Star Trek. Voyager 7x05 - Critical Care.mp4, Star Trek Voyager

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[421][470]/Nie wykryto dysplazji, viremii,|/nekrobiozy. Prosz� wyci�gn�� r�ce.[470][542]/Rasa: Dralianin. To�samo��: Gar.|/WL: pi�tnasty. Mo�esz wej��.[560][616]- Chellick! Dobrze, �e ci� z�apa�em.|- Panie Gar. Nie mam czasu rozmawia�.[616][654]Wystarczy, �e b�dziesz s�ucha�.|Mam now� dostaw� cytogenik�w.[654][692]Twoja ostatnia dostawa by�a bezu�yteczna.|Przeterminowana partia, rozcie�czone pr�bki.[692][741]- Tym razem mam co� specjalnego.|- Bez w�tpienia jaka� nowo�� niskiej jako�ci.[741][803]O, nie. To wysoka jako��. I w ge�cie|dobrej woli, najpierw oferuj� j� tobie.[803][846]- Nie potrzebujemy kolejnego neuroczujnika.|- To jest bardziej skomplikowane.[846][901]Jestem pewien, �e ma jeszcze kilka bardziej|pomys�owych zastosowa�, ale nie jestem zainteresowany.[924][978]Prosz� poda� rodzaj...|potrzeby medycznej?[1150][1170]Zaprasza na....[1175][1205]STAR TREK VOYAGER|S07 E05 - Critical Care[2030][2062]SPECJALNA OPIEKA[2062][2095]- Dok�d mnie zabra�e�?|- To holograficzna konstrukcja[2095][2125]z zaprogramowanymi ponad pi�cioma|milionami medycznych protoko��w.[2125][2148]��dam natychmiastowego|zwr�cenia mnie na Voyagera![2148][2184]- Czym jest Voyager?|- Federacyjnym okr�tem, na kt�rym s�u��![2184][2228]- Ten cz�owiek jest porywaczem!|- Nie zaoferowa�bym ci niczego kradzionego.[2228][2262]- Za ten program da�em dobry dwulit.|- Twoja cena?[2262][2294]Te negocjacje s� bezcelowe!| Nie b�d� wykonywa� us�ug medycznych[2294][2346]- dla pary pospolitych z�odziei!|- Nie wydaje si�, �eby by� sprawny.[2346][2379]/Ofiary z urazami w�a�nie dotar�y|/do si�dmej Izby Nag�ych Wypadk�w.[2379][2432]- Co spowodowa�o ich obra�enia?|/- Wybuch generatora w kopalni Gammadan.[2432][2461]Lepiej zacznij wsp�pracowa�,|albo rozmontuj� tw�j program[2461][2515]- i b�d� go sprzedawa� podprogram po podprogramie.|- Kiedy kapitan Janeway dowie si�, co zrobi�e�...[2515][2539]- Zejd�cie z drogi.|- Tracimy go.[2539][2559]Uwaga.|Po��cie go tu.[2559][2574]Nie mog� znale��...[2574][2600]- Niech kto� sprawdzi rezerwy.|- Nie ma �adnych rezerw.[2600][2627]To s� ci�kie poparzenia.[2627][2656]/WL pacjenta to cztery.|/Przenie�� go na poziom zielony.[2656][2690]- Poziom zielony nie jest nale�ycie wyekwipowany.|- Jego WL to tylko cztery.[2690][2747]- Zabierzcie go na zielony.|- Nie ruszaj tego![2747][2778]Ten pacjent powa�nie krwawi.|Potrzebuje natychmiastowej transfuzji.[2779][2809]- Co robisz? Odejd� od niego.|- Z tak prymitywn� technik�[2809][2842]- r�wnie dobrze mogliby�cie u�ywa� pijawek.|- Kim on jest?[2842][2880]Doktor, pewnego rodzaju.|My�la�em, �e odmawia�e� us�ug.[2880][2909]Na szcz�cie dla tych pacjent�w,|zaprogramowano mi przysi�g� Hipokratesa.[2909][2935]Nakazuje mi ona leczy�|ka�dego, kto jest chory.[2936][2969]Ten pacjent potrzebuje dwadzie�cia|miligram�w anestyzyny. Dajcie mi hiposprej.[2969][3022]- �e co?|- Przykro mi, to mo�e troch� bole�.[3178][3210]Czy musia�e� zaprogramowa� tego|Nausicaana, �eby tak ostro broni�?[3210][3247]Je�li grasz w hokeja,|musisz spodziewa� si� kilku guz�w.[3248][3288]Co teraz powiemy Doktorowi?|Wiesz, co s�dzi o naszych[3288][3337]- dziecinnych holoprogramach.|- Spokojnie. Wymy�l� co�.[3337][3384]- Cze��, Doktorze.