Star Wars I The Phantom Menace CD1, Star Wars

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{487}{594}Dawno temu|w odleg�ej galaktyce...{969}{1037}Epizod I{1041}{1113}MROCZNE WIDMO{1193}{1261}Niepewno�� ogarn�a|Republik� Galaktyki.{1265}{1357}Powsta� sp�r o opodatkowanie szlak�w|handlowych w systemie gwiezdnym.{1397}{1500}Maj�c nadziej�, �e rozwi��e spraw�|blokad� �mierciono�nych statk�w...{1503}{1595}chciwa Federacja Handlowa|wstrzyma�a wszelkie dostawy...{1599}{1667}na ma�� planet� Naboo.{1743}{1811}Podczas gdy Kongres Republiki|obraduje w niesko�czono��...{1815}{1860}nad tym niepokoj�cym|biegiem wydarze�...{1863}{1955}naczelny kanclerz potajemnie|wysy�a dw�ch rycerzy Jedi...{1959}{2051}obro�c�w pokoju i sprawiedliwo�ci|w galaktyce...{2055}{2123}w celu rozstrzygni�cia konfliktu...{2858}{2909}- Kapitanie.|- Tak jest?{2923}{2962}Wchodzimy.{3000}{3117}Ambasadorzy Wielkiego Kanclerza|pragn� wej�� na pok�ad.{3122}{3239}Oczywi�cie. Nasza blokada|jest ca�kowicie legalna.{3248}{3330}Przyjmiemy ambasador�w z rado�ci�.{3880}{3969}TC-1 4, do us�ug. T�dy, prosz�.{4137}{4252}To dla nas wielki zaszczyt.|Prosz� si� rozgo�ci�.{4257}{4325}M�j pan niebawem si� zjawi.{4410}{4509}- Mam z�e przeczucia.|- Ja nic nie czuj�.{4515}{4636}Nie dotycz� naszej misji,|ale czego� innego, nieuchwytnego.{4642}{4776}Nie ulegaj obawom, Obi-Wan.|Skup si� na "tu i teraz".{4781}{4853}Mistrz Yoda radzi my�le�|o przysz�o�ci.{4858}{4934}Ale nie kosztem "teraz".|Skup si� na �ywej mocy...{4940}{5020}- m�ody Padawanie.|- Tak, mistrzu.{5074}{5164}Czy wicekr�l uzna ��dania|kanclerza?{5170}{5277}Ci handlarze to tch�rze.|Negocjacje b�d� kr�tkie.{5307}{5363}Co? Co powiedzia�a�?{5371}{5435}To Rycerze Jedi.{5454}{5543}Wiedzia�em,|chc� przeforsowa� ugod�.{5573}{5651}Zajmij ich,|pom�wi� z Lordem Sidiousem.{5656}{5689}Oszala�e�?{5695}{5792}Nie p�jd� tam,|gdzie jest a� dw�ch Jedi.{5801}{5834}Po�lij robota.{5951}{6010}Zawsze ka�� tak d�ugo czeka�?{6021}{6124}Wyczuwam wielki strach,|jak na tak banalny sp�r.{6390}{6495}- O co chodzi?|- Plan upad�, Lordzie Sidious.{6501}{6585}Koniec blokady.|Nie sprzeciwimy si� Jedi.{6589}{6702}Nie chc� wi�cej ogl�da�|tego t�pego �cierwa.{6735}{6832}Niefortunnie si� sk�ada.|Przyspieszmy wdra�anie planu.{6845}{6896}Rozpocznij desant wojsk.{6907}{6983}Czy to jest legalne, panie?{6993}{7047}Sprawi�, �e b�dzie.{7065}{7102}A Jedi?{7111}{7212}Kanclerz pope�ni� b��d.|Natychmiast ich zabi�.{7235}{7311}Tak, tak, panie. Jak rozka�esz.{7380}{7406}Kapitanie!{7653}{7686}Dioxis.{7802}{7858}Pewnie ju� nie �yj�.{7864}{7946}Zniszczy� to,|co z nich zosta�o.{8128}{8179}Och... przepraszam.{8186}{8252}- Kapralu, sprawd�cie.|- Odbi�r, odbi�r.{8303}{8332}Rozwali�!{8456}{8542}- Co si� tam dzieje?|- Brak ��czno�ci.{8654}{8759}- Czy spotka�e� ju� rycerza Jedi?|- Nie, ale...{8772}{8861}- Zabezpieczy� mostek!|- To nie wystarczy...{8867}{8912}Droidiki, ju�!{8920}{8976}Nie prze�yjemy tego.{9259}{9313}Zamkn�� grodzie!{9447}{9492}To ich zatrzyma.{9705}{9769}Mimo to przechodz�!{9786}{9817}Niemo�liwe!{9932}{9993}Gdzie s� droidiki?{10036}{10071}Niszczyciele!{10229}{10289}Maj� generatory pola.{10302}{10326}Chod�my!{10462}{10520}Nie maj� szans z droidikami.{10578}{10631}Id� do szybu wentylacyjnego.