Star Wars 02x06 Weapons Factory, season 2(3)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{38}{89}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666{93}{134}Grupa Hatak - Hatak. pl{138}{220}GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W{382}{476}{y:i}NIE MA CENNIEJSZEGO DARU|{y:i}OD ZAUFANIA.{533}{566}{y:i}Ostateczne poszukiwanie.{570}{697}{y:i}Dowiedziawszy si�, �e Poggle Mniejszy|{y:i}chce odbudowa� fabryk� droid�w na Geonosis,{701}{780}{y:i}rycerz Jedi, Anakin Skywalker|{y:i}i jego Padawanka, Ahsoka Tano,{784}{864}{y:i}szykuj� si� do ataku tej|{y:i}mocno ufortyfikowanej instalacji.{868}{954}{y:i}Ich misja to zniszczenie fabryki|{y:i}za wszelk� cen�.{958}{1077}{y:i}Oczekuj�c oporu, dow�dztwo Republiki|{y:i}wysy�a mistrzyni� Jedi, Luminar� Unduli{1081}{1170}{y:i}i jej Padawank�, Barriss� Offee,|{y:i}by wspomog�y atak.{1174}{1308}{y:i}Ale naszym bohaterom ucieka czas,|{y:i}gdy� fabryka jest bliska uko�czenia.{1365}{1474}Kapitanie, jedyne bezpieczne miejsce do|l�dowania jest na po�udnie od Skywalkera.{1478}{1535}Tak jest, pani genera�.{1539}{1620}Barrisso, domniemam,|�e poczyni�a� przygotowania.{1624}{1697}Dok�adnie tak, jak poleci�a�, mistrzyni.{1701}{1750}Zapnijcie pasy|i sprawd�cie amunicj�, �o�nierze.{1754}{1814}Wchodzimy!{2102}{2154}Ten most jest naszym pierwszym krokiem.{2158}{2227}Skupcie ogie� na dzia�kach.|Tu i tu.{2231}{2291}- Bo tylko wtedy...|- Bo dopiero po zneutralizowaniu dzia�ek{2295}{2334}mo�emy ruszy� na fabryk�.{2338}{2368}Ja...{2372}{2393}Tak.{2397}{2427}Mo�emy ruszy� na fabryk�.{2431}{2455}Oczekujcie du�ego oporu...{2459}{2543}I nie zapomnijcie spakowa� amunicji|i racji �ywno�ciowych.{2547}{2611}Gdy wyjedziemy,|nie b�dzie odnawiania zapas�w.{2615}{2637}Co� jeszcze, Ahsoka?{2641}{2656}Nie.{2660}{2716}Raczej wszystko sam om�wi�e�.{2720}{2767}Na mojej odprawie.{2771}{2791}Dobrze.{2795}{2869}Oddzia�, odmaszerowa�.{2896}{2934}Dobra, co dalej?{2938}{3078}Mistrzu, moje odprawy by�yby lepsze,|gdyby� nie przerywa� mi za ka�dym razem...{3082}{3128}Nie przerywa�em, stara�em si� pom�c.{3132}{3240}I bym to doceni�a, gdyby�|nie przerwa� mi, aby to zrobi�.{3244}{3307}My�l�, �e nie ufasz mi,|abym mog�a przeprowadzi� odpraw�.{3311}{3390}Nie chodzi o zaufanie,|tylko o dobre wykonanie roboty.{3394}{3439}Wi�c nie ufasz mi, �e zrobi� to dobrze.{3443}{3463}Wiedzia�am!{3467}{3506}- Smarku, nie powiedzia�em...|- Nie.{3510}{3537}Nie, w porz�dku.{3541}{3559}Rozumiem.{3563}{3651}Ja jestem Padawank�, ty mistrzem.{3784}{3805}Witam, pani genera�.{3809}{3876}Skywalker czeka.{3916}{3940}Znowu to robi�, co?{3944}{3975}Znowu, mistrzyni?{3979}{4104}Powiedzmy, �e maj� zwyczaj lu�nego|traktowania zasad dowodzenia.{4120}{4132}Pos�uchaj mnie.{4136}{4227}Je�li mi nie ufasz,|to mo�e powiniene� mnie odes�a�.{4231}{4272}Nie ku�, smarku.{4276}{4405}Je�li sko�czyli�cie swoj� ma�� dysput�,|mamy fabryk� do zniszczenia.{4422}{4494}Barrisso, przedstaw si�.{4498}{4589}Padawanka, Barrissa Offee, do us�ug.{4690}{4712}Mi�o mi ci� pozna�.{4716}{4781}Jestem Ahsoka.{4808}{4858}Dobrze was znowu widzie�.{4862}{4977}Szkoda, �e nie przy bardziej|pokojowych okoliczno�ciach.{5149}{5188}Atak frontalny jest ryzykowny.{5192}{5224}Straty b�d� wysokie.