Star Wars The Clone Wars S01E21 txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:02:/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x21] WYZWOLENIE RYLOTH00:00:11:/KOMPROMIS TO CNOTA, KT�R� TRZEBA KULTYWOWA�,|/NIE S�ABO��, KT�R� TRZEBA GARDZI�.00:00:17:/Zbli�a si� zwyci�stwo Republiki.00:00:19:/Klony, pod dow�dztwem Jedi,00:00:21:/udanie najecha�y okupowany|przez Separatyst�w �wiat Ryloth.00:00:25:/Anakin Skywalker|/walczy z wrogami w przestworzach,00:00:28:/podczas gdy Obi-Wan Kenobi|/uwalnia mieszka�c�w wioski00:00:31:/z r�k nikczemnego przyw�dcy|/Separatyst�w, Wata Tambora.00:00:35:/Teraz, genera� Jedi, Mace Windu|/prowadzi atak na linie wroga00:00:39:/w ostatecznej ofensywnie,|/by uwolni� stolic�, Lessu.00:01:02:Kry� si�.00:01:08:- Powstrzymali�my ruch wroga.|- Daj mi to.00:01:13:Dobrze.00:01:14:Teraz rozka� dzia�om strzela�|w ich jednostki na ty�ach.00:01:17:Zamkniemy ich i rozwalimy na kawa�ki.00:01:26:Jeste�my przygwo�d�eni!00:01:27:Dow�dco, przyprowadzi� oddzia� Piorun.00:01:30:Natychmiast chc� widzie� tu Pioruna!00:01:44:Zabra� rannych do ty�u.|Oczyszcz� drog�.00:02:00:- Sir, wr�g zn�w podchodzi.|- Daj mi zobaczy�.00:02:04:Znale�� os�on�.|Rusza� si�! Ju�!00:02:11:Jest tw�j, ??genera�owie.00:02:13:Poprowadzimy was, komandorze.00:02:18:Naprz�d!00:02:24:Teraz Jedi prowadzi atak.00:02:27:Skoncentrowa� ogie�|na tych maszynach krocz�cych!00:02:38:Powinni�my ucieka�?00:02:42:Powinno by� lepiej, je�liby�my si� poddali.00:03:02:Ilu ludzi stracili�my?00:03:05:Wydaje mi si�, �e 32,|��cznie z?? dow�dcami trzech maszyn krocz�cych.00:03:09:Dobra wiadomo�� jest taka,|�e genera� Kenobi prze�ama� ich linie.00:03:11:Mamy teraz pust� drog� do stolicy.00:03:15:/Ta bitwa by�a kosztowna.00:03:18:/B�dziemy ich potrzebowa� do zdobycia miasta.00:03:21:Republika podchodzi szybciej,|ni� oczekiwa�em.00:03:24:Obliczam, �e dotr� do bram o poranku.00:03:27:- Sugeruj� przygotowanie odwrotu.|- Nie wycofam si�.00:03:31:Ten Jedi nie ma wojska, by zdoby� miasto.00:03:35:Sprowadzi� nasze jednostki do �rodka|i zabezpieczy� most.00:03:42:Jaki post�p, Skywalker?00:03:45:Moje my�liwce zabezpieczy�y|przestrze� wok� Ryloth.00:03:48:Kr��owniki Separatyst�w uciekaj�.00:03:50:Bardzo dobrze, generale Skywalker.00:03:52:Mistrz Kenobi zdoby� pustynie Jixuan,|wi�c po�udniowa chemosfera jest nasza.00:03:57:Zatem, prawie koniec.00:04:00:Jeszcze nie.|Kluczow� pozycj� jest stolica Lessu.00:04:03:Nasi szpiedzy s� pewni, �e przyw�dca|Separatyst�w, Wat Tambor...00:04:06:- ... ma tam centrum dowodzenia.|- Gdy miasto zdob�dziemy,00:04:09:- pojma� Tambora musimy.