Star.Wars.The.Clone.Wars.S01E01.HDTV.XviD-0TV txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:01:GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|[01x01] ZASADZKA00:00:11:WIELCY PRZYW�DCY WYZWALAJ�|WIELKO�� W INNYCH00:00:17:Galaktyka podzielona wojn�.00:00:21:Pokojowe �wiaty musz� wybiera� strony,|by stawi� czo�a zagra�aj�cej inwazji.00:00:25:Armie Republiki pr�buj� pozyska�|przychylno�� neutralnych planet.00:00:29:Zdesperowani, aby zbudowa� baz� zaopatrzeniow�|Republiki w systemie Toydaria.00:00:32:Mistrz Jedi Yoda wyrusza na tajne negocjacje|na odleg�y neutralny ksi�yc.00:00:44:Nie mamy sygna�u|od Republiki, wasza wysoko��.00:00:47:Nic nie widz�.00:00:50:Sp�nianie nie jest w stylu Jedi.00:00:53:Witaj, kr�lu Katunko.00:00:59:Kim jeste�?00:01:00:Jestem tylko pos�a�cem, wasza wysoko��.00:01:03:M�j mistrz pragnie z tob� pom�wi�.00:01:08:Katunko.00:01:09:Wielki kr�lu Toydarii.00:01:12:Wybacz moje naj�cie.00:01:14:Hrabia Dooku.00:01:15:Jestem �wiadomy, �e mistrz Yoda ma nadziej�|na to, i� pozwolisz Jedi00:01:19:zbudowa� republika�sk� baz�|w swoim systemie.00:01:22:W zamian za ochron�.00:01:25:Zgadza si�?00:01:26:Twoi szpiedzy dobrze ci s�u��, Hrabio.00:01:28:Pytam, jak Jedi mog� ci� chroni�,|skoro nie mog� chroni� samych siebie?00:01:36:Delegacjo Toydarian,|z tej strony pos�aniec Republiki.00:01:39:Prosz�, odpowiedzcie.00:01:41:Generale, sygna� Toydarian|jest aktywny na ksi�ycu,00:01:44:ale wszystkie nasze transmisje s� zak��cane.00:01:54:No to wzi�li�my ich z zaskoczenia.00:02:02:Tracimy os�ony!00:02:04:Za p�no jest.|Pu�apka zastawiona.00:02:10:Musz� zawie�� ci�|w bezpieczne miejsce, generale.00:02:12:Wycofa� si� musisz.00:02:14:Na ksi�ycu poni�ej moja misja jest.00:02:16:Tam i�� musz�.00:02:22:Rozumiem, �e ty i twoja Armia Droid�w|mo�ecie lepiej mnie ochroni�.00:02:25:Bez w�tpienia.00:02:27:Wyczuwam, �e jeste� istot�|szanuj�c� si��, wasza wysoko��.00:02:31:Nasza Armia Droid�w przewy�sza liczebnie|Klony Republiki 100 do 1.00:02:36:By� mo�e.00:02:38:Ale s�ysza�em, �e jeden Jedi|r�wny jest 100 droidom bojowym.00:02:43:Szybko dotrze�|na powierzchni� planety musimy.00:02:47:W kapsule ratunkowej, sir?00:02:49:Wr�g b�dzie strzela�|we wszystko, co wystrzelimy!00:02:51:To wszystkie wystrzelicie, hmm?00:03:01:Moc mistrza Yody|zosta�a bardzo wyolbrzymiona.00:03:05:To si� oka�e, Hrabio.00:03:07:W rzeczy samej.00:03:09:Kiedy zdecydujesz do��czy� do nas,|moja uczennica skontaktuje si� ze mn�.00:03:28:Czekaj.00:03:29:Prawie.00:03:33:Jaki straszny strza�!00:03:35:C�, taki mam program.00:03:41:By�o blisko.00:03:43:Generale, s�dz�, �e jeste�my poza zasi�giem.00:03:45:Zgadzam si�.00:03:46:Ale w kolejn� pu�apk� wchodzimy.00:03:50:Jest pan pewien?00:03:51:Zak��cenie w Mocy jest.00:03:58:M�j panie.00:04:00:Statek Mistrza Yody opu�ci� system.00:04:02:Jakie jeszcze dowody chcesz o s�abo�ci Jedi?00:04:11:Tu kr�l Katunko.00:04:13:M�w.00:04:14:Mistrz Yoda chce z panem pom�wi�.00:04:19:Przyjemno�� to jest|s�ysze� tw�j g�os, wasza wysoko��.00:04:22:Mistrz Yoda z Rady Jedi to jest.00:04:25:Mistrzu Jedi.00:04:26:My�la�em, �e mo�e Hrabia Dooku|pana wystraszy�.00:04:30:Op�niony zosta�em.00:04:31:Ale nie za daleko teraz jestem.00:04:34:Nie�wiadomy