Star Wars The Clone Wars S01E06, Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{95}{205}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x06] UPADEK DROIDA{228}{320}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: niepco{351}{466}/UFAJ PRZYJACIO�OM,|/A B�D� MIELI POW�D, ABY UFA� TOBIE.{502}{562}/Po serii strasznych pora�ek...{563}{608}/z r�k genera�a Grievousa...{609}{691}/pozycje Republiki|/w Zewn�trznych Rubie�ach s� zagro�one.{692}{754}/Maj�c chroni� strategiczny �wiat Bothawui{755}{812}/tylko Anakin Skywalker|/i jego wyczerpana grupa bojowa{813}{856}/stoj� pomi�dzy systemem,{857}{937}/a dominacj� armii droid�w.{1056}{1132}Ostatni� strat�|by�a grupa bojowa na Faleen.{1133}{1216}Flota Separatyst�w dowodzona|przez genera�a Grievousa leci w wasz� stron�.{1217}{1290}Wygl�da na to, �e ten tch�rz|zawsze wie gdzie i kiedy nas atakowa�.{1291}{1327}Ma nad tob� liczebn� przewag�, Anakinie.{1328}{1357}Doradzam odwr�t.{1358}{1378}Je�li uciekniemy...{1379}{1429}Separaty�ci opanuj� ten sektor.{1430}{1460}Nie mog� na to pozwoli�.{1461}{1497}I to jest tw�j problem.{1498}{1531}Mistrz Kenobi ma racj�.{1532}{1558}Powinni�my si� przegrupowa�.{1559}{1610}- Nie mamy szans z...|- Ahsoka!{1611}{1670}Samob�jstwo nie jest w stylu Jedi, mistrzu.{1671}{1717}Powiniene� pos�ucha� swojej Padawanki.{1718}{1769}Tak jak ty s�ucha�e� swojego,|m�j stary mistrzu?{1770}{1816}Nie, zostaniemy i b�dziemy walczy�.{1817}{1932}I chyba wiem, jak pokona� Grievousa|w jego w�asnej grze.{2152}{2193}Nasi szpiedzy mieli racj�, generale.{2194}{2304}Jedi ustawili flot�|poza pier�cieniami planetarnymi.{2426}{2519}Przemie�ci� nasze okr�ty przez|pole asteroid�w, by nawi�za� walk�.{2520}{2569}Przez pole, sir?{2570}{2612}Je�li zaatakujemy z g�ry...{2613}{2666}b�d� mieli przewag�.{2667}{2752}Wi�c przelecimy przez ska�y.{2919}{2954}To nie brzmia�o dobrze.{2955}{3035}Ca�� moc do przednich os�on.{3036}{3105}A co, je�li zaatakuj� z ty�u?{3106}{3194}Nie mog�.|Asteroidy nas ochroni�.{3485}{3529}Z�ota Eskadra, formacja zwarta.{3530}{3567}Lecimy powoli, trzeba ich wci�gn��.{3568}{3613}Tak jest.{3614}{3633}Nie martw si�, R2.{3634}{3728}Grievous wpada prosto w nasz� pu�apk�.{3916}{3953}Mostek "�mia�ego" do dow�dcy Z�otych.{3954}{3989}Czekamy.{3990}{4041}Wr�g zbli�a si� do strefy 6.{4042}{4084}- Cierpliwo�ci, Ahsoka.|/- Strefa 5.{4085}{4117}/Strefa 4.{4118}{4178}/Strefa 3.{4210}{4282}Mo�emy strzela� w ich kr��owniki.{4283}{4314}Dobrze.{4315}{4371}Dobrze.{4390}{4418}S� nad nami.{4419}{4444}Mamy strzela�?{4445}{4467}Czekajcie.{4468}{4496}Czekajcie.{4497}{4582}Skoncentrowa� ogie�|na najbli�szym republika�skim kr��owniku.{4583}{4649}Rozkaz, rozkaz.{4863}{4947}Maj� wi�ksz� si�� ognia.|Nie wytrzymamy tu nawet minuty.{4948}{4972}Czekaj, Ahsoka.{4973}{5058}Mamy ich tam, gdzie chcieli�my.{5066}{5152}Uwa�aj na stabilizator, Z�oty 6.{5254}{5336}Niedobrze.|Ogie� zbyt mocny.{5373}{5416}Eskadra Z�otych, manewr wymijaj�cy.{5417}{5437}Tak jest, sir.{5438}{5505}Rozdzielamy si�.{5542}{5567}Nie, R2.{5568}{5593}Nie wycofujemy si�.{5594}{5684}Dobrze, �e da�e� nam dodatkow� moc.{5724}{5789}Wyko�czmy ich.{5843}{5883}Ahsoka, s� na pozycji.{5884}{5922}Wypu�ci� niespodziank�.{5923}{5948}Robi si�, mistrzu.{5949}{6011}Rex, staruszku, czas,|by� do��czy� do zabawy.