Star Trek. Voyager 3x14 - Alter Ego.mp4, Star Trek Voyager

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[27][68]Dziennik Kapita�ski,|Data Gwiezdna 50460.3.[70][107]Od kilku dni badamy mg�awic� inwersyjn�.[109][134]Ten fenomen nie jest |spotykany w kwadrancie Alfa.[136][171]Stanowi ona dla nas tajemnic�.[174][196]Wed�ug astroteoretyk�w Federacji,[198][225]mg�awice inwersyjne s�|tak niestabilne,[227][253]�e spalaj� si� w ci�gu kilku lat, ale...[255][277]ale ta wydaje si� mie� setki lat.[279][299]Mo�e teoretycy si� mylili.[301][330]Nigdy takiej nie widzieli.[332][344]Niezupe�nie.[346][375]�a�cuchy plazmy |dochodz� do granicy zap�onu.[377][414]Tom, cofnijmy si� o|2,000 kilometr�w.[416][451]Harry, czujniki na pe�ne spektrum.[453][490]Chc� zarejestrowa� ca�e wydarzenie.[492][520]Panie Kim, prosz� obserwowa� odczyty.[522][562]Przepraszam, Kapitanie.|Pe�ne spektrum.[564][586]Teoretycy nie m�wili, |�e to taki pi�kny widok.[588][630]Urok i tajemniczo��.|Poci�gaj�ca kombinacja.[637][655]Zgadza si�.[657][669]Prawda, Tuvok?[671][716]Doceniam fenomen bez |przesadnego sentymentalizmu,[719][737]charakterystycznego dla ludzi.[739][760]Emocje nie zawsze s� przesadne.[762][795]Czasem w�a�nie o to chodzi.[1070][1093]Prosz�.[1119][1148]Czym mog� s�u�y�?[1166][1182]To kal-toh?[1184][1192]Wolka�skie szachy?[1194][1239]Kal-toh ma si� do szach�w,|jak szachy do pche�ek.[1243][1274]Mog�em si� domy�li�...[1277][1303]O co chodzi?[1312][1347]Tuvok, potrzebuj� pa�skiej pomocy.[1349][1379]Chc� wyeliminowa� emocje,|jak Wolkanie.[1381][1403]Panie Kim, ten proces trwa ca�e �ycie.[1405][1446]Wiem, ale Wolkanie |znaj� pewne techniki.[1455][1499]T'san s'at - intelektualna |dekonstrukcja emocji.[1546][1573]Chc� si� uczy�.[1575][1607]Mog� zapyta�, dlaczego?[1623][1660]Chc� si�... wyzby� pewnych uczu�.[1668][1693]To wida�.[1698][1725]Czego dotycz�?[1738][1773]Zakocha�em si�, |a nie chc� by� zakochany.[1775][1798]Rozumiem.[1800][1833]Kto jest podmiotem uczu�?[1847][1878]Nazywa si�... Marayna.[1881][1916]Nie znam cz�onka za�ogi|o tym imieniu.[1918][1955]Nie ma jej tu. Jest holopostaci�.[1996][2032]Zakocha� si�|pan w komputerowym podprogramie?[2042][2070]I w tym problem.[2196][2220]Ciekawe.[3330][3355]ALTER EGO[3384][3420]Aby zbada� uczucie, |nale�y je rozparcelowa�.[3422][3453]Pierwszym krokiem jest |rozpoznanie kompleksu.[3455][3468]Ju� m�wi�em, zakocha�em si�.[3470][3489]Istnieje wiele rodzaj�w mi�o�ci.[3491][3504]Nale�y je rozr�nia�.[3506][3526]Na przyk�ad, spotka� pan t� osob�[3528][3559]kilka dni temu, |a ju� czuje si� pan przyt�oczony.[3561][3584]Nie mog� przesta� o niej my�le�.[3586][3597]Sypia pan?[3599][3607]Nie.[3609][3617]Jada?[3619][3627]Nie.[3629][3648]Czy codzienne obowi�zki|wydaj� si� puste?[3650][3663]Nawet bezsensowne?[3665][3680]Tak![3682][3711]Do�wiadczy� pan|shon-ha'lock - ow�adni�cia.[3713][3745]To najintensywniejsza |i najgro�niejsza forma,[3747][3767]zwana przez was|mi�o�ci� od pierwszego wejrzenia.[3769][3796]Ale... to holoposta�.[3798][3825]To nieistotne. |Kompleks emocjonalny jest identyczny.[3827][3858]Podobnie jak lekarstwo.[3864][3900]Logiczny rozbi�r oraz medytacje.[3900][3928]Poka�� panu.[4022][4044]Troszk� w lewo.|Nie, za du�o.