Star Trek Voyager - 401 - Scorpion Part 2, Star Trek Voyager org S4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[20][39]/W poprzednim odcinku.[40][67]M�j Bo�e...[70][127]Nie wiemy ile maj� statk�w,|a ich przestrze� jest rozleg�a...[130][184]tysi�ce uk�ad�w Borg.|Wkraczamy do serca ich terytorium.[210][264]Wykry�em dwie sygnatury broni,|Borga oraz drug� nieznan�.[290][339]Chc� wiedzie�,|co jest w stanie zniszczy� Borga.[340][382]Rasa widnieje|pod nazw� gatunek 8472.[390][419]To nie Borga powinni�my si� obawia�.[420][459]Obce kom�rki po�eraj�|jego cia�o od �rodka.[460][499]Doktor opracowa� metod� ataku|obcych kom�rek na poziomie mikroskopowym.[500][529]Sojusz z Borgiem?[530][579]Wymiana.|Ofiarujemy im spos�b na pokonanie wroga.[580][628]Oni natomiast|zapewni� nam bezpieczny przelot.[650][679]/Podaj warunki.[780][824]- Mamy namiar na Kapitan?|- Jeszcze nie.[870][898]/Ci�g dalszy.[920][929]Raport![930][959]Os�ony Borga zanik�y,|mam namiar na Kapitan.[960][989]Zabierz j� i zerwij wi�zk�.[990][1009]Uzbrojenie w gotowo�ci.[1010][1029]Pr�buj� uruchomi�.[1030][1072]- Borg rozprasza promie�.|- Wyr�wnaj.[1080][1099]Brak efektu.[1100][1129]- Wywo�uj� nas.|- Na ekran.[1130][1159]/Kapitanie, prosz� wy��czy� wi�zk�.[1160][1193]- S�ucham?|/- Wykona�.[1200][1229]/Dosz�am do porozumienia z Kolektywem.[1230][1279]/Pomo�emy im zaprojektowa� bro�|/przeciwko gatunkowi 8472.[1280][1319]/W zamian,|/zagwarantowali nam bezpieczny przelot.[1320][1349]Sze�cian zmienia kurs,|kierunek kwadrant Alfa.[1350][1389]/To cz�� planu,|/b�dziemy pracowa� po drodze.[1390][1429]/Kiedy opu�cimy ich terytorium,|/przeka�emy im nanosondy.[1430][1466]/Na razie dotrzymuj� umowy.[1470][1499]Jak mamy zacz�� t� wsp�prac�?[1500][1529]/Ja b�d� pracowa� tutaj.[1530][1569]/Ich technologia przy�pieszy prace|/i zamierzam to wykorzysta�.[1570][1589]Nie musi pani tam zostawa�.[1590][1628]/To cz�� umowy. Zostaj� tutaj[1640][1659]Zgoda.[1660][1716]Dop�ki wsp�pracujemy,|niech Borg wy��czy promie� trakcyjny.[1720][1739]Dopasujemy kurs.[1740][1789]/Przeka�� im.|/Panie Tuvok, prosz� si� do mnie przenie��.[1790][1826]/Dopniemy swego komandorze.[1900][1937]S�yszeli�cie rozkazy Kapitan.[3050][3070]{c:$afffff}"SCORPION, cz�� II"| | |[3070][3090]{c:$afffff}"SCORPION, cz�� II"|Replikowa�em 10 milion�w|przeprogramowanych nanosond...[3090][3129]Replikowa�em 10 milion�w|przeprogramowanych nanosond...[3130][3169]zdolnych do niwelowania obcej tkanki.[3170][3199]- Czyli asymilowania?|- Tymczasowego.[3200][3253]Urz�dzenia Borga|ulegn� zniszczeniu wraz z obc� tkank�.[3290][3329]Panie Kim,|za chwil� zrobi� panu zastrzyk.[3330][3383]Poczuje pan �askotanie,|wi�c prosz� si� nie denerwowa�.[3580][3609]Mi�o zn�w pana ujrze�.[3610][3649]- To dzia�a.|- Przygotuj kolejn� dawk�.[3650][3679]Dobra robota,|prosz� mnie zawiadomi�, kiedy wstanie.[3680][3719]Komandorze...|mam w�tpliwo�ci, co do tego sojuszu.[3720][3759]Przekonali�cie Borg,|�e nanosondy pokonaj� wroga...[3760][3779]jednak do broni jeszcze daleko.[3780][3809]Zostawmy to Kapitan.[3810][3829]Prosz� utrzyma� stan gotowo�ci,[3830][3879]a wszelkie informacje|o nanosondach zachowa� w swojej matrycy.[3880][3938]Wykasuj� j�, jak tylko wyczuj� k�opoty.|Ju� nie po raz pierwszy.[4040][4059]Tuvok przeni�s� si� do Kapitan.