Star Wars 02x15 Senate Murders, season 2(3)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[4][34]/GWIEZDNE WOJNY - WOJNY KLON�W[36][76]T�umaczenie: Daybreaker|Korekta: JediAdam[80][136]Poszukiwanie prawdy nie jest trudne.|Wyzwaniem jest jej zaakceptowanie.[141][158]/Wojna na wielu frontach![160][213]/Kiedy si�y Klon�w tocz� zaci�te bitwy,|/w Senacie dochodzi do innego rodzaju zmaga�.[215][228]/W miar� kolejnych,|/ci�kich strat,[230][256]/grupa senator�w pod przyw�dztwem|/Halle Burtoni z Kamino[258][283]/proponuje zwi�kszenie|/produkcji Klon�w.[284][331]/Jednak senator Padme Amidala widzi|/w tym jedynie eskalacj� dzia�a� wojennych.[332][373]/Wraz ze zwolennikami dok�ada wszelkich|/stara�, by zatrzyma� wydatki wojenne[374][416]/i zawiesi� produkcj�|/kolejnych �o�nierzy.[443][474]Oczywi�cie, pani senator.|Dzi�kuj�, �e powiedzia�a mi pani osobi�cie.[476][500]Ca�kowicie rozumiem.[502][556]- Stracili�my kolejne g�osy?|- Senator Stank martwi si� o opini� publiczn�.[557][608]- Ale przekaza�a, jak bardzo jej przykro.|- Przeprosiny nie dadz� nam g�os�w.[609][667]Dostaniemy je po twojej przemowie,|dzi�ki kt�rej ludzie zrozumiej� nasz cel.[678][695]Oby� mia� racj�.[697][726]�wietnie si� spisa�e�|przy zdobywaniu nam g�os�w.[728][761]Ostro�nie, senatorze Farr.[795][844]By� mo�e jestem najbardziej|wp�ywow� osob� na Rodii, Lolo.[848][874]Ale po moich wszystkich b��dach...[876][912]to pok�j...|ma teraz dla mnie znaczenie.[914][956]Senator Amidalo,|ludzie s� gotowi na przemow�.[968][998]Zobaczymy si� w g��wnej sali,|senator Amidalo.[1000][1029]Powodzenia, Padme.[1052][1098]- Ca�kiem ekscytuj�ce.|- Nie u�y�abym takiego s�owa.[1100][1125]Raczej przera�aj�ce.[1127][1153]Niech pan na to nie zwa�a,|senatorze Organa.[1154][1213]Nawet, kiedy by�a m�oda, potrafi�a|ukry� sw� si��, by zaskoczy� przeciwnik�w.[1229][1276]Nauczy�am si� tego od ciebie.|Do zobaczenia w �rodku.[1306][1340]Zwi�kszenie produkcji wojska|nie zako�czy tej wojny.[1342][1378]Koszty takiego przedsi�wzi�cia|zrujnuj� Republik�.[1379][1400]Wprowadzaj�c do wojny wi�cej klon�w,[1402][1441]zwi�kszymy tylko zniszczenia,|a nie szanse wygranej.[1442][1490]Dlatego musimy zag�osowa� za rezolucj�|zwi�kszaj�c� dzia�ania dyplomatyczne,[1492][1531]i po�o�y� kres|zabijaniu i nienawi�ci.[1774][1820]- To dopiero przemowa.|- Dzi�kuj�, senatorze Deechi.[1827][1858]To nie by� komplement.[1866][1908]Nie powinna� tak przemawia�.|Nie masz za grosz patriotyzmu.[1910][1956]Dla mnie brakiem patriotyzmu|jest pod�eganie do wojny.[2077][2113]Zaprawd� zmieni�a� tam wszystko.[2127][2146]To by�o wspania�e przem�wienie.[2148][2196]Dzi�kuj�, ale mo�e zaczekajmy| ze �wi�towaniem do czasu g�osowania.[2205][2236]C� za osobliwy pomys�.[2240][2258]Kto by pomy�la�.[2260][2295]Amidala cho� raz m�wi z sensem.[2307][2342]Senator Burtoni.|To prywatna dyskusja.[2344][2387]Prywatna konwersacja|czy mo�e separatystyczny spisek?[2388][2417]Jak �miesz?|Nie wspieramy Separatyst�w.[2419][2431]Chcemy zako�czy� wojn�.[2433][2470]Wys�anie wi�kszej ilo�ci wojsk|nie pozwoli dyplomacji na dzia�ania.[2472][2506]Zawiod�a ona Republik� dawno temu.[2507][2524]Prosz� o spok�j.[2526][2542]Senator Burtoni,[2543][2598]mieszka�cy Kamino otrzymali miejsca|w Senacie w zamian za produkcj� Klon�w.