[4046][4070]Neelix.[4099][4110]Widzia�e� Marayn�?[4112][4126]Idealna![4128][4140]Witam.[4142][4172]Przygotowujemy si� do przyj�cia.[4174][4195]Zapomnia�em.|Iuau.[4197][4218]Styl polinezyjski.[4220][4248]Poruczniku Tuvok,|zapomnia� si� pan wpisa�.[4250][4271]To nie by�o przeoczenie.[4273][4285]Gdzie jest Marayna?[4287][4300]Kto?[4302][4313]Nale�y do programu.[4315][4341]Nie mam poj�cia.[4343][4366]Wysoka, wysportowana blondynka...[4368][4388]Kierowniczka programowa.[4390][4420]Udziela Kes lekcji �agli.[4422][4447]Nie tutaj.[4460][4482]Tam.[4485][4526]Harry. Tuvok.|Woda w jeziorze jest cudowna.[4535][4547]W�a�nie o tobie rozmawia�y�my.[4547][4556]O mnie?[4558][4576]Marayna m�wi, �e jeste� doskona�ym uczniem.[4578][4596]To ona jest �wietnym instruktorem.[4598][4620]Got�w zamoczy� uszy?[4622][4645]Wolkanie nie �egluj�.[4647][4660]Dlaczego nie?[4662][4700]Porucznik Tuvok woli |samotno�� i kal-toh.[4702][4716]Co� wymy�limy.[4718][4749]Musz� wraca� na s�u�b�.|Dzi�ki.[4751][4786]Zaraz zaczniemy mecz siatk�wki na pla�y.[4788][4809]Woleliby�my porozmawia�.[4811][4826]Zachce pani do nas do��czy�?[4828][4852]Dobrze.[4865][4905]Pr�bowa�am dzisiaj zwrot�w|i chyba nadwer�y�am sobie mi�sie�.[4907][4931]Dotknij.[4941][4953]Stwardnia�.[4955][4981]Nie w�tpi�.[5016][5035]Jeste�cie przyjaci�mi?[5037][5055]Tak.|Nie.[5057][5069]Kolegami.[5071][5135]Szanuj� jego inteligencj�,|podobnie jak on moj�.[5143][5170]Wi�c Wolkanie nie �egluj�,|i nie maj� przyjaci�?[5172][5201]Zawieramy znajomo�ci,[5203][5236]jednak bez emocji,|towarzysz�cych ludziom.[5238][5267]Ale my chyba jeste�my przyjaci�mi?[5269][5294]Um... tak.[5298][5309]Dobrze.[5311][5330]Chakotay do Tuvoka i Kima.[5332][5345]Prosz� na mostek.[5347][5366]Ju� idziemy.[5368][5385]Dzi� wieczorem Iuau.[5387][5405]Chyba przyjdziecie?[5407][5428]Nie.|Tak.[5430][5464]Musicie co� na to poradzi�.[5524][5562]Pa�skie reakcje by�y przewidywalne|jak r�wnania matematyczne.[5564][5572]Jak to?[5574][5616]Wyraz pana twarzy, gdy Neelix| jej nie pami�ta�. Oburzenie.[5618][5630]Nieprawda.[5632][5641]Przeciwnie.[5643][5673]Neelix by� soo-lak,[5680][5713]osob� trzeci�, kt�ra swoim brakiem|zainteresowania trywializuje pa�skie.[5715][5734]Chyba si� przej��em.[5736][5788]Przybycie Kes z Marayn� |wywo�a�o k'oh-nar - uczucie obna�enia.[5795][5807]By�o mi g�upio.[5809][5837]Kes od razu zauwa�y�a, co czuj�.[5839][5863]A kiedy Marayna po�o�y�a|pana r�k� na swojej �ydce...[5865][5885]Nie m�wmy o tym.[5887][5900]Mostek.[5902][5922]By�em taki... przewidywalny.[5924][5949]Pr�buj� to panu uzmys�owi�.[5951][5966]Dla wyszkolonego wolka�skiego umys�u,[5968][6004]romantyczna mi�o�� to jedynie|zestaw stereotypowych zachowa�.[6006][6056]Z racji braku dyscypliny,|ludzie daj� si� wci�ga� w proces.[6059][6074]Czym to si� ko�czy?[6076][6135]Przej�ciem w sta�y zwi�zek, |b�d� tragedi�.[6141][6173]Nie mog� liczy� na sta�y |zwi�zek z holopostaci�.[6175][6192]Marayna to program komputerowy.[6194][6217]Nie odwzajemni moich uczu�.[6219][6230]No w�a�nie.[6232][6270]Logika dyktuje rozwi�zanie.|Odwr�t.[6330][6366]Prawd� m�wi�c... nie lubi� �agli.[6419][6458]Temperatura |5,000 stopni Kelvina i ro�nie.[6460][6490]Znale�li�my �a�cuch plazmy,|kt�ry za chwil� eksploduje.