Star Trek Voyager - 501 - Night, Star Trek Voyager org S5

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[40][81]Mieszka�cy Ziemi!|Wasz los jest w moich r�kach![82][142]Je�li spe�nicie moje ��dania,|b�dziecie dobrze traktowani.[143][208]Opieraj�c si�, zapewnicie|sobie ci�ki los niewolnik�w.[209][261]W kopalniach Merkurego!| Macie... jedn� godzin�.[262][303]- To ci si� nie uda!|- Ale� uda si�![304][352]Wasz niegdy� dumny kraj padnie na|kolana. Ironi� losu jest fakt,[353][415]�e u�ywam waszego rakietoplanu,|by poprowadzi� moje armie do boju...[415][473]Mylisz si�, Chaotyka. Zanim wszed�e� na|pok�ad, kto� uruchomi� samodestrukcj�.[474][524]- Za trzy minuty zginiemy.|- Nie!!![536][588]- Koniec zabawy, Wasza Wysoko��.|- Kapitan Proton...[589][661]Kosmonauta Pierwszej Klasy, Obro�ca Ziemi,|Pogromca Galaktycznego Z�a. Do us�ug.[661][727]- Przecie� wpad�e� w paszcz� wulkanu!|- Lawa to za ma�o, by zatrzyma� Kapitana Protona.[728][790]Odwo�aj inwazj� i oddaj|mi m�j rakietoplan.[791][843]Jest we wszech�wiecie si�a,|kt�rej nawet ty nie powstrzymasz.[870][890]- I wzajemnie...|- Doktorze?![891][924]Pan Paris... Mog�em si� domy�li�,|�e to pan przej�� holodek.[926][976]- Kim jest ten bezczelny g�upiec?|- To... jeden z naszych.[978][1010]Komputer, dostosuj cz�stotliwo��|spektrum widzialnego Doktora.[1011][1050]Nie interesuj� mnie wasze g�upie fantazje.|Chcia�em po�wiczy� duet z "Don Carla",[1051][1102]- a wy przekroczyli�cie czas o trzy minuty.|- Do��! Robocie, atakuj![1145][1191]- Zniszcz ich! Zacznij od niego!|- Komputer, zatrzymaj program.[1216][1264]To ostatni rozdzia�! "Szata�ski Robot|podbija �wiat". Nie mo�emy teraz przerwa�.[1265][1298]A zna pan powiedzenie|"ci�g dalszy nast�pi"?[1298][1332]- Twoje opery mog� poczeka�.|- Wasz program to tylko strata energii.[1333][1383]Doprawdy? Rozejrzyj si�. Tak w|dwudziestym wieku wyobra�ano sobie przysz�o��.[1384][1419]- Studiujemy socjologi�.|- Mo�e poprowadzi pan wyk�ady w Akademii.[1421][1457]"Szata�ski Robot: przegl�d historyczny".[1511][1531]Mostek do holodeku pierwszego.|Co si� tam dzieje?[1532][1567]/Nic takiego, komandorze.|/Ma�y skok napi�cia.[1569][1610]- Wygl�da na to, �e zerwa�o holosie�.|/- Ju� to naprawiamy.[1611][1649]Byle szybko, zepsuty holodek to|ostatnia rzecz jakiej nam trzeba.[1651][1680]Siedem, chc� dobrych wie�ci.|To rozkaz.[1681][1720]Wi�c musz� wykaza� niesubordynacj�.|Nie mam dobrych wie�ci do przekazania.[1720][1759]Sko�czy�am astrometryczny skan okolicy.|Na przestrzeni dw�ch i p� tysi�ca lat �wietlnych[1760][1779]- nie ma �adnych uk�ad�w gwiezdnych|- Nic?[1780][1791]Nic.[1793][1849]- A czemu nie widzimy dalszych gwiazd?|- Silne promieniowanie theta zak��ca sensory.[1850][1901]- Jakie� statki?|- Nie ma. Jeste�my sami.[1910][1948]- Koszmar ka�dego �eglarza...|- Komandorze?[1950][1977]Jak brak wiatru na �rodku oceanu.[1978][2016]Gdyby nie sensory, nie wiedzieliby�my|nawet, �e lecimy w warp...[2017][2049]Jeste�my w tym obszarze od dw�ch|miesi�cy i ju� odczuwamy skutki.[2050][2088]- Jak mamy tu wytrzyma� jeszcze dwa lata?|- Przystosujemy si�.[2090][2120]�atwiej powiedzie� ni� zrobi�...[2123][2156]Czy mam z�o�y� raport kapitan?[2171][2193]Nie.[2194][2219]Ja to zrobi�.