by�em, �e Hrabia Dooku|zaproszony zosta� na nasze spotkanie.00:04:38:Hrabia sam si� zaprosi�.00:04:41:Zapewnia mnie, �e w czasie wojny00:04:43:jego droidy mog� zapewni� mojemu �wiatu|wi�ksze bezpiecze�stwo ni� twoi Jedi.00:04:47:Kwesti� do dyskusji to jest.00:04:50:Wasza wysoko�� mo�e preferowa�|co� wi�cej ni� s�owa.00:04:54:Co masz na my�li?00:04:55:Je�li Yoda jest wojownikiem Jedi,|za kt�rego go uwa�asz...00:05:00:niech to udowodni.00:05:01:Pozw�l mi wys�a� moich|najlepszych �o�nierzy, aby go pojmali.00:05:05:Je�li zbiegnie...00:05:06:do��cz do Republiki,|ale je�li moje droidy pokonaj� Yod�...00:05:11:rozwa� sojusz z Separatystami.00:05:14:Nie prosi�em tu Yody,|aby sprawdza� go w boju!00:05:18:Wyzwanie przyjmuj�, wasza wysoko��.00:05:20:O zmierzchu nadejd�.00:05:24:Mistrz Yoda musi dosta� uczciw� walk�.00:05:28:M�j drogi kr�lu Katunko.00:05:30:Nie my�la�am inaczej.00:05:41:Pi�kny ten ksi�yc jest, hmm?00:05:44:Niesamowity Wszech�wiat jest.00:05:55:Tam musi by� ca�y batalion.00:05:57:Pewnie te� ci�ki sprz�t.00:06:00:B�dziemy mie� co� dla nich.00:06:05:Rozmieszczam swoje oddzia�y, mistrzu.00:06:08:Yoda pope�ni� wielki b��d, oddalaj�c si�|tak daleko od Coruscant.00:06:14:Upewni� si�, �e Jedi dostanie|swoj� "uczciw� walk�".00:06:18:We�cie tylko to, co potrzebujecie.00:06:20:Zbyt du�a waga zwolni� was mo�e.00:06:23:Zniszczy� Ventress �adna bro� nie mo�e.00:06:26:Chod�, chod�, poruczniku.00:06:27:Spieszy� si� musimy.00:06:29:Sir, miejsce spotkania jest tam.00:06:33:Tak jak nasz wr�g.00:06:35:Aby dotrze� do celu,|prost� �cie�k� nie p�jdziemy.00:06:39:Chod�my, ch�opaki.00:06:43:Odnajd�cie mistrza Yod�.00:06:45:Jak on wygl�da?00:06:47:To b�dzie ten ma�y,|pogarbiony, zielony...00:06:50:z mieczem �wietlnym!00:06:53:Ma�y, tak?00:06:54:Nie martw si�, szefowo.00:06:56:Zajmiemy si� nimi.00:07:13:Chyba ich widz�.00:07:15:Chowaj� si� g��biej w drzewach.00:07:17:Ognia na sektor 11.00:07:27:Spokojni b�d�cie, przyjaciele.00:07:29:W zasi�gu nie jeste�my.00:07:36:Sta�.00:07:38:Sta�.00:07:40:Powiedzia�em, sta�!00:07:41:Czeka�!00:07:42:Wystarczy!00:07:44:M�wi�!00:07:45:Sta�!00:07:46:Powiedzia�em, sta�!00:07:49:Jeste�my za duzi, aby tam si� zmie�ci�.00:07:51:Nieprawda.00:07:52:Patrz.00:07:58:Mia�e� racj�.00:07:59:Nast�pnym razem s�uchaj rozkaz�w.00:08:03:Te czo�gi s� za du�e, by jecha� dalej.00:08:05:Widzisz?00:08:06:Widzisz?00:08:07:Rozmiar to nie wszystko, hmm?00:08:09:Mniejsi w liczbie jeste�my.00:08:11:Ale wi�ksi w umy�le.00:08:14:Macie poj�cie, o czym m�wi genera�?00:08:17:Sk�d ja mam wiedzie�?00:08:18:Nie mo�na zrozumie� mistrza Jedi.00:08:22:Piechota, naprz�d.00:08:25:Dorwijcie ich, ch�opaki.00:08:32:Sir, nadchodz� dwa patrole.00:08:34:Teraz nadszed� czas stawienia|czo�o wrogowi, poruczniku.00:08:37:Zasadzk� zastawimy.00:08:41:Oskrzydlimy ich od po�udnia.00:08:43:Tak, ruszamy!00:08:57:Co to by�o?00:08:59:Rozwali� ich!00:09:04:Zobaczcie, ma�a, zielona forma �ycia.00:09:06:Ty wiadrog�owy, to Jedi!00:09:09:Jest ma�y.00:09:11:Rozwali� go!00:09:16:Podzieli� si� na grupy|i rozej�� si�.00:09:18:- Przyj��em, przyj��em.|- Przyj��em, przyj��em.00:09:27:Dobra, blaszaki.00:09:28:Spr�bujcie tego!00:09:39:Gdzie jest genera�?00:09:40:Nie wiem.