Star Trek. Voyager 3x06 - Remember.mp4, Star Trek Voyager

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[22][56]Dziennik Kapita�ski, Data Gwiezdna 50203.1.[58][83]Za trzy dni dolecimy do Enara I,[85][121]domu pasa�er�w, kt�rych zabrali�my|z koloni w uk�adzie Fim.[124][166]Wysoki wsp�czynnik warp naszej jednostki|znacznie skr�ci� ich podr� do domu.[181][217]W zamian, Eneranie wyjawili nam|metody oszcz�dzania energii.[228][258]I co wi�cej, ofiarowali przyja��.[260][273]Nigdy tam nie by�a�?[275][303]Podr� trwa tak d�ugo.[322][360]Ca�e �ycie sp�dzi�am w Koloni|i to j� uwa�a�am za sw�j dom.[367][400]Zmienisz zdanie,|jak zobaczysz klify Daeleus o �wicie.[407][431]S�ysza�am, �e s� pi�kne.[457][490]Przekonasz si� o tym,|patrz�c jak krople porannego deszczu[554][590]zamieniaj� si� w mg��,|stykaj�c si� z rozgrzanym morzem.[592][609]Brzmi cudownie.[622][649]Nasze komponenty|ci�gle wymagaj� dostrojenia.[664][687]B�dziemy musieli sprawdzi� wszystko.[713][734]Mo�e Harry m�g�by nam pom�c.[748][782]Wystarczy jedno twoje s�owo.[784][805]Harry, masz chwilk�?[807][820]Jasne.[822][848]Sprawdzisz z nami zmodyfikowane przeka�niki?[850][864]Trzeba je podregulowa�.[866][888]Z przyjemno�ci�.[890][912]Dobrze. Zaczniemy z samego rana.[914][934]Wi�c mo�e powinni�my teraz co� zje��.[962][978]Dzi�kuj�. Ja p�jd� spa�.[980][1021]M�odzie� poradzi sobie beze mnie.[1023][1050]Dobranoc.|Dobranoc.[1071][1117]Wi�c zostali�my we tr�jk�.[1118][1161]W�a�ciwie, ja te� powinnam odpocz��.[1163][1188]Id�cie sami.[1225][1250]Nie przejmujcie si� mn�.[1453][1472]Co tak d�ugo?[1649][1658]Korenna...[1824][1834]B'Elanna.[1873][1888]B'Elanna, obud� si�.[1924][1939]Co?[1941][1962]Twoja wachta zacz�a si� 20 minut temu.[1964][1975]Nie odpowiada�a� na wezwanie.[2017][2027]Musia�am... musia�am usn��.[2055][2069]Przepraszam.[2099][2114]Dobrze si� czujesz?[2116][2124]Tak, oczywi�cie.[2126][2143]Zaraz b�d� gotowa.[3209][3244]-= PAMI�TAJ =-[3244][3260]Zaspa�a� ju� drugi raz.[3262][3270]Zostan� d�u�ej.[3272][3282]To si� ju� nie powt�rzy.[3282][3296]Nie martwi� si� o grafik.[3298][3311]B'Elanna. Je�li co� jest nie tak...[3313][3323]Nic mi nie jest.[3325][3346]Tak jak wtedy, gdy zagra�a�|w meczu ze zwichni�t� kostk�?[3369][3381]Mam na my�li, �e to nic z�ego.[3383][3403]Zaspa�am, poniewa�...|ostatnio mam intensywne sny.[3425][3435]To wszystko.[3496][3510]S� a� takie z�e?[3512][3526]Nie.[3528][3541]Wr�cz przeciwnie.[3543][3561]Wi�c sprawiaj� ci przyjemno��?[3577][3624]S� bardzo intymne...|i niewyobra�alnie realistyczne.[3691][3707]Chyba nie �ni�a� o nikim szczeg�lnym?[3716][3728]Nie znasz go.[3730][3749]Zreszt�... ja tez go nie znam.[3768][3779]W�a�ciwie to Enaranin.[3781][3795]Jeden z pasa�er�w?[3797][3806]Nie. Nie.[3808][3838]We �nie.[3840][3869]Jestem w nim zakochana.[3871][3893]Chocia�, wcielam si�|W zupe�nie inn� posta�.[3911][3938]To takie... wyzwalaj�ce.[3957][3978]Nie w�tpi�.[3980][3999]Wi�c nie musz� pisa� na ciebie raportu?[4021][4043]Je�li pi�niesz cho� s�owo...[4045][4078]Wiem. Wyrwiesz mi serce i po�resz.[4080][4107]Dochowam tajemnicy.[4202][4224]Wi�c, na czym polega ta niespodzianka?[4226][4237]Neelix pracowa� ca�e popo�udnie.[4253][4272]Nie wpu�ci� mnie nawet na przek�sk�.[4368][4384]Witam na Enara![4386][4411]Jest... bardzo... kolorowo.