{6012}{6079}Z przyjemno�ci�.{6276}{6352}Generale, oskrzydlili nas.{6353}{6433}Wszystkie jednostki, ognia!{6529}{6574}Niemo�liwe!{6575}{6640}Dzia�a, dawa�!{6794}{6859}To zbyt �atwe.{6988}{7042}Zabra� nas st�d.{7043}{7121}A gdzie niby mamy lecie�?{7157}{7189}Generale?{7190}{7274}C�, to chyba ja teraz rz�dz�.{7709}{7768}Grievous!{7845}{7892}Sko�czmy to.{7893}{8004}Wszystkie baterie,|namierzy� g��wnodowodz�cy statek!{8118}{8212}Uruchamia hipernap�d, R2.|Trzymaj si�.{8256}{8329}Wi�ksza szybko��, R2.{8335}{8430}Zobacz, co z tym mo�esz zrobi�, kolego.{8581}{8665}Mam co do tego z�e przeczucia.{9082}{9108}Co si� sta�o?{9109}{9167}Rex uratowa� ci sk�r�, rycerzyku.{9168}{9202}Po prostu wykonuj� swoj� robot�, sir.{9203}{9248}To pa�ski plan odni�s� sukces.{9249}{9281}Grievous czmychn��.{9282}{9367}A jego flota puszek zosta�a|tylko cz�ciami zamiennymi.{9368}{9389}Dobra robota.{9390}{9423}Oboje.{9424}{9453}Gdzie R2?{9454}{9496}Przykro mi, mistrzu.{9497}{9556}Przepad�.{9646}{9680}Gratuluj�, Anakinie.{9681}{9736}Twoja zaradno�� zawsze mnie zadziwia.{9737}{9773}Dzi�kuj�, mistrzu.{9774}{9807}Wygl�dasz, jakby co� ci� trapi�o.{9808}{9859}Straci�em R2 podczas bitwy.{9860}{9919}Jednostek R2 jest bardzo du�o.{9920}{9969}Jestem pewien,|�e znajdziesz odpowiednie zast�pstwo.{9970}{10022}Mog� wzi�� tam oddzia� i go znale��.{10023}{10072}Anakinie, to tylko droid.{10073}{10136}Wiesz, �e przywi�zanie|nie jest akceptowalne dla Jedi.{10137}{10189}Nie chodzi tylko o to, mistrzu.{10190}{10238}Jak to powiedzie�...{10239}{10292}Nie wymaza�em pami�ci R2.{10293}{10314}Co?!{10315}{10397}Wci�� ma zaprogramowane|nasze taktyki i lokalizacje baz?{10398}{10453}Je�li Separaty�ci go dorw�...{10454}{10529}Co ci strzeli�o,|by nie wymazywa� mu pami�ci?{10530}{10559}Mistrzu, Obi-Wan.{10560}{10653}Czasem dodatkowa|informacja R2 by�a u�yteczna.{10654}{10717}No to znajd� tego droida, Anakinie.{10718}{10770}Nasze �ycie mo�e od tego zale�e�.{10771}{10841}Robi si�, mistrzu.{11086}{11116}Gotowa do drogi, smarku?{11117}{11205}Mistrzu, w�a�nie dostarczyli|twojego zast�pczego astromecha.{11206}{11271}To jest R3-S6.{11340}{11483}S�ysza�am, �e R3 s� szybsze w obliczeniach|i mocniejsze ni� stare jednostki R2.{11544}{11576}I najlepsze, mistrzu,{11577}{11604}jest z�oty!{11605}{11666}Z�oty droid dla dow�dcy Z�otych.{11667}{11717}Z eskadry Z�otych.{11718}{11775}Nie mo�na zast�pi� R2.{11776}{11802}Nie martw si�, z�otko.{11803}{11839}Poznasz go p�niej.{11840}{11895}Chod�.{12099}{12166}Jest m�j statek.{12291}{12324}Nie ma R2.{12325}{12354}Musia� uciec.{12355}{12410}Musi gdzie� tu by�.{12411}{12512}Nie ma R2 na skanerach, ale jest tam statek.{12666}{12707}To trandosha�ski zamiatacz.{12708}{12768}Pewnie przeszukuje pole bitwy,|by zdoby� ocala�e rzeczy.{12769}{12797}Historyczne teksty m�wi�...{12798}{12875}Teksty z archiw�w mog�|nauczy� ci� tylko cz�ci, moja m�oda Padawanko.{12876}{12985}Wi�cej si� nauczysz|z bezpo�redniego do�wiadczenia.{13179}{13246}Co to za zapach?{13265}{13335}Przyzwyczaisz si�.{13496}{13533}Chcemy kupi� droida.{13534}{13596}Sprzedajesz?{13906}{13947}Szukamy jednostki R2.{13948}{13994}Z�apa�e� ostatnio jakiego�?{13995}{14044}Seria R?{14045}{14064}Nie.{14065}{14118}Od bardzo dawna nie z�apa�em.{14119}{14216}Ta Pookoms nastawi�a si� na kolejnego R2.