[2540][2569]STAR TREK VOYAGER|S5 E01 - Night[2612][2643]Na podstawie "STAR TREK"|stworzonego przez GENE RODDENBERY[2658][2683]W ROLACH G��WNYCH[2698][2726]KATE MULGREW|jako Kapitan Kathryn Janeway[2744][2773]ROBERT BELTRAN|jako Chakotay[2789][2817]ROXANN DAWSON|jako B'Elanna Torres[2868][2897]ROBERT DUNCAN McNEILL|jako Tom Paris[2910][2939]ETHAN PHILLIPS|jako Neelix[2996][3023]ROBERT PICARDO|jako Doktor[3036][3065]TIM RUSS|jako Tuvok[3100][3129]JERI RYAN|jako Siedem z Dziewi�ciu[3148][3177]GARRETT WANG|jako Harry Kim[3330][3363]TW�RCY|RICK BERMAN & MICHAEL PILLER & JERI TAYLOR[3391][3422]NOC[3425][3463]/Dziennik Pierwszego Oficera,|/data gwiezdna 52081.2...[3465][3496]/Od pi��dziesi�ciu trzech dni|/przemierzamy ten opuszczony obszar.[3497][3536]/Musimy go pokona�, je�li chcemy|/pozosta� na kursie do domu.[3536][3597]/Nie b�dziemy mogli uzupe�ni� zapas�w,|/wi�c wszystkie dzia�y oszcz�dzaj� energi�.[3598][3633]/W ogniwach energetycznych zbieramy deuter.[3635][3671]Trudno to nazwa� odpraw�,|nie ma czego meldowa�.[3672][3703]- Rozwesel mnie.|- Pomy�lmy...[3704][3753]Rdze� jest w szczytowej formie, tak jak|tydzie� temu. I tydzie� wcze�niej.[3754][3800]- A za�oga maszynowni zaczyna wariowa�.|- Dzi�ki.[3801][3833]- Chor��y?|- Nic.[3835][3886]- Mo�e bardziej konkretnie?|- Wszystkie uk�ady dzia�aj� prawid�owo.[3888][3931]- Co� nowego na sensorach?|- Wykry�em nag�y wzrost promieniowania theta.[3932][3953]- �r�d�o?|- Nieznane.[3954][3993]- Mo�e warto sprawdzi�?|- Nareszcie jaka� rozrywka![3994][4029]Promieniowanie![4030][4089]- Kolejna sprawa - morale za�ogi.|- Pogarsza si�. Jak wida�.[4091][4140]- Mam par� pomys��w jak temu zaradzi�.|- S�ucham.[4141][4188]Zmiana zada� za�ogi odmieni|nieco codzienn� rutyn�.[4192][4246]- Ch�tnie przejd� ma�y trening taktyczny.|- Przyj��em.[4247][4310]Holodeki s� bardzo przydatne. Zainstalujmy|par� emiter�w w �adowni drugiej.[4311][4340]- Zrobimy z niej trzeci holodek.|- No prosz�...[4341][4387]- Zajmij si� tym, Harry.|- Jeszcze jedna sprawa, kt�ra...[4388][4424]... nieco martwi za�og�.[4429][4467]Chodzi o kapitan....|Ostatnio bywa raczej ulotna...[4468][4503]- O co ci chodzi?|- Za�og� pociesza rozmowa z ni�.[4505][4550]- Gdy kapitan si� cieszy, oni te� si� ciesz�.|- Chodz� plotki, �e nie opuszcza kajuty.[4550][4588]Przywilej kapitana. Przyjdzie|na mostek je�li b�dzie potrzebna.[4589][4616]Daruj sobie, Chakotay. Sam|musisz przyznac, �e to dziwne.[4617][4669]To jej wyb�r. Mo�e dowodzi�|okr�tem sk�d tylko chce! Jasne?[4675][4711]Jasne...[4726][4755]Wszyscy jeste�my spi�ci, ja tak�e.[4756][4826]Mo�e mamy z�e nastawienie?|Potraktujmy to jak dwuletnie wakacje![4857][4878]Rozej�� si�.[4880][4920]- �wietna my�l, Harry.|- Rany, Harry! Jeste� geniuszem![4921][4972]- Sk�d bierzesz te wspania�e pomys�y?|- Ale� z ciebie optymista...[5262][5290]Komputer, �wiat�a!|Maksymalny poziom![5292][5323]Gor�ca herbata Bergamot![5532][5578]Z samego rana zreplikuj� zas�ony...[5643][5668]�atwe do przewidzenia.[5669][5726]- Gambit Nowakowicza. Zawsze tak zaczynasz.|- Bo zawsze si� na to nabierasz.[5732][5787]- Czuj� si�, jakbym tak gra�a setki razy.|- Derata to gra pe�na subtelno�ci.[5788][5819]Jest zbyt subtelna jak dla mnie.[5823][5865]- A pewnie...|- Co to mia�o znaczy�?[5872][5917]- Nie ma tu klingo�skich pr�t�w b�lu.|- Dobranoc.[5918][5951]No i prosz�! Gdy tylko zaczynam wygrywa�.|I kto tu jest �atwy do przewidzenia?