Star Wars 02x19 The Zillo Beast Strikes Back, season 2(2)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{5}{68}Gwiezdne Wojny: Wojny Klon�w{69}{144}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666{145}{220}Synchro: neo1989{230}{341}/Najgro�niejsza bestia|/jest wewn�trz nas.{375}{416}/Skalkulowane ryzyko.{420}{482}/Po kosztownym zwyci�stwie na Malastare,{486}{588}/kanclerz Palpatine rozkazuje rycerzom Jedi,|/Mace'owi Windu i Anakinowi Skywalkerowi,{592}{712}/przetransportowanie Bestii Zillo|/z powrotem na Coruscant.{716}{796}/Gdy dostrzegli, �e nawet|/miecz �wietlny nie skrzywdzi bestii...{800}{892}/kanclerz Palpatine ma nadzieje,|/�e odkryj� tajemnic� jego niezniszczalno�ci,{896}{970}/aby stworzy� nowe zbroje|/dla klon�w Republiki.{974}{1073}/Napi�cie ro�nie, gdy najgro�niejsza|/forma �ycia w galaktyce...{1077}{1196}/l�duje na najbardziej|/zaludnionej planecie Republiki.{1292}{1345}Ruchy, ruchy!{1349}{1376}Dalej, dalej!{1380}{1406}Widz� go.{1410}{1489}Zosta�cie na pozycjach.{1690}{1766}Uwa�ajcie, uwa�ajcie.{1815}{1850}Droga wolna, droga wolna.{1854}{1919}Zrozumia�em.{2109}{2133}Nie, nie zatrzymuj si�.{2137}{2198}Tak jest.{2413}{2486}Wasza Ekscelencjo.{2507}{2551}C� za rozmiar.{2555}{2593}C� za moc.{2597}{2644}Z ca�ym szacunkiem, kanclerzu...{2648}{2720}s�dz�, �e to stworzenie mo�e by�|powodem wielu zagro�e�.{2724}{2791}Przywiezienie go na Coruscant jest b��dem.{2795}{2903}Zapewniam ci�, �e nie by�a|to �atwa decyzja, mistrzu Jedi.{2907}{2978}Im szybciej odkryjemy|tajemnic� Bestii Zillo,{2982}{3049}tym szybciej sko�czymy|t� straszn� wojn�.{3053}{3152}Mam nadziej�, �e masz racj�, kanclerzu.{3315}{3367}Przekazuj� pani Besti� Zillo, pani doktor.{3371}{3429}Ufam, �e dobrze si� pani ni� zaopiekuje.{3433}{3506}Bestia jest bezcennym �r�d�em,|mistrzu Windu.{3510}{3610}B�dzie dobrze traktowana.|Zapewniam ci�.{4303}{4366}Po co kanclerz chcia�|sprowadzi� Besti� tutaj?{4370}{4456}Wiem, �e chce j� zbada�|i wiedza mo�e okaza� si� przydatna, ale...{4460}{4553}Patrz�c na wasz raport z Malastare,|to ledwo co by�o to warte zachodu.{4557}{4638}Rozmawia�em o problemie z kanclerzem|podczas bitwy o Malastare.{4642}{4707}Bez sukcesu.{4720}{4764}No to w takim przypadku...{4768}{4866}mo�e pozwolimy|spr�bowa� komu� innemu?{5570}{5632}Wystarczy.{5836}{5921}Jego �uski s� niesamowicie silne i lekkie.{5925}{5964}Je�li b�dziemy mogli zbada� ich budow�,{5968}{6075}to by� mo�e b�dziemy mogli sztucznie|je wytworzy�, by wzmocni� nasz� armi� klon�w.{6079}{6119}Co pani� powstrzymuje?{6123}{6191}Najpierw musimy zabra� �uski.{6195}{6230}To bardzo trudne.{6234}{6271}Nie wspominaj�c o tym, �e bolesne.{6275}{6381}Czy efektywniejsze|nie by�oby zabicie Bestii?{6393}{6449}Zabicie?|Jest pan pewien?{6453}{6514}Kanclerzu.|Musz� zaprotestowa�.{6518}{6628}To ostatni przedstawiciel gatunku.|Mo�e by� inteligentny.{6632}{6745}Trudno mi w to uwierzy�.|W ko�cu to tylko zwierz�.{6757}{6850}Nie spodoba� si� mu|pa�ski komentarz.{6854}{6908}Doceniam pani|standardy moralne, pani doktor.{6912}{6997}W ko�cu zasady s� rzadkie|w dzisiejszych czasach.{7001}{7102}Jednak�e, ka�da minuta wojny|zbiera niezliczone �niwo...{7106}{7198}Mo�na temu zapobiec,|gdy odkryjemy tajemnic� Bestii.