Star Wars The Clone Wars S01E05, Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{77}{169}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x05] �ӣTODZIOBY{170}{246}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Animol{247}{328}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{329}{440}/NAJLEPSZY BUDULEC PEWNO�CI SIEBIE|/TO DO�WIADCZENIE.{482}{540}/Zbieraj� si� si�y klon�w.{541}{596}/Gdy wojna wzmaga si�|/na Zewn�trznych Rubie�ach...{597}{688}/Rycerze Jedi|/rozprzestrzenieni s� po Galaktyce.{689}{793}/Wiele nowych klon�w jest rzucanych do s�u�by,|/by wspom�c ich genera��w Jedi.{794}{862}/Niestety z powodu|/bezlitosnych wymaga� bitwy...{863}{984}/wiele klon�w musi wej�� do walki|/przed uko�czeniem intensywnego szkolenia.{985}{1141}/Te klony osadzaj� sie� stacji przeka�nikowych,|/kt�re stoj� pomi�dzy Republik� a inwazj�.{1343}{1381}Tu pok�ad l�downiczy, zg�aszam si�.{1382}{1418}Nic si� nie dzieje.{1419}{1471}Jak zwykle.{1472}{1545}S�uchasz radia Wielkiej Armii Republiki.{1546}{1589}G�os Zewn�trznych Rubie�y.{1590}{1716}/Nast�pny kawa�ek dla skoczk�w z 224,|/kt�rzy dzia�aj� na Mimban.{1731}{1854}/Trzymajcie g�owy nisko|/i dobrze uszczelnijcie he�my, ch�opcy.{1877}{1924}Tak!{1925}{1943}Kto nast�pny?{1944}{1974}Fives?{1975}{2019}Nie powiniene� pilnowa� terenu, Hevy?{2020}{2084}Tak, popatrzmy.{2085}{2106}Kto by pomy�la�.{2107}{2142}Czysto.{2143}{2206}Tak jak ostatnio, gdy patrzy�em.{2207}{2262}Osobi�cie, podoba mi si�,|�e jest tu tak cicho.{2263}{2304}Mog� wam za�atwi� regulaminy do czytania.{2305}{2350}Echo, co z tob�?{2351}{2414}Powinni�my by� na froncie i rozwala� droidy.{2415}{2452}Zostaw go.{2453}{2505}Zbyt d�ugo �adowali mu babski wdzi�k.{2506}{2555}Tak.{2556}{2625}Jeszcze mo�esz sobie|nie zdawa� z tego sprawy, Fives.{2626}{2713}Ale wyl�dowa�e� na najnudniejszym posterunku|na Zewn�trznych Rubie�ach.{2714}{2794}I jednym z najwa�niejszych.{2813}{2883}Baczno��, sier�ant na pok�adzie.{2884}{2917}Spocznij.{2918}{2959}Mimo tego, �e jeste�cie tu wszyscy nowi,{2960}{3044}nie musz� wam przypomina�, �e ten kwadrant|jest kluczem do Zewn�trznych Rubie�y.{3045}{3134}Je�li droidy przejd� t� stacj�,|mog� zaatakowa� z zaskoczenia plac�wki,{3135}{3210}w kt�rych si� urodzili�my na Kamino.{3211}{3252}Oficerowie s� w drodze.{3253}{3320}Wi�c wszystko ma b�yszcze� na inspekcj�.{3321}{3344}Zrozumiano?{3345}{3404}Tak jest!{3668}{3704}Wci�� tu jeste�, Anakinie?{3705}{3749}Kiedy ostatnio spa�e�?{3750}{3822}Wy�pi� si�,|jak znajdziemy genera�a Grievousa.{3823}{3883}Wywiad klon�w znalaz� go w systemie Bomorra,{3884}{3917}ale to by�o par� tygodni temu.{3918}{3957}Od tego czasu, znikn��.{3958}{4078}Mo�e w odr�nieniu od ciebie,|za�ywa potrzebnego odpoczynku.{4107}{4132}Przepraszam, generale.{4133}{4217}Przekaz od komandora Cody'ego.{4224}{4263}Generale Kenobi, generale Skywalker.{4264}{4287}Cody.{4288}{4326}Jak idzie inspekcja?{4327}{4385}Stacja na Pastil jest w pe�ni dzia�aj�ca.{4386}{4460}Kapitan Rex i ja lecimy teraz|na plac�wk� w systemie Rishi.{4461}{4519}Dobrze, zdaj raport, jak dolecicie.{4520}{4541}Zrozumia�em.{4542}{4585}Cody bez odbioru.{4586}{4627}Dobry cz�owiek, ten Cody.{4628}{4656}Nie martw si�, Anakinie.{4657}{4721}Je�li genera� Grievous|zbli�y si� do tego kwadranta...