[2599][2632]Ale to nie znaczy,|�e o wszystkim decydujecie.[2633][2687]Dzi�kuj� za wizyt�. Chcemy wr�ci�|do naszego spotkania, je�li mo�na.[2701][2755]Rozkoszujcie si� t� chwil� triumfu.|Ta wojna nie sko�czy si� szybko.[2826][2860]Musimy i�� w dobrym kierunku,|skoro rozgniewali�my senator Burtoni.[2862][2901]Liczy si� to, �e w�o�yli�my|w t� ustaw� wiele wysi�ku.[2902][2958]- Wiem, �e wykonali�my �wietn� robot�.|- Staram si� tylko post�powa� w�a�ciwie.[2960][2996]Szkoda, �e nie zacz��em wcze�niej.[2998][3018]Ale robisz to teraz.[3020][3054]Za zwyci�stwo i koniec wojny.[3059][3086]Za zwyci�stwa.[3093][3129]Moje serce...|Nie mog� oddycha�![3130][3160]Wujku, co si� sta�o?[3167][3209]Ono! Jego serce!|Niech kto� sprowadzi pomoc![3251][3298]Wszyscy wiemy, �e Ono Condo|nie by� cz�owiekiem doskona�ym.[3299][3330]Sam najlepiej zna� swe b��dy.[3332][3387]Lecz nigdy nie zdradzi� swoich zasad.|A to, co robi�, s�u�y�o narodowi.[3400][3443]Jego potrzeby by�o zawsze|na pierwszym miejscu.[3546][3575]Senator, je�li czego� pani potrzeba...[3576][3612]Potrzebujemy wygra� g�osowanie.[3806][3854]By� moim mentorem.|Nie wiem, jak sobie bez niego poradz�.[3858][3885]Rozumiem.|Nikt nie zajmie jego miejsca.[3887][3930]Kanclerz Palpatine|wzywa was do swojej komnaty.[4019][4032]Co si� sta�o?[4033][4088]Obawiam si�, �e porucznik Divo|ma kilka pyta� na temat senatora Farra.[4098][4130]Znacie mo�e kogo�, kto...[4133][4161]Jakby to rzec...[4168][4207]Nienawidzi� senatora Farra?|Na tyle, by go zabi�?[4209][4230]Co?[4266][4305]Musz� si� dowiedzie�,|kto chcia�by skrzywdzi� senatora Farra.[4306][4349]A w�a�ciwie to zabi� go.|Bo w ko�cu nie �yje.[4352][4386]Nikt nie chcia� jego �mierci.|Wszyscy go uwielbiali.[4388][4430]Oczywi�cie to nieprawda,|bo inaczej by�by tutaj zamiast mnie.[4432][4480]Nawet jego przeciwnicy polityczni|darzyli go szacunkiem.[4482][4505]Potrzeba czasu, by to rozwi�za�.[4507][4557]Nie mamy czasu.|Mamy morderc�, a ja musz� go z�apa�.[4584][4630]- Sk�d pomys�, �e to by�o morderstwo?|- Trucizna, bez w�tpienia.[4632][4657]Ulubiony spos�b polityk�w.[4658][4690]Znale�li�my w jego krwi|substancje chemiczne, kt�re go zabi�y. Proste.[4691][4739]Politycy zawsze co� ukrywaj�.|I zawsze ich to nawiedza.[4744][4767]Prawda?[4782][4823]No tak, kogo ja pytam,|je�li nie grupy polityk�w.[4824][4871]Tak wi�c jedna z tajemnic senatora|musia�a ujrze� �wiat�o dzienne.[4872][4907]Ono nie mia� tajemnic.|Nie to by�o powodem.[4909][4955]By� mo�e komu� nie podoba�o si�|przeforsowanie g�osowania o Klonach?[4956][5000]- To kontrowersyjna ustawa.|- Dzi�kuj�, senator... Amidala?[5002][5043]Ale ja mam swoj� teori�|i b�d� pod��a� tym �ladem.[5044][5078]W ko�cu jestem inspektorem,|a pani senatorem,[5079][5130]wi�c ja b�d� inspektorowa�,|a pani niech sobie "posenatuje".[5157][5183]Mi�ego dnia.[5193][5230]Morderstwo...|Nad wyraz niepoj�te.[5247][5281]Kto chcia�by skrzywdzi� Ono Cond�?|A je�li to nasi przeciwnicy?[5283][5318]- Je�li wszyscy jeste�my celem?|- Spekulacje prowadz� donik�d.[5319][5354]Mamy robot� i powinni�my|podwoi� nasze wysi�ki co do ustawy.[5356][5408]- Bez Ono b�dzie trudniej.|- Nie, powinni�my op�ni� g�osowanie.[5413][5429]Czemu?[5431][5474]Nikt nie potraktuje tego powa�nie,|dop�ki nie dowiemy si�, co spotka�o Ono.