Star Wars The Clone Wars S01E11, Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{7}{91}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x11] DOOKU POJMANY{92}{184}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: niepco{259}{398}/KR�TA �CIE�KA DO POKOJU ZAWSZE JEST|/WARTO�CIOWA, NIEWA�NE ILE MA ZAKR�T�W.{410}{439}/Po�cig!{440}{485}/Po d�ugich i ryzykownych poszukiwaniach{486}{576}/Jedi w ko�cu namierzyli|/przyw�dc� Separatyst�w, hrabiego Dooku.{577}{698}/Podczas heroicznej pr�by pojmania|/zagin�� Anakin Skywalker.{704}{851}/Trac�c kontakt ze Skywalkerem, Obi-Wan Kenobi|/sprawdza ostatni� lokalizacj� przyjaciela.{852}{989}/Samotna fregata Separatyst�w w odleg�ych|/cz�ciach Zewn�trznych Rubie�y.{1823}{1862}Nie wstawajcie.{1863}{1933}To nie was szukam.{2202}{2245}Ach, to ty.{2246}{2296}Tak mi dzi�kujesz za ratunek?{2297}{2335}Skacz�c na mnie z sufitu?{2336}{2408}Ci�ko bez miecza �wietlnego.{2409}{2427}Dzi�ki.{2428}{2498}Czy przed wyl�dowaniem w wi�zieniu|uda�o ci si� zlokalizowa� Dooku?{2499}{2605}Wiem, �e jest na pok�adzie.|M�g�bym co� z tym zrobi�, gdybym mia� bro�.{2606}{2709}To by�o wa�ne, by� pojawi� si� bez niej,|aby twoje pojmanie by�o przekonuj�ce.{2710}{2749}Tak, byli przekonani.{2750}{2814}Ale czemu to ci�gle mnie �api�?{2815}{2848}To nie wygl�da dobrze.{2849}{2930}Kiedy b�dziesz mistrzem Jedi,|b�dziesz planowa�.{2931}{3015}W�a�nie o to chodzi. Jak mam zosta�|mistrzem Jedi, skoro zawsze mnie �api�?{3016}{3054}Przynajmniej jeste� mistrzem...{3055}{3092}w dawaniu si� z�apa�.{3093}{3159}Bardzo zabawne.{3186}{3269}Niespodzianka, niespodzianka.{3273}{3300}Czy� to nie jest hrabia Dooku.{3301}{3355}Obi-Wan Kenobi.{3356}{3466}Tak s�dzi�em, �e wyczu�em|niemi�e zak��cenia w Mocy.{3474}{3539}Widz�, �e uwolni�e� m�odego Skywalkera.{3540}{3644}Co by z nim by�o, gdyby� zawsze go nie ratowa�?{3684}{3770}Sir, atakuje nas kr��ownik Jedi!{3819}{3912}Tym razem postarajmy si� nie rozwali�|statku przed tym, jak wysi�d�.{3913}{3958}Tw�j statek jest otoczony, hrabio.{3959}{4008}Gdy rozmawiamy, republika�skie|wojsko wkracza na statek.{4009}{4071}G�upcy Jedi.{4086}{4127}Mog�em to przewidzie�.{4128}{4153}Co robisz?{4154}{4166}Id� za nim.{4167}{4225}Nie t�dy.|Musimy odci�� mu drog� ucieczki.{4226}{4284}Ty mu odetnij drog� ucieczki.|Ja p�jd� za nim i spotkamy si� w hangarze.{4285}{4363}Po co w og�le pr�bowa�em?{4666}{4726}Wspaniale.{4739}{4777}Pa�ski statek gotowy, sir.{4778}{4834}Dobrze.{5386}{5428}My�la�em, �e szed�e� za Dooku.{5429}{5446}Szed�em.{5447}{5497}Szed�em za nim a� tutaj.{5498}{5560}Trzymaj si�.{5784}{5838}Ahsoka, Dooku uciek�.{5839}{5901}�cigamy go, ale przyda�yby si� posi�ki.{5902}{5955}/Le�cie za nami, gdy si� tam uporacie.{5956}{6047}Przylecimy jak tylko b�dziemy mogli.{6317}{6380}To by�o �atwe.{6381}{6435}Masz szcz�cie,|�e jestem doskona�ym strzelcem.{6436}{6484}A teraz te my�liwce nas atakuj�.{6485}{6515}Zajmuj� si� tym.{6516}{6592}Za bardzo si� zbli�aj�.{6762}{6864}Masz szcz�cie,|�e jestem doskona�ym pilotem.{6996}{7109}Jak na twoje zdolno�ci,|to nie jest g�adkie l�dowanie.{7158}{7284}Gdyby� trafi� ten drugi my�liwiec,|nie mieliby�my tych problem�w.{7501}{7546}Miewa�em lepsze l�dowania.{7547}{7602}Dooku.{7782}{7802}A to co?{7803}{7849}Nadajnik namierzaj�cy?