{4722}{4799}b�dziemy o tym wiedzie�.{4887}{4926}Sir, nadlatuje deszcz meteoryt�w.{4927}{4994}Podnie�� tarcze.{5023}{5067}Chcia�e� rozrywki, Hevy.{5068}{5087}Tak.{5088}{5164}Och, deszcz meteoryt�w.{5675}{5734}Co do...?{6125}{6161}Otworzy� te drzwi.{6162}{6221}Rozkaz, rozkaz.{6222}{6262}CT-327, zg�o� si�.{6263}{6300}Warta, s�yszysz mnie?{6301}{6342}Zak��cenia od meteoryt�w?{6343}{6382}Nie widz� go tam, sier�ancie.{6383}{6401}Wy dwaj.{6402}{6467}Odnajd�cie go.{6599}{6655}Droidy!{6842}{6907}Og�osi� alarm!{6972}{7045}Dezaktywowali system!{7064}{7096}Wys�a� wiadomo�� flocie!{7097}{7165}Musimy ostrzec...{7202}{7263}Sier�ancie!{7429}{7506}To spowolni te blaszaki.{7520}{7558}T�dy, szybko!{7559}{7602}Nie, nie mo�emy...{7603}{7675}Jest ich zbyt wiele.{8082}{8134}Posterunek zabezpieczony, generale.{8135}{8227}Wy��czyli�my alarm|i uruchomili�my sygna� "droga wolna".{8228}{8253}Doskonale.{8254}{8303}Utrzymujcie ten sygna�.{8304}{8393}Nie chc�, by Republika|dowiedzia�a si�, �e nadlatujemy.{8394}{8482}Generale, nasz szpieg|z Kamino si� kontaktuje.{8483}{8573}Przygotowania do twojej inwazji|s� wykonane.{8574}{8612}Dobrze.{8613}{8677}Nasza flota zbli�a si� do systemu.{8678}{8753}Wszyscy spotkamy si� w punkcie zbiorczym.{8754}{8803}Bardzo dobrze, m�j panie.{8804}{8852}Oczekuj� twojego przybycia.{8853}{8966}Zniszczenie Kamino zatrzyma|produkcj� klon�w na dobre!{9117}{9196}Plac�wka Rishi, tu komandor Cody.|S�yszycie mnie?{9197}{9274}/Plac�wka Rishi,|/prosz�, odpowiedzcie.{9275}{9289}Otworzy�.{9290}{9314}Otworzy�.{9315}{9382}Otworzy� po��czenie komunikacyjne.{9383}{9424}Plac�wka Rishi, zg�o�cie si�.{9425}{9469}Plac�wka Rishi, zg�o�cie si�.{9470}{9500}Przepraszam, komandorze.{9501}{9579}Mamy problemy techniczne.{9599}{9637}Tu ekipa inspekcyjna.{9638}{9662}Inspekcja?{9663}{9698}Odmawiam, odmawiam.{9699}{9763}Nie potrzebujemy inspekcji.{9764}{9799}Wszystko jest w porz�dku.{9800}{9823}Dzi�kuj�.{9824}{9864}My to os�dzimy.{9865}{9904}Przygotowa� si� na nasze przybycie.{9905}{9962}Zrozumia�em, zrozumia�em.{9963}{10028}Co� tu nie gra.{10029}{10125}Powodzenia, ty si� zajmiesz t� plac�wk�.{10696}{10738}Co zrobimy bez sier�anta?{10739}{10784}Regulamin m�wi, �e...{10785}{10815}Chwila.{10816}{10849}S�yszeli�cie?{10850}{10896}Tak, co to?{10897}{10970}Nie brzmi jak droidy.{11014}{11085}Nie zapomnijcie o tych|gigantycznych w�gorzach.{11086}{11149}Nigdy ich tu nie widzia�em.{11150}{11205}Cutup!{11297}{11338}Co to, do diab�a, by�o?!{11339}{11373}To by� w�gorz.{11374}{11442}I dlatego mamy napisane w regulaminie,|by nie wychodzi� na zewn�trz.{11443}{11500}Chod�my zanim wr�ci.{11501}{11565}Biedny Cutup.{11591}{11608}Patrzcie.{11609}{11643}To komandor Cody!{11644}{11714}Ekipa inspekcyjna!{11981}{12012}Niedobrze.{12013}{12086}Nigdzie nie widz� oficera pok�adowego.{12087}{12125}Ci ch�opcy s� niezdarni.{12126}{12214}Zawsze powinien by� oficer na s�u�bie.{12215}{12248}Musimy ich ostrzec.{12249}{12331}Po��czcie si� przez comlink.{12374}{12437}Mam co do tego z�e przeczucia.{12438}{12484}Witaj na Rishi, komandorze.{12485}{12583}Jak widzicie, plac�wka pracuje efektywnie.{12586}{12700}Dzi�kuj� za odwiedziny|i bezpiecznej podr�y powrotnej.{12713}{12793}I tak musimy zrobi� inspekcj� bazy.{12794}{12823}Nie ma potrzeby.{12824}{12918}Wszystko jest w porz�dku|i na chodzie.