Star Trek Voyager - 204 - Elogium [Absolon], Star Trek Voyager org S2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[1][30]movie info: XVID 576x432 23.976fps 348.0 MB|DVDRip ac3 wersja FoV[144][167]My w�a�nie...[168][182]Zauwa�y�em.[244][258]O co chodzi�o?[259][295]Niedyskretne spoufalanie si�.[296][314]Szkoda, �e mnie omin�o.[316][330]Pok�ad sz�sty.[385][399]Dzi�kuj� za pomoc.[402][415]Do zobaczenia.[456][488]To kapusta o kt�r� prosi�e�.[488][500]Co� nie tak?[545][556]Co to jest?[563][581]�uczek.[585][616]Zapylaj� oblisja�sk� kapust�.[619][647]Fascynuj�ce.[672][690]Pi�kny.|Nie s�dzisz?[691][710]W�tpi�,|by kapitan chcia�a ogl�da�,[711][740]jak pe�zaj� po jej sa�atce.[759][774]Co� jednak jest nie tak.[800][825]Po prostu mam du�o pracy.[855][890]Zamierzasz zobaczy� si�|z Tomem Parisem?[913][934]Nic o tym nie wiem.[953][974]Powiedzia�:|"Do zobaczenia".[978][995]A ty:|"Dobrze".[1001][1025]Pomaga ci w ogrodzie?[1032][1051]Pomaga� mi to przynie��.[1065][1076]Jaki us�u�ny.[1080][1111]Ponosi ci� wyobra�nia.[1115][1132]Jeste� taka naiwna.[1148][1174]Widzia�em jak|na ciebie patrzy�.[1177][1209]Te� tak patrzy�em na kobiety.[1224][1239]/Starsi oficerowie na mostek.[1268][1277]Na razie.[1364][1399]Dzi�kuj� za kapust�.|Sam si� tym zajm�.[1500][1531]Wykryli�my dziwn� konfiguracj�|energii od lewej burty.[1532][1544]Co to mo�e by�?[1545][1571]Zak��cenie elektromagnetyczne.[1572][1592]Przyjrzyjmy si� temu.[1635][1661]Wydaje si� pan niespokojny.[1662][1696]Rano trafi�em na|ca�uj�c� si� par� w windzie.[1700][1756]Mo�e powinni�my wprowadzi�|przepis odno�nie spoufalania.[1799][1837]Mogli zachowa�|wi�cej dyskrecji, ale...[1838][1884]Gwiezdna Flota nie miesza si�|w �ycie prywatne.[1888][1914]Nasza sytuacja jest wyj�tkowa.[1915][1967]Folgowanie takim zachowaniom tworzy|niespotykane dot�d problemy.[1971][1987]Rozumiem,[2011][2027]ale jeste�my z dala od domu.[2033][2049]Ludzie czuj� si� samotni.[2052][2070]Mamy tylko siebie.[2071][2099]W ko�cu wszyscy|po��cz� si� w pary.[2110][2123]Nawet pani.[2157][2186]Jako kapitan nie mog� sobie|pozwoli� na taki luksus.[2195][2228]Poza tym zamierzam|dotrze� do domu,[2229][2260]zanim Mark uzna|mnie za zmar��.[2258][2278]Zasi�g wideo.[2279][2289]Na monitor.[2375][2403]Wygl�da jak opary energii.[2404][2418]Powi�kszenie.[2452][2469]Kosmiczna forma �ycia.[2470][2486]Pe�ny skan.[2487][2527]Uk�ad energetyczny odpowiada|procesom organicznym.[2528][2555]Chcia�bym je zbada� z bliska.[2556][2568]Ja te�.[2575][2591]Zachowajmy dystans.[2592][2615]Lepiej im nie przeszkadza�.[2616][2647]P� impulsowej|do zasi�gu bioczujnik�w.[4210][4254]"KOSMICZNE ZALOTY"[4257][4278]R�j nie jest g�sty.[4279][4299]Oko�o 2000 sztuk.[4300][4315]Jakie szybkie.[4327][4364]Przy�pieszy�y do 1000 km/s.[4365][4385]Mo�e je sp�oszyli�my?[4386][4420]Utrzyma� zasi�g czujnik�w|i utrzyma� zakres przy�piesze�.[4426][4444]Prosz� popatrze�[4475][4497]Widzicie jak si� poruszaj�?[4516][4548]Na podobie�stwo wiciowc�w.[4561][4606]Pr�dko�� do 3000 km/s.[4612][4644]Wildman poszukajcie|powtarzaj�cych si� sygna��w.[4645][4667]Mo�e s� zdolne do komunikacji.[4673][4697]Niezwyk�a anatomia.[4697][4745]Brak uk�adu trawiennego|i porowata pow�oka.