Star.Trek.Voyager.S04E01.Scorpion.part.2, seria 4(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[19][47]/W poprzednim odcinku Star Trek Voyager.[49][77]O m�j bo�e.[89][117]Nie wiemy dok�adnie ile statk�w jest tam.[119][137]Przestrze� wydaje si� niebezpieczna.[139][167]Zawiera tysi�ce system�w.[169][187]Wszystkie Borg.[189][217]W�a�nie wkroczyli�my na ich terytorium.[219][257]Kapitanie, wykry�em dwie|sygnatury broni w szcz�tkach.[259][297]Jedna jest Borg, druga|nieznanego pochodzenia.[299][348]Chcia�abym wiedzie� co za|bro� potrafi zniszczy� Borg.[350][396]Obcy s� w spise jako gatunek 8472.[400][419]Kapitanie, to nie Borg|powinni�my si� obawia�, ale ich[430][458]obce kom�rki konsumuj�|jego cia�o od �rodka.[460][478]W trakcie bada� nad|lekarstwem dla Harrego[480][518]Doktor znalaz� spos�b jak zaatakow�|obcych na mikroskopijnym poziomie.[520][528]Sojusz z Borg?[530][566]Bardziej jak wymiana.[570][598]Damy im spos�b jak pokona� nowego wroga.[600][658]W zamian bezpieczny przelot|przez ich terytorium.[660][699]/Podajcie warunki sojuszu.[790][808]Mo�emy namierzy� Kapitan?[810][839]Jeszcze nie.[880][916]/A teraz ci�g dalszy.[931][939]Raport.[941][959]Os�ony Borg s� wy��czone.[961][969]Mam namiar na kapitan Janeway.[971][989]Wydosta�cie j� z tamt�d i|oderwijcie si� od sze�cianu.[991][1019]Stanowiska bojowe w pogotowiu.[1021][1039]Pr�buje transportowa�.[1041][1059]Borg rozproszy� wi�zk�.[1061][1089]Skompensowa�.[1091][1109]Brak efektu.[1111][1129]Jeste�my wywo�ywani.[1131][1139]Na ekran.[1141][1169]/Komandorze, prosz� wy��czy�|/wi�zk� transportow�[1171][1189]Kapitanie.[1191][1209]/Wykona�.[1211][1239]/Zawar�am ugod� z kolektywem.[1241][1289]/Pomo�emy w przygotowaniu|/broni przeciwko gatunkowi 8472.[1291][1329]/W zamian gwarantuj� bezpieczny|/przelot przez ich terytorium.[1331][1359]Sze�cian zmienia kurs,|kieruje sie do kwadrantu Alfa[1361][1374]/to jest cz�� planu.[1376][1395]/B�dziemy pracowa� nad broni�.[1401][1439]/Gdy przekroczymy ich|/terytorium damy im nanosondy.[1441][1470]/Wydaje si� �e utrzymaj� uk�ad|/Sugeruj� by�my zrobili to samo.[1482][1510]Jakie propozycje dotycz�|tej... wsp�pracy?[1512][1530]/B�d� pracowa� tutaj w sze�cianie[1532][1580]/Maj� technologi� kt�ra przyspieszy prac�.[1582][1590]Nie jest konieczne by pani tam zosta�a.[1592][1600]Mo�emy utworzy� po��czenie...[1602][1621]/Taki jest uk�ad|/Ja pracuj� tutaj.[1652][1670]W porz�dku.[1672][1700]Tak d�ugo jak b�dziemy wsp�pracowa�,[1702][1730]mo�e Borg wy��cz� wi�zk� holownicz�?.[1732][1750]Dopasujemy kurs i pr�dko��.[1752][1770]/Zaproponuje im.[1772][1790]/Panie Tuvok, przeniesie|/si� pan na moje wsp�rz�dne.[1792][1810]Zrozumia�em.[1812][1820]/Zabierzmy si� do pracy, komandorze.[1822][1856]/Koniec transmisji.[1912][1948]S�yszeli�cie kapitan.[2193][2227]STAR TREK VOYAGER[2353][2396]W rolach g��wnych wyst�puj�:[3054][3062]-= SKORPION =- |cz�� druga[3064][3092]Zreplikowa�em 10 milion�w nanosond Borg.[3094][3122]Ka�da zaprogramowana|wedg�ug mojej specyfikacji.[3124][3160]Ka�da atakuje obcego.[3164][3183]Asymiluje?.[3185][3203]Momentalnie.[3205][3277]Technologia Borg potrzebuje sekund,|obcych troch� d�u�szego czasu.[3285][3303]Panie Kim[3305][3323]Wsztrzykn� panu kilka z nich.[3325][3343]Mo�e si� pan dziwnie poczu�.