Star Trek Voyager - 507 - Infinite Regress, Star Trek Voyager org S5

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[204][246]/Regeneracja nie zosta�a zako�czona.[1155][1185]STAR TREK VOYAGER|S5 E07 - Infinite Regress[1227][1259]Na podstawie "STAR TREK"|stworzonego przez GENE RODDENBERY[1273][1298]W ROLACH G��WNYCH[1313][1341]KATE MULGREW|jako Kapitan Kathryn Janeway[1359][1388]ROBERT BELTRAN|jako Chakotay[1404][1432]ROXANN DAWSON|jako B'Elanna Torres[1484][1512]ROBERT DUNCAN McNEILL|jako Tom Paris[1526][1554]ETHAN PHILLIPS|jako Neelix[1611][1639]ROBERT PICARDO|jako Doktor[1651][1680]TIM RUSS|jako Tuvok[1715][1745]JERI RYAN|jako Siedem z Dziewi�ciu[1763][1792]GARRETT WANG|jako Harry Kim[1946][1978]TW�RCY|RICK BERMAN & MICHAEL PILLER & JERI TAYLOR[2037][2060]G�OSY[2092][2135]Sprawdzaj�c nocne zapisy sensor�w,|znalaz�em t� ma�� niespodziank�.[2135][2161]Mo�e nie jestem jeszcze|do�� rozbudzona...[2165][2193]Ale to ma chyba ponad|sto kilometr�w szeroko�ci?[2194][2227]Sto dwadzie�cia. Najpierw|uzna�em, �e to skupisko asteroid.[2228][2266]Potem jednak wykry�em �ladow�|sygnatur� nap�du.[2274][2331]Okr�t Borga. �lady tetrionowe|pasuj� do atmosfery sze�cianu.[2332][2356]Wiadomo, co go zniszczy�o?[2357][2385]Trzeba przeskanowa� szcz�tki|z bliskiej odleg�o�ci.[2386][2432]Utrzymuj�c kurs, b�dziemy mieli|okazj�. Szcz�tki s� przed nami.[2437][2490]Proponuj� je omin��.|Borg mo�e zechcie� zbada� spraw�.[2491][2538]- Zmie�my kurs. Je�li to wszystko...|- Jeszcze jedna sprawa, kapitanie.[2539][2582]- Mieli�my kolejny incydent w mesie.|- Powr�t Nocnego Podjadacza?[2583][2603]- Niestety tak.|- S� ofiary?[2604][2639]Noga kelara�skiej antylopy, szykowana|na urodziny chor��ego Rysona.[2641][2704]Pan Tuvok nie ustali� podejrzanych,|prosz� wi�c o ostrzejsze �rodki.[2705][2728]Takich jak uzbrojeni wartownicy?[2729][2773]Prosz� o zgod� na zreplikowanie|zamk�w na szafki.[2775][2802]Udzielam zgody.|Rozej�� si�.[3303][3337]Naomi Wildman - podjednostka|Samanthy Wildman.[3338][3369]- Podaj swoje zamiary.|- Ja...[3384][3421]Wi�c musz� zawiadomi� kapitan|o twoich poczynaniach.[3428][3461]Prosz�, nie r�b tego.|Tylko ci� obserwowa�am.[3462][3484]Wyja�nij.[3485][3534]Neelix m�wi�, �e Borg robi pewne|rzeczy, bo chce by� doskona�y.[3535][3578]Nie jeste� ju� Borgiem, ale|chcesz by� doskona�a, prawda?[3580][3594]Zgadza si�.[3596][3639]Je�li naucz� si� by� doskona��,|zostan� asystentk� kapitan.[3640][3678]- Nie ma takiego stanowiska.|- Jeszcze nie.[3679][3709]Chcesz tego dokona�|na�laduj�c mnie?[3710][3737]- Jeste� z�a?|- Nie.[3738][3767]Wielu cz�onk�w za�ogi zyska�oby,|id�c w twoje �lady.[3769][3793]A wi�c mnie nauczysz?[3795][3841]To chwalebny cel, ale tw�j m�zg|nie jest w pe�ni rozwini�ty.[3843][3890]Wymagasz kilku miesi�cy wzrostu|w komorze dojrzewania Borga.[3896][3932]- To mi si� raczej nie podoba.|- A wi�c radz�, �eby�...[4010][4042]- Cze��!|- Cze��.[4051][4083]- Nudz� si�. Pobawmy si�.|- Jak?[4094][4136]- Pop�ywamy?|- Nie mog� p�ywa� bez mamy.[4155][4183]- Lubisz kadis-kot?|- Uwielbiam![4190][4210]Chod�![4228][4270]Najpierw b�d� asystentk�,|potem awansuj� na chor��ego.[4271][4311]Potem na porucznika, a kiedy|dolecimy do Kwadrantu Alfa...[4312][4340]B�d� kapitan Wildman.[4352][4387]Zielony, kratka 14-4.