Star Wars The Clone Wars S01E09, Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{152}{262}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x09] ZAS�ONA MROKU{265}{357}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: niepco{402}{497}/IGNORUJ INSTYNKTY W CHWILI ZAGRO�ENIA.{550}{600}/Wicekr�l Gunray pojmany.{601}{741}/Senator Padme Amidala odnios�a zwyci�stwo|/przeciwko sojuszowi Separatyst�w na Rodii,{742}{857}/aresztuj�c diabolicznego przyw�dc�|/konfederat�w, Nute'a Gunraya.{858}{995}/Rada Jedi wys�a�a mistrzyni� Luminar� Unduli|/i Padawank� Anakina Skywalkera, Ahsok�,{996}{1084}/by eskortowa� wicekr�la|/na Coruscant pod siln� stra��{1085}{1201}/Gdy tam dotrze,|/stanie przed s�dem za zbrodnie wojenne.{1277}{1336}Kapitanie, nawi�za�e� kontakt z kr��ownikiem?{1337}{1356}Tak, pani genera�.{1357}{1415}Prze��czam.{1416}{1499}Kr��ownik Jedi "Spokojny",|z tej strony genera� Luminara Unduli.{1500}{1542}Prosz� o pozwolenia na l�dowanie.{1543}{1572}Macie pozwolenie, pani genera�.{1573}{1615}Czekamy na przybycie pani wi�nia.{1616}{1657}Dzi�kuj�, kapitanie Argyus.{1658}{1714}Nie mog� si� doczeka�, by go wam dostarczy�.{1715}{1835}Jestem bardzo bogaty|i mog� by� hojny dla moich sojusznik�w.{1857}{1939}To bardzo kusz�ca oferta, wicekr�lu.{1940}{2031}Tymczasem ja mam dla ciebie prezent.{2037}{2129}W ko�cu, to by�aby taka nudna podr�.{2460}{2545}To skandalicznie niesprawiedliwy wyrok.{2546}{2593}��dam prawnika!{2594}{2654}Id� dalej.{2662}{2689}Witam, pani genera�.{2690}{2753}Mamy ju� kajut� dla tego...|zdrajcy.{2754}{2783}Bardzo dobrze, kapitanie.{2784}{2806}Komandorze Gree.{2807}{2837}Ruszamy w drog�.{2838}{2864}Tak jest.{2865}{2921}Ruszaj!{3056}{3093}Komandosi Senatu?{3094}{3182}Jak to jest, �e ta glista kochaj�ca|pieni�dze potrzebuje takich zabezpiecze�?{3183}{3222}Nie wygl�da tak niebezpiecznie.{3223}{3319}Nie pozw�l, by twoja pewno��|da�a przewag� Gunrayowi, Ahsoka.{3320}{3439}Nawet teraz jego sojusznicy|mog� konspirowa� przeciwko nam.{3654}{3757}Pojmanie Gunraya|jest powa�nym zagro�eniem, m�j przyjacielu.{3758}{3854}Wicekr�l d�ugo|nie wytrzyma podczas przes�uchania Jedi.{3855}{3943}Ju� poczyni�em pewne rzeczy, m�j panie.{3944}{4068}Moja najlepsza agentka, Asaji Ventress,|przeniknie do statku Jedi{4069}{4150}i albo uwolni Gunraya, albo uciszy go.{4151}{4199}Ventress?{4200}{4327}Pok�adasz wielk� wiar� w osobie,|kt�ra nas w przesz�o�ci zawiod�a.{4336}{4387}Jest utalentowan� zab�jczyni�.{4388}{4493}Masz moje s�owo,|�e wykona swoj� misj� do ko�ca.{4504}{4540}Dobrze.{4541}{4612}Mo�esz kontynuowa�.{4727}{4757}Mistrzu.{4758}{4832}Tym razem nie ma miejsca|na b��dy, moje dziecko.{4833}{4944}Musisz dowie��, �e jeste�|warta bycia moj� uczennic�.{4965}{5010}Jestem warta.{5011}{5077}Przekonasz si�.{5426}{5468}Jak idzie przes�uchanie?{5469}{5506}Czy wicekr�l si� z�ama�?{5507}{5533}Jeszcze nie.{5534}{5635}Neimoidianie s� twardzi, ale Jedi go z�ami�.{5675}{5739}Twoje my�li ci� zdradzaj�, wicekr�lu.{5740}{5802}Wyczuwam twoje zmartwienie.{5803}{5919}Strach, �e stracisz bogactwo|i w�adz�, kt�r� daje ci wojna.{5920}{5996}Nie mam poj�cia, o czym m�wisz.{5997}{6107}Ukrywasz wiele rzeczy.|To�samo�ci tajnych sojusznik�w.{6108}{6172}Lokalizacje ich baz.{6173}{6257}W tym wszystkim jestem niewinnym pionkiem.