[4424][4448]To barwy enara�skiej flagi,[4450][4469]Dekoracje, muzyka, menu,[4471][4489]Wszystko enara�skie.[4491][4511]Gdzie stoliki i krzes�a?[4513][4533]Enaranie ich nie u�ywaj�.[4535][4569]Po jedzeniu mo�na si� zdrzemn��.[4571][4581]Bardzo praktyczne.[4583][4604]Troch� tu zimno?[4606][4627]By� mo�e, ale idealnie dla...[4647][4669]Enaran. Rozumiem.[4671][4706]Spr�bujcie pysznych kulek z alg.[4708][4720]Prosto z piekarnika.[4722][4734]Harry?[4756][4772]Mo�e p�niej.[5140][5156]Pi�kne.[5158][5174]Przeuroczy utw�r.[5176][5199]Podzi�kuj Jora Mirell.[5200][5214]To jej kompozycja.[5216][5259]Nadal wyprzedzasz tempo w drugiej cz�ci.[5281][5295]Kocham muzyk�.[5297][5323]Zawsze �a�owa�am, �e nie nauczy�am si�|gra� na �adnym instrumencie.[5327][5353]Ch�tnie pomog�.[5355][5378]Dzi�kuje.[5380][5406]Postaram si� znale�� troch� czasu na par� lekcji.[5682][5692]Kapitanie?[5693][5708]W porz�dku.[5710][5735]O ile dobrze zrozumia�em, chcia�a�,|�ebym podzieli� si� z tob� wiedz�?[5771][5788]Nie wiedzia�am �e lekcje s� takie bezpo�rednie.[5801][5818]Troch� mnie to... zaskoczy�o.[5831][5853]Prosz� o wybaczenie.[5854][5886]Wie pani o naszych telepatycznych zdolno�ciach...[5888][5920]Nie nawi�za�bym ��czno�ci bez pani zgody.[5935][5953]Chcia�e� mi podarowa�... co� pi�knego.[5983][6007]Jeste�cie zdolni przekazywa�|swoj� wiedz� do innego umys�u?[6036][6056]Tak.[6058][6081]Dzielimy si� do�wiadczeniami|dzi�ki wi�zi telepatycznej.[6099][6129]Zyska�am pami�� d�ugich lekcji.[6131][6156]Czy to twoje do�wiadczenia?[6158][6175]Intryguj�ce.[6193][6209]Niesamowite.[6259][6289]Wystarczy wzi�� par�... poobraca�... i voila![6337][6366]R�ce s� czyste i zdezynfekowane.[6367][6392]Eneranie dbaj� o higien�.[6409][6437]Nie widzia�em jeszcze porucznik Torres.[6439][6456]Pewnie znowu przesiaduje w maszynowni.[6469][6483]Czuj�, �e posz�a wcze�niej spa�.[6642][6678]Nie chc� nic na tobie wymusza�,|ale niekt�rzy nie nadaj� si� na przyjaci�.[6717][6739]M�wisz o Dathanie?[6741][6770]Tak. Obieca�a� z nim zerwa�,|a wczoraj znowu rozmawiali�cie.[6800][6816]Zatrzyma� mnie na ulicy.[6818][6834]Co mia�am zrobi�?[6835][6868]Korenna, ja r�wnie� o nim my�la�em.[6888][6908]Takie zachowanie tylko go zach�ca.[6910][6924]To nie fair.[6926][6947]Traktujesz go jak ka�dego.[6957][6967]A on jest inny.[6969][6995]Porozmawiaj z nim.[6997][7021]Zawsze podziwia�em twoj� trosk� o innych.[7042][7055]Ale jeste� jeszcze m�oda.[7057][7080]Obiecaj mi, �e je�li zn�w|do ciebie podejdzie, oddalisz si�.[7123][7147]wtedy na pewno zrozumie.[7168][7189]Zapewne.[7205][7227]Wypij sok Taron.[7229][7245]Jest zdrowy.[7438][7455]Wyszed�.[7490][7500]Powinienem ju� i��.[7502][7518]Zaraz p�jdzie do pracy.[7519][7536]Lepiej poczekaj.[7563][7596]Wiesz, �e wtedy to mnie tylko zach�ci.[7598][7627]Mam nadziej�.[7854][7872]Nie! Nie![7961][7979]Zmodyfikowali�my g��wne przeka�niki mocy.[7996][8016]Za�oga pracuje nad zapasowymi.[8017][8043]Sko�czycie zanim wysadzimy Enaran?[8045][8075]Tak. B�dziemy musieli przed�u�y� zmiany,|ale dwa dni wystarcz�.[8138][8155]Chcesz mi jeszcze co� powiedzie�?[8174][8193]Chodzi o moje sny... zrobi�y si� dziwne.[8240][8260]To znaczy?[8262][8314]Wczoraj w �rodku snu ca�owa�am...