[4392][4427]- Kadis-kot! Wygra�am!|- Jeste� w tym naprawd� dobra.[4427][4448]- Chcesz rewan�u?|- Pewnie.[4449][4478]- Kapitan nie ma czasu na zabaw�.|- Nic nie szkodzi.[4480][4509]B�d� mia�a co robi�. Chcesz|zna� zasady pierwszego kontaktu?[4510][4539]- Nie.|- A podpunkty Pierwszej Dyrektywy?[4540][4585]- Znam wszystkie czterdzie�ci siedem.| - Za du�o si� uczysz, Naomi.[4586][4618]- Tak jak m�j brat.|- Nie wiedzia�am, �e masz brata.[4619][4648]- Dwunastu braci.|- Dwunastu?[4650][4679]Dziewi�ciu starszych, trzech m�odszych.|Ci�gle gramy w kadis-kot.[4680][4719]Ja mog� si� bawi� tylko z mam�|i Neelixem, kiedy nie pracuj�.[4719][4769]- Pewnie czujesz si� samotna.|- Troch�. Mo�na si� przyzwyczai�.[4771][4798]- Przystosowa� si�!|- Przystosowa�?[4800][4832]Wiesz, tak jak Borg.[4835][4873]- Nie cierpi� Borga.|- Naprawd�?[4874][4904]- Tak, s� niedobrzy.|/- Torres do Siedem z Dziewi�ciu.[4905][4948]/- Zg�o� si� do maszynowni.|- Tw�j ruch.[4955][4988]/Siedem! Zg�o� si�![5007][5036]Ju� id�, poruczniku.[5041][5070]- Naomi Wildman...|- S�ucham.[5071][5125]- Co ja tu robi�?|- Gramy w kadis-kot.[5141][5167]Siedem?[5302][5323]Sp�jrz na to.[5324][5359]Wykry�am sygna� na niskim|zakresie podprzestrzennym.[5361][5418]- Ma chyba modulacj� Borga.|- Zgadza si�.[5422][5458]- To sygna� neuro��cza.|- Co to takiego?[5458][5501]Po��czenie integruj�ce|umys�y cz�on�w Borga.[5505][5543]- Mo�esz namierzy� �r�d�o?|- Spr�buj�.[5556][5590]Nie obra� si�, Siedem,|ale wygl�dasz okropnie.[5593][5627]�le si� czuj�. Dozna�am|kr�tkiego zaniku pami�ci[5628][5667]- i jestem zdezorientowana.|- Mo�e id� do ambulatorium?[5668][5705]Nie, ten sygna� mo�e|t�umaczy�...[5834][5858]Co prosz�?[5859][5908]Jestem synem K'voka!|Z jakiego ty jeste� rodu?[5909][5966]- Czy to jaki� �art?|- To mundur pu-cha Federacji.[5970][6024]- Co z ciebie za wojownik?|- Tom ci� na to nam�wi�?[6026][6051]Nic z tego.[6076][6119]- Niech ci si� przyjrz�.|- Wystarczy, Siedem![6121][6150]Twoja krew jest s�odka![6172][6197]Torres do ochrony!|Natychmiast kogo� tu przy�lijcie![6198][6228]Jeste� silna. B�dziesz|doskona�� partnerk�![6229][6280]- Odwal si� ode mnie!|- Chcesz si� sprawdzi� w walce?[6350][6393]Siedem zaatakowa�a B'Elann�.|Jest na pok�adzie dziewi�tym, sekcja 23.[6394][6443]Pola si�owe. Naprawd� dosz�o|mi�dzy nimi do r�koczyn�w?[6498][6525]/Mostek do Tuvoka.|/Siedem zosta�a odci�ta.[6526][6552]/Pok�ad dziesi�ty, sekcja 32.[6553][6583]Przyj��em. Jeste�my blisko.[6618][6636]Siedem?[6651][6683]Kto� jest ranny|i potrzebuje pomocy.[6716][6758]- Czy zrobi�am co� z�ego?|- Kim jeste�?[6760][6788]Jestem Maryl.[6791][6840]- Jeste� Wolkanem?|- Komputer, wy��cz pole.[6888][6934]Daj mi fazer.[6982][7007]Nie jest pan lekarzem,|komandorze.[7008][7055]Logika nakazuje zabra� go|do ambulatorium.[7078][7126]Subaltern Lorot, Wolka�skie Dow�dztwo.|Czy mog� jako� pom�c?[7127][7170]Tak. Prosz� i�� ze mn�|do ambulatorium.[7171][7189]Oczywi�cie.[7191][7232]Najwyra�niej zaatakowano go.|Doradzam ostro�no��...[7274][7307]Utoniesz we w�asnej krwi.[7308][7337]Id� dalej.[7474][7520]- Siedem...|- Kapitanie? Co ja tu robi�?[7521][7546]By�a� nieprzytomna przez|prawie dwie godziny.[7547][7577]S�dzimy, �e do�wiadczasz|zaburze� neurologicznych.[7578][7622]- G�osy. S�ysz� g�osy.