Star Trek. Voyager 5x17 - The Disease.mp4, Star Trek Voyager

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[385][429]- Nie powinni�my tu by�.|- Nie mart si�. Nikt nas nie widzia�.[457][487]Ej! Jest mi potrzebny.|Kto� mo�e mnie wywo�ywa�.[537][573]- Co to by�o?|- Nie mart si�. Chod� tutaj.[919][953]STAR TREK VOYAGER|S5 E17 - The Disease[1781][1805]CHOROBA[1806][1822]/Dziennik kapita�ski, wpis dodatkowy:[1823][1855]/Po dw�ch tygodniach prawie zako�czyli�my|/napraw� nap�du warp Varro.[1856][1911]/A ich za�oga? Zaczynam my�le� �e raczej|/przerw� podr� ni� przyjm� pomoc od obcych.[1914][1942]Chyba zgodzili�my si�|na zakaz wst�pu do centrum kontroli?[1943][1969]Owszem. Ale musz�|dosta� si� do mechanizmu warp.[1971][1985]Ta technologia jest tajna.[1986][2006]Musz� go zrekonfigurowa�|�eby zako�czy� napraw�.[2007][2026]- Wi�c jest zako�czona.|- Zaszli�my ju� tak daleko.[2027][2074]Od dw�ch tygodni wywracacie okr�t|do g�ry nogami bez �adnych efekt�w.[2075][2129]Mo�e pan sprawdzi�|uk�ad wtrysku antymaterii?[2139][2173]- Znowu dzia�aj�.|- Teraz tylko troch� antymaterii[2174][2196]z Voyagera i wracacie do obiegu.[2199][2223]Ale musz� dosta� si�|do mechanizmu warp.[2243][2280]Wie pan, rozumiem|pana nieufno�� do obcych.[2281][2309]My te� swoje prze�yli�my|w kwadrancie Delta.[2309][2351]Ale nasze gatunki dokona�y du�ego post�pu|wsp�lnie naprawiaj�c wasze silniki.[2362][2394]Daleko zaszli�my od czas�w|gdy ignorowali�cie nasze wezwania.[2395][2416]Nie odrzucajmy tego.[2417][2450]Przyznaj�, �e mamy|ze sob� co� wsp�lnego.[2454][2482]Oboje jeste�my w d�ugiej podr�y|i szukamy sprzymierze�c�w.[2483][2511]- Jeste�my jak kuzyni.|- Kuzyni?[2513][2532]No, dalecy kuzyni.|Prosz� pomy�le�.[2540][2564]Czterysta lat temu zaczynali�cie|tak jak my. Jeden okr�t,[2565][2627]ma�a za�oga, kt�ra wyrusza w nieznane.|A teraz? Kilka wiek�w p�niej,[2628][2670]stali�cie si� okr�tem pokoleniowym|z w�asn� histori� i kultur�.[2672][2713]Kiedy patrz� na pana okr�t, zastanawiam si�|czy patrz� na przysz�o�� Voyagera.[2714][2747]Nasza podr� naprawd�|mo�e potrwa� kilka pokole�.[2754][2777]Wi�c co pan na to, kuzynie?[2796][2818]- St�d ma pani dost�p do uk�adu nap�du warp.|- Dzi�kuj�.[2833][2853]- Status?|- ��czniki plazmy uruchomione.[2854][2881]- Jeste�my gotowi do transferu antymaterii.|- Wi�c zaczynamy.[2882][2910]- Janeway do Voyagera. Status?|- Jeste�my gotowi, kapitanie.[2910][2935]/Rozpocz�� transfer.[2965][3001]Reaktory warp jeden do czterna�cie|uruchomione. To dzia�a.[3002][3025]Niech pan trzyma kciuki.[3026][3061]Na szcz�cie.[3252][3290]Je�li planujesz wyj�� przez|iluminator, to najpierw si� ubierz.[3293][3328]W pr�ni czasami jest troch� ch�odno.[3335][3350]S�ucham?[3355][3387]A tak.|Bardzo �mieszne.[3390][3420]- Wracaj do ��ka.|- Nie mog� spa�.[3424][3451]- Przytuli� si�.|- Nie mog� ci� przytuli�.[3451][3493]M�wi�am ci, �e nas nie z�api�. Gdyby|kto� nas widzia� ju� dawno by to zg�osi�.[3497][3530]�ami� p� tuzina przepis�w|przez samo przebywanie w tej kabinie.[3536][3579]A to co robili�my wcze�niej? Nawet nie wiem|czy Gwiezdna Flota ma takie przepisy.[3586][3629]Co ty chcesz powiedzie�? Uprawianie|mi�o�ci to w twojej kulturze przest�pstwo?[3634][3680]Tak. Nie. Chc� powiedzie�,|�e to �amanie protoko�u.[3682][3719]- Prawdziwy romantyk.