{10843}{10923}- Roboty bojowe.|- Armia naje�d�cza.{10951}{11007}To bardzo podejrzane.{11023}{11089}Musimy ostrzec Naboo i kanclerza.{11095}{11142}Rozdzielmy si�.{11152}{11209}Spotkamy si� na planecie.{11215}{11281}W jednym mia�e� racj�, mistrzu.{11303}{11369}Negocjacje trwa�y bardzo kr�tko.{11420}{11506}- Przekaz z planety.|- Kr�lowa Amidala.{11534}{11594}W ko�cu poskutkowa�o.{11604}{11676}Wasza wysoko�� zn�w|nas zaszczyca?{11681}{11745}Nie uciesz� ci� moje s�owa.{11781}{11843}Koniec bojkotu naszej planety.{11849}{11939}- Nic o tym nie wiem.|- S� u ciebie ambasadorzy...{11945}{12023}masz rozkaz podpisa� ugod�.{12029}{12097}Nie wiem o ambasadorach.{12119}{12158}Jeste� w b��dzie.{12164}{12273}Ostrzegam, wicekr�lu.|Federacja za daleko si� posun�a.{12289}{12369}Zawsze dzia�amy za zgod� Senatu.{12395}{12489}- Wysnuwasz pochopne wnioski.|- To si� oka�e.{12514}{12611}- Ma racj�. Senat nigdy...|- Za p�no!{12616}{12684}- Spodziewa si� ataku?|- Nie wiem...{12690}{12789}ale musimy szybko|przerwa� wszystkie po��czenia.{12925}{13014}Ambasadorzy|jeszcze si� tam nie zjawili?{13028}{13114}Czy to prawda?|Kanclerz mnie zapewnia�...{13119}{13177}�e ju� s� na miejscu.{13288}{13370}Senatorze Palpatine? Co si� dzieje?{13397}{13432}Sprawd� komunikator.{13448}{13543}To oznacza tylko jedno: inwazj�.{13556}{13607}Nie o�miel� si�.{13614}{13713}Senat cofn��by im koncesj�,|to by�by ich koniec.{13731}{13801}- Musimy negocjowa�.|- Jak?{13806}{13911}Stracili�my ��czno��.|I gdzie s� ambasadorzy?{13953}{14002}Wisi nad nami gro�ba.{14012}{14111}Nasza ochotnicza stra�|ulegnie armii Federacji.{14151}{14246}Nie popr� dzia�a�|prowadz�cych do wojny.{15112}{15145}Tak, wicekr�lu?{15151}{15237}Przeszukali�my statek,|ani �ladu Jedi.{15251}{15307}Mogli si� przedosta� tutaj.{15313}{15370}Je�li tak, znajdziemy ich.{15379}{15478}Dzia�ajcie rozwa�nie.|Jedi nie wolno lekcewa�y�.{15828}{15850}Uciekaj!{16159}{16200}Co to bi�o?{16210}{16241}Czekaj!{16251}{16352}- Mui-mui, moja kocha� twoja!|- Mogli�my zgin��, m�zgu nie masz?{16357}{16443}- Moja umie m�wi�.|- To nie �wiadczy o inteligencji.{16449}{16519}- Uciekaj st�d.|- Nie! Zosta�.{16530}{16617}- Jar Jar Binks, twoja s�uga.|- Nie trzeba.{16623}{16701}Trzeba. Tak nakazali Bogowie,|tak w�a�nie.{16749}{16777}Na ziemi�!{16966}{17058}- Twoja mnie zn�w ocali�.|- Co to? - Tubylec.{17064}{17134}Uciekajmy,|nim zjawi si� wi�cej robot�w.{17148}{17191}Wi�cej, powiadasz?{17209}{17329}Przep�aszam, najbezpieczniej|jest w mie�cie Gunga.{17335}{17432}Moja si� tam wychowa�.|To ukryte miasto.{17447}{17471}Miasto?{17492}{17545}Mo�esz nas tam zaprowadzi�?{17550}{17637}Po zastanowieniu... nie.|Tak naprawd�, to nie.{17656}{17788}Moja si� wstydzi przyzna�,|ale... oni moja wygna�.{17808}{17911}Zapomnie�. Szefowie zrobi� mi|okropne rzeczy...{17917}{17952}je�li moja wr�ci�.{17974}{18009}S�yszysz?{18041}{18129}Tysi�c okropnych rzeczy|zmierza w nasz� stron�.{18135}{18186}Zdepcz� nas...{18192}{18276}zmiel� na papk�, ode�l� w niebyt.{18335}{18394}Wasza mie� dar przekonywania.{18410}{18447}T�dy. Szybko!{18582}{18662}- Daleko jeszcze?|- Nasza p�yn�� pod wod�.{18668}{18771}I ostrzega�. Gunganie|nie lubi� obcych, wi�c...{18776}{18895}- ciep�o wasza nie powita�.