{5228}{5288}Nie tak wysokie, jak wtedy,|kiedy fabryka b�dzie dzia�a�.{5292}{5368}W rzeczy samej, ale jest alternatywa.{5372}{5481}Ka�dy geonosia�ski budynek|ma katakumby pod ziemi�.{5492}{5621}Niekt�re tunele s� tak blisko tej �ciany,|�e mo�na wyci�� dziur� i zrobi� wej�cie.{5625}{5683}W �rodku mo�emy znale�� reaktor.{5687}{5760}Pod�o�y� �adunki|i rozwali� fabryk� od �rodka.{5764}{5823}Wygl�da mi to na dobry|spos�b na zgubienie si�.{5827}{5866}By� mo�e tak,|je�li idzie si� bez przygotowania.{5870}{5987}Nakaza�am Barrissie zapami�ta�|wszystkie 200 skrzy�owa� labiryntu.{5991}{6035}Zawsze by�a� dok�adna.{6039}{6082}Op�aca si� by� przygotowanym.{6086}{6107}Prawda, Barrisso?{6111}{6190}Zw�aszcza, gdy �ycie innych ludzi|zale�y od twojego sukcesu.{6194}{6300}Jak zajmiemy Geonosian,|gdy kto� inny b�dzie podk�ada� bomby?{6304}{6327}S�uszna uwaga, smarku.{6331}{6380}Ktokolwiek tam p�jdzie,|musi odnie�� sukces.{6384}{6416}Trzeba stworzy� dywersj�.{6420}{6441}Dok�adnie.{6445}{6519}Tym zajmiemy si� razem, Skywalkerze.{6523}{6596}A zniszczenie fabryki|spadnie na barki Padawanek.{6600}{6648}Chwila, kto o tym zadecydowa�?{6652}{6697}Wej�cie do tej fabryki|mo�e by� samob�jstwem.{6701}{6781}Nie, je�li uda nam si�|przyku� uwag� Poggle'a na mo�cie.{6785}{6826}Mistrzu, uda mi si�.{6830}{6876}Mia�am bardziej ryzykowne zadania.{6880}{6952}Ale w odr�nieniu od Barrissy,|nie jeste� przygotowana do tej misji.{6956}{6977}Nie trzeba si� przejmowa�.{6981}{7030}Na mojej Padawance mo�na polega�.{7034}{7074}Przeprowadzi je przez labirynt.{7078}{7118}Wejdziemy i wyjdziemy, mistrzu.{7122}{7140}Widzisz?{7144}{7202}Barrisa, na kt�rej mo�na polega�,|nas przeprowadzi.{7206}{7236}Nie martw si�, mistrzu.{7240}{7314}Jak dobrze wiesz, umiem s�ucha� rozkaz�w.{7318}{7386}Zatem zadecydowane.{7390}{7424}Najwyra�niej.{7428}{7492}B�dziemy monitorowa� wasze post�py|dzi�ki tym chronometrom.{7496}{7536}Synchronizujemy je na m�j znak.{7540}{7559}3.{7563}{7577}2.{7581}{7612}1.{7616}{7671}Teraz.{7697}{7721}W drog�.{7725}{7799}Ty pierwsza, Barrisso.{7981}{8037}Czujesz, �e Ahsoka nie da rady?{8041}{8069}Nie powiedzia�em tego.{8073}{8115}To o co chodzi?{8119}{8142}O nic.{8146}{8220}Przygotujmy �o�nierzy.{8284}{8399}Musimy ruszy� �mia�o, je�li chcemy|wyci�gn�� ich z fabryki i skupi� uwag� na nas.{8403}{8437}A nie na nasze Padawanki.{8441}{8504}Najlepiej przeprowadzi�|wojska prosto przez �rodek.{8508}{8534}W stylu paradnym.{8538}{8571}Temu si� nie opr�.{8575}{8606}Bez os�ony?{8610}{8702}Musimy sprawi�, �e b�dzie to kusz�ce.{8753}{8845}Fabryka dzia�a|na 50% zdolno�ci produkcyjnej.{8849}{8899}Mamy dziesi�� garnizon�w|gotowych do walki.{8975}{9026}Nie, superczo�gi nie s� gotowe.{9030}{9098}Ale, kiedy b�d�,|si�y Republiki zostan� zmiecione.{9102}{9215}Nie maj� broni, kt�ra mo�e|spenetrowa� ci�ki pancerz.{9445}{9477}Nadchodz� droidy.{9481}{9509}Wszyscy zachowa� spok�j.{9513}{9533}Spokojnie.{9537}{9572}Maszerujcie dalej.{9576}{9664}Padawanki powinny ju� min�� most.{9951}{10001}To wygl�da na du�a kup� droid�w.{10005}{10060}W ko�cu to fabryka droid�w.{10064}{10175}Je�li b�dziemy ich niszczy� wi�cej,|ni� oni produkowa�, wygramy.{10179}{10231}Kocham twoj� prost� logik�, Skywalker.{10235}{10295}Zaczynamy!{10447}{10523}Niech wpadn� w pu�apk�.