[4748][4783]Absorbuj� potrzebne sk�adniki|pokarmowe z otoczenia.[4786][4796]Niespotykane.[4797][4841]Kosmiczna forma �ycia|przetwarzaj�ca materi� nieorganiczn�.[4842][4871]G�sto�� cz�steczkowa|jest niska.[4872][4900]Pewnie dlatego|poruszaj� si� tak szybko.[4901][4926]Obiad przy 3000 km/s.[4928][4954]Nie nale�� do leniuch�w.[5250][5266]To dla ciebie s�odka.[5267][5280]Dzi�kuje.[5303][5313]Z jakiej okazji.[5315][5329]Bez okazji.[5351][5378]Chcia�em przeprosi�,|za swoje zachowanie.[5395][5425]Wtedy w mesie...[5440][5459]..by�em zazdrosny.[5460][5472]Wiem.[5473][5494]Powiniene� mi zaufa�.[5497][5524]To nie ma nic do rzeczy.[5525][5543]To jemu nie ufam.[5544][5583]Takie typy s� wsz�dzie.[5585][5629]Czyhaj� na m�ode|naiwne kobiety, jak ty.[5632][5645]Czego szukasz?[5646][5657]Wazonu.[5681][5693]Co to?[5694][5716]Przek�ska.[5724][5762]Ziemski delikates chor��y Wildman.[5770][5790]Pure z ziemniak�w.[5791][5814]Pyszne.[5814][5834]Spr�bujesz?[5880][5892]Okropne.[5893][5908]Jak mo�esz to je��?[5909][5922]Nie mog� si� powstrzyma�.[5923][5941]Zjad�am 6 miseczek.[5942][5995]Smakuje dziwnie|bo doda�am troch� gleby.[6002][6021]Jesz gleb�?[6030][6042]Dlaczego?[6043][6053]Nie wiem.[6054][6076]Ale rano...[6112][6134]Pami�tasz te �uczki?[6147][6162]Jad�a� je?[6193][6232]Neelix do ambulatorium.|Przyjmiecie pacjenta.[6240][6271]Czuj� si� �wietnie.[6277][6308]Po prostu chce mi si� je��.[6309][6339]Przebadamy ci�.[6352][6362]Nie p�jd�.[6363][6375]P�jdziesz.[6409][6435]Zaraz wezw� ochron�![6447][6470]Znowu zmieniaj� kurs.[6486][6506]Lecie� za nimi?[6507][6520]Chyba im przeszkadzamy.[6521][6541]Zachowajmy wi�kszy odst�p.[6582][6611]Przy�pieszamy w kierunku roju.[6631][6651]Pr�buj� zwolni�.[6656][6689]Moc wyj�ciowa reaktora|bez zmian.[6690][6710]Lecimy szybciej|ni� powinni�my.[6721][6748]Przyci�gaj� nas.[6749][6815]Istoty tworz� rezonansowe|pole elektromagnetyczne.[6816][6828]Zbli�amy si�.[6830][6850]Ci�g wsteczny.[6858][6879]Stery nie reaguj�.[6881][6902]Tuvok os�ony.[6915][6928]Nie funkcjonuj�.[6929][6942]Wci�gaj� nas.[7076][7090]Raport o uszkodzeniach.[7091][7114]Podtrzymywanie �ycia w normie.[7115][7161]Wahania mocy w przeka�nikach|ci�nieniowych i silnikach impulsowych.[7163][7201]Jeden impuls warp|wystarczy by si� wyrwa�.[7203][7222]Spaliny mog�|skrzywdzi� stworzenie.[7223][7235]Janeway do Torres.[7236][7272]Jak si� st�d wydosta�|bez rozwijania pola warp?[7275][7310]Wypr�buj� straszak na targi.[7311][7331]Prosz� nas o�wieci�.[7332][7361]Klingoni montuj� je|na pojazdach naziemnych.[7362][7401]Emituj� d�wi�k p�osz�cy|stada targ�w.[7405][7467]Zmodyfikuj� deflektor i skieruj�|na r�j impuls elektromagnetyczny.[7470][7511]Mo�e to je przep�oszy.[7512][7523]�wietnie.[7524][7536]Wykona�.[7538][7574]�uki nie by�y truj�ce?[7575][7585]A kwiaty?[7586][7615]W jej organizmie nie ma toksyn.[7616][7651]Dlaczego je takie rzeczy?[7652][7665]Co jej dolega?[7666][7696]W�a�nie j� badam.[7697][7720]Mo�e co� pan podejrzewa?[7721][7762]Apetyt oznacza niedob�r.[7763][7804]Humanoidy cz�sto spo�ywaj�|pokarm bogaty w minera�y i witaminy,[7805][7818]gdy niekt�rych im brakuje.[7819][7849]Brakuje mi gleby?[7880][7909]Temperatura cia�a|wzros�a o 3,9 stopnia.[7910][7918]Ca�a p�onie.