Star Wars The Clone Wars S01E20(AAF), Napisy(PL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{2}{82}/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x20] NIEWINNI Z RYLOTH{83}{140}T�umaczenie: JediAdam{141}{225}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{252}{363}/KOSZTY WOJNY NIGDY|/NIE MOG� BY� NAPRAWD� OBLICZONE.{400}{430}/Inwazja.{431}{533}/Dow�dca Separatyst�w, Wat Tambor,|/przej�� kontrol� nad planet� Ryloth.{534}{621}/I podda� mieszka�c�w brutalnej okupacji droid�w.{622}{753}/W �mia�ym ataku z zaskoczenia Jedi, Anakin|/Skywalker i jego Padawanka, Ahsoka Tano...{754}{827}/pokonali blokad� strzeg�c� planet�.{828}{911}/Teraz, genera�owie Jedi,|/Mace Windu i Obi-Wan Kenobi{912}{997}/szykuj� wielk� inwazj�,|/by wyzwoli� g�oduj�cych mieszka�c�w.{998}{1065}Pierwsz� sztuczk�, kt�r� trzeba zrobi�,|to l�dowanie �o�nierzy.{1066}{1113}Je�li najpierw przejmiesz miasto Nabat,{1114}{1161}b�dziemy mie� miejsce do l�dowania.{1162}{1235}Czas pozna� tubylc�w.{1643}{1724}Nie pozw�l klonom dotrze� do powierzchni.{1725}{1864}Nasze nowe protonowe dzia�a s� w optymalnej|pozycji, aby temu zapobiec, sir.{1890}{1957}Co je�li skupi� atak na twoim dziele?{1958}{2063}U�ywam wi�ni�w z tej wioski,|jako �ywych tarcz.{2078}{2227}Obliczy�em, �e Jedi nie b�d� ryzykowa�|bezpiecze�stwa wi�ni�w bezpo�rednim atakiem.{2386}{2429}Musimy pami�ta�, dlaczego tu jeste�my.{2430}{2518}Przybyli�my tu wspom�c Twi'lek�w,|nie niszczy� ich nadziei.{2519}{2550}Cody.{2551}{2601}To oznacza, �e b�dziemy walczy�|trudniejszym sposobem.{2602}{2623}Zniszczenia zmniejszone do minimum.{2624}{2678}U�ywamy tylko blaster�w|i granat�w unieszkodliwiaj�cych droidy.{2679}{2716}�adnych rakiet czy detonator�w.{2717}{2778}Sprawdzajcie w co celujecie.|Miejsce oko na tubylc�w.{2779}{2863}- Zrozumiano?|- Tak jest, sir!{2867}{2978}Jeste�my tu, by uwolni� ogonog�owych.|Przynajmniej mog� zej�� nam z drogi.{2979}{3039}Sir, wr�g w zasi�gu.{3040}{3102}Ogie� wolny.{3542}{3623}Generale, ogie� wroga|przechodzi przez nasze tarcze!{3624}{3669}Po��czy� mnie z Kenobim.{3670}{3762}Nie mo�emy ryzykowa� l�dowania,|p�ki nie zdejmiecie tych dzia�.{3763}{3851}Wycofajcie si�.|Zajmiemy si� tym.{3928}{4053}Dow�dco, transportowce Republiki skr�ci�y,|ale kanonierki wci�� lec� w nasz� stron�.{4054}{4125}Tak jak obliczy�em.{4861}{4917}Chyba widz� ruch w drzewach.{4918}{4982}Ognia!|Ognia!{5361}{5409}Ten bunkier b�dzie problemem, generale!{5410}{5439}Bunkier zostawcie mnie.{5440}{5524}Bierz �o�nierzy na m�j sygna�!{5743}{5808}Zdejmijmy ich!{6102}{6176}Kompania Duch, ruszamy.{6177}{6265}Sir, straci�em kontakt|z nasz� zewn�trzn� lini� obrony.{6266}{6347}�o�nierze Republiki przeszli teren wioski.{6348}{6422}Dowiedz si�, jak Jedi planuje zaatakowa�.{6423}{6489}Rozkaz, rozkaz.{6505}{6543}Mur zabezpieczony, sir.{6544}{6589}Idziemy na dzia�a?{6590}{6652}Musimy wiedzie�, co droidy dla nas przygotowa�y.{6653}{6706}Wy�lij najlepszych ludzi na zwiady.{6707}{6748}Robi si�, sir.{6749}{6807}Boil, Waxer, chod�cie ze mn�.{6808}{6892}Chyba to my jeste�my najlepsi.{7158}{7210}Budynki s� tylko budynkami.{7211}{7289}Miasto tworzy si� dzi�ki mieszka�com.{7290}{7361}No to gdzie oni s�?{7388}{7421}Sprawdzimy dziedziniec.{7422}{7456}Wy sprawd�cie sektor po�udniowy.