomnie� o przesz�o�ci.[7313][7359]- Mojej za�ogi?|- Naszej za�ogi.[7367][7405]- Mo�esz ju� postawi� diagnoz�, Doktorze?|- Wszyscy maj� te same zak��cenia[7406][7442]w �cie�kach synaptycznych.|Te same p�kni�cia czaszki,[7443][7497]urazy, ale nadal nie znam|przyczyny, ani jak to odwr�ci�.[7498][7534]- Pa�skie dochodzenie?|- Nic ostatecznego.[7535][7564]Pi�ciu cz�onk�w za�ogi w �pi�czce,|a nie mamy nawet jednego �ladu?[7565][7594]Napastnik musi mie� dost�p|do protoko��w bezpiecze�stwa.[7596][7620]Nie ma innego sposobu, by|m�g� inaczej unikn�� wykrycia.[7621][7690]Lepiej znajd�cie jaki� spos�b, by|ochroni� reszt� Maquis. Ko�cz� mi si� ��ka.[7691][7726]- Czego pan od nas oczekuje?|- B�d�cie czujni.[7727][7753]O wszystkim podejrzanym|meldujcie komandorowi Tuvokowi.[7754][7779]Wo�a�bym meldowa� panu,|je�li nie sprawi to r�nicy.[7780][7801]On ma racj�. Nigdy|nie ufa�em Wolkanowi.[7802][7830]- Zdradzi� nas wcze�niej.|- Wykonywa� swoje obowi�zki.[7831][7855]Nie dba� o Maquis kiedy�,|wi�c dlaczego mia�by teraz?[7856][7888]- Nie jeste�my ju� Maquis.|- Powiedz to tym w ambulatorium.[7889][7922]Przesta�cie. Od�o�yli�my r�nice pogl�d�w|na bok siedem lat temu. To stara historia.[7923][7971]- Mo�e historia lubi si� powtarza�.|- To prawda, �e nie wiemy, przed czym[7972][8000]si� bronimy, ale ostatni� rzecz�, jakiej|teraz potrzebujemy, jest wybuch paranoi.[8001][8041]Teraz, zanim tego nie rozwi��emy,|chc�, �eby�cie nosili fazery.[8042][8070]Nikt sam nigdzie nie chodzi.[8071][8102]Pomy�leli�my, �e mo�e intruz zostawi�|za sob� jaki� rodzaj obrazu w negatywie.[8103][8144]Przemieszczone fotony. Tom wymy�li�, �e je�li|zag�uszymy �rodowisko fotonowe i wzmocnimy...[8145][8205]Mo�emy pochwali� pomys�owo�� pana|Parisa p�niej. Co znale�li�cie?[8249][8304]- Chor��y Tabor.|- A teraz popatrzcie na to.[8312][8341]- Imponuj�ce.|- Nie m�wi to nam, kim by� napastnik,[8342][8363]ale wiemy ju�, �e kto� inny tam by�.[8363][8395]Mo�e pan ekstrapolowa�|wzrost i wag� napastnika?[8395][8443]Miedzy sto siedemdziesi�cioma|a sto dziewi��dziesi�cioma centymetrami.[8445][8490]- Mo�e siedemdziesi�t pi�� kilogram�w.|- To opisuje oko�o po�owy cz�onk�w za�ogi.[8491][8534]- Mo�emy chocia� wyeliminowa� Naomi Wildman.|- Mo�liwe jest zwi�kszenie rozdzielczo�ci?[8534][8559]Ju� nad tym pracujemy.[8559][8594]Informujcie mnie.[8655][8684]Komandorze?[8754][8792]- Przesta�. Denerwujesz mnie.|- To nie ma sensu.[8793][8824]Taki statek, z wszystkimi swoimi czujnikami.|Jak pi�� os�b mog�o zosta� zaatakowane[8825][8852]- bez zostawienia �ladu?|- Dobre pytanie.[8853][8893]Mo�e to spisek. Od kiedy Voyager rozpocz��|przesy�anie pakiet�w danych do domu,[8894][8927]Gwiezdna Flota wie, �e jedn�|czwart� za�ogi stanowi� Maquis.[8929][8935]No i?[8936][8989]Mo�e my�l�, �e wci�� jeste�my niebezpieczni.|Mo�e rozkazali kapitan zneutralizowa� gro�b�.[8989][9049]Tak, to jest to. Wprowadzaj� nas w|staz�. �pi�czka to tylko przykrywka.[9050][9108]To by�oby prostsze ni�|wsadzenie nas ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]