Star Wars The Clone Wars S01E10, Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{152}{264}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x10] NORA GENERA�A GRIEVOUSA{265}{357}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: niepco{408}{521}/NAJPOTʯNIEJSZY JEST TEN,|/KTO KONTROLUJE W�ASN� MOC.{558}{615}/Wicekr�l Gunray zbieg�!{616}{687}/Podczas lotu na Coruscant,|/by stan�� przed s�dem za zbrodnie wojenne,{688}{784}/z�y przyw�dca Separatyst�w, Nute Gunray,|/uwolni� si� od eskorty Jedi.{785}{938}/Z pomoc� podst�pnych agent�w hrabiego Dooku,|/wicekr�l dokona� spektakularnej ucieczki.{1003}{1083}/Zaalarmowany �mia�� ucieczk�,|/mistrz Jedi, Kit Fisto,{1084}{1144}/namierzy� skradziony|/statek w odleg�ym systemie,{1145}{1188}/maj�c nadziej� na ponowne z�apanie Gunraya.{1189}{1297}/I przywiedzenie go przed oblicze sprawiedliwo�ci.{1305}{1392}Wiem, �e jeste� na pustkowiu, Arsix.{1393}{1445}Szukamy republika�skiego sygna�u.{1446}{1553}Skontaktuj si�|z dow�dztwem Zewn�trznych Rubie�y.{1648}{1678}Mistrzyni Luminara.{1679}{1767}Namierzy�em skradziony statek w systemie Vassek.{1768}{1843}Tak�e tw�j by�y Padawan, Nahdar Vebb.{1844}{1876}Jest na powierzchni.{1877}{1930}Wspaniale b�dzie ponownie zobaczy� Nahdara.{1931}{2003}Prze�l� wsp�rz�dne do punktu zbiorczego.{2004}{2033}I, mistrzu Fisto...{2034}{2102}przepraszam, �e stracili�my|tego ob�lizg�ego dwulicowca.{2103}{2135}Nie przejmuj si�, Ahsoka.{2136}{2178}Z�apiemy Gunraya.{2179}{2245}Owocnych �ow�w.{2750}{2799}Ja te� nic nie widz�.{2800}{2835}Nic ci nie b�dzie, Arsix.{2836}{2913}Czuwaj dla mnie, dobrze?{2955}{2991}Nahdar.{2992}{3051}Gratuluj� przej�cia pr�b.{3052}{3161}Przepraszam, �e wojna nie pozwoli�a mi|zobaczy� ko�ca twojego szkolenia.{3162}{3288}Brakowa�o ci�, mistrzu, ale to zaszczyt|w ko�cu s�u�y� obok ciebie jako rycerz.{3289}{3393}Generale, namierzyli�my lokalizacj� sygna�u|w po�udniowej cz�ci w�wozu.{3394}{3438}Rzu�my na to okiem.{3439}{3515}Pozw�l mi ukaza� drog�.{3673}{3702}Uroczo.{3703}{3769}Nie ka�my czeka� wicekr�lowi.{3770}{3813}Niner, Bel, pilnowa� statku.{3814}{3890}- Tak jest.|- Tak jest.{3963}{3997}Nie ma stra�y.{3998}{4009}Dziwne.{4010}{4054}Wej�cie wygl�da na zapiecz�towane.{4055}{4146}Specjalizujemy si� w robieniu wej��.{4190}{4239}To zrobi mniej ha�asu.{4240}{4284}Cierpliwo�ci, obaj.{4285}{4380}Drugie spojrzenie zazwyczaj si� op�aca.{4395}{4453}A to co?{4599}{4666}Wyczuwam tu co�.{4809}{4899}Skanery nic nie pokazuj�, generale.{4965}{5027}To by�o co�.{5202}{5253}Wszystkie droidy maj� sta� na stra�y.{5254}{5361}- Macie by� gotowi na wszystko.|- Rozkaz, rozkaz.{5446}{5507}Albo s�u�ba na Naboo dla wszystkich!{5508}{5542}Wicekr�lu...{5543}{5617}Macie mnie chroni� bez wzgl�du na koszty.{5618}{5636}Wicekr�lu...{5637}{5688}Jedi s� tutaj.{5689}{5725}Wiem, �e s� blisko.{5726}{5823}Gdy Jedi z�api� m�j trop,|nigdy nie zostawi� mnie w spokoju.{5824}{5862}S� tu� za panem!{5863}{5901}Co?|Gdzie?!{5902}{5928}Zr�bcie co�!{5929}{5994}Rozwalcie ich!{6336}{6439}Nie zapomnia�em ci� nauczy� pow�ci�gliwo�ci,|prawda, m�j stary Padawanie?{6440}{6475}Przepraszam, mistrzu.{6476}{6506}Ponios�o mnie.{6507}{6602}Ci, kt�rzy maj� si��,|powinni powstrzymywa� si� przed u�yciem jej.{6603}{6666}Poruczniku, dorwali�cie ich?