Star Wars The Clone Wars S01E19 txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:02:/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x19] BURZA NAD RYLOTH00:00:11:/CIʯKA DROGA PROWADZI DO WIELKO�CI.00:00:17:/Planeta Ryloth najechana.00:00:18:/Poddany brutalnej okupacji droid�w,|/lud Ryloth g�oduje,00:00:23:/b�d�c pod blokad� floty Separatyst�w.00:00:25:/Z�y przyw�dca Separatyst�w, Wat Tambor,|/rz�dzi �elazn� pi�ci�.00:00:30:/Odpowiadaj�c na pro�b� senatu,00:00:31:/Wielka Armia Republiki rusza|/do �mia�ej ofensywy, by wyzwoli� system.00:00:36:/Do Anakina Skywalkera|/i jego Padawanki, Ahsoki,00:00:39:/nale�y oczyszczenie drog�|/dla ataku naziemnego Obi-Wana.00:00:45:Kapitanie, jeste� got�w?00:00:47:Blokada jest nie do przej�cia.00:00:51:Kiedy Republika zaatakuje...00:00:53:czeka ich niez�a niespodzianka.00:00:57:Licz� na ciebie, kapitanie. Nie mo�emy|pozwoli�, by Republika najecha�a planet�.00:01:06:/Wszystkie statki przygotowa� si� do startu.00:01:09:/Wszystkie statki przygotowa� si� do startu.00:01:13:Pierwszy raz dowodz� eskadr�, Arseven.00:01:16:Zr�bmy dobre wra�enie.00:01:28:Dobra, ch�opaki, gotowi?00:01:30:Tu dw�jka, Axe, gotowy,|kiedy pani b�dzie gotowa, pani kapitan.00:01:32:Tr�jka gotowa, tu Slammmer, odbi�r.00:01:36:Czw�rka gotowa,|Kickback si� zg�asza, odbi�r.00:01:38:Swoop, dow�dca niebieskich,|grupa druga w gotowo�ci, odbi�r.00:01:42:Tucker, pi�tka, czekam na rozkazy, odbi�r.00:01:58:Wystrzeli� wszystkie my�liwce!00:02:00:Rozkaz, rozkaz.00:02:11:Prosz� przekaza� Ahsoce, �e flota jest gotowa.00:02:13:Pani komandor, macie pozwolenie.00:02:15:Dzi�kuj�, admirale.00:02:20:Zaczynamy!00:02:28:/- Masz wolny strza�!|/- Robi si�, dow�dco.00:02:31:/Dwa nowe cele, zbli�aj� si�!00:02:34:To statek flagowy genera�a Skywalkera.00:02:38:Prowadzi ten atak.00:02:41:Sir, ich my�liwce szybko si� zbli�aj�.00:02:43:Cierpliwo�ci.00:02:45:Zobaczmy, co Jedi zaplanowali dla nas.00:02:54:Zaj�li�my ich my�liwce walk�!00:02:56:Czas, by�my zaatakowali okr�t wojenny.00:03:01:Dawa�, mi�czaki.|Ubrudzimy sobie �apy!00:03:10:Sir, eskadra my�liwc�w atakuje.00:03:12:Maj� woln� drog� prosto do nas.00:03:15:Czas sprowadzi� nasze posi�ki.00:03:19:Kr��ownik bojowy 17.00:03:20:Kr��ownik bojowy 19.00:03:22:Pozycje do ataku!00:03:28:Admirale, cztery wrogie kr��owniki|do��czy�y do blokady!00:03:31:Trzeba ostrzec my�liwce.00:03:33:/Pani komandor, wpadli�my w pu�apk�!00:03:35:Przesadza pan, admirale.00:03:37:Przelecimy!00:03:38:Eskadra Niebieskich, trzymajcie kurs.00:03:40:Wszystko przygotowany, dow�dco niebieskich.00:03:42:Rozkazuj� wraca� na statek!00:03:44:Potrzebna b�dzie wasza pomoc.00:03:46:Ahsoka, to za bardzo ryzykowne.00:03:48:/Zabierz stamt�d swoich pilot�w.00:03:50:Sir, ich my�liwce s� otoczone.00:03:52:Dobrze!00:03:54:Zawracaj�.00:03:58:Axe, jeste� jeszcze?00:03:59:Mam dw�ch na ogonie!00:04:01:Nie mog� ich zgubi�!00:04:04:Nie mog� ci pom�c, Axe, mam w�asne k�opot!00:04:11:Prze�amuj� nasze linie!00:04:12:Ahsoka, mamy k�opoty!00:04:14:Rozkazuj� ci wr�ci�.00:04:15:Dobra, dobra.00:04:17:Lecimy, eskadra.00:04:18:Wracamy do statku dowodzenia.00:04:20:Dlaczego si� wycofujemy?00:04:21:Nie wycofujemy si�.00:04:22:Wykonujemy rozkazy.00:04:38:Zwi�kszy� mocy do os�on!00:04:40:Jest