[8336][8394]swojego kochanka, gdy nagle|okaza� si� martwy i poparzony.[8409][8429]B'Elanna... to nie tylko romans..[8458][8482]Utrzymuj� z nim zwi�zek,[8484][8519]kt�rego ojciec nie popiera,|wi�c spotykamy si� potajemnie.[8521][8568]Ka�dy sen jest kontynuacj� historii.[8570][8582]Jak holoopowie��.[8584][8605]Jak rzeczywisto��.[8607][8629]Fizycznie, emocjonalnie.[8652][8683]Nigdy nie mia�am takich sn�w.[8685][8702]To nie mo�e by� zbieg okoliczno�ci.[8704][8720]Przewozimy telepat�w.[8722][8738]W�a�nie.[8740][8768]Chc� wiedzie� wi�cej o zdolno�ciach Enaran.[8769][8793]Porozmawiaj z przyjaci�mi w maszynowni.[8795][8806]Id�.[8808][8819]Ja p�jd� do Kapitan.[8821][8852]Powinna si� o tym dowiedzie�.[8854][8864]Racja.[8943][8966]Kiedy�, sta�em tu gdzie wy|w pierwszych dniach bada� kosmosu.[9003][9033]By�em dumny z udzia�u w tak wa�nym|wydarzeniu naszej planety.[9055][9091]Dzi�, technologia terraformowania|umo�liwia nam nast�pny krok[9124][9152]w er� ekspansji i kolonizacji.[9154][9183]Wy wska�ecie nam drog�.[9185][9209]Niekt�rzy jednak opieraj� si� post�powi.[9211][9251]Nie dajcie si� zniech�ci� ignorancji i przes�dom.[9268][9308]Zajmijcie nale�ne sobie miejsce w nowej erze.[9310][9345]Przysz�o�� Enaran le�y w waszych r�kach.[9377][9416]Dzisiaj, pragn� uhonorowa�|nadziej� naszej m�odzie�y.[9445][9480]Z wielk� przyjemno�ci� wr�cz�|pierwsz� nagrod� mojej c�rce, Korenie.[9573][9594]Jestem z ciebie dumny.[9800][9818]Pasuje.[9859][9885]Co tu robisz?[9898][9913]To wa�ny dzie�.[9915][9925]Chcia�em tu by�.[9926][9953]Ciesz� si�.[9983][10005]Nagroda pomo�e mi si� dosta�|do Centrum Kszta�cenia.[10024][10052]Za rok zostan� m�odszym instruktorem.[10069][10084]Wspaniale.[10086][10106]Ty te� m�g�by� przyst�pi� do egzaminu.[10107][10121]To niemo�liwe.[10135][10166]Wystarczy chcie�.[10186][10204]B�dziemy razem.[10205][10227]Kocham ci�, Korenna.[10254][10277]Ogarnia mnie frustracja.[10278][10305]Nie wytrzymam roz��ki.[10307][10315]Wiem.[10317][10354]Chcia�bym ci� obj��.[10404][10430]A co by� zrobi�, jakby� m�g�?[10464][10475]Poka�� ci.[10567][10576]Do zobaczenia wieczorem.[10577][10598]Nie! Nie! Ojciec urz�dza kolacj�|dla swoich przyjaci�.[10627][10641]Wi�c jutro.[10643][10663]Jutro.[10886][10899]B'Elanna![10901][10921]S�yszysz mnie?[10923][10951]Ambulatorium. Nag�a potrzeba.[11068][11087]Dobrze, �e pani wsta�a poruczniku.[11104][11117]Co si� sta�o?[11119][11133]Znalaz�am ci� nieprzytomn� w korytarzu.[11182][11202]Znowu �ni�am.[11204][11234]Uk�ad fal teta m�wi, co innego.[11236][11249]Prze�ywa�a pani wspomnienia.[11267][11288]Wszczepione.[11290][11302]Wszczepione?[11304][11318]Przez Enaran?[11320][11345]Przedni p�at wykazuje oznaki|dzia�alno�ci telepatycznej.[11359][11382]Moje do�wiadczenie z ich telepati�|wydaje si� inne ni� twoje.[11416][11436]Jor Brel sta� przy mnie,|gdy odebra�am jego wspomnienia.[11460][11482]Czy zauwa�y�a� Enaran w pobli�u?[11484][11504]Nie, by�am sama.[11506][11542]Za ka�dym razem spa�a� lub by�a� nieprzytomna.[11544][11566]Te wspomnienia s� jak... realistyczne sny.[11594][11620]Porucznik odbiera je, podczas gdy|jej �wiadomo�� jest nieaktywna.[11658][11673]Dlaczego zemdla�a?[11674][11697]Uk�ad synaptyczny wspomnie�|jest niekompatybilny z jej w�asnym.[1172... [ Pobierz całość w formacie PDF ]