[3345][3379]Prosz� sie nie ba�.[3575][3603]Dobrze pana widzie� z powrotem, chor��y.[3605][3613]To dzia�a.[3615][3623]Przygotuj nast�pn� dawk� nanosond.[3625][3643]Tak jest doktorze.[3645][3653]Dobra robota.[3655][3673]Prosz� mnie powiadomi�,|gdy b�dzie ju� na s�u�bie.[3675][3683]Komandorze.[3685][3723]Musz� panu powiedzie�, o moich|w�tpliwo�ciach co do sojuszu.[3725][3754]Mo�e przekonali�my Borg, �e|nanosondy potrafi� pokona� wroga,[3756][3774]ale od lekarstwa do|broni jest d�uga droga.[3776][3804]Przeka�� Kapitan.[3806][3824]Ta sytauacja jest nieprzewidywalna.[3826][3844]Wi�c pozostajemy ca�y czas|w stanie gotowo�ci bojowej.[3846][3874]Prosz� zachowa� ca�� wiedz� na|temat nanosond w swojej holomatrycy.[3876][3904]Prosz� sie nie martwi�, skasuj� sie|przy pierwszych oznakach k�opot�w...[3906][3948]no mo�e nie przy pierwszych.[4026][4034]W�a�nie otrzymali�my wiadomo��.[4036][4064]Tuvok przeni�s� si� na|sze�cian, do��czy� do kapitan.[4066][4084]Utrzyma� namiar transportera na oboje z nich.[4086][4104]Postaram si�, ale Borg ca�y|czas regeneruje os�ony.[4106][4124]Spr�buj dopasowa� do|cz�stotliwo�ci os�on.[4126][4144]To nie zadzia�a,|adaptuj� si� zbyt szybko.[4146][4164]Nie chce s�ysze� czego|nie mo�emy, poruczniku.[4166][4194]Po prostu musimy znale�� spos�b|na wyci�gni�cie naszych ludzi.[4196][4222]Tak jest.[4236][4264]Zwolnili wi�zke holownicz�.[4266][4284]Dopasowa� kurs i pr�dko��.[4286][4305]Nigdy nie my�la�em �e to powiem.[4307][4354]Wygl�da na to �e Borg wsp�pracuje.[4687][4709]Kes.[4717][4735]Co si� sta�o?[4737][4767]Obserwuj� nas.[4807][4825]Mog� zapyta� gdzie nas zabieraj�?[4827][4845]Komora 92 poddekcja|12, maj� tam warsztat.[4847][4876]jest w centrum sze�cianu.[4878][4906]Tu s� odczyty z|biostatku kt�ry badali�my.[4908][4926]Wierz� �e zajdziemy ich.[4928][4966]Potrafi pan to por�wna�|z analiz� doktora?[4968][4976]Tak.[4978][4996]Obie struktury kom�rek s� identyczne.[4998][5036]Obcy i ich statki s� z tej|samej organicznej materii?[5038][5071]Najwyra�niej tak.[5088][5126]Jeste�cie w komorze 92 podsekcja 12.[5128][5156]Kontynuowa�.[5158][5186]W porz�dku.[5188][5216]Mamy dane o poje�dzie obcych.[5218][5293]Zbudowany jest z materii organicznej|odpornej na modyfikacje nanosond.[5298][5336]Sugeruj� by�my pomy�leli nad|wielkiej skali przesy�ce dla nich.[5338][5376]Kt�ra by infekowa�a ich statek, i|niszczy�a na mikroskopijnym....[5378][5386]Zaczynamy.[5388][5396]Co robicie?[5398][5447]Neuro przeka�niki sa wymagane|do zwi�kszenia wydajno�ci.[5449][5467]Bedziemy pracowa� jak jeden umys�.[5469][5487]Nie, tego nie by�o w umowie.[5489][5507]Neuro ��cze jest tymczasowe.[5509][5527]Nie ulegniecie uszkodzeniu.[5529][5557]Nie obchodzi mnie to, wol�|komunikowa� sie s�ownie, dzi�kuj�.[5559][5587]Ten prymitywny spos�b|komunikacji jest niewydajny.[5589][5627]Przeciwnie, pracujemy|wydajniej jako idnywidualno�ci.[5629][5657]Chyba udowodnili�my to do tej pory.[5659][5687]Niemo�liwe. Musicie si� zgodzi�.[5689][5758]Nic nie musimy. Przeka�cie dronom|by usun�y neuro przeka�niki.[5789][5817]Co powiecie na wybranie reprezentanta.[5819][5857]Jednego Borg z kt�rym mogliby�my|rozmawia� bezpo�rednio?[5859][5867]Wyja�nij.[5869][5917]Robili�cie to wcze�niej, kiedy transformowali�cie|Jaean-Luc Picarda w Locutusa.