{10765}{10844}Mo�esz przeprowadzi� atak.{11681}{11710}Dobra robota.{11714}{11762}No to w drog�.{11766}{11796}Ja powinnam i�� pierwsza.{11800}{11843}Znam drog�.{11847}{11912}Prosz� bardzo.{12806}{12872}- �pi�.|- Musimy znale�� inn� drog�.{12876}{12907}Nie mamy czasu.{12911}{12946}Ten kierunek jest najszybszy.{12950}{12977}Mo�e si� mylisz.{12981}{13041}Zaufaj mi.{13332}{13429}Ahsoka.{14132}{14175}Powinny ju� by� w katakumbach.{14179}{14263}Mam nadziej�, �e si� tam nie zgubi�.{14267}{14355}W lewo na nast�pnym skrzy�owaniu.{14413}{14433}�lepy zau�ek.{14437}{14521}Je�li �le skr�cimy,|nie odnajdziemy drogi powrotnej.{14525}{14585}Pami�tasz drog�, prawda?{14589}{14650}Oczywi�cie.{14707}{14790}To nie w lewo, tylko do g�ry.{14797}{14851}T�dy.{15239}{15280}Rex, mo�e odrobin� pomocy!{15284}{15354}Ruszaj, �o�nierzu!{15626}{15739}M�j panie, b�agam o pozwolenie|na u�ycie tajnej broni.{15761}{15805}Mamy gotowych 20 jednostek.{15809}{15889}I wiele kolejnych w drodze.{15941}{16004}Dzi�kuj�, panie.{16008}{16041}Uruchomi� superczo�gi.{16045}{16115}Formacja do ataku.{16349}{16398}Wygl�da na to, �e Separaty�ci|maj� now� zabawk�.{16402}{16438}Rex, wybierz cele.{16442}{16463}Tak jest.{16467}{16538}Do g�ry, punkt 2.7.{16796}{16863}To du�o droid�w.{16888}{16983}Chod�, sala kontrolna jest w t� stron�.{17083}{17150}Spokojnie.{17151}{17206}Ognia!{17482}{17517}Tarcze trzymaj�.{17521}{17555}Nie mog� nas tkn��.{17559}{17630}To ci dopiero ulga.{17664}{17715}Nic nie mog�o tego przetrwa�!{17719}{17799}Musz� mie� tarcze ochronne.{17816}{17836}To tu.{17840}{17899}Jeste�my.{18165}{18212}Dwoje Jedi w sali kontrolnej.{18216}{18240}To niemo�liwe!{18244}{18323}Jak mogli przej�� ochron�?{18392}{18460}A teraz znikajmy.{18730}{18745}Zielone �wiat�o.{18749}{18789}Bomby aktywne.{18793}{18821}Padawankom si� uda�o.{18825}{18887}W sam� por�.{18920}{18975}Ognia!{18983}{19043}Na ziemi�!{19442}{19472}S�yszeli�cie Jego Wysoko��.{19476}{19527}Zebra� ich �a�osne, ma�e bombki.{19531}{19601}Potem ich ubijemy.{19794}{19886}Zobaczymy, czy tw�j|g�upi czo�g to prze�yje!{19890}{19904}G�upia.{19908}{19986}Superczo�g jest nie do...{20581}{20643}Rex, ka� wycofa� si� ludziom!{20647}{20723}Nie mo�esz nas prosi�,|by�my podwin�li ogony i uciekali!{20727}{20769}Nie prosz� was o to, Rex.{20773}{20842}Chc� wci�gn�� czo�gi na most.{20846}{20888}Wiem, co masz na my�li.{20892}{20939}Zawsze jestem przygotowany, mistrzyni.{20943}{21001}W drog�!{21102}{21157}Bomby!{21382}{21455}G�upi zielony �ajdak!{21897}{21975}Wycofa� si�!|Wycofa� si�!{22763}{22840}Dawa� wszystko, co mamy!{23354}{23418}Widz�, widz�.{23746}{23767}Gdzie one s�?{23771}{23827}Te bomby wybuchn� lada chwila.{23831}{23895}Rex, jakie� �lady po Ahsoce|i Barrissie po waszej stronie?{23899}{23917}Nie.{23921}{23956}Ale to miejsce zaraz wyleci w powietrze.{23960}{23996}Statki ewakuacyjne nadlatuj�.{24000}{24038}Sugeruj�, by�cie na nie wsiedli.{24042}{24083}Nie bez Ahsoki.{24087}{24137}Moja Padawanka nie poniesie kl�ski.{24141}{24184}Ahsoka, s�yszysz mnie?{24188}{24262}Ahsoka, gdzie jeste�?!{24542}{24618}Gdzie ona si� podzia�a?{24827}{24853}Robale zabra�y bomby.{24857}{24887}Co teraz zrobimy?{24891}{24966}Nie wiem, co... [ Pobierz całość w formacie PDF ]