[7919][7963]Wykry�em te� aktywno��|elektroforetyczn� w uk�adzie nerwowym.[7964][7980]Prosz� j� wyleczy�.[7983][8017]Na ca�ym okr�cie wzros�a|aktywno�� elektroforetyczna.[8018][8049]Zapewne z winy stworze�,|kt�re badamy.[8050][8079]Wp�ywaj� na Kes?[8084][8105]Prosz� co� zrobi�.[8106][8139]Utrudnia mi pan my�lenie.[8142][8155]Prosz� wyj��.[8156][8174]Nie, Kes mnie potrzebuje.[8175][8197]Bo wezw� ochron�.[8198][8224]Nie ma pan prawa|tak do mnie m�wi�.[8225][8254]To moje ambulatorium.[8255][8280]Wynocha![8285][8319]Wr�c� tu.|Nie martw si�.[8471][8501]Kapitanie, mog� na s��wko.[8502][8526]O co chodzi Neelix?[8527][8568]Wypchni�to mnie|z ambulatorium.[8569][8638]Czy hologramowi wolno|wyrzuca� osobnika z krwi i ko�ci,[8639][8679]maj�cego prawo sta�|przy bardzo chorej narzeczonej.[8680][8699]Kes jest chora.[8700][8740]Hologram nie ma poj�cia,|co jej dolega.[8741][8760]To mo�e mie� zwi�zek|z tymi stworzeniami.[8761][8790]Nie pozwala mi jej|pociesza� w chwili,[8791][8831]gdy powinienem|sta� u jej boku.[8837][8872]W jaki spos�b r�j|wp�ywa na Kes?[8873][8916]Nie zd��y�em si� dowiedzie�.[8917][8935]Ambulatorium do mostka.[8944][8981]Radz� tu zej��.|Mamy problem.[8988][9003]Komandorze,|przejmuje pan mostek.[9004][9046]Prosz� mnie|informowa� na bie��co.[9056][9085]Bada�em j�,|mimo braku wsp�pracy,[9086][9115]gdy nagle mnie|odepchn�a i uciek�a.[9116][9157]Znios�a pole si�owe|w drzwiach.[9158][9203]Nie mog� nawet wej��|do w�asnego gabinetu.[9208][9243]Kochanie, co si� dzieje?[9246][9256]Wyjd� prosz�.[9278][9313]Dokona�em kilku test�w.[9319][9354]Wzros�a gor�czka,|t�tno i ci�nienie krwi.[9355][9379]Co mo�e to powodowa�?[9380][9409]Pole elektroforetyczne roju.[9412][9436]Musimy si�|natychmiast wycofa�.[9437][9470]Niestety to niewykonalne.[9481][9495]Jeszcze jedno.[9496][9531]Na jej plecach|znalaz�em dziwn� naro�l.[9532][9597]Nie przypomina guz�w|a wcze�niej jej nie by�o.[9624][9650]Porozmawiam z ni�.[9675][9699]Kes, wyjd� prosz�.[9702][9727]Zjesz co tylko zechcesz.[9765][9796]Mo�e ja spr�buj�.[9837][9869]Kes, pos�uchaj.[9885][9946]Podejrzewamy, �e oddzia�ywuj�|na ciebie kosmiczne formy �ycia.[9950][9986]Kiedy odlecimy poczujesz si� lepiej.[10003][10032]Nie to ci dolega.[10080][10120]Kes, czy pozwolisz mi wej��?[10127][10174]Opowiesz mi o tym.|Mo�e uda mi si� pom�c.[10428][10463]Wszystko b�dzie dobrze.[10525][10553]Co si� z tob� dzieje?[10568][10608]Doktor powiedzia�,|�e co� wyrasta mi na plecach.[10609][10639]Tak, to worek mitralny.[10640][10687]Tam dojrzeje moje dziecko.[10698][10721]Przechodz� elogium.[10722][10784]Okres, w kt�rym m�j organizm|przygotowuje si� do zap�odnienia.[10815][10860]Ludzie te� to przechodz�.[10863][10876]Dojrzewanie.[10877][10909]Jestem za m�oda.[10911][10967]To si� dzieje mi�dzy|4 a 5 rokiem �ycia.[10975][11012]Ja mam zaledwie dwa.[11020][11062]Wzros�a aktywno��|twojego organizmu.[11066][11113]Proces reprodukcyjny r�wnie�|uleg� przy�pieszeniu.[11114][11130]Nie jestem gotowa.[11131][11150]Pomo�emy ci.[11151][11182]Doktor b�dzie ci� obserwowa�.[11183][11223]Elogium wyst�puje tylko raz.[11225][11281]Je�li chc� mie� dziecko,|musz� to zrobi� teraz.[11310][11361]Bez zmian.|R�j nas wci�ga.[11368][11415]Ki... [ Pobierz całość w formacie PDF ]