[6492][6531]Jaki� proces powstrzymuje|ca�� mg�awic� przed sp�oni�ciem.[6533][6553]Musimy to obejrze�.[6555][6571]A je�li sp�onie?[6573][6586]Trzymam r�k� na pulsie.[6588][6614]Znikniemy, zanim dotknie os�on.[6616][6633]9,000 stopni Kelvina.[6635][6670]Subatomowa reakcja kaskadowa.[6677][6703]Zaczyna si�.[6899][6931]�a�cuch plazmy spali� si� ca�kowicie,[6933][6950]nie wywo�uj�c reakcji �a�cuchowej|w mg�awicy.[6952][6970]Harry, co st�umi�o p�omie�?[6972][7013]Wykrywam efekt t�umi�cy|mi�dzy �a�cuchami.[7023][7054]Kosmiczny koc przeciwpo�arowy.[7056][7105]To mo�e oznacza� now� metod�|przeciwdzia�ania stopieniu rdzenia reaktora.[7107][7121]I reakcji plazmy w og�le.[7123][7144]Warto zbada� spraw�.[7146][7164]Tom, okolica wydaje si� bezpieczna.[7166][7205]Wejd�my w zasi�g czujnik�w| kr�tkiego zasi�gu.[7207][7217]Tak jest, Kapitanie.[7219][7243]Do zobaczenia na Iuau Neelix�a.[7245][7280]Zak�adam, �e przyjd� wszyscy.[7412][7427]Wygl�da pani...[7429][7441]Tropikalnie?[7443][7468]Zab�jczo![7479][7501]Ale nic nie r�wna si� z moj� koszul�.[7503][7546]To dok�adna kopia|surfingowej mody z 1962 roku.[7556][7564]Ameryka�ski klasyk.[7566][7595]Chyba za d�ugo o tym my�la�e�.[7597][7616]Mylisz si�.[7618][7634]Mamy odebra� Vorik�a o 16.00 godzinie.[7636][7658]A wiesz, jak Wolkanie |reaguj� na sp�nialskich.[7660][7673]Vorik? My�la�em,|�e idziemy po Harryego.[7673][7691]Zrezygnowa�.[7693][7706]Jest zaj�ty.[7708][7721]Czym?[7723][7744]Nie wiem.[7746][7762]Przyjd� z Harrym od razu na Iuau.[7764][7793]Jeste� strasznie pewny|swojej si�y perswazji.[7795][7820]Zgadza si�.[7855][7884]Ruchy, panie Kim.[7895][7920]Harry, idziemy na Iuau.[7922][7935]A ty ubra�e� si� na pogrzeb.[7937][7945]Co robisz?[7947][7962]To wolka�skie medytacje.[7964][7977]Po co?[7979][8008]By st�umi� emocje.[8042][8053]Co� nie tak?[8055][8077]Nie.[8102][8123]Chodzi o... kobiet� z o�rodka?[8125][8139]Kt�ra to?[8141][8165]Marayna.[8167][8181]Sk�d wiedzia�e�?[8183][8221]Od 2 dni przesiadujesz w holokabinie.[8225][8262]Nie lubisz �agli, wi�c to Marayna.[8264][8284]Jestem a� tak przewidywalny?[8286][8304]M�wisz jak Tuvok.[8306][8337]Tuvok? To on kaza� ci tu siedzie�?[8339][8375]Logicznym rozwi�zaniem jest odwr�t.[8377][8387]Medytacja pomaga.[8389][8428]Odwr�t!|Klasyczna wolka�ska ucieczka.[8457][8487]Ka�dy zakochiwa� si� w holopostaciach.[8489][8499]To si� zdarza.[8501][8541]Musimy �y� dalej|a nie zaszywa� si� w kwaterze.[8543][8556]Nie zaszywam si�.[8558][8596]Rozbieram tylko emocjonalny kompleks.[8638][8664]Mi�ej zabawy.[8677][8693]Czekaj.[8695][8732]Komputer, standardowe o�wietlenie.[8740][8762]Ju� mnie to zm�czy�o.[8764][8794]Komputer, koszula hawajska.[8796][8813]Sprecyzuj parametry.[8815][8842]Motyw ananasa.[9117][9146]Witam, panie Wolkan.[9148][9192]Dok�adnie studiowa�em|polinezyjskie kultury Ziemi.[9194][9238]Naszyjnik z kwiat�w,|oznacza zakwitanie mi�o�ci.[9250][9267]Cudowna tradycja, prawda?[9269][9287]Cudowna.[9289][9301]O rany.[9303][9323]Zaprogramowa�em takich wielkolud�w?[9325][9355]Komputer... poprawka.[9420][9444]�ycie hologramu rekreacyjnego,[9446][9490]jedzenie, ta�ce,|brak ogranicze� ubraniowych...[9496][9514]Kusz�cy.[9516][9542]T... [ Pobierz całość w formacie PDF ]