{6258}{6299}Skoro jeste� tylko pionkiem...{6300}{6344}to kogo ochraniasz?{6345}{6418}Nikogo.|Nic nie wiem!{6430}{6449}K�amca!{6450}{6471}K�amca!{6472}{6529}Mam do�� tego j�czenia!{6530}{6590}Gadaj co chcemy wiedzie�.|W tej chwili!{6591}{6682}Albo potn� ci� jak rokaria�sk� ryb�!{6779}{6810}Padawanko!{6811}{6885}Terror to nie bro� Jedi.{6886}{6927}To nie by�o na powa�nie.{6928}{7023}Ale b�dzie gada� tylko,|je�li b�dzie si� wystarczaj�co ba�.{7024}{7094}Mo�e m�wi�em zbyt pochopnie.{7095}{7156}Negocjujmy.{7245}{7315}Kapitanie, raport.{7316}{7353}Nadlatuj� my�liwce droid�w.{7354}{7428}Maj� statki desantowe!{7649}{7762}Oddzia� Zielonych, przygotujcie si� do odparcia wroga!{8849}{8892}Dow�dca Zielonych do komandora Gree.{8893}{8993}/Superdroidy bojowe przebi�y si� na pok�ad.{9121}{9160}Id� na poziom wi�zienny.{9161}{9237}/Potrzebujemy posi�k�w.{9240}{9254}Komandorze.{9255}{9294}Potrzebuj� twojej pomocy.{9295}{9328}Chod�my.{9329}{9402}Ty zostaniesz tu z kapitanem Argyusem.{9403}{9432}Pilnujcie wicekr�la.{9433}{9481}Ale...{9482}{9565}Jak sobie �yczysz, mistrzyni.{9571}{9687}Wygl�da na to, �e nie jeste�|w pozycji do negocjowania, Padawanko.{9688}{9770}- Mo�e po moim uratowaniu...|- Uratowaniu?{9771}{9876}S� tutaj, by upewni� si�, �e nie b�dziesz gada�.{10300}{10360}Jest tu...{10382}{10422}/�o�nierzu, co znalaz�e�?{10423}{10443}/Zg�o� si�!{10444}{10510}/S�yszysz mnie?{10545}{10600}/Wsz�dzie s� superdroidy bojowe.{10601}{10627}/Wycofa� si� na poziom wi�zienny.{10628}{10705}/Musimy chroni� wi�nia.{12090}{12152}Widzisz co�?{12219}{12255}Maszynownia wydaje si� pusta.{12256}{12285}Zamkniemy j�.{12286}{12308}/Dobrze, kapitanie.{12309}{12354}/Wr�g naciera na poziom wi�zienny.{12355}{12386}Jeste�my w drodze!{12387}{12458}Rozgl�daj si�, 327.{12471}{12533}Dobra, dobra.|327-T.{12534}{12630}Droidy nie lubi� by� przezywane ksywami.{13709}{13745}Wygl�da na to,|�e to by� ostatni, pani genera�.{13746}{13782}Tak, komandorze.{13783}{13894}Wyczuwam, �e nasze k�opoty jeszcze si� nie sko�czy�y.{13905}{13991}Wygl�da na to, �e twoje uratowanie nie wysz�o.{13992}{14068}Znowu jestem gotowy na przedyskutowanie umowy.{14069}{14101}Padawanko Tano.{14102}{14137}Mo�emy zamieni� s�owo?{14138}{14179}Jasne, kapitanie.{14180}{14282}Je�li odejd� st�d, nie p�jdziesz nigdzie, co?{14286}{14367}Jest czysto.|Wr�g zosta� odparty.{14368}{14470}Pr�ba, by uwolni� Gunraya...|ponios�a kl�sk�?{14642}{14716}Czy� to nie �ysa harpia?{14717}{14827}Czy� to nie ma�e,|denerwuj�ce zwierz�tko Skywalkera?{14855}{14903}Jak mi�o z twojej strony.{14904}{14996}Powiem ci co�.|Dam ci �askaw� �mier�.{15093}{15138}Padawanka!{15139}{15197}Chod�my!{15389}{15455}Zastrzelcie j�!{15643}{15707}Skywalkera nie ma tu, by ci� uratowa�!{15708}{15797}Dobrze, �e nie potrzebuj� ratunku.{15871}{15900}Tu!{15901}{15986}Otw�rz te drzwi albo je rozwal!{16264}{16344}Tak, tak, wspania�a ironia.{16362}{16457}Jak ci si� teraz podoba pok�j, dziecko?{16646}{16714}St�j, zab�jczyni!{16868}{16929}Poddaj si�.{17788}{17823}Na co czekamy?{17824}{17880}Ahsoka!{17905}{17929}Dzi�ki.{17930}{17962}Wszystko rozwalone.{17963}{18003}Drzwi, windy.{18004}{18036}Komunikacja wysiad�a.{18037}{18070}Nap�d nie dzia�a.{18071}{18115}Uszkodzi�a ca�y statek!{18116}{18168}Nasz napastnik przyby� po Gunraya.