|- Opisz je.[7626][7654]S� niespokojne.[7659][7682]Chaotyczne.[7684][7712]Za du�o g�os�w...[7814][7842]Za du�o g�os�w![7855][7884]Inhibitor korowy jest niestabilny.[7889][7920]Zwi�ksz� poziom|neuroprzeka�nik�w.[7926][7963]Dzia�a.|Wci�� s�yszysz g�osy?[7970][7999]S�abn�.[8015][8036]Usta�y.[8042][8071]Postarajmy si�, by ju�|nie powr�ci�y.[8072][8104]Jaka jest ostatnia rzecz,|kt�r� pami�tasz?[8106][8143]By�am w maszynowni|i pomaga�am porucznik Torres.[8144][8175]Nie przypominasz sobie|konfrontacji z B'Elann�?[8177][8202]- Konfrontacji?!|- Nie wiem czemu,[8203][8240]ale przejawiasz osobowo�ci|inne, ni� w�asna.[8240][8285]Naomi twierdzi, �e gra�a�|z ni� niemal przez godzin�.[8286][8336]Zaatakowa�a� porucznik Torres.|Nazwa�a� siebie synem K'voka[8337][8373]i zacz�a� klingo�ski|rytua� godowy.[8376][8406]- Nie pami�tam tego.|- Sp�jrz na to.[8407][8443]- Doktorze?|- To tw�j wzorzec nerwowy.[8444][8485]�cie�ki synaptyczne i engramy|pami�ci okre�laj� twoj� osobowo��.[8486][8517]Niestety, nie jeste� sama.[8519][8561]W twojej korze m�zgowej jest|trzyna�cie nowych wzorc�w.[8562][8587]Klingo�ski, wolka�ski,|terrelia�ski, ludzki.[8587][8610]- I kilka mi nieznanych.|- Sk�d?[8610][8631]Pochodz� od ciebie.[8632][8672]Gdy by�a� cz�ci� Borga,|zasymilowa� on setki gatunk�w.[8673][8708]Ich wzorce zosta�y do��czone|do wsp�lnego umys�u.[8708][8735]- Oczywi�cie.|- I s� te� w twoim umy�le,[8736][8786]zapisane w implantach korowych.|By�y u�pione, a� do teraz.[8788][8830]O ile wiemy, nowe wzorce|ujawniaj� si� przypadkowo.[8831][8885]To borgowy odpowiednik|rozszczepienia osobowo�ci.[8889][8914]Czy mo�na to naprawi�?[8915][8972]Inhibitor korowy t�umi objawy,|ale to tylko �rodek tymczasowy.[8973][9000]Porucznik Torres wykry�a|��cze Borga.[9001][9027]Ono mog�o spowodowa� awari�.[9027][9063]Sygna� pochodzi z pola szcz�tk�w|odkrytego dzi� rano.[9064][9103]- Mo�e trzeba uciec z jego zasi�gu.|- Sygna� przenika podprzestrze�.[9105][9155]- Nie da si� go unikn��.|- Trzeba usun�� jego �r�d�o.[9160][9183]Wyznaczy� kurs na|pole szcz�tk�w.[9184][9211]Mo�emy potrzebowa� twojej|pomocy. Dasz rad�?[9212][9243]- Tak, kapitanie.|- Prosz� jej pilnowa�, Doktorze.[9244][9281]Na wypadek, pojawienia si�|kolejnych nieproszonych go�ci.[9351][9402]- Cz�ony miewaj� takie objawy?|- Borg nie uznaje niedoskona�o�ci.[9403][9437]Cz�on z tak powa�n� awari�|zosta�by natychmiast zniszczony.[9438][9465]Dobrze, �e my jeste�my|bardziej tolerancyjni.[9466][9510]Tu jeste�! Porucznik Torres|m�wi�a, �e �le si� czujesz.[9518][9556]- Zgadza si�.|- Czy mog� ci jako� pom�c?[9557][9595]- Zako�czy� jakie� zadania...?|- Nie.[9602][9636]Mam �wietne herbatki lecznicze.|Mo�e zrobi� ci jak��?[9638][9673]Talaksja�ska homeopatia. A� tak|zdesperowani chyba nie jeste�my.[9674][9706]- Mo�e tw�j ulubiony od�ywczy...|- Zauwa�y�am twoj� trosk�.[9707][9735]Doktor poinformuje ci�,|gdy odzyskam sprawno��.[9736][9773]Przepraszam!|Oj, prawie zapomnia�em![9774][9829]To od Naomi Wildman.|To rysunek Voyagera.[9837][9882]A mo�e to pas asteroid,|nie jestem pewien.[9884][9914]Naomi s�dzi�a, �e to|polepszy ci samopoczucie.[9924][9955]Podzi�kuj jej.[10067][10117]Tego si� spodziewa�em. W cyklu|regeneracji by�y przerwy.[10119][1... [ Pobierz całość w formacie PDF ]