[4060][4089]Utrzyma� namiar transportera.[4090][4119]Borg zacz�� regenerowa� os�ony.[4120][4149]- Dopasuj cz�stotliwo��.|- Zbyt szybko si� adaptuj�.[4150][4169]Nie interesuje mnie to,|czego nie mo�emy![4170][4212]- Prosz� znale�� spos�b.|- Tak jest.[4230][4279]- Wy��czyli promie� trakcyjny.|- Dopasowa� kurs.[4290][4345]Nie s�dzi�em, �e to powiem,|ale Borg naprawd� wsp�pracuje.[4700][4731]Kes!|Co si� sta�o!?[4740][4768]Obserwuj� nas.[4800][4829]Wolno wiedzie�,|dok�d jeste�my prowadzeni?[4830][4869]Sektor 92 sekcja 12,|nasze stanowisko pracy.[4870][4929]W pobli�u �rodka sze�cianu. To odczyt|z badanego biopojazdu. Zaskocz� pani�.[4930][4969]Por�wna� pan to z analiz� obcej tkanki?[4970][4999]Tak, wiele struktur jest identycznych.[5000][5039]Obcy zawieraj� ten sam|organiczny materia�, co ich pojazdy.[5040][5068]Najwyra�niej.[5090][5130]Sektor 92, sekcja 12.|Kontynuowa�.[5180][5216]Zbadali�my pojazd obcych...[5220][5283]sk�ada si� z tego samego materia�u|organicznego, podatnego na nanosondy.[5290][5328]Sugeruj� zaprojektowa� no�nik,[5340][5369]zdolny infekowa� ich pojazdy|na poziomie mikroskopowym.[5370][5399]- Zaczynamy.|- Co robicie?![5400][5446]Neuroodbiornik|dla usprawnienia komunikacji.[5450][5469]B�dziemy pracowa� jak jeden umys�.[5470][5489]Nie! Tego nie by�o w umowie.[5490][5519]Po��czenie tymczasowe.|Nie ulegniecie uszkodzeniu.[5520][5558]Wol� porozumiewa� si� s�ownie.[5560][5589]Prymitywna komunikacja|jest ma�o wydajna.[5590][5609]Przeciwnie...[5610][5659]pracujemy lepiej, zachowuj�c swoj�|indywidualno��. Ju� tego dowiedli�my.[5660][5689]To nieistotne.|Musicie ulec.[5690][5737]Niczego nie musimy.|Ka� im usun�� nadbiornik.[5800][5848]Wybierzcie pojedynczego przedstawiciela Borga.[5860][5869]Wyja�nij.[5870][5909]Ju� to robili�cie, kiedy stworzyli�cie|Locutusa, kapitana Picarda.[5910][5973]Nie damy si� asymilowa�. Wybierzcie|przedstawiciela, albo zrywam umow�.[6310][6343]M�wi� w imieniu Borga.[6380][6409]Jestem kapitan Janeway,|a to porucznik Tuvok.[6410][6439]Znamy wasze oznaczenia.[6440][6459]Jakie jest twoje?[6460][6509]Siedem z dziewi�ciu,|trzeciorz�dowe przy��cze unimatrycy 01.[6510][6549]Mo�ecie mnie nazywa�|siedem z dziewi�ciu.[6550][6589]Proponujecie wielkoskalow� bro�.|Zgadzamy si�.[6590][6609]Tak my�la�am.[6610][6649]Umie�cimy nanosondy|w naszych torpedach fotonowych,[6650][6679]tworz�c g�owice biomolekularne.[6680][6737]Wasze torpedy s� niewystarczaj�ce,|brakuje im zasi�gu i mocy.[6740][6759]Macie lepszy pomys�.[6760][6788]Jeste�my Borg.[6800][6834]To chyba oznacza "Tak".[6920][6969]Multikinetyczna mina neutronowa,|si�a pi�� milion�w izoton.[6970][7019]- Taka eksplozja naruszy ca�y system.|- Zgadza si�.[7020][7059]Fala uderzeniowa rozrzuci nanosondy|w promieniu pi�ciu lat �wietlnych.[7060][7089]To wi�cej ni� planowa�am.[7090][7119]Proponujecie bro� masowej zag�ady.[7120][7149]- Zgadza si�.|- Ale ja nie.[7150][7189]- Narazimy niewinne �wiaty.|- Tak b�dzie wydajniej.[7190][7229]Do uzbrojenia miny|potrzebowaliby�my 50 trylion�w sond.[7230][7259]Replikacja zajmie|doktorowi kilka tygodni.[7260][7299]Przegrywacie.|Zaryzykujecie kolejne op�nienie?[7300][7339]Wr�g uwa�a si� za niezwyci�onego.[7340][7379]Je�li stworzymy mniejsze|pociski, rozmiar�w naszych torped...[7380][7438]i zniszczymy kilka biopojazd�w,|mo�e przekonamy ich do odwrotu.