{7850}{7924}Co oznacza, �e szanowny hrabia czeka na pomoc.{7925}{7964}Nie m�g� daleko odej��.{7965}{7995}Jego silnik jest uszkodzony.{7996}{8035}Nigdzie si� nie wybiera.{8036}{8106}Nie bez nadajnika.{8209}{8233}Tam.{8234}{8318}Jaskinie s� dobre na pocz�tek.{8376}{8432}Dziwne.{8436}{8461}Te� to wyczuwasz.{8462}{8516}Jest tam du�o form �ycia.{8517}{8572}A Dooku to jedna z nich.{8573}{8683}Postarajmy si� go dorwa�,|zanim zrobi to co� innego.{9054}{9109}Co to?{9178}{9236}Uciekaj!{9816}{9918}Nie b�dziesz ju� tego potrzebowa�, Skywalker.{10982}{11014}No, no.{11015}{11080}Co my tu mamy?{11101}{11134}Kim jeste�?{11135}{11180}Wa�niejsze jest to, m�j przyjacielu...{11181}{11246}kim ty jeste�?{11448}{11471}Mistrzu!{11472}{11516}Obi-Wan!|S�yszysz mnie?{11517}{11575}Mistrzu!{11823}{11890}Anakinie, gdy m�wi�, by� ucieka�, uciekaj.{11891}{11909}Mistrzu!{11910}{11937}�yjesz!{11938}{11982}A gdzie tw�j miecz �wietlny?{11983}{12026}Wymkn�� mi si� z r�ki.{12027}{12064}Przez kamie�?{12065}{12090}Przez kamie�.{12091}{12117}Musi tu gdzie� by�.{12118}{12168}To g�upia wym�wka.{12169}{12232}Wiesz, co by�oby pomocne?|Odrobin� �wiat�a.{12233}{12288}Jasne.{12347}{12433}G�upie urz�dzenie, przed chwil� dzia�a�o.{12434}{12528}Nie s�dzisz, �e uderzy� go kamie�, co?{12600}{12676}To b�dzie interesuj�ce.{12903}{13001}Tw�j S�oneczny �eglarz jest bardzo pi�kny.{13005}{13058}Bardzo rzadki statek.{13059}{13112}Bardzo drogi.{13113}{13184}Co ty tutaj robisz?{13208}{13320}Statek odni�s� uszkodzenia|w burzy meteoryt�w i musia�em wyl�dowa�.{13321}{13404}Nie przeszkadzajcie sobie.{13462}{13547}Je�li potrzebujesz transportu,|najbli�sza planeta to Florrum.{13548}{13593}6 parsek�w st�d.{13594}{13647}Cywilizowana?{13648}{13729}To zale�y od twojego rozumienia s�owa|"cywilizowana".{13730}{13811}Na pewno b�dzie ci tam wygodniej ni� tu.{13812}{13855}Vangor jest...{13856}{13909}miejscem, gdzie lepiej nie by� po zmroku.{13910}{13970}Mo�e powinienem rozwa�y� twoj� ofert�.{13971}{14009}Bardzo dobrze.{14010}{14107}Teraz pozostaje tylko ustali� moj� zap�at�.{14108}{14137}Zap�at�?{14138}{14224}Ma�e co nieco, by pokry� koszty.{14234}{14362}To nie powinien by� problem dla kogo�|tak wyra�nie bogatego jak ty.{14404}{14494}Z rado�ci� zap�ac� za twoje us�ugi.{14502}{14587}Tyle, ch�opaki.|Lecimy do domu.{14645}{14686}Wkrocz kiedy tylko zechcesz.{14687}{14730}Dobrze sobie radzisz.{14731}{14778}Chyba ci� lubi.{14779}{14832}Tak, szcz�ciarz ze mnie.{14833}{14927}To nie jest takie zabawne, jak na to wygl�da.{14928}{14988}My�la�em, �e gundarki s� tylko na Vanqor!{14989}{15067}Zatem to musi by� Vanqor.{15106}{15156}Ten musi by� chyba matk� wszystkich gundark�w!{15187}{15237}Dok�adnie.{15248}{15310}Pomo�esz mi?{15449}{15520}Nie spieszy�e� si�.{15888}{15971}Szkoda, w�a�nie zacz��em wyczuwa� zwi�zek.{15972}{16011}Mog� was zostawi� samych.{16012}{16129}Chyba �e wolisz znale�� wyj�cie|przed tym, jak si� obudzi.{16677}{16745}Witam na Florrum.{16797}{16859}Zgubi�e� �wiec�cy miecz?{16860}{16921}Tych szukasz?{16922}{16954}Jedi?{16955}{17045}Jestem pot�niejszy od jakiegokolwiek Jedi.{17046}{17147}Wiedzcie, �e macie|do czynienia z Lordem Sith�w.{17148}{17211}I tak mamy przewag� liczebn�.{17212}{17278}Przyw�dca przeciwnej armii.{17279}{17405}I do tego Lord Sith�w.