[5919][5993]Nie b�dziemy asymilowani, wyznaczcie|reprezentanta albo zrywam umow�.[6310][6345]M�wi� w imienu Borg.[6380][6398]Jestem kapitan Janeway,|To jest porucznik Tuvok.[6400][6418]Znamy wasze oznaczenia.[6420][6448]A jakie jest twoje oznaczenie?[6450][6498]Siedem z dziewi�ciu,|trzeciorz�dowe przy��cze unimatrycy 01.[6500][6548]Mo�ecie mi m�wi� Siedem z Dziewi�ciu.[6550][6579]Proponujecie bro� na wielk� skal�.[6581][6589]Zgadzamy si�.[6591][6609]Tak my�la�am.[6611][6639]Mo�emy umie�ci� nanosondy w jednej|z naszych torped fotonowych.[6641][6669]Zmieniaj�c j� w biomolekularn� g�owic�.[6671][6699]Wasze torpedy s� niewystarczaj�ce.[6701][6729]Nie maj� odpowiedniego zasi�gu i mocy.[6731][6759]Macie lepszy pomys�?[6761][6791]Jeste�my borg.[6801][6840]My�l�, �e ozancza to tak.[6921][6939]Multikinetyczna|elktronicznoneuronowa mina.[6941][6959]Pie� milion�w isoton.[6961][6989]Eksplozja tej wielko�ci, mo�e|zniszczy� uk�ad s�oneczny.[6991][7009]Dok�adnie.[7011][7059]Fala uderzeniowa rozrzuci nanosondy|w promieniu pi�ciu lat �wi�tlnych.[7061][7079]Nie o tak wielkiej my�la�am.[7081][7109]Proponujecie bro� masowej zag�ady.[7111][7130]Tak.[7132][7140]Ale nie ja.[7142][7170]Jeste�cie zagrozeni w r�nych �wiatach.[7172][7180]To b�dzie skuteczne.[7182][7220]Bedziemy potrzebowa� oko�o 50|trylion�w nanosond, by uzbroi� min�.[7222][7260]Doktorowi zaj�o kilka|tygodni by zreplikowa� kilka.[7262][7270]Przegrywacie ten konflikt[7272][7300]Zaryzykujecie op�nnienie?[7302][7330]Przypuszczam, �e wasi wrogowie|uwa�aj� si� za honorowych.[7332][7400]Je�li stworzymy mniejsz� bro�, u�ywaj�c|naszy torped i zniszczymy par� biostatk�w,[7402][7440]mo�e to ich przekona do|zako�czenia tej wojny[7442][7470]Jeste�cie jednostkami,[7472][7523]jeste�cie mali i my�licie w ma�ej skali.[7582][7643]Ale obecna sytuacja wymaga|rozwa�enia waszego planu.[7693][7721]Spis uzbrojenia Voyagera:[7723][7751]torpedy fotonowe 32,|g�owice bojowe klasy sz�stej,[7753][7781]si�a eksplozji 200 isoton[7783][7821]Jak posiedli�cie te informacje?[7823][7851]Jeste�my Borg.[7853][7881]Naturalnie.[8033][8041]Komandorze.[8043][8051]Mam niepok�j�ce wie��i.[8053][8071]Prosz� przej�� do rzeczy.[8073][8111]Jej wizje telepatyczne zwi�kszaj� si�.[8113][8121]Cz�stotliwo�� ich si� zwi�ksza.[8123][8141]Tym razem by�o inaczej.[8143][8181]On tu by�, w tym pokoju.[8193][8221]Zacz�o si� znowu.[8223][8241]Pr�buje ich blokowa�.[8243][8274]Ale nie mog�.[8294][8302]Za ka�dym razem gdy ma wizj�[8304][8332]Speceyficzne cz�ci jej m�zgu|przechodz� w stan hipersymulacji.[8334][8428]Engramy pami�ci, zmys�y postrzegania, nie|mam pewno�ci, ale nie wygl�da to na zwyk�e "hello".[8444][8493]Chcia�abym si� przyjrze� temu lepiej.[8514][8532]Musimy przeanalizowa� biostatek.[8534][8562]Wasze dane.[8714][8732]By�a� cz�owiekiem, nieprawda�?[8734][8752]Ta drona zosta�a asymilowana 18 lat temu.[8754][8782]S�abym cz�owiekiem, oto kim by�am.[8784][8792]Jestem ciekawa jak mia�a� na imi�?[8794][8853]Nie anga�ujcie nas w t� bezcelow�|rozwow�, kt�ra odrywa nas od pracy.[8855][8905]Jeste�my wywo�ywani przez wasz statek.[8925][8933]Komandorze, o co chodzi?[8935][8983]/Kes. Doktor wierzy �e obcy|/dostali si� do jej pami�ci.[8985][9013]Je�li to prawda, j... [ Pobierz całość w formacie PDF ]