{18169}{18212}Zosta�cie tu i strze�cie go.{18213}{18266}Sama si� z ni� zmierz�.{18267}{18284}Mistrzyni.{18285}{18318}Z ca�ym szacunkiem...{18319}{18414}Ventress jest zbyt pot�na,|by jeden Jedi z ni� walczy�.{18415}{18450}Pozw�l mi pom�c.{18451}{18545}Jestem bardziej ni� zdolna|do poradzenia sobie z samotn� zab�jczyni�{18546}{18600}uzbrojon� w niezdyscyplinowane|umiej�tno�ci walki.{18601}{18607}Ale...{18608}{18642}Zosta� tu.{18643}{18709}I oczy�� umys�.{18945}{19013}Luminara Unduli mo�e by� mistrzyni� Jedi,{19014}{19111}ale nie ma poj�cia,|do czego jest zdolna ta wied�ma.{19112}{19178}Nie ma poj�cia.{19454}{19532}Nie mog� pozwoli�, by sama si� z ni� zmierzy�a.{19533}{19609}Nie mamy wi�kszej szansy|na powstrzymanie jej, je�li pomog�?{19610}{19708}Czasem bycie dobrym �o�nierzem|to robienie tego, co uwa�asz za s�uszne.{19709}{19798}Dlatego jeste�my lepsi od droid�w.{19913}{20051}Nadal b�dziesz w stanie wezwa� Moc,|gdy odseparowa�am twoj� g�ow� od cia�a?{20068}{20135}Nawet z zamglonym wzrokiem...{20136}{20228}rozpoznaj� styl walki hrabiego Dooku.{20231}{20286}Twoja wersja nie jest wyrafinowana.{20287}{20317}Amatorszczyzna.{20318}{20378}Niezdarna.{20494}{20597}Nie mog� nie pos�ucha� bezpo�redniego rozkazu|i opu�ci� posterunek, prawda?{20598}{20629}Ja bym tego nie zrobi�.{20630}{20654}Nie przejmuj si�.{20655}{20712}Kontrolujemy to, mistrzyni Jedi.{20713}{20784}Tw�j przyjaciel nigdzie si� nie wybiera.{20785}{20911}Wiem tylko, �e nie ryzykowa�bym|w�asnej sk�ry, gdybym nie musia�.{20943}{20978}Co?{20979}{21007}Dobrze go pilnujcie.{21008}{21083}Mo�e pani nam zaufa�, dow�dco.{21084}{21194}Prosz� wezwa�, je�li b�dzie pani potrzebowa� pomocy.{21930}{22033}Teraz zginiesz,|jak wszyscy Jedi musz� zgin��.{22392}{22424}Wiem, wiem.{22425}{22457}Kaza�a� mi zosta�.{22458}{22526}Jak ju� jeste�...{22811}{22843}Musimy j� odnale��.{22844}{22929}Nie mo�e dosta� si� do Gunraya.{23222}{23247}Co to, kapitanie?{23248}{23337}Nic, czym mo�na by si� przejmowa�.{23347}{23412}Co ty robisz?!{23521}{23589}Nie, prosz�, nie!{23610}{23645}Zamknij si�!{23646}{23780}Hrabia Dooku p�aci mi fortun� za ciebie,|wi�c prosz�, zosta� przy �yciu.{24356}{24445}- Ahsoka.|- Co si� sta�o z Padawank� Tano?{24446}{24482}Ta zab�jczyni...{24483}{24565}Nigdy nie spotka�am przeciwniczki jak ona.{24566}{24620}Powinnam by�a pos�ucha� twojej rady.{24621}{24645}Mistrzyni.{24646}{24687}Nigdy nie chcia�am sprzeciwia� si�, ale...{24688}{24742}/Pani genera� Unduli, zostali�my zdradzeni.{24743}{24803}/Argyus uwolni� Nute'a Gunraya.{24804}{24846}By�am g�upia!{24847}{24911}Wracajmy tam.{25149}{25220}Razem j� za�atwimy.{25411}{25428}St�j.{25429}{25460}To ostatnie ostrze�enie.{25461}{25485}Nie strzelaj.{25486}{25528}Jestem niewinnym pionkiem.{25529}{25558}Nie b�dzie strzela�.{25559}{25639}Nie chce uszkodzi� nagrody.{25729}{25766}Poddaj si�, kapitanie.{25767}{25849}Chod� i spr�buj mnie zmusi�.{26328}{26373}Dlaczego to zrobi�e�, Argyus?{26374}{26462}Klon, jak ty, nigdy nie zrozumie.{26468}{26554}Chc� innego �ycia ponad zwyk�� s�u�b�.{26555}{26617}I dla tego zdradzasz Republik�?{26618}{26660}Tak jak m�wi�em Padawance.{26661}{26800}Czasem bycie dobrym �o�nierzem oznacza|robienie tego, co uwa�asz za s�uszne.{26904}... [ Pobierz całość w formacie PDF ]