|- Nikt nas dzi� mile nie wita�.{19160}{19201}P�yn�� za mn�.{20291}{20353}Jak dobrze wr�ci� w domu!{20752}{20770}Ej, wy!{20779}{20809}Sta� tam!{20823}{20913}Dzie�doberek, kapitanie Tarpals.|Moja wr�ci�!{20924}{20990}Jar Jar,|staniesz przed szefami.{20996}{21056}Twoja siedzie� w du�ym kaka.{21197}{21246}Co za ch�amstwo!{21443}{21507}Wasza nie wolno tu przebywa�.{21512}{21611}Armia machiniak�w na g�rze|to nie wasza sprawa.{21622}{21692}Szykuje si� do najazdu na Naboo.{21697}{21792}- Musimy ich ostrzec.|- Nasza nie lubi� Naboo.{21830}{21891}Oni my�le�, �e by� tacy cwani!{21897}{21963}�e ich m�zgi by� takie wielkie!{21976}{22062}Roboty przejm� nad wami w�adz�.{22078}{22179}W�tpi�. One o nas nie wiedz�.{22210}{22342}Wy i Naboo �yjecie|w symbiozie. Zrozumcie to.{22365}{22457}Nasza si� nie martwi� o Naboo.{22486}{22535}Wi�c odpraw nas st�d.{22541}{22599}Szybko wasza odprawi�.{22611}{22668}Przyda�by si� nam transport.{22674}{22738}Nasza wam da� bongo.{22746}{22816}Najszybsza droga do Naboo...{22823}{22858}prowadzi przez...{22864}{22920}j�dro planety.{22946}{22981}A teraz...{22992}{23027}id�cie.{23032}{23083}Odchodzimy w pokoju.{23101}{23185}- Co to jest bongo?|- �rodek transportu. Chyba.{23195}{23236}Robi z was balona.{23247}{23338}Przej�cie przez j�dro planety...|fatalne bumbum.{23370}{23427}Przyda�aby si� pomoc.{23451}{23507}Mistrzu, czas nagli.{23531}{23595}Potrzebujemy nawigatora.{23602}{23649}M�g�by si� przyda�.{23703}{23777}A co zrobicie z Jar Jarem Binksem?{23801}{23871}On zas�u�y� na pokaranie.{23898}{23949}Uratowa�em go.{23954}{24010}Zawdzi�cza mi �ycie.{24016}{24105}Bogowie ��daj�,|by nale�a�o do mnie.{24118}{24148}Binks...{24169}{24230}czy�by twoja z nim mie�...{24236}{24300}�yciowe porachunki?{24435}{24468}Zabierzcie go!{24546}{24665}Moja si� na to nie pisa�. Woli by�|trupem tutaj, ni� w j�drze planety.{24675}{24753}Bogowie!|Co moja mu nagada�?{25185}{25255}To ob��d. Guberfisz!{25260}{25332}- Za co ci� wygnano?|- To d�uga opowie��.{25337}{25450}Ale sprowadza si� do tego,|�e moja by�... fajt�apa.{25461}{25572}- I za to ci� wygnali?|- Mo�na to tak uj��.{25888}{25993}Moja spowodowa� jeden czy dwa|tycie-tyciutkie wypadeczki.{26006}{26105}Bum w gaz, trzask w heyblibber szefa|i banicja.{26283}{26330}Guberfisz! Z�biska!{26597}{26646}Zawsze znajdzie si� wi�ksza ryba.{26652}{26687}Radz� zawr�ci�.{26964}{27046}Inwazja przebiega zgodnie z planem.{27052}{27110}Senat brnie w spory proceduralne.{27116}{27219}Musi zaakceptowa� wasz� w�adz�|nad uk�adem.{27227}{27324}Kr�lowa wierzy,|�e Senat stanie po jej stronie.{27341}{27405}Amidala jest m�oda i naiwna.{27421}{27487}Pokierujecie ni� bez przeszk�d.{27503}{27546}Tak, panie.{27581}{27657}Nie m�wi�e� mu o zaginionych Jedi.{27662}{27750}Zg�osimy mu to, kiedy si� znajd�.{27869}{27957}- Dok�d nasza p�yn��?|- Moc nas poprowadzi.{27963}{28027}Moc maksi-wielka.{28049}{28096}Co� mi tu �mierdzi.{28129}{28172}Tracimy zasilanie.{28330}{28418}- Przyjdzie nam tu zgin��!|- To jeszcze nic.{28424}{28481}"Jeszcze nic"? Potwory...{28487}{28581}przecieki,|opadanie, brak zasilania!{28587}{28645}Wi�c kiedy b�dzie "ju� co�"?!{28684}{28723}Jest zasilanie.{28737}{28770}Potwory!{28974}{29052}- Odpr� si�.|- Prze... [ Pobierz całość w formacie PDF ]