|- Kapitan wyda�a rozkaz grupom zwiadowczym:[3720][3744]"�adnych osobistych|kontakt�w z za�og� Varro".[3745][3780]- Z�ama�em bezpo�redni rozkaz.|- Wracaj do ��ka.[3783][3804]To rozkaz.[3859][3903]- Czy wszyscy ludzie s� tacy nerwowi?|- Nie. Tylko ja.[3939][3959]Nap�d warp.[3965][3989]Zacz�li transfer plazmy.[3996][4020]Musimy tam i��.|Sp�nili�my si�.[4039][4066]- Na co czekasz?|- A� si� ubierzesz w m�j mundur.[4109][4133]Nic nie rozumiesz. Je�li nie|stawi� si� na moim stanowisku...[4134][4159]- Zostaniesz stracony?|- Bardzo �mieszne.[4169][4191]Lepiej id�my osobno.[4279][4306]- Imponuj�ce.|- Rozpisuj� instrumenty[4306][4349]- dla strumienia antymaterii.|- Jak sko�czysz pos�uchaj sobie Chopina.[4350][4379]- Patrz kto przyszed� na koniec koncertu.|- S�ucham?[4380][4414]Troch� sp�ni�e� si� na �art i do pracy.[4415][4444]Sprawdza�em przeka�nik|w segmencie dwudziestym drugim.[4489][4522]Nap�d si� destabilizuje. Tal?[4533][4556]Nie wiem co si� dzieje.[4562][4589]Mo�e doj�� do wielokrotnych|p�kni�� rdzenia.[4613][4638]Przerwa� transfer.[4668][4683]To tyle je�li chodzi|o trzymanie kciuk�w.[4683][4711]- B'Elanna?|- Mikrop�kni�cia na ca�ej d�ugo�ci kad�uba.[4711][4757]- Czemu nie wykryto tego wcze�niej?|- Trzeba sprawdzi� ka�dy segment z osobna.[4758][4828]- To potrwa ca�e dni.|- Szybciej zaczniemy, szybciej sko�czymy.[4859][4893]- Bardzo przyjacielscy.|- Maj� z�e do�wiadczenia z obcymi rasami.[4894][4937]No nie wiem. Tw�j pierwszy|kontakt chyba si� uda�?[4938][4979]- Co to ma niby znaczy�?|- Nic. Zastanawiam si� gdzie znikn��e�.[4980][5009]M�wi�em ci. Sprawdza�em|przewody plazmowe...[5010][5032]W segmencie|dwudziestym drugim. Wiem.[5033][5073]Musz� w nim by� prysznice soniczne.|Jeste� du�o czystszy ni� kiedy tam szed�e�.[5095][5135]Ale� beznadziejnie k�amiesz. Niczego si�|ode mnie nie nauczy�e� w ci�gu pi�ciu lat?[5136][5159]- Jest urocza.|- Kto?[5160][5187]Ta m�odszy in�ynier. Tal.[5189][5228]- Do�� urocza.|- No nie. Znowu.[5229][5264]- Co?|- Ty. Wdajesz si� w zwi�zki bez przysz�o�ci.[5265][5304]Hologram, by�a Borg,|niew�a�ciwa bli�niaczka.[5305][5330]A teraz kobieta pochodz�ca|z ksenofobicznej rasy.[5333][5370]Masz racj�. Masz ca�kowit� racj�.|Ju� o niej zapominam. Obiecuj�.[5370][5402]�wietnie. Mi�o mi to s�ysze�.|Musz� wraca� na mostek.[5404][5428]Do zobaczenia rano.[5458][5478]Komputer. Otw�rz kana�|��czno�ci do okr�tu Varro.[5479][5508]Sekcja szesnasta, stanowisko|dwa zero cztery. Zakoduj transmisj�[5509][5545]- protoko�em bezpiecze�stwa alfa siedem.|/- Kana� otwarty.[5546][5585]Co tak d�ugo robi�e�? Czeka�am dwadzie�cia|dwie minuty na wiadomo�� od ciebie.[5586][5625]Sprawdza�em swoj� siln� wol�. Jak|d�ugo wytrzymam nie rozmawiaj�c z tob�.[5626][5662]- No i...?|- Wytrzyma�em dwadzie�cia dwie minuty.[5664][5698]Mam si� czu� doceniona czy obra�ona?[5706][5750]Poniewa� to moja pierwsza okazja|do nawi�zania po��czenia - doceniona.[5756][5798]Wi�c, podoba�o ci si�?[5810][5831]Tak. Bardzo.[5832][5861]- Tak bardzo by spr�bowa� jeszcze raz?|- Absolutnie.[5865][5923]B�d� z tob� szczery. Nie|spodziewa�em sie czego� tak... innego.[5923][5960]Ani ja. Nasze gatunki|wygl�daj� na podobne.[5965][6005]- Przynajmniej zewn�trznie.|- Nie zgad� bym kiedy przysz�o co do czego.[6018][6048]Powiedzmy �e ptaszki|i pszcz�ki by si� pogubi�y.