[7450][7504]Jeste�cie ma�ymi jednostkami,|my�l�cymi na ma�� skal�...[7590][7641]ale sytuacja wymaga jednak|rozwa�enia waszego planu.[7700][7719]Spis uzbrojenia Voyagera:[7720][7775]32 torpedy fotonowe|z g�owicami klasy VI, si�a 200 izoton.[7790][7839]- Jak zdobyli�cie te informacje?|- Jeste�my Borg.[7860][7887]Naturalnie.[8030][8069]- Komandorze, mamy niepokoj�ce wie�ci.|- Ju� do takich przywyk�em.[8070][8119]Jej wizje telepatyczne zyskuj�|na cz�stotliwo�ci oraz intensywno�ci.[8120][8164]Tym razem czuj�,|jakby tu byli w pokoju.[8190][8238]- Znowu!|- Pr�buj� je zablokowa�, ale nie mog�.[8290][8339]Podczas ka�dej wizji, poszczeg�lne rejony|kory przechodz� w stan hiperaktywno�ci.[8340][8369]Engramy pami�ci, o�rodki percepcji,[8370][8418]s�dz�, �e to co� wi�cej,|ni� zwyk�e powitanie.[8440][8484]Prosz� to powi�kszy�, obejrz� detonator.[8510][8552]Musimy zbada� biopojazd.|Wasze dane.[8710][8729]Jeste� cz�owiekiem, prawda?[8730][8779]To cia�o asymilowano 18 lat temu,|od tamtej pory nie jest ludzkie.[8780][8842]- Ciekawe, jak mia�a� na imi�,|- Nie wci�gaj nas w nieistotne dialogi.[8860][8897]Wywo�uje nas wasza jednostka.[8920][8939]O co chodzi?[8940][8987]/Doktor s�dzi,|/�e obcy weszli do umys�u Kes.[8990][9009]Mog� si� dowiedzie�, co planujemy.[9010][9049]/Na razie nie znale�li�my|/�adnych biopojazd�w.[9050][9093]- Zmienimy kurs, zgubimy ich.|- Zgoda.[9120][9149]Nasz kurs uleg� zmianie.[9150][9198]Dopasujcie,|informujcie mnie o zmianach u Kes.[9200][9239]Potrzebujemy wasz� torped� i nanosondy.[9240][9289]Wszystko w swoim czasie. Nie opu�cili�my|jeszcze waszego terytorium.[9290][9339]Musimy zbudowa� i przetestowa� prototyp.|Ryzyko ataku wzros�o.[9340][9389]Niewa�ne, nie pozbawi� si�|jedynego zabezpieczenia...[9390][9409]gwarantuj�cego mi nietykalno��.[9410][9449]Ryzykujesz konfrontacj� z nami?[9460][9521]Stawicie wydajny op�r,|je�li przeniesiemy na wasz statek 500 dron�w.[9530][9561]Zginiemy pr�buj�c.[9580][9634]To nie b�dzie konieczne.|Zbudujemy odpowiedni� wyrzutni�.[9680][9699]Dobrze, �e pan jest.[9700][9729]- Harry, witaj z powrotem.|- Dzi�ki.[9730][9769]Melduj� si� na s�u�bie.|Doktor mnie zwolni�.[9770][9789]Przegapi�em co�?[9790][9830]Niewiele,|prosz� zaj�� stanowisko.[9880][9909]Zosta�a ci jedna macka w nosie.[9910][9959]Wykryto dystorsje grawimetryczne|12 tysi�cy kilometr�w za ruf�.[9960][9988]To osobliwo��.[10020][10051]Jeste�my atakowani.[10070][10118]�aduj� baterie,|os�ony i namiar na nasz zwiad.[10130][10190]Bezpo�rednie trafienie, wysiad�y|transportery, os�ony i uzbrojenie.[10240][10269]Voyager uleg� powa�nym uszkodzeniom.[10270][10309]Nie mo�emy dopu�ci�|do zniszczenia nanosond.[10310][10359]- Namierzaj� nas.|- Przygotowa� si� na uderzenie.[10560][10579]Gdzie sze�cian?[10580][10609]Zniszczony, zabrali ze sob� biopojazd.[10610][10649]/- Tuvok do Chakotay'a.|- Gdzie jeste�cie?[10650][10677]W �adowni 2.[10680][10718]Razem z Kapitan i grup� Borga.[10740][10769]Przenie�li nas na|chwil� przed zderzeniem.[10770][10802]Potrzebujemy pomocy.[10830][10881]Odci�� pok�ad.|Ochrona do �adowni 2, Paris, mostek.[11190][11218]Opu��cie bro�.[11250][11279]Zjawili�my si� tutaj za zgod� Kapitan.[11280][11329]Po�wi�cili�my nasz� jednostk�,|by uc... [ Pobierz całość w formacie PDF ]