{7202}{7245}Je�li istnieje spos�b|na przyspieszenie procesu,{7249}{7320}jest to nasz moralny obowi�zek,|aby to sprawdzi�.{7324}{7399}S�u�� panu, kanclerzu.{7403}{7454}Nie jestem pewna, gdzie zacz��.{7458}{7550}Faktem jest, �e Bestia jest niezniszczalna.{7554}{7632}Nic nie jest|naprawd� niezniszczalne, pani doktor.{7636}{7729}Nie by�o czego� w paliwie z Malastare,|co wp�ywa�o na Besti�?{7733}{7813}- Tak, os�abia�o Zillo, ale...|- Doskonale.{7817}{7876}Sugeruj�, by zacz�a pani w tym miejscu.{7880}{7976}Pani doktor, musi pani znale��|spos�b na zabicie tej bestii.{7980}{8080}Albo zast�pimy pani� kim�, kto to zrobi.{8792}{8831}O, witaj.{8835}{8905}Nie wpakowa�e� si� znowu w k�opoty, co?{8909}{8957}Nie jestem nieuprzejmy!{8958}{9018}Nie, �ebym nie traktowa� tego|jako przyjemno�ci, pani senator,{9019}{9084}ale my�la�em, �e spotykam si�|tylko z Obi-Wanem.{9088}{9137}Mistrz Kenobi wyja�ni� mi problem.{9141}{9174}Jestem tu, by pom�c.{9178}{9207}Problem?{9211}{9252}Jaki problem?{9256}{9360}Sytuacja z naszym|przyjacielem z Malastare.{9377}{9417}Rozumiem, co jest grane.{9421}{9468}My�licie, �e mog� wp�yn�� na kanclerza.{9472}{9546}Bestia Zillo zosta�a zakuta w �a�cuchy|i sprowadzona tu wbrew jej woli.{9550}{9680}Nie ma g�osu, by si� broni�.|Anakinie, my musimy by� tym g�osem.{9704}{9739}Nie widzia�a jej pani w akcji.{9743}{9796}Nie ma pani poj�cia,|do czego jest zdolna.{9800}{9865}Przera�a mnie to,|do czego my jeste�my zdolni.{9869}{9975}W gr� wchodzi �ycie stworzenia.|By� mo�e ca�ego gatunku.{9979}{10066}Czy nie mo�na spr�bowa� porozmawia�?{10070}{10143}Nie s�dzi�em,|�e tak mocno w to pani wierzy.{10147}{10280}Dobra, porozmawiajmy z kanclerzem.|Ale wci�� mi si� to nie podoba.{10300}{10402}Wiedzia�em, �e tutaj tajemnica|d�ugo nie pozostanie tajemnic�.{10406}{10477}Czy to nie jest w�a�nie|sedno demokracji?{10481}{10555}Oczywi�cie, �e w czasie wojny|co� musi pozostawa� tajemnic�.{10559}{10617}Nawet przed ludem,|by nie wspomaga� wroga.{10621}{10700}To niefortunne, �e Bestia|musi umrze�, pani senator.{10704}{10750}Ale wi�ksze dobro wymaga tego.{10754}{10801}Jak zabicie ostatniego|przedstawiciela gatunku,{10805}{10885}w tajemnicy i bez debaty,|mo�e by� dla kogokolwiek dobre?{10889}{11013}Czy dzi� nie ma pani bardziej|nagl�cych spraw wymagaj�cych uwagi?{11017}{11083}Nie, panie przewodnicz�cy.|Nie mam.{11087}{11154}Wsp�czuj�, moja droga.|Naprawd�.{11158}{11197}We� to pod rozwag�.{11201}{11292}Demokracja jest silna jak ludzie,|kt�rzy j� sprawuj�.{11296}{11429}Obecnie, osoby, kt�re j� chroni�,|gin� szybciej, ni� mog� zliczy�.{11447}{11537}Moim moralnym obowi�zkiem|jest podj�� dzia�anie.{11541}{11572}Anakinie.{11576}{11633}Czy �ycie jednej dzikiej bestii{11637}{11769}nie jest warte dania naszym dzielnym wojakom|zalety, kt�rej potrzebuj� do zwyci�stwa?{11773}{11836}Moj� rol� nie jest polityka, kanclerzu.{11840}{11895}Ale widz� oba punkty widzenia.{11899}{11974}Jestem pewny, �e rozs�dne|rozwi�zanie samo si� pojawi.{11978}{12042}Mistrz Kenobi dobrze ci� wyszkoli�.{12046}{12108}Kanclerzu.{12114}{12179}Przepraszam.{12205}{12251}Mia�e� pomaga�.{12255}{12299}W og�le, to po czyjej ty jeste� stronie?{12303}{12343}Twojej, ale...{12347}{12456}musisz przyzna�,|�e uwagi kanclerza s� s�uszne.{12612}{12652}Doktor Boll.