|- Prosz� poda� rodzaj medycznej potrzeby.[3385][3425]Wiem, co my�lisz, ale jest|na to proste wyt�umaczenie.[3426][3468]- Powiedz mu, Tom.|- W�a�nie. Wi�c...[3469][3529]C� Doktorze, w��czyli�my scenariusze|ataku, kiedy ten gatunek protohumanoid�w...[3529][3573]- Prosz� poda� rodzaj medycznej potrzeby.|- Wszystko w porz�dku, Doktorze?[3573][3629]Prosz� za�y� �rodek przeciwb�lowy|i wr�ci� za dwadzie�cia cztery godziny.[3631][3662]- To replikowana podr�bka.|- Program w��czony w ambulatorium[3662][3699]pochodzi ze starych|plik�w treningowych Doktora.[3699][3731]Niech kto� mi powie, jak|temu w�owatemu sprzedawcy[3731][3768]uda�o si� obej�� wszystkie|protoko�y bezpiecze�stwa na tym statku.[3768][3809]- Bior� na siebie pe�n� odpowiedzialno��.|- Nie interesuje mnie wina.[3809][3859]- Chc� po prostu wiedzie�, jak to si� sta�o.|- Gar sp�dzi� noc w ambulatorium.[3859][3888]Twierdzi�, �e zatru� si� obiadem.[3888][3919]Mia� wiele czasu, by dowiedzie�|si� o przeno�nym emiterze od Doktora.[3919][3949]Jestem pewna, �e on by� bardziej ni� ch�tny,|by wychwala� swe zalety.[3949][3977]Dzienniki medyczne wskazuj�, �e|plik treningowy zosta� aktywowany kr�tko[3977][4015]- przed opuszczeniem Voyagera przez Gara.|- Poszukajcie jego �ladu jonowego.[4015][4049]I sprawd�my zabezpieczenia dost�pu|do plik�w niskiego bezpiecze�stwa.[4049][4084]Mo�emy zacz��, panie Tuvok?[4085][4116]Kapitanie, niech pani nie wini|Tuvoka za to, co si� sta�o.[4116][4133]- To by�a moja wina.|- Jak to?[4134][4207]Gar narzeka�, �e jego obiad by� md�y,|wi�c doda�em kilka egzotycznych przypraw.[4207][4253]- Nie jestem pewna, do czego zmierzasz.|- Tak stara�em si� stworzy� co�, co lubi,[4253][4280]�e nie wzi��em pod|uwag� jego fizjologii.[4281][4303]Wszyscy przypuszczaj�,|�e tylko udawa� chorob�,[4303][4333]ale ja mog�em go naprawd� podtru�.[4333][4362]To nie twoje gotowanie|zmieni�o go w z�odzieja.[4362][4390]Nie, ale je�liby nie|poszed�by do ambulatorium,[4390][4419]m�g�by nigdy nie wpa��|na pomys�, by porwa� Doktora.[4419][4465]- Nie mia�by ju� do tego okazji.|- Ze swego do�wiadczenia, Neelix[4465][4513]wiem, �e ludzie tacy jak Gar, zawsze|znajd� okazj�, by wykorzysta� innych.[4514][4544]Mam nadziej�, �e jest co�, co mog�|zrobi�, by pom�c znale�� Doktora.[4544][4601]Kiedy i je�li taka okoliczno�� zaistnieje,|jestem pewna, �e zrobisz, co si� da.[4718][4746]To by� najbardziej imponuj�cy bajpas|korowy, jaki kiedykolwiek widzia�em.[4746][4768]To tylko kwestia posiadania|podstawowych umiej�tno�ci.[4768][4798]Z takimi umiej�tno�ciami jak twoje|przenie�liby mnie na poziom niebieski.[4798][4833]- Zabierzcie go na ��ty.|- Brakuje wam �rodk�w medycznych.[4833][4867]Gdybym m�g� skontaktowa� si�|ze swoj� za�og�, za�atwi�bym wam dostaw�.[4867][4902]Komunikacja jest zazwyczaj ograniczana.|Ale Alokator m�g�by da� ci pozwolenie.[4902][4932]- �wietnie! Gdzie mog� go znale��?|- Alokator nie jest nim.[4932][4970]- To nasz g��wny komputer.|- C�...[4970][5005]Mo�e b�dzie m�g� nawi�za� po��czenie|z g��wnym komputerem Voyagera.[5005][5033]B�dziesz musia� wyst�pi� z oficjalnym|wnioskiem do Chellicka i potwierdzi� go[5033][5085]formularzem 83W w trzech|egzemplarzach. Nawet wtedy...[5086][5118]Dlaczego nie rozpocz�to|jeszcze leczenia tego pacjenta?[5119][5164]On czeka na zdj�cie protonowe.