Star Wars The Clone Wars S01E06 HDTV XviD-SC-SDH txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:04:/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x06] UPADEK DROIDA00:00:15:/UFAJ PRZYJACIO�OM,|/A B�D� MIELI POW�D, ABY UFA� TOBIE.00:00:21:/Po serii strasznych pora�ek...00:00:23:/z r�k genera�a Grievousa...00:00:25:/pozycje Republiki|/w Zewn�trznych Rubie�ach s� zagro�one.00:00:29:/Maj�c chroni� strategiczny �wiat Bothawui00:00:31:/tylko Anakin Skywalker|/i jego wyczerpana grupa bojowa00:00:34:/stoj� pomi�dzy systemem,00:00:36:/a dominacj� armii droid�w.00:00:44:Ostatni� strat�|by�a grupa bojowa na Faleen.00:00:47:Flota Separatyst�w dowodzona|przez genera�a Grievousa leci w wasz� stron�.00:00:51:Wygl�da na to, �e ten tch�rz|zawsze wie gdzie i kiedy nas atakowa�.00:00:54:Ma nad tob� liczebn� przewag�, Anakinie.00:00:55:Doradzam odwr�t.00:00:57:Je�li uciekniemy...00:00:58:Separaty�ci opanuj� ten sektor.00:01:00:Nie mog� na to pozwoli�.00:01:01:I to jest tw�j problem.00:01:02:Mistrz Kenobi ma racj�.00:01:04:Powinni�my si� przegrupowa�.00:01:05:- Nie mamy szans z...|- Ahsoka!00:01:07:Samob�jstwo nie jest w stylu Jedi, mistrzu.00:01:10:Powiniene� pos�ucha� swojej Padawanki.00:01:12:Tak jak ty s�ucha�e� swojego,|m�j stary mistrzu?00:01:14:Nie, zostaniemy i b�dziemy walczy�.00:01:16:I chyba wiem, jak pokona� Grievousa|w jego w�asnej grze.00:01:30:Nasi szpiedzy mieli racj�, generale.00:01:32:Jedi ustawili flot�|poza pier�cieniami planetarnymi.00:01:41:Przemie�ci� nasze okr�ty przez|pole asteroid�w, by nawi�za� walk�.00:01:45:Przez pole, sir?00:01:47:Je�li zaatakujemy z g�ry...00:01:49:b�d� mieli przewag�.00:01:51:Wi�c przelecimy przez ska�y.00:02:02:To nie brzmia�o dobrze.00:02:03:Ca�� moc do przednich os�on.00:02:07:A co, je�li zaatakuj� z ty�u?00:02:10:Nie mog�.|Asteroidy nas ochroni�.00:02:25:Z�ota Eskadra, formacja zwarta.00:02:27:Lecimy powoli, trzeba ich wci�gn��.00:02:29:Tak jest.00:02:31:Nie martw si�, R2.00:02:32:Grievous wpada prosto w nasz� pu�apk�.00:02:43:Mostek "�mia�ego" do dow�dcy Z�otych.00:02:45:Czekamy.00:02:46:Wr�g zbli�a si� do strefy 6.00:02:49:- Cierpliwo�ci, Ahsoka.|/- Strefa 5.00:02:50:/Strefa 4.00:02:52:/Strefa 3.00:02:56:Mo�emy strzela� w ich kr��owniki.00:02:59:Dobrze.00:03:00:Dobrze.00:03:03:S� nad nami.00:03:04:Mamy strzela�?00:03:05:Czekajcie.00:03:06:Czekajcie.00:03:08:Skoncentrowa� ogie�|na najbli�szym republika�skim kr��owniku.00:03:11:Rozkaz, rozkaz.00:03:23:Maj� wi�ksz� si�� ognia.|Nie wytrzymamy tu nawet minuty.00:03:26:Czekaj, Ahsoka.00:03:27:Mamy ich tam, gdzie chcieli�my.00:03:31:Uwa�aj na stabilizator, Z�oty 6.00:03:39:Niedobrze.|Ogie� zbyt mocny.00:03:44:Eskadra Z�otych, manewr wymijaj�cy.00:03:46:Tak jest, sir.00:03:47:Rozdzielamy si�.00:03:51:Nie, R2.00:03:52:Nie wycofujemy si�.00:03:53:Dobrze, �e da�e� nam dodatkow� moc.00:03:59:Wyko�czmy ich.00:04:04:Ahsoka, s� na pozycji.00:04:05:Wypu�ci� niespodziank�.00:04:07:Robi si�, mistrzu.00:04:08:Rex, staruszku, czas,|by� do��czy� do zabawy.00:04:11:Z przyjemno�ci�.00:04:22:Generale, oskrzydlili nas.00:04:25:Wszystkie jednostki, ognia!00:04:32:Niemo�liwe!00:04:34:Dzia�a, dawa�!00:04:43:To zbyt �atwe.00:04:51:Zabra� nas st�d.00:04:54:A gdzie niby mamy lecie�?00:04:59:Generale?00:05:00:C�, to chyba ja teraz rz�dz�.00:05:22:Grievous!00:05:27:Sko�czmy to.00:05:29:Wszystkie baterie,|namierzy� g��wnodowodz�cy statek!00:05:39:Uruchamia hipernap�d, R2.