[6053][6077]Ptaszki i pszcz�ki?[6079][6103]M�wi� ci, powiniene�|zajrze� do ich bazy danych.[6104][6135]Maj� sporo zadziwij�cych|urz�dze� na tym statku.[6136][6154]Urz�dze�?[6155][6182]Na przyk�ad systemy|podtrzymywania �ycia.[6183][6214]Jest kompletnie samoodnawialny.|Zero strat.[6215][6227]Jestem pod wra�eniem.[6228][6256]Mo�na zaprogramowa�|prawie ka�de warunki �rodowiskowe.[6257][6300]Je�liby� tylko chcia� m�g�by�, m�g�by� stworzy�|�rodowisko Wolkana w swojej kwaterze.[6301][6317]Dlaczego mia�bym chcie�?[6318][6347]Odrobina domu w �rodku kwadratu Delta...[6348][6359]Przemy�l to.[6360][6387]Wiosna nad brzegami jeziora Yaronmeer.[6388][6411]Potrzebuj� biurka i ��ka - nic wi�cej.[6412][6434]- Tracisz najwa�niejsze.|- Czy�by?[6442][6503]Ci ludzie podr�uj� od ponad czterystu lat.|Nauczyli si� jak �y� wygodnie.[6506][6535]Nasze systemy s� i tak|bardziej ni� wystarczaj�ce.[6536][6555]Poddaj� si�.[6556][6587]Ju� po dw�ch minutach?|Tuvok. jak ty to robisz?[6587][6634]Obchodz� jego nielogiczno��|swoj� logik�.[6650][6678]- Wykrywam nieautoryzowany przekaz.|- Pochodzenie?[6680][6715]- Nieznane. Jest zakodowany.|- Sprawd� gdzie dochodzi.[6736][6783]- Gdzie najbardziej chcia�a by� teraz by�?|- Opr�cz twojej kabiny?[6784][6805]Opr�cz mojej kabiny.[6807][6849]Na odleg�ym ksi�ycu, gdzie|powietrze jest ciep�e a grawitacja ma�a.[6849][6875]Bez �adnych �cian wok�.[6878][6907]Gdzie je�li pobiegn�|zbyt szybko to prawie polec�.[6911][6937]- Podoba mi si�.|- A ty?[6940][6977]Gdzie najbardziej|chcia�by� teraz by�?[6979][7015]- Opr�cz twojej kabiny?|- Opr�cz mojej kabiny.[7020][7045]Przepraszam. Nie przychodzi mi do g�owy|nic lepszego od twojej kabiny.[7046][7085]A co by� zrobi� gdyby� tu by�?[7086][7114]- Teraz?|- W tej chwili.[7134][7164]Poprosi�bym|by� przygasi�a �wiat�o.[7166][7205]A co gdybym powiedzia�a nie?[7206][7234]No dobra.|�wiat�a zostaj�.[7239][7264]Przekaz dochodzi do okr�tu Varro.[7266][7294]- Segment szesnasty.|- Kwatery za�ogi.[7301][7334]Komandorze, my�l� �e|mog� namierzy� ten sygna�.[7365][7394]Chwileczk�. Co� jest|nie tak. Trac� sygna�.[7426][7436]Tal?[7437][7467]- Przekaz si� sko�czy�.|- Je�li to w og�le by� przekaz.[7470][7504]- Mo�e to awaria w systemie komunikacyjnym.|- Przeprowad� diagnostyk�.[7554][7605]Znalezienie przyczyn uszkodze� nie|b�dzie �atwe. Ich skany nic nie wykaza�y.[7606][7633]- Mam nadziej� �e nam si� uda.|- Powinni�my sie podzieli�[7634][7675]- na mniejsze zespo�y.|- Zgoda. B�dziemy pracowa� w parach.[7676][7711]Chc� zacz�� od rdzenia,|gdzie najpierw pojawi� si� problem.[7712][7740]- Jeste� mi co� winny.|- S�ucham?[7746][7794]Patrz przed siebie. Wczoraj musia�em|sabotowa� system komunikacji �eby ci� kry�.[7800][7825]- Komunikowa�e� si� z ni�, prawda?|- Winny.[7830][7858]Jak d�ugo to trwa?|I m�w prawd�.[7860][7913]Od momentu kiedy si� poznali�my. To by�o|jak dotkni�cie otwartego przeka�nika plazmy.[7923][7953]- Brzmi powa�nie.|- Bo tak jest.[7958][7983]A przysz�o ci do g�owy �e �amiesz|par� tuzin�w przepis�w?[7989][8018]Wiemy co robimy.[8020][8048]- Naprawd�?|- Nasz przydzia�.[8049][8096]Przeskanujemy okr�t z astrometrii.[8123][8160]Dru�yny alfa i gamma sko�czy�y skanowanie|sekcji jeden do sze��dziesi�t cztery.[8162][8189]Mo�e przy�mi� nawet|sze�cian borga, no nie?... [ Pobierz całość w formacie PDF ]