|Przed nim czekaj� jeszcze inni.[5165][5190]Dobrze spotka� kogo�,|kto wie, co tu si� dzieje.[5191][5211]- Jak si� nazywasz?|- Tebbis.[5212][5238]Dobrze, Tebbis, to nie|wygl�da zbyt powa�nie.[5238][5268]To tylko ma�y wylew kostny.[5272][5306]- Wspania�a diagnoza.|- Chcia�bym kiedy� zosta� lekarzem.[5306][5342]Naprawd�? Mam nadziej�, �e warunki, w kt�rych|b�dziesz pracowa�, b�d� lepsze od tych.[5342][5370]Nie by�yby takie z�e, gdyby|pozwolili nam s�ucha� muzyki.[5371][5404]- Z pewno�ci� poprawi�oby to m�j nastr�j.|- Nie chodzi tylko o to.[5404][5460]- Muzyka ma wielk� moc lecznicz�.|- Nie m�g�bym bardziej si� z tob� zgodzi�.[5468][5512]- Oddychaj powoli.|- Nie mo�esz mu da� blokady neuralnej?[5512][5552]On ju� ma sw�j przydzia�.[5584][5619]Wykrywam nie tylko uraz|nogi. On na co� choruje.[5619][5667]To infekcja chromowirusowa.|Mamy tu dwana�cie przypadk�w.[5669][5697]- On jest w ostatnim stadium.|- Czy jest ustalone leczenie?[5697][5737]Zastrzyki cytoglobiny.[5737][5767]Skany nie wykazuj�|cytoglobiny w jego krwiobiegu.[5767][5785]Nie dosta� �adnego.[5785][5812]- Dlaczego?|- Nie ma wystarczaj�co wysokiego WL.[5812][5840]- WL? Co to jest?|- O, tu jeste�![5840][5880]Z przyjemno�ci� o�wiadczam, �e kupi�em|tw�j program od Gara. Prosz� za mn�.[5880][5919]Nie p�jd�! Mo�e musz� przypomnie�,|�e zosta�em bezprawnie zatrzymany?[5919][5952]A mo�e przepisy prawa nie dotar�y|jeszcze do waszego spo�ecze�stwa?[5953][5995]Stosujemy si� do przepis�w Alokatora,|a on postanowi�, �e twoje us�ugi[5995][6033]- s� potrzebne na poziomie niebieskim.|- Prosz�, Doktorze.[6033][6081]Alokator wie lepiej, kt�rzy pacjenci|przede wszystkim potrzebuj� pomocy.[6154][6189]Poziom niebieski jest oddzia�em|intensywnej terapii, jak przypuszczam.[6189][6213]Poziom niebieski jest oddzia�em,|na kt�rym specjalne jest to,[6213][6258]�e zapewniamy doskona�� opiek�.[6367][6406]Ci pacjenci od tej pory b�d�|twoim g��wnym obowi�zkiem.[6407][6458]R�b, co mo�esz,|�eby tylko wyzdrowieli.[6507][6558]- Dlaczego ci pacjenci s� traktowani lepiej?|- Maj� wy�sze WL ni� inni.[6558][6598]- O�wie� mnie. Co to jest WL?|- Wsp�czynnik Leczenia.[6598][6654]Alokator przydziela je ka�demu pacjentowi.|Okre�la to poziom opieki, jak� otrzymuj�.[6655][6703]- Jak wyznacza si� ten wsp�czynnik?|- Poprzez z�o�on� formu�� obejmuj�c�[6703][6761]- zaw�d, umiej�tno�ci, osi�gni�cia...|- Jaki to ma zwi�zek z leczeniem?[6762][6803]In�ynier rolniczy jest oczywi�cie|wa�niejszy ni� przetw�rca odpad�w.[6803][6840]- Wa�niejszy dla kogo?|- Spo�ecze�stwa.[6840][6871]Kiedy twoje zasoby s� ograniczone,|musisz mie� jakie� priorytety.[6871][6918]Wi�c opieracie leczenie na tym czy|pacjent ma jakie� szczeg�lne zdolno�ci?[6918][6973]To jest bardziej skomplikowane.|Alokator ocenia ca�� osob�.[6974][7011]- I redukuje jej �ycie do liczby!|- To mo�e si� wydawa� nieludzkie.[7011][7037]Ale do tego w�a�nie|zobowi�zali nas Dinaali.[7037][7074]Ludzie Chellicka s� znani w sektorze|ze swoich administracyjnych zdolno�ci.[7074][7130]Zanim tu przybyli byli�my wymieraj�c�|ras�. Katastrofy ekologiczne, g��d...[7130][7175]Dr Dysek, szef oddzia�u medycznego.|Hologram medyczny, o kt�rym ci m�wi�em.[7176][7209]Czy pan jest odpowiedzialny za to, co|nazywa si� opiek� na poziomie czerwony... [ Pobierz całość w formacie PDF ]