|Rozdzielili�my si�.00:09:43:Blaszaki!00:09:46:Wycofa� si�.|Jest ich zbyt wielu.00:09:59:Gdzie� tu musi by�.00:10:03:Hej!|Z�a�!00:10:05:Nie ruszaj si�.00:10:17:Jedi zniszczy� nasze wojsko.00:10:20:Mistrz Yoda spe�nia moje oczekiwania.00:10:25:Komandorze, odkry� pan lokalizacj� Jedi?00:10:29:Potwierdzam.00:10:30:Klony zdradzi�y ich pozycj�.|Nasze ci�kie wojsko zaraz ich zaatakuje.00:10:40:Mam nadziej�, �e genera�|dotrze do punktu spotkania.00:10:43:Powinien dotrze� na czas!00:10:58:Poruczniku, mo�esz chodzi�?00:10:59:Chyba nic mi nie jest.00:11:02:Gi�cie, republika�skie psy.00:11:17:Co zrobimy, sir?00:11:26:Co robi genera�?00:11:28:Strzelajcie dalej!00:11:34:Hej, co jest grane?!00:11:42:Zejd�cie z drogi, wszyscy.|Mam powa�n� usterk�.00:11:47:Uwa�ajcie.00:11:50:Jestem po waszej stronie.00:11:57:Znalaz� pan nas w sam� por�.00:11:58:Pozostawiony nikt nie b�dzie.00:12:05:Nadchodz� Droideki!00:12:12:Odwr�t!00:12:13:Os�ania� was b�d�.00:12:24:�o�nierze Republiki s� ranni.|Jedi si� wycofuje, szefowo.00:12:28:Dobrze.00:12:29:Bezzw�ocznie rozpocz�� po�cig.00:12:32:Zawody jeszcze nie dobieg�y ko�ca.00:12:36:Mistrzu Yoda, s�ysz�,|�e masz k�opoty z droidami?00:12:40:K�opoty?|Nic o tym nie wiem.00:12:43:Naszego niedalekiego spotkania|doczeka� si� nie mog�.00:12:47:Jedi nie b�dzie mnie d�ugo zwodzi�.00:13:01:Jest pan pewny,|�e powinni�my tam wej��, generale?00:13:03:Nie ma st�d wyj�cia.00:13:05:Teraz odpocz�� musimy.00:13:32:Ko�czy si� nam amunicja, sir.00:13:34:Tylko dwa granaty|i jedna rakieta do wyrzutni.00:13:37:Przeciwko ca�emu batalionowi.00:13:39:Zapomnijcie, przegrali�my.00:13:41:Tacy pewnie o pora�ce jeste�cie, hmm?00:13:47:Z ca�ym szacunkiem, generale.|Mo�e powiniene� i�� dalej.00:13:49:Spowolnimy ich.00:13:53:Wok� nas jest to,|co potrzebujemy, aby wygra�, tak.00:14:00:Chod�cie, usi�d�cie.00:14:02:He�my, zdejmijcie.00:14:04:Wasze twarze zobaczy� pragn�.00:14:08:Nie ma na co patrze�, sir.00:14:10:Wszyscy mamy t� sam� twarz.00:14:12:Oszuka� was oczy mog�.00:14:14:W Mocy ka�dy z was bardzo inny jest.00:14:19:Reese, zawsze skupiony na wrogu jeste�.00:14:23:Po inspiracj� sp�jrz wg��b siebie.00:14:26:I tych wok� ciebie.00:14:30:Jack.00:14:31:Zmartwiony broni� jeste�.00:14:33:Bro� nie wygrywa bitew.00:14:36:Tw�j umys� pot�ny jest.00:14:39:Przechytrzy� droidy mo�esz.00:14:43:Tyre.00:14:44:Nie spiesz si� do bitwy.00:14:45:D�uga wojna jest.00:14:47:Tylko prze�ywaj�c j� zwyci�ysz.00:14:51:Tak.00:14:54:Klonami by� mo�ecie.00:14:57:Ale Moc jest w ka�dej �ywej istocie.00:15:00:U�y� jej mo�ecie,|aby wyciszy� sw�j umys�.00:15:14:Czo�gi.00:15:15:Na nic lepszego ich nie sta�?00:15:16:Tak.00:15:17:A pozosta� mi tylko jeden strza�.00:15:20:Powita� ich si� udam.00:15:21:Generale, nie planujesz sam|zaj�� si� ca�� kolumn�?00:15:26:Z wasz� tr�jk� zaj�� si� kolumn� chc�.00:15:28:W liczbie ich przewy�szamy.00:15:31:Chwil�, aby mi pom�c, poznacie.00:15:47:To Jedi!00:15:49:Zablokowa� mu drog� ucieczki.00:15:51:Przygotowa� si� do oddania ognia.00:16:00:Szefowo.00:16:01:Znale�li�my Jedi.00:16:03:Doskonale.00:16:04:Gdzie jest?00:16:05:Siedzi tu.00:16:06:Przed naszymi czo�gami.00:16:08:Zastrzelcie go!00:16:09:Teraz!00:16:11:Szybko, gotowi?... [ Pobierz całość w formacie PDF ]