[5476][5501]By� mo�e m�g�bym to op�ni�.[5502][5528]Bior�c pod uwag� okoliczno�ci,|nie powinno by� sprzeciw�w.[5530][5539]Dobrze.[5540][5574]A my b�dziemy mie� czas|na nasze w�asne �ledztwo.[5575][5619]Detektyw Diva wyra�nie poprosi�,|aby mu nie przeszkadza�.[5620][5651]Ale jego teorie|nie by�y zach�caj�ce, prawda?[5652][5677]Nie zna� Ono.|My go znali�my.[5678][5729]B�dziemy mogli zg��bi� spraw�|du�o lepiej ni� detektyw Divo.[5735][5760]Takie dzia�ania mog�|odbi� si� na naszej koalicji.[5762][5796]- Jednak ty nadal si� upierasz.|- W rzeczy samej.[5798][5838]I zapewne wy��czysz|z tego kapitana Typho?[5846][5867]Tak.|Wol� zrobi� to po cichu.[5868][5920]- Wi�c mo�e w��czmy w to senator Organ�.|- To wspania�y pomys�.[5931][5966]- Nie potrzebuj� stra�nika.|- Oczywi�cie, �e nie.[5968][6005]- To tylko �rodki ostro�no�ci.|- Nie martw si�, nie b�d� przeszkadza�.[6007][6051]Dobrze, zgadzam si�.|I dobrze wiem, gdzie zacz��.[6162][6206]Sugerujecie, �e kto� z nas|zabi� Ono Cond� Farra?[6209][6223]Cudowny pomys�.[6225][6253]- Mnie to nie bawi.|- Mnie r�wnie�.[6255][6287]Za ka�dym razem,|kiedy otwiera� swoj� g�b�,[6288][6320]dawa� nam kolejny cytat,|kt�ry pomaga� w naszym zbieraniu funduszy.[6322][6358]Dlaczego mieliby�my zabija�|nasze g��wne �r�d�o finansowe?[6360][6385]Zawsze sprzeciwiali�cie|mu si� w Senacie.[6386][6434]By� mo�e, zwa�aj�c na wag� ustawy,|zdecydowali�cie si� uciszy� go na dobre?[6436][6484]Ono Conda i ja cz�sto si� �cierali�my,|lecz darzy�em go szacunkiem.[6486][6533]- I to wielkim.|- Ja natomiast nigdy go nie szanowa�am.[6556][6612]Ono w noc przed swoj� �mierci�|uda� si� na potajemne spotkanie w dokach.[6616][6662]- I sk�d niby ty o tym wiesz?|- Bo kaza�em go �ledzi�.[6676][6729]To, �e go szanuj�, nie znaczy,|�e nie chcia�bym go skompromitowa�.[6747][6760]Oczywi�cie.[6762][6806]Chodzi o to, �e by�o to|potajemne spotkanie w nocy.[6807][6844]Samo miejsce|mo�e ju� co� oznacza�.[6846][6874]Rozejrz� si� tam.[6877][6926]I co bym nie odnalaz�a,|to i tak b�d� mie� kolejne pytania.[7044][7071]M�wi�em ju�, �e niezbyt|odpowiednia dzielnica dla nas?[7073][7105]Tak, raz albo i dwa razy.[7264][7302]To �ledztwo to dla ciebie spos�b|na op�akiwanie go. Mo�e to niezbyt...[7304][7329]Wcale nie.[7342][7388]Wi�c czemu nie pozostawisz tego|porucznikowi Divo?[7482][7505]Padme![7894][7921]Czekaj! Uwa�aj![8374][8415]Senator Amidalo,|czy�by traci�a pani s�uch?[8419][8431]Poruczniku.[8432][8469]Bo jako �e m�wi�em,|�eby�cie mi nie przeszkadzali,[8470][8503]mog� jedynie za�o�y�,|�e mnie pani nie s�ysza�a.[8505][8528]Natrafi�am w tych dokach na trop.[8529][8576]Z kt�rym natychmiast si� pani|ze mn� podzieli�a, bym m�g� nim pod��y�...[8577][8610]A nie!|Zrobi�a pani odwrotnie.[8611][8648]- Istniej� zasady, pani senator.|- Zamordowano mojego przyjaciela.[8650][8681]Nie obchodz� mnie zasady.[8682][8703]Nie obchodz� pani zasady?[8705][8749]Bez nich jest tylko chaos.|Ka�dy musi ich przestrzega�.[8750][8764]Wiemy o tym.[8765][8816]A teraz sp�oszyli�cie morderc�.|Moje �ledztwo b�dzie trudniejsze.[8818][8864]- Wiecie, ile raport�w musz� napisa�?|- Sp�oszyli�my morderc�.[8866][8881]Dok�adnie.[8882][8918]- Ale je�li celowo nas tu skierowano?|- T... [ Pobierz całość w formacie PDF ]