{14220}{14261}Zgubi�a poprzedniego.{14262}{14289}Pookoms?{14290}{14323}O raju.{14324}{14379}Niez�a jednostka R3.{14380}{14437}Chcecie si� wymieni� na C-14?{14438}{14490}Nie w tym �yciu, jaszczurze.{14491}{14559}Zobaczmy, ile tu mamy.{14560}{14583}Powiem wam tak.{14584}{14673}Mog� gdzie� tam mie� jednostk� R2.{14745}{14798}Obs�u�cie si�, ale ostro�nie.{14799}{14830}Jest tam wiele...{14831}{14901}unikalnych rzeczy.{15338}{15396}Mistrzu.{15453}{15527}To chyba te unikalne rzeczy,|przed kt�rymi ostrzega�.{15528}{15585}Te droidy zab�jcy|s� bardzo nieprzewidywalni.{15586}{15610}Jest wy��czony.{15611}{15653}Nie wygl�da mi na takiego twardego.{15654}{15694}Nic dla ciebie tak nie wygl�da.{15695}{15722}Wierz mi na s�owo.{15723}{15785}S� zab�jcze.{15891}{15970}R3, dosta� si� do komputera|i znajd� wykaz �adunku.{15971}{16045}R2 musi gdzie� tu by�.{16177}{16225}S�ysza�a�?{16226}{16251}Brzmia�o jak R2.{16252}{16285}Sk�d znasz r�nic�?{16286}{16333}Dochodzi�o st�d.{16334}{16394}Otw�rz to.{16458}{16509}Nie potrzebujemy w��cza� �wiate�.{16510}{16552}W�az.{16553}{16615}Sam otworz�.{16918}{16976}Mistrzu.{17056}{17130}Z�otko, wy��cz droidy!{17196}{17291}Obawiam si�, �e R3 jest troch� powolny.{17712}{17782}A masz kub�og�owy!{18074}{18129}Mia�e� racj� o bezpo�rednim|do�wiadczaniu, dziadku.{18130}{18170}Jest to lepsze od archiw�w.{18171}{18261}Dobra robota,|ale omin�a� jednego.{18330}{18369}A je�li chodzi o ciebie, spa�laku,{18370}{18458}to by�a kiepska wym�wka|do w��czenia �wiate�.{18459}{18531}- Jestem pewna, �e zrobi� co w jego mocy.|- Zrobi� co w jego mocy, by nas zabi�?!{18532}{18601}R2 nigdy nie pope�ni�by takiego b��du.{18602}{18693}R3 nawet nie potrafi otworzy� drzwi.{18727}{18803}Troch� p�no, spa�laku.{18838}{18936}Gdyby� nie mia� miecza �wietlnego,|by�by� trupem.{18937}{19000}- Gdzie jest m�j droid?|- Mistrzu.{19001}{19065}Nie ma tu R2.{19136}{19180}Chod�my st�d.{19181}{19276}M�wi�em wam, �e nie ma tu jednostek R2.{19282}{19343}Zobaczcie, jaki zrobili�cie ba�agan.{19344}{19424}Jeste� mi co� winien, Jedi.{19459}{19539}B�dziesz �a�owa�, �e wlaz�e�|na pok�ad mojego statku, Jedi.{19540}{19614}Sprawi�, �e twoje �ycie stanie si� straszne.{19615}{19662}O co chodzi?{19663}{19736}Jestem w drodze|do punktu zbiorczego, generale.{19737}{19817}Mam towar, kt�rego szukasz.{19861}{19946}Musi by� cenny.|Szuka� go Jedi.{19989}{20062}Jest wart wi�cej ni� negocjowali�my.{20063}{20129}Nie przeginaj, gnido.{20130}{20236}Dostarcz mi jednostk� R2,|jak najszybciej mo�esz, albo...{20237}{20338}Tak, oczywi�cie, generale.|Tylko �artowa�em.{20476}{20575}Musimy za�o�y�, �e R2 zosta� zniszczony|w eksplozji, kt�ra strawi�a tw�j statek.{20576}{20600}Tak, mistrzu.{20601}{20697}Nasz wywiad potwierdzi�, �e szpiedzy Grievousa|przechwytuj� nasze transmisje.{20698}{20781}Musi gdzie� mie�|tajn� plac�wk� do pods�uchiwania.{20782}{20844}To wyja�nia, jak m�g�|wprowadza� w zasadzki nasze floty.{20845}{20888}Rozdziel swoj� eskadr�, Anakinie.{20889}{20944}Znajd� t� baz� i zniszcz j�.{20945}{20993}Mo�esz uzna� to za za�atwione, mistrzu Kenobi.{20994}{21082}Niech Moc b�dzie z wami obojgiem.{21115}{21197}Przeszukam zewn�trzn� cz��,|a reszta statk�w skupi si� na centrum.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]