Star Trek Voyager - 302 - Flashback, Star Trek Voyager org S3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[111][145]Sok z Anthraxickich pomara�czy[147][175]z dodatkiem wyci�gu z nasion papalla[177][222]Nap�j eksperymentalny.|Dotychczasowe nie cieszy�y si�[224][266]powodzeniem.|Chor��y Golwat smakowa�[282][315]Wzi�a nawet dok�adk�,|jak nigdy.[317][375]Golwat jest BoIiank�.|�uski na j�zyku chroni� j� przed kwasami.[390][425]Prosz� chocia� spr�bowa�.[553][578]Imponuj�ce.[580][613]Zaczn� wyciska� nast�pne.[615][649]�niadanko ju� si� robi.|Poraka�skie jaja.[651][695]Poraka�skie?|Najsmaczniejsze w sektorze.[697][726]Troszeczk� kopru,[728][765]rengazo|galaktyczny przysmak.[769][805]Nie�atwo by�o je przygotowa�.[807][840]Kiedy zabra�em je z Porakas IV,|przez trzy dni sterylizowa�em je[842][866]w komorze kriostatycznej.[868][898]Nast�pnie gotowa�em je na parze...[900][940]Panie Neelix, nie zamierzam|poznawa� dziej�w �niadania.[942][979]Na Talax, wyjawianie historii posi�ku[981][1030]jest tradycj�.|Wzmacnia do�wiadczenia kulinarne.[1046][1066]Moja mama by�a wspania�a.[1068][1106]Przy niej o�ywa�o ka�de danie.[1122][1162]Moim ulubionym by�y skorupiaki...[1200][1240]Co si� sta�o?|Jakie� wy�adowanie.[1280][1308]Pa�skie �niadanie si� spali�o.[1310][1342]Mama nazwa�aby to|tragicznym zako�czeniem.[1344][1374]Maszynownia reguluje|przeka�niki plazmy[1376][1394]dla nowego �r�d�a energii.[1396][1434]To mog�o wywo�a� wy�adowanie w uk�adzie kambuza.|Panie Tuvok.[1436][1485]Prosz� na mostek.|Zapraszam r�wnie� pana Neelixa.[1504][1547]Dziennik Kapita�ski, Data Gwiezdna 50126.4.[1549][1582]Natrafili�my na anomalie gazow�|o du�ej zawartosci sirillium,[1584][1610]palnego �r�d�a energii.[1612][1645]Zamierzamy je zbada�.[1649][1688]Sirillium?|I to w du�ych ilo�ciach.[1690][1717]Chcemy zebra� zapas.[1719][1752]Zamienimy �adowni� 3|na komor� magazynow�.[1754][1774]Moja spi�arnia.|Niestety, Neelix.[1776][1813]B�dzie pan musia� wymy�le� co� innego.[1815][1839]Je�li wpuszcz� sirillium do palnik�w,[1841][1869]b�d� m�g� szybciej gotowa�.[1871][1890]Wysadzaj�c po�ow� kuchni.[1892][1923]Sirillium bardziej przyda si�|jako katalizator plazmy.[1925][1957]Zwi�kszy te� wydajno��|pola deflektora.[1959][1996]S�py ju� kr���.|Pomys��w nam nie zabraknie.[1998][2040]Niech ka�dy dzia�|przygotuje propozycje.[2042][2084]Anomalia w zasi�gu video.|Na monitor.[2092][2124]Analiza panie Kim.|Mg�awica klasa 17.[2126][2152]Wod�r, hel i sirillium[2154][2178]w 7,000 cz�steczek na milion.[2180][2218]Kapitanie, proponuje zebra� go|kolektorami Bussarda.[2220][2238]Przetn� mg�awic� jak mas�o.[2240][2268]Turbulencje plazmatyczne.[2270][2322]Mo�e troch� trz���.|Tuvok, prosz� zmodyfikowa� os�on�.[2350][2388]Tuvok...|Dobrze si� pan czuje?[2404][2446]Nie wiem.|Odczuwam zawroty g�owy i...[2448][2483]dezorientacj�.|Prosz� o pozwolenie na zej�cie do ambulatorium.[2485][2510]Zezwalam.[2544][2569]Pok�ad 5.[2571][2596]Pom� mi![2640][2674]Tuvok!|Pom� mi, Tuvok![2761][2792]Nie puszczaj mnie![2881][2917]Tuvok!|Nie pozw�l mi spa��![4218][4231]-= WSPOMNIENIE =-[4232][4253]Trzyma�em dziewczynk� za r�k�,[4255][4282]na kraw�dzi przepa�ci.[4284][4324]Nie mog�em jej utrzyma�.|I spad�a.[4354][4375]Odczu�em te� emocje.[4377][4403]Niepok�j, strach.