Star.Trek.Voyager.S04E19.The.Killing.Game.part.2, seria 4(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
0:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.0:00:02:W poprzednim odcinku...0:00:04:- Jeste� pokorn� zdobycz�!|- Nie jestem niczyj� zdobycz�!0:00:11:- Prze�yje.|- A co z jej neurointerfejsem?0:00:15:Jest stabilny.|Mam j� odes�a� do symulacji klingo�skiej?0:00:18:Nie, przenie� j� na holodek pierwszy.0:00:21:Znalaz�em inny program|kt�ry chce wypr�bowa� na niej.0:00:29:Jestem Katrine,|ten lokal nale�y do mnie.0:00:32:Nasz komendant b�dzie kontynuowa�|t� symulacje w niesko�czono��.0:00:36:To bez celowe.|Powinny�my zacz�� �owy.0:00:39:B�dzie mo�na powi�kszy� sie� holedeku o|jakie� pi�� tysi�cy metr�w kwadratowych.0:00:43:Ma�o.0:00:45:Pu�kownik jest dzi� w dziwnym nastroju.0:00:54:Znalaz�em spos�b|na wy��czenie interfejs�w.0:00:56:Jeden z twoich wszczep�w Borga b�dzie|emitowa� sygna� zak��caj�cy.0:01:00:Obszed�e� nasz� kontrol�.|Jak?0:01:03:Wysy�asz informacje nazistom...0:01:05:- Nie.|- Odsu� si�!0:01:07:Albo ci� zabije.0:01:11:Potrzebujesz pomocy? Kapitan Miller,|Pi�ta Zmechanizowana Piechoty.0:01:15:Witamy w Sainte Claire.0:01:16:Ten budynek to kwatera g��wna nazist�w?|Uciekajmy!0:01:22:Chcieli�cie wojny,|to�cie si� doczekali.0:01:26:A teraz ci�g dalszy.0:01:49:Nie�le si� tu napracowali, ca�� sekcje|wyposa�yli w holoprojektory.0:01:53:Do astrometrii, szybko.0:02:06:Na statku jest osiemdziesi�ciu pi�ciu|Hirogen�w, s� na pi�ciu pok�adach.0:02:09:Ilu jest na mostku?0:02:12:Czterech Hirogen�w i chor��y Kim.0:02:14:A wi�c �yje.|Interfejsami kieruj� z ambulatorium.0:02:18:- Tak?|- Tak.0:02:21:Z Doktorem jest tylko jeden Hirogen.0:02:24:- Ale wej�cie jest strze�one.|- Bez pomocy nie uda nam si�0:02:27:- unieruchomi� interfejs�w.|- Mamy sprzymierze�c�w0:02:30:w wojennej symulacji.|Francuz�w z Resistance.0:02:33:Stworzymy w�asny ruch oporu.0:03:02:STAR TREK VOYAGER|S4 E19 - The Killing Game Part 20:03:09:Na podstawie "STAR TREK"|stworzonego przez GENE RODDENBERY0:03:14:W ROLACH G��WNYCH0:03:18:KATE MULGREW|jako Kapitan Kathryn Janeway0:03:22:ROBERT BELTRAN|jako Chakotay0:03:27:ROXANN DAWSON|jako B'Elanna Torres0:03:35:ROBERT DUNCAN McNEILL|jako Tom Paris0:03:39:ETHAN PHILLIPS|jako Neelix0:03:48:ROBERT PICARDO|jako Doktor0:03:52:TIM RUSS|jako Tuvok0:03:58:JERI RYAN|jako Siedem z Dziewi�ciu0:04:03:GARRETT WANG|jako Harry Kim0:04:21:TW�RCY|RICK BERMAN & MICHAEL PILLER & JERI TAYLOR0:04:26:ZAB�JCZA GRA|cz�� 20:04:29:Bitwa koncentruje si�|na holodeku pierwszym.0:04:32:Ale walki rozprzestrzeni�y si�|na pok�ady pi�ty i sz�sty.0:04:35:Za� grupa Amerykan�w dokonuje|inwazji na pok�ad si�dmy.0:04:38:Poka� mi przerw� w holosieci.0:04:42:Straci�em wizje. Siad� ostatni obw�d|��cz�cy mostek z holodekiem.0:04:48:�eby to powstrzyma� musz�|z maszynowni zainicjowa�0:04:51:udar energetyczny w sieci|holoprojekt�r�w. To wysadzi ca�y system.0:04:54:Nie.|To zniszczy�oby oba holodeki.0:04:57:Bitwa, chocia� symulowana mo�e|zniszczy� ca�y statek i nas razem z nim.0:05:01:Chc� zachowa� t� technologi�.0:05:04:- Dow�dco.|- Melduj.0:05:07:Dostali�my si� na pok�ad pi�ty.|Ale si�y wroga koncentruj� si� wok� wyrwy.0:05:12:Nie dostan� si� na holodek|bez dodatkowych si�.0:05:14:- We� �owc�w z symulacji klingo�skiej.