{6667}{6739}Nie, ale mamy ciebie, wicekr�lu.{6740}{6806}Nic nie macie, Jedi g�upcy!{6807}{6891}Witajcie na w�asnym pogrzebie!{6936}{6968}Sygna� namierzaj�cy.{6969}{7001}Wiedzieli, �e nadchodzimy.{7002}{7058}Powinienem si� by� domy�le�, �e nie ma tu Gunraya.{7059}{7178}Na nasz widok uciek�by z krzykiem,|jak tch�rz, kt�rym jest.{7201}{7286}Przepraszam za oszustwo, mistrzu Jedi.{7287}{7321}Hrabia Dooku.{7322}{7394}Masz talent do nieoczekiwanego pojawiania si�.{7395}{7484}Szkoda, �e przeby�e� tak� drog�, by si� irytowa�.{7485}{7569}Wicekr�l jest nieosi�galny do schwytania.{7570}{7679}Pozw�lcie, �e zaproponuj� wam alternatywn� nagrod�.{7728}{7768}To musi by� pu�apka.{7769}{7828}Wygl�da na to, �e Dooku pr�buje kogo� z�apa�.{7829}{7865}A my jeste�my przyn�t�.{7866}{7925}Ale kogo?{7935}{7997}Dowiemy si�?{8659}{8762}To wygl�da jak sanktuarium dziwnego wojownika.{9087}{9167}To nora genera�a Grievousa!{9293}{9342}Tak, m�j panie.{9343}{9435}Impas w wojnie jest nie do przyj�cia.{9463}{9538}Martwi� si�, �e straci�e� skupienie.{9539}{9627}Lord Sidious ��da dramatyczniejszych wynik�w.{9628}{9694}Wi�cej martwych Jedi.{9695}{9835}Oczekujesz zwyci�stwa przeciw Jedi,|a dajesz mi do walki tylko droidy bojowe.{10040}{10142}To musz� by� trofea, kt�ra ma od Jedi,|kt�rych zamordowa�.{10143}{10207}Jest ich tak wiele...{10208}{10295}Dlaczego Dooku chcia� zastawi�|pu�apk� na swego najlepszego genera�a?{10296}{10340}To nie ma sensu.{10341}{10371}My jeste�my przyn�t�?{10372}{10419}Czy Grievous jest przyn�t�?{10420}{10477}Musimy rozwa�y� na kogo jest ta pu�apka.{10478}{10559}/Generale, pa�ski droid|/namierza nadlatuj�cy statek.{10560}{10617}Pasuje do opisu my�liwca genera�a Grievousa.{10618}{10649}Leci w nasz� stron�.{10650}{10674}Nie rzucajcie si� w oczy.{10675}{10724}I czekajcie na dalsze rozkazy.{10725}{10810}Z�apanie Grievousa mo�e|przechyli� szal� w wojnie!{10811}{10864}I je�li nie wie, �e tu jeste�my...{10865}{10916}to �atwo mo�emy go dorwa�.{10917}{10960}Nie niedoceniaj go.{10961}{11029}Potrzebuj� planu.{11471}{11511}Stra�e!{11512}{11565}Gor?{11566}{11636}Gor, gdzie jeste�?{11737}{11773}Witaj w domu, generale.{11774}{11881}Obawiam si�, �e musz� prosi�|o twoj� kapitulacj�.{12072}{12104}Wsp�pracuj, Grievous,{12105}{12157}a mo�e Senat b�dzie �askawy.{12158}{12244}To wy nie do�wiadczycie lito�ci!{12546}{12601}Kable!{12758}{12811}Nie puszczaj!{12812}{12838}Mamy go!{12839}{12919}Nie pozw�l mu przeci�� lin!{13011}{13072}Trzymaj go!{13183}{13274}Nie zmuszaj mnie, bym ci� zniszczy�!{13482}{13544}To chod�cie!{13768}{13846}Odci�� mu drog� ucieczki!{14465}{14481}Gdzie poszed�?{14482}{14526}Uciek�!{14527}{14595}Mog�em go dorwa�!{14618}{14691}Zajmijmy si� rannymi.{14810}{14875}Medyku, gdzie jeste�?{14876}{14929}Nie denerwuj si� przeze mnie, mistrzu.{14930}{15055}Gdyby� by� lepszym wojownikiem,|nie prowadziliby�my tej rozmowy.{15070}{15125}Zobacz, na co pozwoli�e� tym Jedi!{15126}{15169}Jeste� chodz�cym z�omem.{15170}{15200}C� za ba�agan.{15201}{15300}Ca�� wieczno�� zajmie mi doprowadzenie ci�|do przyzwoitego stanu.{15301}{15377}Id� po zapasowe cz�ci.{15538}{15606}Co si� sta�o z moimi ochroniarzami?{15607}{15668}Byli wy��czeni, by si� na�adowa�.{15669}{15751}My�la�em, �e ty to zrobi�e�.{15978}{16043}Zamkn�� teren!