ich zbyt wiele!00:04:41:Nie mo�emy wszystkich zestrzeli�.00:04:42:Eskadra my�liwc�w, gdzie jeste�cie?00:04:44:Ju� prawie jeste�my.00:04:45:Za p�no!00:04:47:Ucieka�!00:04:54:Admirale, zg�o� si�.00:04:55:Admirale!00:04:56:Trzymaj si�, admirale.00:04:57:Zabierz nas st�d.00:04:59:Zabra� my�liwce na pok�ad|i przygotowa� si� do skoku w nadprzestrze�.00:05:10:/Wszystkie my�liwce maj� wraca�!00:05:11:/Szykujemy si� do skoku w nadprzestrze�.00:05:14:Tak.00:05:15:Axe, trzymaj kurs.00:05:16:Dzieli nas par� sekund|od l�dowania na pok�adzie.00:05:19:Niech si� pani mn�|nie przejmuje, pani kapitan.00:05:21:Kapitanie, si�y Republiki w odwrocie.00:05:24:Mamy ich �ciga�?00:05:26:Nie.00:05:27:Nie �ama� formacji.00:05:29:Niech tch�rze uciekaj�.00:05:32:Przetworniki mocy, zawodz�.00:05:34:Trzymaj si� mnie, Axe.00:05:44:Pani komandor!|Pani komandor!00:05:49:Axe!00:05:54:Zamkn�� hangar.|Jeste�my w domu.00:06:07:Skaczemy w nadprzestrze�.00:06:16:Zbierzcie swoje oddzia�y.|Trzeba policzy� ludzi.00:06:19:Musz� wiedzie�, ilu dzi� stracili�my.00:06:26:Ahsoka.00:06:27:Jestem tob� bardzo rozczarowany.00:06:29:Nie tylko okaza�a� niepos�usze�stwo|wobec admira�a, ale tak�e wobec mnie.00:06:32:My�la�am, �e zdo�am rozwali� te okr�ty wojenne,|aby mistrz Obi-Wan m�g� przelecie�.00:06:37:Wiem, �e chcia�a� dobrze, smarku.00:06:40:Ale jest obraz ca�o�ci,|kt�rego nie jeste� �wiadoma.00:06:42:Pierwsza zasada wojny:|s�uchaj i wykonuj rozkazy prze�o�onych.00:06:46:Ale czasem nawet ciebie ponosi.00:06:49:To oznacza, �e rozumiem|przez co przechodzisz.00:06:52:Ale zawiod�am.00:06:53:To by�a pu�apka, smarku.00:06:55:To nie by�a twoja wina.00:06:56:Straci�am tak wielu moich pilot�w.00:07:00:To trudne, ma�a.|Tak wygl�da dowodzenie.00:07:05:Generale, dolatujemy do rejonu stacjonowania.00:07:08:Bardzo dobrze, kapitanie.00:07:09:Mistrz Windu domaga si� raportu o post�pach.00:07:11:O post�pach?00:07:13:Jeszcze nie zrobili�my post�p�w.00:07:15:Przeka��, sir.00:07:16:Nie, Rex.00:07:17:Sam mu to powiem.00:07:18:Dzi�kuj�.00:07:19:Jak ju� zajmiemy si� rannymi,|zdaj mi raport o uszkodzeniach.00:07:21:Robi si�, sir.00:07:23:Smarku, b�dziesz musia�a...00:07:29:Kapitanie, jaki jest post�p ataku wroga?00:07:33:Jedi oczywi�cie zostali zmia�d�eni.00:07:35:Uciekli z systemu.00:07:36:Ich statki w p�omieniach.00:07:39:Zapewniam.|Nasza blokada jest nietkni�ta.00:07:44:Gratulacje s� wskazane, kapitanie,00:07:46:ale nie pr�buj nie docenia� Jedi.00:07:50:Komandorze.00:07:51:Przynie� mi dane z archiw�w|o generale Skywalkerze.00:07:54:Musz� wi�cej si� dowiedzie�|o naszym przeciwniku.00:07:56:Rozkaz, rozkaz.00:08:01:Wzi�li nas z zaskoczenia, mistrzu.00:08:03:Mieli przewag� liczebn�.00:08:04:Ilu ludzi straci�e�?00:08:06:Stracili�my kr��ownik, "Odkupiciel".00:08:08:Ponadto, ca�� eskadr� my�liwc�w.00:08:11:A twoja Padawanka?00:08:13:Nie, Ahsoce nic nie jest.00:08:16:Wraca do siebie po bitwie.00:08:17:Strata eskadry by�a dla niej ci�ka.00:08:20:Daj jej troch� czasu,00:08:22:ale, Anakinie...00:08:23:b�dziesz potrzebowa� jej pomocy,|je�li chcesz przez to przebrn��.00:08:26:Wiem.00:08:27:Twoje si�y zmala�y o po�ow�, Skywalker.00:08:29:Je�li nie zdo�asz prze�ama� blokady|przed nast�pnym obrotem planety...00:08:33:to b�dziemy