{7457}{7512}Wraca� do dow�dztwa o 06:20.{7513}{7572}Tak jest.{7582}{7609}M�wi� ci, Boil.{7610}{7666}To jest straszne.{7667}{7727}My�li pan, �e zabili ich wszystkich?{7728}{7783}C�, nie ma cia�.{7784}{7888}Zostali wyp�dzeni z dom�w.|My�l�, �e oni nie...{7892}{7948}Co nie?{7973}{8041}Nie mieli wyboru.{8340}{8399}�atwo nie b�dzie dosta� si� do tych dzia�, sir.{8400}{8480}Zawsze jest spos�b, Wooley.{8631}{8688}Czekaj, Twi'lekowie.{8689}{8755}Trzymaj� ocala�ych jako zak�adnik�w.{8756}{8847}Musimy to zg�osi� genera�owi Kenobi.{9208}{9274}Znale�li�my dzia�a.|S� tutaj i tutaj.{9275}{9310}Ale jest komplikacja.{9311}{9386}Wzi�li tubylc�w na zak�adnik�w|i u�ywaj� ich jako tarcz.{9387}{9474}Twi'leka�scy wi�niowie to utrudni�,|ale nie b�dzie to niemo�liwe.{9475}{9564}Wci�� mam dobry plan na zdj�cie tych dzia�.{9565}{9637}Wydostanie mieszka�c�w wioski|bez szwanku jest naszym priorytetem.{9638}{9686}Wierz� w ciebie, generale Kenobi.{9687}{9741}Cody, zaatakujemy wszystkim, co mamy.{9742}{9803}Uwolnimy tych zak�adnik�w.{9804}{9899}Wi�c to genera� Kenobi dowodzi atakiem.{9915}{9986}Jest znany ze zwodniczych manewr�w.{9987}{10010}Rozkaz, rozkaz.{10011}{10081}�ci�gam jego akta.{10370}{10404}To tylko ma�a dziewczynka.{10405}{10441}Co z ni� zrobimy?{10442}{10501}Czekaj no, dlaczego mamy|cokolwiek z ni� robi�?{10502}{10542}Mamy misj� do uko�czenia.{10543}{10579}Powinni�my co� zrobi�.{10580}{10609}My�l�, �e zabieramy j� z nami.{10610}{10643}Nie mo�esz m�wi� powa�nie.{10644}{10702}Tylko nas spowolni.{10703}{10740}Boi si� nas.{10741}{10823}Nie nas, szybko, chowaj si�!{10849}{10878}To jednostka rozpoznawcza.{10879}{10904}Lepiej id�my.{10905}{10954}Nie mo�emy jej tu zostawi�.{10955}{11019}Dobra, bierzemy j�.{11020}{11050}Ostro�nie.{11051}{11082}Nie martw si�, Waxer.{11083}{11160}Nie s�dz�, �eby by�a uzbrojona.{11161}{11217}Ma�y Twi'lek mnie ugryz�!{11218}{11272}St�j, straszysz j�.{11273}{11363}Pewnie my�li, �e jeste�my droidami.{11430}{11455}W porz�dku.{11456}{11510}Widzisz, jestem zrobiony z cia�a i krwi.{11511}{11545}Tak jak ty.{11546}{11604}Wygl�da na wyg�odzon�.{11605}{11659}Masz.{11999}{12063}Nerra.|Nerra.{12074}{12124}Jestem Waxer.{12125}{12171}A to Boil.{12172}{12224}Nerra, nerra.{12225}{12295}Och, zaprzyja�ni�e� si�.|Misja zako�czona sukcesem.{12296}{12362}Mo�emy ju� i��?{12379}{12456}Chod�, dzieciaku.|Chod�.{12474}{12510}Nawet nie chce i��.{12511}{12644}Ten ma�y potw�r �wietnie sobie radzi�,|zanim przyszli�my, wi�c chod�my.{13233}{13290}Sier�ancie, czy stworzenia s� gotowe?{13291}{13379}G�odzi�em je wed�ug rozkazu, sir.{13637}{13684}Ciekawe co si� sta�o z jej rodzin�.{13685}{13716}Pewnie nie �yj�.{13717}{13819}Miejmy nadziej�, �e ona prze�yje ten ba�agan.{13853}{13904}Co si� z ni� stanie?{13905}{13938}Po naszym odej�ciu.{13939}{13968}Nie wiem.{13969}{14088}Niech ci nic nie wpadnie do g�owy.|Nie bierzemy jej z nami.{14135}{14179}Znikn�a.{14180}{14263}Jestem pewien, �e si� pojawi.{14294}{14360}Hej, tu jeste�.{14402}{14443}Jak nas wyprzedzi�a?{14444}{14508}Nerra, nerra.{14553}{14592}Nie id� t�dy!{14593}{14644}Tam polecia� droid rozpoznawczy!{14645}{14682}Waxer, odpu��.{14683}{14760}Nie pozwol�, by droidy j� dorwa�y.{14761}{14839}Pr�buj� utrzyma� ci� przy �yciu!{14840}{14911}Nie wiem, dlaczego.{15063}{15133}Gdzie ona biegnie?