|- Je�li znajd� kapitan Janeway,0:05:19:- mam j� zabi�?|- Nie, przyprowad� j� do mnie.0:05:23:To ju� nie jest gra.|To prawdziwe �owy.0:05:26:Powinni�my zabi� zdobycz.0:05:28:Za�oga Voyagera musi pozosta� �ywa, �eby|dokona� napraw, inaczej wszystko stracimy.0:05:34:Ten statek, jego technologi�.0:05:37:My�la�em, �e zrozumia�e� znaczenie|tego co tutaj robimy.0:05:43:Wezm� �owc�w.0:05:52:Nazi�ci musieli w tym budynku|zainstalowa� jakie� tajne urz�dzenia.0:05:56:Trzeba przyzna�, �e �wietnie|potrafili to zamaskowa�.0:05:59:Rzeczywi�cie. Od pocz�tku okupacji|pilnie obserwowali�my wszystkie transporty.0:06:03:Przeoczyli�my te urz�dzenia.0:06:05:Nasze samoloty zwiadowcze|tak�e je przegapi�y.0:06:08:Co oni ukrywali w tej fortecy?0:06:11:specjalistyczne wyposa�enie|naukowe, dziwne metale.0:06:14:Przyrz�dy, kt�rych nawet nie znamy.0:06:16:Przekaza�em pr�bki|naszemu wywiadowi.0:06:18:Uwa�aj�, �e mog�o si� tam|znajdowa� laboratorium0:06:22:- przygotowuj�c� jak�� super bro�.|- Zniszczymy im ten biznes.0:06:25:Wys�a�em do �rodka trzy brygady,|ale nazi�ci nie poddaj� si�.0:06:28:Wezwa�em dodatkowe oddzia�y.0:06:31:Poruczniku, zmi�cie ten|lokal w punkt dowodzenia.0:06:33:Przygotujcie nadajnik|i rozmie�cie w ko�o posterunki.0:06:36:- Tak jest.|- �wietnie si� spisali�cie.0:06:39:Teraz nasza kolej.0:06:41:Niech wasi ludzie siedz� w domach,|amerykanie was wyzwol�.0:06:46:To jest nasze miasto,|nie b�dziemy si� chowa� po domach.0:06:49:S�uchaj ma�a, tu nie chodzi|o przenoszenie granat�w w torbie.0:06:52:To jest wojna,|nie jeste�cie armi�.0:06:55:On ma racj�, mamy tu|troch� ukrytej broni,0:06:59:Brigette powie wam gdzie.0:07:01:Przyda si�.|Poruczniku zajmijcie si� tym.0:07:14:Nic si� nie zmieni�a�.0:07:17:Przyda ci si� plan miasta.0:07:26:Wi�kszo�� karabin�w ukradli�my Niemcom,|granaty kupowali�my na czarnym rynku.0:07:32:Wszystko si� przyda. Najwi�cej|skrzy� z broni� le�y tutaj.0:07:36:Dwa metry pod ostatnim|rz�dzie siedze� w kinie Mystere.0:07:40:Pami�tasz je, prawda?0:07:44:"Nie jestem anio�em" z Mae West.0:07:48:W tej okolicy tocz� si� walki,|jak si� tam dostaniemy?0:07:52:Wykopali�my tunel|prowadz�cy do magazynu.0:07:56:Poka�e Ci go.0:07:59:Dla �cis�o�ci, ogl�dali�my,|"�mier� na wakacjach".0:08:03:Gra�a Mee West, jestem pewien.0:08:06:Kiedy �piewa�a "Sister Chokitong...",|obj��em Ci� ramieniem.0:08:13:A w czasie sceny w s�dzie,0:08:16:poca�owa�em ci�.0:08:20:Chyba masz racj�.0:08:23:Widz�, �e to wydarzenie|nie wry�o ci si� w pami��.0:08:26:Film nie, ale poca�unek tak.0:08:35:Brigette, dosta�a� m�j list?0:08:39:Ten, w kt�rym prosisz|bym opu�ci�a Francj�?0:08:41:Niemcy planowali inwazj�,|my�la�em, �e by�aby� bezpieczniejsza ze mn�.0:08:48:Ale wida� kto� inny ci� tu zatrzyma�.0:08:53:Nie by�o nikogo innego.0:08:56:- Wi�c kto...|- Zast�pca niemieckiego komendanta w Sainte Claire.0:09:00:Powiedzia� kiedy�,|�e mu si� podobam.0:09:02:Wykorzysta�am jego s�abo��.|Wie, �e jestem w Resistance.0:09:08:Dziecko jest jego.0:09:13:Wsp�czuje ci.0:09:16:A ja sobie.0:09:28:Nie strzelajcie.0:09:30:Katrine?!|Prze�y�a�!0:09:33:- Jeste� zaskoczony?|- Bardzo, kwatera g��wna le�y w ruinach.0:09:38:- S�dzili�my, �e zgin�a� pod gruzami.|- Co tam jest?0:09:40:- Jaki� kana� ewakuacyjny?