|Trzymaj si�.00:05:44:Wi�ksza szybko��, R2.00:05:48:Zobacz, co z tym mo�esz zrobi�, kolego.00:05:58:Mam co do tego z�e przeczucia.00:06:19:Co si� sta�o?00:06:20:Rex uratowa� ci sk�r�, rycerzyku.00:06:22:Po prostu wykonuj� swoj� robot�, sir.00:06:24:To pa�ski plan odni�s� sukces.00:06:26:Grievous czmychn��.00:06:27:A jego flota puszek zosta�a|tylko cz�ciami zamiennymi.00:06:31:Dobra robota.00:06:32:Oboje.00:06:33:Gdzie R2?00:06:34:Przykro mi, mistrzu.00:06:36:Przepad�.00:06:42:Gratuluj�, Anakinie.00:06:44:Twoja zaradno�� zawsze mnie zadziwia.00:06:46:Dzi�kuj�, mistrzu.00:06:48:Wygl�dasz, jakby co� ci� trapi�o.00:06:49:Straci�em R2 podczas bitwy.00:06:51:Jednostek R2 jest bardzo du�o.00:06:54:Jestem pewien,|�e znajdziesz odpowiednie zast�pstwo.00:06:56:Mog� wzi�� tam oddzia� i go znale��.00:06:58:Anakinie, to tylko droid.00:07:00:Wiesz, �e przywi�zanie|nie jest akceptowalne dla Jedi.00:07:03:Nie chodzi tylko o to, mistrzu.00:07:05:Jak to powiedzie�...00:07:07:Nie wymaza�em pami�ci R2.00:07:09:Co?!00:07:10:Wci�� ma zaprogramowane|nasze taktyki i lokalizacje baz?00:07:14:Je�li Separaty�ci go dorw�...00:07:16:Co ci strzeli�o,|by nie wymazywa� mu pami�ci?00:07:19:Mistrzu, Obi-Wan.00:07:20:Czasem dodatkowa|informacja R2 by�a u�yteczna.00:07:24:No to znajd� tego droida, Anakinie.00:07:27:Nasze �ycie mo�e od tego zale�e�.00:07:29:Robi si�, mistrzu.00:07:42:Gotowa do drogi, smarku?00:07:44:Mistrzu, w�a�nie dostarczyli|twojego zast�pczego astromecha.00:07:47:To jest R3-S6.00:07:53:S�ysza�am, �e R3 s� szybsze w obliczeniach|i mocniejsze ni� stare jednostki R2.00:08:01:I najlepsze, mistrzu,00:08:03:jest z�oty!00:08:04:Z�oty droid dla dow�dcy Z�otych.00:08:07:Z eskadry Z�otych.00:08:09:Nie mo�na zast�pi� R2.00:08:11:Nie martw si�, z�otko.00:08:12:Poznasz go p�niej.00:08:14:Chod�.00:08:25:Jest m�j statek.00:08:33:Nie ma R2.00:08:34:Musia� uciec.00:08:35:Musi gdzie� tu by�.00:08:38:Nie ma R2 na skanerach, ale jest tam statek.00:08:48:To trandosha�ski zamiatacz.00:08:50:Pewnie przeszukuje pole bitwy,|by zdoby� ocala�e rzeczy.00:08:53:Historyczne teksty m�wi�...00:08:54:Teksty z archiw�w mog�|nauczy� ci� tylko cz�ci, moja m�oda Padawanko.00:08:57:Wi�cej si� nauczysz|z bezpo�redniego do�wiadczenia.00:09:10:Co to za zapach?00:09:13:Przyzwyczaisz si�.00:09:23:Chcemy kupi� droida.00:09:24:Sprzedajesz?00:09:40:Szukamy jednostki R2.00:09:42:Z�apa�e� ostatnio jakiego�?00:09:44:Seria R?00:09:46:Nie.00:09:47:Od bardzo dawna nie z�apa�em.00:09:49:Ta Pookoms nastawi�a si� na kolejnego R2.00:09:53:Zgubi�a poprzedniego.00:09:55:Pookoms?00:09:56:O raju.00:09:57:Niez�a jednostka R3.00:10:00:Chcecie si� wymieni� na C-14?00:10:02:Nie w tym �yciu, jaszczurze.00:10:04:Zobaczmy, ile tu mamy.00:10:07:Powiem wam tak.00:10:08:Mog� gdzie� tam mie� jednostk� R2.00:10:15:Obs�u�cie si�, ale ostro�nie.00:10:17:Jest tam wiele...00:10:19:unikalnych rzeczy.00:10:40:Mistrzu.00:10:45:To chyba te unikalne rzeczy,|przed kt�rymi ostrzega�.00:10:48:Te droidy zab�jcy|s� bardzo nieprzewidywalni.00:10:50:Jest wy��czony.00:10:51:Nie