|Kto� z pewno�ci� nie�le zap�aci za ciebie.{17426}{17552}Daj mi dost�p do komunikacji,|a przygotuj� zap�at� na ka�dy okup.{17605}{17695}A tak�e przygotujesz armie,|by nas zmia�d�y�a.{17696}{17784}W Zewn�trznych Rubie�ach nie prze�yjesz, gdy jeste� g�upi.{17785}{17855}Je�li Separaty�ci zap�ac�, by ci� odzyska�...{17856}{17945}s� szanse, �e Republika da wi�cej.{18098}{18144}Brzmi jak kolejny gundark.{18145}{18186}Za daleko, by si� nim martwi�.{18187}{18277}Nie b�dzie ca�y czas bardzo daleko.{18398}{18462}Nowy problem!{18488}{18522}Niedobrze.{18523}{18546}To tylko gaz.{18547}{18612}Prawdopodobnie toksyczny.{18613}{18639}To dobrze.{18640}{18706}Mo�e zabije gundarka.{18707}{18753}I mo�e nas.{18754}{18827}Chod�, znikajmy st�d.{18892}{18932}To nie zadzia�a.{18933}{18964}Nie mog� oddycha�.{18965}{19041}Jak zawsze, ja musz�...{19072}{19105}Dalej, Obi-Wan.{19106}{19182}Nie poddawaj si� teraz.{19336}{19355}Co to by�o?{19356}{19414}Nie mam poj�cia.{19415}{19473}Mistrzu.{19512}{19568}Wygl�da na to, �e jestem w sam� por�.{19569}{19591}Co masz na my�li?{19592}{19614}W sam� por�?{19615}{19661}Mia�e� bardzo du�e k�opoty.{19662}{19746}K�opoty?|Po prostu szukali�my hrabiego Dooku.{19747}{19772}Tak.{19773}{19851}Mieli�my sytuacj�|pod kontrol�, moja Padawanko.{19852}{19883}Rozumiem.{19884}{19967}Kt�r� cz�� sytuacji mieli�cie pod kontrol�?{19968}{20028}Zablokowane wej�cie?|Truj�cy gaz?{20029}{20072}Czy mo�e tego gundarka za wami?{20073}{20094}Gundark?{20095}{20209}M�wisz o tym, kt�ry jest za daleko,|by si� nim martwi�.{20230}{20301}Zablokowa� wej�cie.{20452}{20491}Wci�� trzeba upora� si� z Dooku.{20492}{20538}Pozwolili�cie mu uciec?{20539}{20597}Nie, nie uciec.{20598}{20617}Dok�adnie.{20618}{20658}Po prostu...{20659}{20745}Wtr�� si�, kiedy tylko b�dziesz chcia�.{20746}{20828}O, nie.|Za dobrze si� bawi�.{20858}{20906}/Je�li chcecie Lorda Sith�w...{20907}{20976}b�dzie to was kosztowa� milion kredyt�w.{20977}{21029}Zap�ata ma by� w przyprawie.{21030}{21107}Dostarczona w nieuzbrojonym,|dyplomatycznym statku.{21108}{21228}Zanim zgodzimy si� na warunki,|potrzebujemy dowodu, �e �yje.{21229}{21327}Zaprezentuj� nieustraszonego Lorda Sith�w.{21365}{21439}Obawiam si�, �e jest|zbyt zawstydzony, by m�wi�.{21440}{21519}Hologram mo�na sfa�szowa�.{21528}{21582}Chcesz dowodu?{21583}{21659}To jego miecz �wietlny.{21662}{21758}Tak, do Dooku ten miecz �wietlny nale�y.{21768}{21884}Posiadanie miecza �wietlnego Dooku niczego nie udowadnia.{21902}{22043}Je�li odmawiasz, jestem pewien,|�e Separaty�ci b�d� bardziej sk�onni zap�aci�.{22091}{22201}Mo�emy nie mie� lepszej okazji|do z�apania hrabiego Dooku.{22202}{22316}Chcemy wys�a� dw�ch Jedi,|by potwierdzi�, �e macie hrabiego Dooku,{22317}{22389}zanim wp�acimy okup.{22393}{22451}Wy�lijcie Jedi, ale musz� by� nieuzbrojeni.{22452}{22477}Niemo�liwe.{22478}{22531}B�d� bezpieczni.{22532}{22647}Nie jeste�my zainteresowani byciem cz�ci� waszej wojny.{22707}{22791}Odzyskali�my kontakt z Kenobim i Skywalkerem.{22792}{22842}S� w systemie niedaleko Florrum.{22843}{22927}I gorliwie Dooku znale�� chc�.{23085}{23146}Jedyny warunek jest taki, �e macie przyby� nieuzbrojeni.{23147}{23178}Nieuzbrojeni?{23179}{23233}Niewiele wiemy o tych piratach.{23234}{23327}Mo�emy ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]