[5952][6011]- Nie chcesz si� k��ci�. Jest trzecia rano.|- Trzecia rano, czwarta popo�udniu, jest r�nica?[6012][6049]- Ty si� w�ciekasz przez ca�� dob�.|- Uwa�asz, �e to �mieszne?[6050][6095]Dobry wiecz�r. A raczej dzie� dobry.|Widz�, �e te� nie mo�ecie spa�?[6096][6143]- Spa�? Gdy si� tak �wietnie bawimy?|- On �artuje, Neelix. Powinni�my si� �mia�.[6145][6192]Ja si� �miej�. Tak wewn�trznie.|A przynajmniej si� u�miecham.[6193][6247]- Zagrajmy w co�. Mo�e w karty?|- Nie. Mam lepszy pomys�.[6248][6320]Zr�bmy grafik k��tni. Zoptymalizujmy nasze|mo�liwo�ci. Raz ja zaczn�, potem ty...[6321][6350]- Prosz�...|- Mam ju� dosy� twoich gierek...[6350][6370]- Wi�c w nie graj...|- Przesta�cie![6371][6409]Jeste�cie starszymi oficerami!|Powinni�cie stanowi� przyk�ad...[6410][6454]... dla reszty... Reszty za�ogi...[6489][6512]Paris do ambulatorium...[6527][6571]- Niez�y ze mnie oficer od morale...|- Da�em panu lekki �rodek uspokajaj�cy.[6572][6612]Powinien zapobiec hiperwentylacji.|I z�agodzi� pa�ski niepok�j.[6612][6693]Niepok�j? Niepok�j odczuwam, gdy|przypal� jedzenie. To by�o co� jak...[6694][6729]- Zawroty g�owy, nudno�ci, przera�enie?|- W�a�nie tak.[6730][6779]Nihilifobia. L�k przed nico�ci�.|Znany potocznie jako l�k przed...[6783][6798]... nico�ci�.[6799][6852]Mo�e pocieszy pana to, �e ja trafiam|do nico�ci przy ka�dym wy��czeniu.[6854][6898]Pustka. Ca�kowita i dos�owna nico��...|Z pocz�tku by�o to niepokoj�ce.[6899][6943]- Stanowi�o egzystencjalny horror...|- Nie pomagasz mi, Doktorze...[6944][6991]Przepraszam. Chcia�em powiedzie�,|�e si� pan do tego przyzwyczai.[6992][7029]Mam nadziej�.[7070][7085]Komandorze?[7087][7121]- Przeszkadzam panu?|- Nie.[7122][7174]- Astrometrii nie zbudowano dla rekreacji.|- Przyszed�em tu medytowa�.[7175][7225]Nie musz� m�wi�, �e widok z|mojego okna nie sprzyja o�wieceniu...[7226][7255]- Zjawiska astronomiczne pomagaj�|panu w koncentracji?[7256][7310]Tak. Wyobra�am sobie, �e ka�da|gwiazda reprezentuje jedn� my�l.[7315][7354]- Medytacja dodaje panu si�?|- W rzeczy samej.[7355][7416]Polecam regeneracj� Borga. Jest wydajniejsza.|Potrzeba jedynie implantu korowego.[7416][7447]Mo�e innym razem.[7453][7488]- Co to?|- Sensory wykry�y promieniowanie theta.[7489][7520]- Niebezpiecznie wysoki poziom.|- Pochodzenie?[7521][7538]Nieznane.[7539][7598]To pewnie nic takiego, mo�e promieniowanie t�a.|Ale mo�e te� oznacza�, �e kto� tam jest.[7600][7642]- Odleg�o��?|- Oko�o dwudziestu pi�ciu lat �wietlnych.[7645][7684]Nik�a nadzieja, ale zmie� kurs.[7687][7710]Tak jest.[7712][7755]- Je�li to wszystko, komandorze...|- W�a�ciwie, chcia�em z�o�y� pro�b�.[7756][7799]Oszcz�dza�em przydzia�y holodeku|i uzbiera�y sie pe�ne trzy godziny.[7801][7847]Czy mam szans� nam�wi� pani�|na kilka rund Velocity?[7847][7892]- To rozja�ni umys�.|- M�j umys� jest ca�kiem jasny.[7894][7920]A je�li powiem, �e nie wyjd� st�d,|p�ki si� pani nie zgodzi?[7920][7950]Powiedzia�abym, by� usiad�,|bo to troch� potrwa.[7954][7977]Wi�c powiem wprost.[7978][8032]Wybra�a� z�y moment na izolowanie si�|od za�ogi. Okr�t potrzebuje kapitana.[8033][8054]Zw�aszcza teraz.[8056][8101]Czy wystarczy je�li powiem,|�e tylko si� zaczyta�am?[8109][8169]Sama niezbyt siebie rozumiem. Zacz�o si�,|gdy wlecieli�my w... [ Pobierz całość w formacie PDF ]