{16247}{16310}Pozw�l mi samemu zaj�� si� Grievousem.{16311}{16353}Cierpliwo�ci, Nahdar.{16354}{16400}Mo�e i nie jeste� ju� Padawanem,{16401}{16461}ale nie jeste� gotowy,|by samemu stan�� w szranki z Grievousem.{16462}{16540}Czas, by�my si� wycofali.{16622}{16695}Nigdzie nie idziecie!{16813}{16894}Wygl�da na to, �e i tak b�dziemy musieli walczy�.{16895}{16930}Fil do bazy obserwacyjnej.{16931}{16949}/Odbieram.{16950}{16987}/Tu baza obserwacyjna, odbi�r.{16988}{17031}Skontaktujcie si� z Bestine.{17032}{17099}Przeka�cie, �e napotkali�my Grievousa|i prosimy o posi�ki.{17100}{17166}/Robi si�, sir.{17248}{17357}Lepiej rozgrzej dalekosi�ny transmiter wahad�owca.{17719}{17748}Uciekaj, Arsix!{17749}{17802}Ju�!{18139}{18204}Arsix, Arsix?!{18209}{18265}Ko�czy si� wam czas.{18266}{18303}Mo�e tu przyjdziesz, generale.{18304}{18369}Poka�esz nam t� s�ynn� go�cinno�� Separatyst�w.{18370}{18404}Cierpliwo�ci.{18405}{18526}W mi�dzyczasie, do�wiadczycie wszystkiego,|co mam wam do zaoferowania.{18527}{18605}Zosta�o to przygotowane|dla nieproszonych go�ci.{18606}{18662}Jak wy!{19089}{19144}Generale, wiedzia�em, �e patrzysz.{19145}{19211}Widzieli�my dolne poziomy twego domu.{19212}{19292}Nie jeste�my pod wra�eniem.{19307}{19350}Dobrze, Jedi.{19351}{19379}Dobrze.{19380}{19472}Dostarczycie mi zatem nieco rozrywki.{19515}{19601}Gor, czas zabawi� naszych go�ci.{19798}{19911}B�d�cie czujni.|Mo�e by� tu co� gorszego ni� Grievous.{19948}{20021}Chyba mia� pan racj�!{20174}{20241}�egnajcie, Jedi.{20314}{20460}Panie, twoje ko�c�wki stygn�, posk�adam ci�,|a potem mam inne rzeczy do zrobienia.{20465}{20522}Kontynuuj napraw�.{20523}{20606}Czasem si� zastanawiam,|dlaczego zgodzi�e� si� na te zmiany?{20607}{20643}Nie zgodzi�em si�.{20644}{20692}Nikomu nie podlegam!{20693}{20772}Ja je wybra�em.|Do dzie�a.{21003}{21083}Mo�e by� pewien dyskomfort.{21445}{21518}Strzelaj, komandorze!{22405}{22462}Grievous za to zap�aci!{22463}{22520}Zniszcz� go.{22521}{22565}Rozumiem tw�j b�l.{22566}{22616}Ale zapominasz o swych naukach, Nahdar!{22617}{22686}Zemsta nie jest drog� Jedi.{22687}{22769}Ale w tej wojnie si�a zwyci�a.{22770}{22823}Zasady si� zmieni�y.{22824}{22902}Mo�e to ty si� zmieni�e�.{22947}{22980}Chod�.{22981}{23049}Musimy i�� dalej.{23205}{23306}Zobaczmy,|czy Gor sko�czy� si� bawi� z Jedi.{23376}{23424}Gdzie oni s�?{23425}{23478}Gor?{23545}{23650}Mistrzu, nadchodzi transmisja od hrabiego Dooku.{23697}{23719}Generale.{23720}{23822}Rozumiem, �e Jedi przenikn�li do twojej nory.{23823}{23970}Twoje ostatnie pora�ki zachwia�y moj� wiar�|w to, �e mo�esz dowodzi� armi� droid�w.{24015}{24148}Mam nadziej�, �e rozumiesz moj� potrzeb�,|by odnowi� twoj� efektywno��.{24152}{24236}To ty!|Ty wy��czy�e� moje stra�e!{24237}{24293}Ty tu sprowadzi�e� Jedi!{24294}{24360}Testujesz mnie!{24366}{24464}Wiedzia�em, �e wyjdziesz z tego zwyci�sko.{24508}{24543}Czas, aby�...{24544}{24604}Dobrze, hrabio.{24605}{24679}Zagram w twoj� gierk�.{24688}{24759}W twoim stanie musisz odpoczywa�.{24760}{24845}Odpoczn�, gdy Jedi b�d� martwi.{25024}{25053}Mia�e� racj�, mistrzu.{25054}{25159}To wej�cie musi prowadzi� do pokoju kontrolnego.{25340}{25375}Co my tu mamy?{25376}{25432}Nieproszeni go�cie.{25433}{25481}Chod�my.{25482}{25505}/Mistrzu.{2550... [ Pobierz całość w formacie PDF ]