wygl�da mi na takiego twardego.00:10:53:Nic dla ciebie tak nie wygl�da.00:10:55:Wierz mi na s�owo.00:10:56:S� zab�jcze.00:11:03:R3, dosta� si� do komputera|i znajd� wykaz �adunku.00:11:06:R2 musi gdzie� tu by�.00:11:15:S�ysza�a�?00:11:17:Brzmia�o jak R2.00:11:18:Sk�d znasz r�nic�?00:11:19:Dochodzi�o st�d.00:11:21:Otw�rz to.00:11:26:Nie potrzebujemy w��cza� �wiate�.00:11:29:W�az.00:11:30:Sam otworz�.00:11:46:Mistrzu.00:11:51:Z�otko, wy��cz droidy!00:11:57:Obawiam si�, �e R3 jest troch� powolny.00:12:19:A masz kub�og�owy!00:12:34:Mia�e� racj� o bezpo�rednim|do�wiadczaniu, dziadku.00:12:36:Jest to lepsze od archiw�w.00:12:38:Dobra robota,|ale omin�a� jednego.00:12:45:A je�li chodzi o ciebie, spa�laku,00:12:46:to by�a kiepska wym�wka|do w��czenia �wiate�.00:12:50:- Jestem pewna, �e zrobi� co w jego mocy.|- Zrobi� co w jego mocy, by nas zabi�?!00:12:53:R2 nigdy nie pope�ni�by takiego b��du.00:12:56:R3 nawet nie potrafi otworzy� drzwi.00:13:01:Troch� p�no, spa�laku.00:13:06:Gdyby� nie mia� miecza �wietlnego,|by�by� trupem.00:13:10:- Gdzie jest m�j droid?|- Mistrzu.00:13:13:Nie ma tu R2.00:13:18:Chod�my st�d.00:13:20:M�wi�em wam, �e nie ma tu jednostek R2.00:13:24:Zobaczcie, jaki zrobili�cie ba�agan.00:13:27:Jeste� mi co� winien, Jedi.00:13:32:B�dziesz �a�owa�, �e wlaz�e�|na pok�ad mojego statku, Jedi.00:13:35:Sprawi�, �e twoje �ycie stanie si� straszne.00:13:38:O co chodzi?00:13:40:Jestem w drodze|do punktu zbiorczego, generale.00:13:43:Mam towar, kt�rego szukasz.00:13:48:Musi by� cenny.|Szuka� go Jedi.00:13:54:Jest wart wi�cej ni� negocjowali�my.00:13:57:Nie przeginaj, gnido.00:14:00:Dostarcz mi jednostk� R2,|jak najszybciej mo�esz, albo...00:14:04:Tak, oczywi�cie, generale.|Tylko �artowa�em.00:14:14:Musimy za�o�y�, �e R2 zosta� zniszczony|w eksplozji, kt�ra strawi�a tw�j statek.00:14:18:Tak, mistrzu.00:14:19:Nasz wywiad potwierdzi�, �e szpiedzy Grievousa|przechwytuj� nasze transmisje.00:14:23:Musi gdzie� mie�|tajn� plac�wk� do pods�uchiwania.00:14:27:To wyja�nia, jak m�g�|wprowadza� w zasadzki nasze floty.00:14:29:Rozdziel swoj� eskadr�, Anakinie.00:14:31:Znajd� t� baz� i zniszcz j�.00:14:34:Mo�esz uzna� to za za�atwione, mistrzu Kenobi.00:14:36:Niech Moc b�dzie z wami obojgiem.00:14:41:Przeszukam zewn�trzn� cz��,|a reszta statk�w skupi si� na centrum.00:14:44:Jest pan pewien, �e chce lecie� sam?00:14:46:Jestem pewien.00:14:47:Wi�cej ni� jeden my�liwiec|przyci�gnie zbyt du�o uwagi.00:14:49:Tak jest.00:14:50:Mistrzu, potrzebujesz droida do nawigacji.00:14:53:My�l�, �e spa�lak jest uszkodzony.00:14:55:Daj mu jeszcze jedn� szans�, mistrzu.00:14:57:To idealny czas, aby�cie,|no wiesz, zwi�zali si�.00:15:04:Dobra.00:15:06:Chod�, spa�laku.00:15:29:Niech Moc b�dzie z tob�, mistrzu.00:16:26:Usun��e� ogranicznik, co?00:16:29:Co zamierza�e�?00:16:34:R3, zweryfikowa�e� koordynaty|na siatce poszukiwawczej?00:16:42:Dobra, zobaczmy co mo�emy znale��.00:16:43:Uruchom skanery dalekiego zasi�gu.00:16:50:Nie, nie sygna� namierzaj�cy!00:16:51:Wy��cz to, R3.|Wy��cz to!00:16:57:To sygna� namierzaj�cy mistrzu Skywalker.00:17:00:Co on robi?00:17:01:- We� tylu ludzi, ilu zdo�asz.|- Tak jest.00:17:10:Jest sygna� namierzaj�cy naszego Jedi.00:17:13:Skywal... [ Pobierz całość w formacie PDF ]