musieli op�ni� inwazj�.00:08:35:Twi'lekowie na planecie|nie mog� ca�y czas czeka�, mistrzu.00:08:38:Im d�u�ej Unia Technologiczna|kontroluje Ryloth...00:08:41:tym trudniej b�dzie ich uwolni�.00:08:43:Zgadzam si�.00:08:44:Nie mamy du�o czasu.00:08:49:Rex, poszukaj Ahsoki.00:08:55:P�ki co, jego stan jest stabilny.00:09:01:Admirale.00:09:02:Bardzo przepraszam.00:09:06:Wszyscy zgin�li.00:09:10:Pani komandor Ahsoka.00:09:11:Genera� Skywalker pani szuka.00:09:19:Nie, Artoo, ten drugi.00:09:22:Tak, ten.00:09:25:To wystarczy.00:09:27:Chcia�e� mnie widzie�, mistrzu?00:09:30:Ahsoka.00:09:31:Podaj mi ten korek.00:09:34:Prosz�.00:09:37:Smarku.00:09:38:Jak si� czujesz?00:09:40:Nic mi nie jest, mistrzu.00:09:42:Po prostu, nic.00:09:43:Dobrze to s�ysze�.00:09:45:Musisz jasno my�le�, je�li mamy to zrobi�.00:09:48:Mamy to zrobi�?00:09:49:Co zrobi�?00:09:50:Rozmawia�em z mistrzem Windu.00:09:52:Mamy kontynuowa� atak na blokad�.00:09:54:Co?!00:09:57:Nie mo�emy.00:09:58:Ahsoka.00:09:59:Musimy prze�ama� t� blokad�.00:10:01:Twi'lekowie na Ryloth licz� na nas.00:10:04:Rozumiem to, mistrzu.00:10:05:Ale stracili�my tak wielu ludzi.00:10:08:- Nie mo�emy dosta� wi�cej wsparcia?|- Nie.00:10:10:Musimy to zrobi� z si�ami, kt�re mamy.00:10:13:I musz� wymy�li� plan.00:10:15:Nawet nie masz planu?!00:10:17:Nie martw si�, Ahsoka.00:10:19:Nie!00:10:20:To samo m�wi�e� ostatnim razem,|a teraz wszyscy nie �yj�.00:10:24:Ca�a moja eskadra.00:10:25:Ahsoka!00:10:26:Nie mo�emy po prostu przebi� si�|przez t� blokad�.00:10:34:Skywalker, s�ucham.00:10:35:/Generale, "Obro�ca" kontaktuje si� z nami.00:10:37:/Wydaje si�, �e jest problem.00:10:39:Dobrze, Rex, ju� id�.00:10:42:Wracaj do kwater i och�o�.00:10:44:P�niej sko�czymy t� rozmow�.00:10:57:Wydaje si�, �e nie jest to typowy Jedi.00:11:03:Komandorze.00:11:05:Tak, kapitanie?00:11:06:Przygotowa� dzia�a i pos�a�|wszystkie droidy na stanowiska bojowe.00:11:11:Tak jest, sir.00:11:13:Kapitanie.00:11:14:Jeste�my atakowani?00:11:15:Nie.00:11:16:Ale je�li akta Skywalker m�wi� prawd�...00:11:21:to on wr�ci.00:11:29:�o�nierzu, co si� dzieje?00:11:32:Okr�t "Obro�ca" jest ewakuowany.00:11:34:Ewakuowany?00:11:35:Dlaczego?00:11:36:Nie jestem pewien, pani komandor.00:11:37:Biegniemy pom�c genera�owi Skywalkerowi|w hangarze.00:11:49:Dobra, dobra.00:11:50:T�dy, rusza� si�.00:11:52:Rusza�!00:11:53:Ruchy, nie ma czasu do stracenia.00:11:54:Mistrzu.00:11:56:Prawie boj� si� spyta�.00:11:58:Kaza�em ewakuowa� "Obro�c�".00:12:00:Widz�.00:12:01:Dlaczego?00:12:02:W�a�ciwie to wzi��em ten pomys� od ciebie.00:12:05:Och, wspaniale.00:12:07:Rex, przejmij, dobra?00:12:09:Powiedzia�a�, �e nie mo�emy ot tak|po prostu przebi� si� przez blokad�.00:12:12:Zdecydowa�em, �e to cz�ciowo prawda.00:12:14:Tak�e zasugerowa�a�,|�e m�j plan narazi� du�o ludzi na ryzyko...00:12:17:i tu te� si� z tob� zgadzam.|- A to dopiero nowo��.00:12:20:Stwierdzi�em, �e jedyny|spos�b na rozbicie blokady...00:12:22:to je�li polec� "Obro�c�"|prosto na ich okr�t wojenny i za�atwi� dow�dc�.00:12:27:Co?!00:12:28:Takim sposobem, tylko ja ryzykuj�.00:12:30:Poza tym, "Obro�ca" ju� jest uszkodzony.00:12:33:Nie mo�esz m�wi� powa�nie, mistrzu.00:12:36:Zginiesz.00:12:37:Nie zgin�.00... [ Pobierz całość w formacie PDF ]