|- Mo�na to tak nazwa�.0:09:45:- Pani jest ich przyw�dc�?|- Tak.0:09:49:Kapitan Miller, Pi�ta Zmechanizowana.|Podporucznik Davis.0:09:52:By�a pani w Niemieckim|bunkrze, kt�ry wybuch�.0:09:54:- Stamt�d wracamy.|- Czy mo�ecie potwierdzi�, �e s�0:09:57:- tam laboratoria?|- Tak.0:10:00:- Zbrojeniowe.|- Wi�c jednak.0:10:03:Wezwiemy lotnictwo.|Po��czcie si� z RAFem.0:10:05:Chwileczk� kapitanie. Mo�na by ich|zniszczy� przy du�o mniejszych stratach.0:10:10:Ciekawe jak?0:10:13:Ca�y ten kompleks|zasila jeden generator.0:10:16:Z wasz� pomoc� mog�abym tam|pod�o�y� kilka �adunk�w wybuchowych.0:10:20:Mam rozkaz wysadzi� ca�y kompleks,|zanim Niemcy przy�l� posi�ki.0:10:24:Maj� technologi�, jakich|nie potraficie sobie wyobrazi�.0:10:27:G�owice bojowe zdolne zniszczy�|ca�� t� dolin� gdyby je zdetonowano.0:10:32:Po nalocie mo�e pozosta�|z nas tylko plama.0:10:38:- Jak si� pani tam dostanie?|- Tym tunelem.0:10:42:Znam dobrze ten budynek,|mia�am tam swojego cz�owieka.0:10:45:- Tam a� si� roi od Szwab�w.|- Dlatego was potrzebuje.0:10:49:Gdyby wasi ludzie|oczy�cili te dwa korytarze,0:10:52:mia�am by dost�p do tego pomieszczenia.0:10:54:Reszt� zostawcie mnie.0:10:57:Gdzie jest teraz kompania C?0:10:59:Utrzymuj� pozycje|oko�o dwustu metr�w st�d.0:11:06:Zabierz ich na r�g.|Po wej�ciu do kompleksu id� z pani�.0:11:10:- Dam sobie rad� sama.|- To nie jest pro�ba, to rozkaz.0:11:12:Rozkaz? Ja nie jestem|pana podw�adn�. Id� sama.0:11:15:Chc� pani pom�c.0:11:18:- B�d� szed� za pani�.|- Porucznik Blake...0:11:20:Zmieni�y si� rozkazy. Ma pan jak|najszybciej przemie�ci� �o�nierzy0:11:23:pod budynek kwatery g��wnej.|Czeka� na dalsze rozkazy.0:11:26:Nawet je�eli uda mi si�|od��czy� interfejsy,0:11:29:nadal b�dziemy musieli|toczy� wojn�, a ta bro� jest ma�o0:11:32:- skuteczna przeciw Hirogenom.|- Przy pomocy technologii Borga0:11:35:mog�abym j� ulepszy�. Ale musia�abym|si� dosta� do �adowni drugiej.0:11:40:Je�li mi si� nie uda,|je�li przegramy,0:11:43:tylko ty b�dziesz wiedzia�a,|co tu si� naprawd� dzieje.0:11:46:Rozumiem.0:11:50:Potwierdzi�y si� nasze podejrzenia?0:11:52:- Jakie?|- �e jest kolaborantk�.0:11:56:- Mo�emy jej zaufa�.|- Jeste� pewna?0:11:59:Trzy godziny temu by�a�|gotowa wpakowa� jej kule w �eb.0:12:02:- Jest lojalna.|- Kiedy ci� nie b�dzie,0:12:05:mog� by� zmuszony osobi�cie|si� o tym przekona�.0:12:08:Jest po naszej stronie,|nie wolno ci jej skrzywdzi�.0:12:11:Zrozumia�e�?0:12:19:Nazi�ci nacieraj� na nasze pozycje.0:12:22:Przywitajcie ich gor�co.0:12:27:Mademoiselle, bardzo prosz�.0:12:34:Uszkodzenie p�uca, przerwanie arterii,|p�kni�cie trzynastego kr�gu.0:12:38:Niezb�dna operacja.0:12:42:Na twarzy i karku oparzenia|drugiego stopnia. Wylecz go.0:12:45:- To lekkie obra�enia, mo�e zaczeka�.|- Powiedzia�em, wylecz go.0:12:49:Ta pacjentka ma obra�enia wewn�trzne,|umrze je�li jej nie zoperuje.0:12:53:Wylecz oparzenia Hirogena,|albo wy��cz� tw�j program.0:12:56:Zapomnia�e� o pierwszej zasadzie?0:12:58:Przypadki zagra�aj�ce �yciu,|zawsze maj� pierwsze�stwo!0:13:02:To twoja zasada, nie moja.0:13:09:Ranne zdobycze macie|zastawia� tam gdzie padn�.0:13:12:Dbamy tylko o naszych.0:13:18:Jestem suchy niczym krater Tarpahk,0:13:25:i to w �rodku suchej pory.0:13:29:Kiedy nie pada.0:13:35... [ Pobierz całość w formacie PDF ]