[4405][4436]irracjonalny gniew na siebie.[4438][4470]Kiedy to si� sta�o?|Nigdy.[4472][4511]Nie zna�em dziewczynki|i nie prze�y�em tego.[4513][4565]By�em dzieckiem i wszystko|wygl�da�o jak wspomnienie.[4569][4591]Ale ja sobie tego nie przypominam.[4593][4616]To traumatyczne prze�ycie.[4618][4650]T�tno wzros�o do 300 na minut�.[4652][4682]Poziom adrenaliny o 113 procent.[4684][4720]A odczyt neuroelektryczny omal|nie przeskoczy� skali.[4722][4758]gdyby by� pan cz�owiekiem, nazwa�bym to atakiem paniki.|Nie jestem cz�owiekiem.[4760][4805]Co pan powie.|Istnieje mn�stwo wyja�nie�.[4817][4850]Halucynacja, przekaz telepatyczny|od innego gatunku,[4852][4899]wspomnienia ukryte,|kontakt z rzeczywisto�ci� r�wnoleg��.[4901][4919]Wszech�wiat to dziwne miejsce.[4921][4943]Kim sprawdzi rejestry czujnik�w.[4945][4974]Mo�e to blisko�� mg�awicy.[4976][5005]Mo�e pan odej��.[5007][5046]Oznaki �ycia wr�ci�y do normy.|Nie widz� te� uszkodze�.[5048][5087]Za�o�� panu monitor neurokorowy.[5094][5144]W razie kolejnego do�wiadczenia,|zapisze profil encefalograficzny[5146][5179]i zaalarmuje ambulatorium.|S�uszne posuni�cie.[5181][5206]Dzi�kuj�.[5278][5309]Struktura.|Logika.[5315][5346]Funkcja.|Kontrola.[5353][5389]Struktura nie utrzyma si� bez fundamentu.[5391][5428]Logika jest fundamentem funkcji.[5430][5450]Funkcja...[5452][5481]stanowi esencje kontroli.[5483][5514]Zyska�em kontrol�.[5542][5573]Zyska�em kontrol�.[5651][5675]Prosz�.[5682][5704]Kes.[5710][5739]O co chodzi?|Doktor chcia�by, aby monitor[5741][5772]zbiera� tak�e odczyty bia�ek.[5774][5809]Mog� wr�ci� p�niej,|je�li przeszkadzam.[5811][5838]Nie.|Prosz�.[5896][5929]Nad czym pan pracuje?|To keethara[5931][5965]Keethara?|Co to znaczy?[5978][6011]Przybli�one t�umaczenie|to ''struktura harmonii. ''[6013][6044]U�atwia medytacj�.[6046][6089]Budowa wymaga r�wnowagi i dok�adno�ci.[6097][6145]Pomaga skupi� my�li|i odzyska� kontrol� umys�u.[6160][6191]Ma�o uporz�dkowane.[6198][6224]W istocie.[6257][6282]Jak wygl�da gotowa keethara?[6284][6303]Nie ma ustalonej formy.[6305][6337]Odbija stan umys�u budowniczego.[6339][6371]Inny za ka�dym razem.[6373][6409]Chcia�abym zobaczy� gotow�.[6441][6466]Dobranoc.[6479][6503]Kes...[6512][6530]Nic nie szkodzi.[6532][6557]Rozumiem.[6627][6647]Struktura.[6649][6679]Logika.|Funkcja.[6690][6711]Kontrola.[6713][6743]Struktura nie utrzyma si�[6745][6768]bez fundamentu.[6770][6803]Logika jest fundamentem...[6805][6828]funkcji.[6830][6870]Funkcja stanowi esencj�|kontroli.[6879][6910]Zyska�em kontrol�.[6923][6950]Zyska�em...[6952][6980]kontrol�.|Jak pan si� czuje?[6982][7000]Nie do�wiadczy�em niczego[7002][7035]na podobie�stwo wczorajszego incydentu.|Mog� rozpocz�� s�u�b�.[7037][7066]Nie martwi� si� o prac�[7068][7094]tylko o pana.|Nie ma powodu do obaw.[7096][7130]Przepraszam, �e pyta�em.[7135][7165]Prosz� o wybaczenie.[7167][7205]Przez 14 godzin medytowa�em|pr�buj�c ustali� przyczyny[7207][7239]mojego niezwyk�ego zachowania.|Nie uda�o mi si�.[7241][7280]Prosz� o tym zapomnie�.|Kiedy nie my�li si� o problemie,[7282][7310]rozwi�zanie przychodzi czasem samo.|Nie�atwo jest zapomnie�,[7312][7343]nosz�c na sobie monitor neurokorowy[7345][7365]S�uszna uwaga.|Panie Kim?[7367][7388]Sprawdzi�em rejestry.