{13014}{13081}Nie dzia�a, ich comlink|jest na innej cz�stotliwo�ci.{13082}{13128}Dam sygna� t� flar�.{13129}{13186}Zaprowad� nas do sier�anta dowodz�cego.{13187}{13253}Rozkaz, rozkaz.{13284}{13351}Flara sygnalizuj�ca atak droid�w?{13352}{13376}Rex!{13377}{13428}Co ty, u licha, robisz?!{13429}{13489}Spokojnie.{13498}{13537}Tak jak s�dzi�em.{13538}{13590}Wygl�da na jednego|z tych nowych droid�w komandos�w.{13591}{13697}Flara musia�a pochodzi� od tych,|kt�rzy prze�yli.{13698}{13757}Zasadzka!{13920}{14008}Te blaszaki maj� twarde pancerze!{14129}{14197}Jeste�my odci�ci.{14258}{14328}Zmykamy z platformy!{14329}{14391}Zrozumia�em.{14630}{14659}Nie ma po nich �ladu.{14660}{14722}Musieli zgin��.{14723}{14802}Wraca� na pozycje obronne.{15048}{15114}To z ca�� pewno�ci�|komplikuje sprawy, komandorze.{15115}{15160}Nie bardziej, ni� wtedy na Tibrin.{15161}{15203}Na Tibrin mieli�my Jedi.{15204}{15262}Pomogli.{15323}{15350}R�ce na g�ow�.{15351}{15404}Zdejmowa� he�my.{15405}{15420}Sir?{15421}{15439}Zdejmowa�!{15440}{15493}Ju�!{15806}{15838}Niez�y strza�.{15839}{15894}Nazywam si� Rex.{15895}{15952}M�wcie do mnie kapitanie albo sir.{15953}{15998}Tak jest!{15999}{16034}Jestem komandor Cody.{16035}{16070}Wasz nowy szef.{16071}{16150}M�j numer to 27-5555, sir.{16151}{16178}Nazywamy go Fives.{16179}{16205}Jestem Hevy.{16206}{16243}A to Echo.{16244}{16276}Gdzie wasz sier�ant?{16277}{16306}Nie �yje, sir.{16307}{16348}Tylko my prze�yli�my.{16349}{16428}Wygl�da na to, �e mamy tu|paru b�yszczak�w, komandorze.{16429}{16466}B�yszczak�w, sir?{16467}{16492}Zgadza si�.{16493}{16515}Tw�j pancerz.{16516}{16552}Jest b�yszcz�cy i nowy.{16553}{16609}Tak jak ty.{16610}{16635}Sir.{16636}{16690}Ja i moi kumple|jeste�my wyszkoleni i gotowi.{16691}{16770}B�dziemy wsparciem.|B�yszcz�cy czy nie.{16771}{16875}Jeszcze jest|dla ciebie nadzieja, ��todziobie.{16918}{16985}Komandorze Cody, s�yszysz mnie?{16986}{17041}Kapitanie Rex, prosz� odpowiedzie�.{17042}{17114}Wiele godzin temu powinni byli|zg�osi� si� ze stacji Rishi.{17115}{17199}Wygl�da na to, �e tw�j kapitan|wype�nia rozkazy tak, jak ty.{17200}{17296}Mo�e Cody zanudza Rexa|standardowymi procedurami i protoko�em.{17297}{17365}Musimy popracowa�|nad w�asnymi nudnymi procedurami.{17366}{17437}I wymy�li� strategi�|znalezienia Grievousa.{17438}{17456}Tak.{17457}{17469}Admirale.{17470}{17562}Daj mi zna�, jak b�d� wie�ci od Rexa.{17683}{17716}Uwa�ajcie, ��todzioby.{17717}{17834}P�ki te z�omy zajmuj� t� plac�wk�,|nasza rodzinna planeta Kamino jest nara�ona.{17835}{17876}Ale jest ich tak wiele.{17877}{17910}To nie ma znaczenia, dzieciaku.{17911}{17951}Musimy odbi� t� baz�.{17952}{18026}Wi�c odbijemy t� baz�.{18059}{18148}Jak proponujesz przej��|przez te grodzie, Rex, stary druhu?{18149}{18219}Mam par� pomys��w.{18287}{18342}Co to?{18413}{18445}Jednostka 26.{18446}{18506}Czy to ty?{18536}{18566}Tak, tak.{18567}{18613}Dziwnie brzmisz.{18614}{18692}Co� si� sta�o z twoim modulatorem g�osu?{18693}{18715}Tak, tak.{18716}{18750}Zdejmij he�m.{18751}{18804}Poka� twarz.{18805}{18864}Tak, tak.{18940}{19006}To si� nie uda.{19071}{19086}Wrogowie!{19087}{19146}Tak, tak.{19185}{19251}Dobra, ruszamy.{19255}{19284}Prosz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]