{15293}{15357}Czekaj, st�j!{15424}{15490}Hej, tu jeste�.{15495}{15538}Dobrze, z�apa�e� j�.{15539}{15592}Mam wi�zy, je�li b�d� potrzebne.{15593}{15645}Co?{15763}{15840}Co my w og�le tu robimy?{16447}{16505}Chyba to by� jej dom.{16506}{16541}Biedactwo.{16542}{16612}Straci�a wszystko.{17062}{17095}Ju� dobrze.{17096}{17170}Jeste�my tu, by pom�c.{17497}{17526}Nie p�acz, ma�a.{17527}{17559}Zapewnimy ci bezpiecze�stwo.{17560}{17619}Obiecuj�.{17797}{17828}Gotowe, Cody?{17829}{17848}Co jest?{17849}{17893}Waxer i Boil nie odpowiadaj�.{17894}{17933}Nie wr�cili ze zwiadu.{17934}{17976}To do nich niepodobne.{17977}{18025}Musieli wpa�� w k�opoty.{18026}{18110}Sier�ancie, u�yj transmitera o wysokiej mocy,|by skontaktowa� si� z Waxerem i Boilem.{18111}{18143}Tak jest!{18144}{18183}Reszta niech wyrusza.{18184}{18244}Pozostali nas dogoni�.{18245}{18290}Ruszaj�.{18291}{18358}Sier�ancie, nadchodzi atak.{18359}{18411}Wypu�ci� bestie.{18412}{18468}Czas wykona� m�j plan.{18469}{18535}Rozkaz, rozkaz.{18724}{18755}To dow�dca.{18756}{18851}To przekracza nasze kompetencje, Waxer.{18867}{18883}Czekaj.{18884}{18922}Jak to wyt�umaczymy?{18923}{18964}J�.{18965}{18999}Mnie pytasz?{19000}{19065}Mo�e, jak szybko wr�cimy,|powiemy, �e natkn�li�my si� na ma�e k�opoty?{19066}{19098}To na pewno zadzia�a.{19099}{19168}A nasze transmisje zosta�y|zak��cone przez droidy.{19169}{19202}Mo�na spr�bowa�.{19203}{19246}Zapami�taj moje s�owa.{19247}{19318}To si� �le sko�czy.{19692}{19805}Chyba wiem, dlaczego dzieciak|tu wcze�niej nie wr�ci�.{19811}{19873}Widzisz, co si� dzieje,|jak nie wykonujemy rozkaz�w?!{19874}{19939}Zmykajmy st�d!{20044}{20100}Nie poddaje si�!{20101}{20186}�ap bro�, a ja ich powstrzymam.{21171}{21194}Celowa� w oczy!{21195}{21267}Uwaga, uwaga!|Odwr�t!{21268}{21350}�o�nierze Republiki rozbici.{21374}{21402}Co to by�o?{21403}{21541}Obliczy�em, �e pozosta�e klony podchodz�|do ostatecznej, desperackiej ofensywy.{21542}{21650}Ich szanse sukcesu przeciwko nam wynosz�|742 do 1.{21677}{21727}Lepiej, �eby� mia� racj�.{21728}{21816}Jestem droidem.|Zawsze mam racj�.{22593}{22655}Nie, czekaj.{22956}{22986}Niesamowite.{22987}{23022}Cicho, ��todziobie.{23023}{23093}Strzela� w mostek.{23620}{23684}Nie strzela�.{23840}{23909}Waxer, Boil, gdzie byli�cie, obiboki?!{23910}{23957}Sir, istnieje wyt�umaczenie.{23958}{24030}Zboczyli�my z drogi.{24063}{24124}My�l�, �e widz�, dlaczego.{24125}{24173}Klony pokona�y stworzenia.{24174}{24244}Tak, ale ich liczba zmala�a.{24245}{24335}Przygotowa� si� na ostateczny atak.{24342}{24387}Witaj, ma�a.{24388}{24428}Przyprowadzi�a nas tutaj tunelami.{24429}{24500}Nie�le je zna, sir.{24675}{24733}Dziewczynka mo�e poprowadzi� nas|tunelami do wi�ni�w.{24734}{24825}Cody, b�dziemy potrzebowa� dywersji.{25210}{25300}To najgorsza praca w armii droid�w.{25348}{25400}Co?{25559}{25585}Zajm� si� tym.{25586}{25658}Trzymajcie j� tutaj.{26305}{26367}S�, chod�my!{26986}{27059}Wycofa� si�, wycofa�!{27146}{27206}Dow�dco, mamy problem.{27207}{27283}/Jedi uwolni� wi�ni�w.{27765}{27825}Waxer, Boil, chod�cie ze mn�!{27826}{27902}Jeste�my za panem, sir!{28270}{28338}Gotowe, generale.{28444}{28529}Zniszczyli dzia�o pi�� i sze��.{28654}{28743}Gdzie jest prze�adowanie syst... [ Pobierz całość w formacie PDF ]