{12656}{12718}Ufam, �e s� jakie� post�py.{12722}{12758}Tak, kanclerzu.{12762}{12874}Uda�o mi przetworzy� paliwo|z Malastare w toksyczny gaz.{12878}{12957}Uwa�am, �e jest wystarczaj�co silny,|by zabi� Besti� Zillo.{12961}{13049}Je�li wci�� to jest twoje �yczenie.{13053}{13096}Chcia�bym widzie� alternatyw�.{13100}{13206}Niestety, musz� prosi�,|by pani kontynuowa�a.{13578}{13607}Przepraszam.{13611}{13690}Nie martw si�.|Niebawem to si� sko�czy.{13694}{13769}Rozpocz�� procedur�.{13838}{13917}Oznaki witalne opadaj�.{14209}{14299}Nie, to powinno by�o wystarczy�!{14796}{14835}Nie podoba mi si� ten d�wi�k.{14839}{14894}Je�li ten stw�r|jest tak pot�ny jak m�wi�,{14898}{14929}to co zrobi� nasze blastery?{14933}{15008}Zamknij si�, Cosmos.{15734}{15793}O, nie.{15845}{15894}Pani doktor.|Uda�o si� pani?{15898}{15964}Mamy problem.{16208}{16301}Potrzeba czasu,|by przetworzy� paliwo w toksyn�, kanclerzu.{16305}{16347}Sugeruj� po�piech, pani doktor.{16351}{16423}Ewakuowa� personel|do podziemnych schron�w.{16427}{16481}Zosta� z genera�em Kenobi.|Jestem w drodze.{16485}{16595}Niech si� pan po�pieszy.|Omija pana ca�a zabawa!{16800}{16891}/...by zapewni� bezpiecze�stwo...{17136}{17219}/A ja nie spoczn�, p�ki...{18177}{18252}Zmierza w t� stron�.{18876}{18997}Mo�e teraz jest dobry czas|na ewakuacj� na dolne poziomy?{19115}{19189}Tak, idziemy teraz.{19484}{19594}- Czo�gi desperacko potrzebne s�.|- Jeste�my prawie przy dokach.{19598}{19655}Straszna sytuacja si� zrobi�a.{19659}{19765}Zanim wi�cej polegnie,|dzia�a� szybko musimy.{19907}{20027}Moje biuro bezpiecze�stwa nalega�o|na t� drog� ucieczki.{20188}{20261}Kanclerzu, my�l�,|�e teraz mamy wystarczaj�co du�o toksyny.{20265}{20359}Moi stra�nicy niebawem u pani b�d�.{20393}{20488}- Przeka� im natychmiast gaz.|- Czy trzeba j� niszczy�?{20492}{20569}- Dzia�a og�uszaj�ce Jedi...|- Nie wyeliminuj� problemu.{20573}{20657}Nasza zaawansowana technologia|nie mo�e jej utrzyma�.{20661}{20768}Wola�abym, by�my nigdy|jej tu nie sprowadzali.{20792}{20913}Przepraszam, pani Padme,|ale s�dz�, �e co� za nami idzie.{20931}{21005}Manewry wymijaj�ce.{21232}{21304}Jeste�my zgubieni!{21425}{21529}Wys�a� czo�gi i przygotowa� si�|do otwarcia ognia na m�j rozkaz.{21533}{21565}Wstrzyma� ogie�.{21569}{21626}W szponach Bestii kanclerz jest.{21630}{21686}Anakin mo�e by� z nim.|I senator Amidala.{21690}{21796}Je�li Bestia padnie,|ich �ycia nara�one b�d�.{22083}{22138}Mam pomys�.|Ale jest ryzykowny.{22142}{22244}Bior�c pod uwag� okoliczno�ci, zaryzykuj�.{22314}{22401}Mam co do tego z�e przeczucia.{22412}{22511}Wygl�da na to,|�e genera� co� zamierza.{22539}{22611}Co robi Skywalker?{22633}{22713}Wydaje si�, �� to jeden|z improwizowanych plan�w Anakina.{22717}{22778}Jak mo�na to nazwa� planem|skoro jest improwizowany?{22782}{22849}Nie martw si�.|Po prostu z�ap ich, jak b�d� spada�.{22853}{22909}Wiele plan�w genera�a|ko�czy si� spadaniem.{22913}{23034}Uwag� Bestii odwr�cimy.|By Skywalkerowi wi�cej czasu da�.{23658}{23729}Mam nadziej�,|�e wiesz, co robisz.{23733}{23834}Teraz zaczyna si� zabawa.|Trzymajcie si�!{24142}{24197}�ap!{24763}{24818}Ani!{25620}{25689}Wszyscy, ognia!{26486}{26566}Musimy pana st�d zabra�.{26722}{26791}Artoo, le� tam.{26896}{26994}Nie z... [ Pobierz całość w formacie PDF ]