[7390][7414]Nie wykry�em �adnych emanacji[7416][7436]wp�ywaj�cych na Tuvoka czy okr�t.[7438][7460]A sama mg�awica?[7462][7485]Nie. Standard. Klasa 17.[7487][7518]Proponuje skan tachionowy.[7520][7541]Ujawni zakamuflowane statki.[7543][7569]Zakamuflowane statki?[7571][7591]Tak. Powinni�my zachowa� ostro�no��[7593][7611]w pobli�u granicy klingo�skiej.[7613][7633]Tuvok, Imperium Klingo�skie[7635][7671]jest po drugiej stronie galaktyki.[7673][7708]Tak. Oczywi�cie ma pani racj�.[7710][7750]Nie wiem, czemu pope�ni�em tak|oczywist� pomy�k�.[7752][7790]Prosz� wr�ci� do ambulatorium.[7812][7846]Tuvok?|Pom� mi, Tuvok![8073][8099]To ukryte wspomnienie.[8101][8141]Wida� to po przerwanych engramach|w dolnej cz�ci hipokampu.[8143][8173]Wywo�uj� uszkodzenia tkanki.[8175][8204]Wolka�ska medycyna okre�la to|mianem rozszczepu t'lokan.[8206][8235]Podmiot prze�ywa traumatyczne wydarzenie,[8237][8276]kt�re wydostaje si� na powierzchni�.|To wywo�uje uszkodzenie m�zgu?[8278][8309]Wiem, �e to dziwne.|U ludzi w podobnych sytuacjach[8311][8347]wystarczy standardowa|procedura terapeutyczna.[8349][8396]U Wolkan�w jednak,|podczas bitwy �wiadomo�ci,[8408][8427]w ekstremalnych przypadkach,[8429][8465]pacjent mo�e dokona�... autolobotomii.|Jak wygl�da leczenie?[8467][8495]Procedura medyczna nie istnieje.[8497][8521]Wolkanie zalecaj� po��czenie ja�ni[8523][8551]z cz�onkiem rodziny.[8553][8600]Wtedy obaj osobnicy pr�buj�|wydosta� wspomnienie.[8602][8634]Jestem najbli�sz� mu osob�|na pok�adzie.[8636][8681]Dlatego Pani� wezwa�em.|Ma do Pani pro�b�.[8720][8755]Doktor wyja�ni� sytuacj�?|Tak.[8757][8788]Tuvok, jest pan tego pewien?[8790][8816]Nie znam innej metody.[8818][8848]Doktor m�wi, �e to wspomnienie.[8850][8897]Ja niestety,|nie mog� sobie tego przypomnie�.[8912][8940]Je�li to rzeczywi�cie prze�ycie,[8942][8968]kt�re zepchn��em do pod�wiadomo�ci,[8970][9014]to mo�e to doprowadzi� do mojej �mierci.[9020][9054]Wiem, �e prosz� o wiele,[9066][9101]i bra�em pod uwag�|innych Wolkan na pok�adzie,[9103][9139]jednak to bardzo osobiste po��czenie.[9141][9166]Zwykle wybiera si�|najbli�szego cz�onka rodziny[9168][9202]ze wzgl�du na zaufanie.[9206][9230]Na statku...[9232][9272]najwi�kszym zaufaniem darz� Pani�.[9293][9322]B�d� przy panu.[9334][9370]Przebrniemy przez to razem.[9373][9422]Rozpoczn� po��czenie|pr�buj�c dotrze� do tego wspomnienia.[9424][9472]Kiedy to nast�pi,|stanie si� Pani moj� pyllora[9476][9503]Przewodnikiem i doradc�.[9505][9544]Pomo�e mi Pani odtworzy� to wspomnienie.|Gdy b�d� je prze�ywa�,[9546][9572]u�atwi mi Pani|obiektywizacje wydarze�.[9574][9608]Przetwarzaj�c je, pokonam,[9610][9638]gniew, strach[9643][9698]i inne emocje.|Postaram si� zintegrowa� je ze �wiadomo�ci�.[9711][9750]Czy b�d� to prze�ywa� razem z panem?|Nie.[9752][9774]Tylko ja wiem o Pani obecno�ci.[9776][9815]Pani b�dzie obserwatorem,|nie uczestnikiem.[9817][9867]Dzi�ki temu zdo�a Pani|mn� obiektywnie pokierowa�.[9879][9900]Kiedy zaczynamy?[9902][9920]Musz� si� przygotowa�.[9922][9958]Prosz� przyj�� za godzin�.[10078][10108]Jeste�my gotowi.[10166][10190]M�j umys� do twojego.[10192][10225]Moje my�li do twoich.[10235][10263]Przenosz� nas wstecz...[10265][10295]do cia�a ch�opca, kt�rym by�em...[10297][10329]na skraju przepa�ci.[10529][10568... [ Pobierz całość w formacie PDF ]