|- To nie b�dzie �atwe, mistrzu.00:04:13:Tambor dobrze wybra� swoj� twierdz�.00:04:16:Ten most z plazmy jest jedynym wej�ciem|i wyj�ciem.00:04:19:L�kam si�, �e obl�enie|mo�e ci�gn�� si� w niesko�czono��.00:04:22:M�j lud du�o ju� wycierpia�.00:04:25:Plan zdobycia mostu masz, mistrzu Windu?00:04:28:Skoro nasze si�y s� tak rozdzielone,00:04:30:skorzystam z pomocy bojownik�w|o wolno�� dowodzonych przez Chama Syndull�.00:04:35:Jego walka z droidami uczyni�a|z niego symbol wolno�ci dla ludu.00:04:38:Cham Syndulla by� radyka�em przed wojn�.00:04:43:Jest bardzo nieprzewidywalny.00:04:45:Nie mo�na mu ufa�.00:04:47:Wiem, �e Syndulla chce w�adzy.00:04:50:Jeste�my politycznymi rywalami.00:04:51:Pozostawi� polityk� tobie, senatorze.00:04:54:Zrobi� co w mojej mocy, by im pom�c.00:04:56:Mo�e mogliby�my zamiast tego|wys�a� posi�ki z Republiki.00:05:00:Nie ma dost�pnych posi�k�w, kanclerzu.00:05:04:Nie wygramy bez pomocy Syndulli.00:05:15:Dlaczego pan s�dzi,|�e tu gdzie� s� rebelianci, generale?00:05:20:Co to jest, sir?00:05:22:Bojownicy ruchu oporu je�d��|na stworzeniach zamieszkuj�cych ten region.00:05:25:A te �lady s� �wie�e.00:05:31:Co oznacza, �e nie mog� by� daleko.00:05:36:Czy to nie to miejsce,|gdzie zostali zmasakrowani?00:05:38:Wygl�da na to,|�e rozegra�a si� tu niez�a walka.00:05:41:Ciekawe kto ustawi� te nagrobki.00:05:44:Czy to oni?00:06:00:Tw�j droid taktyczny poinformowa�|mnie o �a�osnej robocie,00:06:04:jak� wykona�e�,|chroni�c nasz� inwestycje na Ryloth.00:06:08:Ten droid wyolbrzymia.00:06:10:Jeszcze nie przegra�em.00:06:13:Nie masz szans z mistrzem Windu.00:06:16:Nie b�d� chciwy, Emirze Tambor.00:06:18:We� wszystko, co cenne,|a wszystko inne zniszcz.00:06:22:Wszystko?00:06:24:Mo�emy jeszcze wykorzysta�|t� pora�k� do cel�w politycznych.00:06:27:Spalone ruiny Ryloth zademonstruj� galaktyce|koszt zwyci�stwa Republiki.00:06:35:Jak sobie �yczysz.00:06:45:Wypatrujcie tego zaginionego patrolu.00:06:51:S�yszeli�cie?00:07:01:nic nie widz�.00:07:09:- Dlaczego ich nie za�atwimy, sir?|- Mam przeczucie, �e zrobi� to za nas rebelianci.00:07:16:/- Uwaga! To zasadzka!|- Pomocy!00:07:19:/To ruch oporu!00:07:41:Zastanawia�em si�,|kiedy mnie znajdziesz, mistrzu Jedi.00:07:45:Generale Syndulla,00:07:47:- przyby�em po twoj� pomoc.|- Dlaczego s�dzisz, �e j� dostaniesz?00:07:57:Emirze Tambor, twoje bombowce|gotowe do startu.00:08:06:A teraz przygotuj� pa�ski statek do ewakuacji.00:08:10:Jeszcze nie jestem got�w, by odej��.00:08:12:Tak czy siak, mamy termin do dotrzymania.|Statek b�dzie gotowy.00:08:35:- Niez�� macie kryj�wk�.|- Ma swoje zalety.00:08:42:Widzieli�my tak�e groby|waszych ludzi na polu bitwy.00:08:48:Razem, mo�emy zapobiec|kolejnej takiej sytuacji.00:08:51:Wiesz, dlaczego zostali�my|zmasakrowani, mistrzu Jedi?00:08:53:Kiedy droidy przeczesa�y Ryloth,|Republika nie mog�a nam pom�c.00:08:58:Zmuszono nas do kapitulacji|i przybyli�my tu bez broni.00:09:02:Separaty�ci przywie�li czo�gi,|by nas eksterminowa�.00:09:06:Chod� tu, ma�y.00:09:07:No chod�, nie b�j si�.00:09:09:Widzisz, nie ma czego si� ba�.00:09:15:M�wi, �e jego blurrg|mo�e mie� z�y temperament,00:09:18:ale jest szybsza ni� wasze maszyny.00:09:21:No nie wiem.00:09:34:Co to jest, zadrapanie?00:09:38:Gobi, wyzdrowiej.|Potrzebuj� ci�.00:09:43:Mamy niewiele jad�a i picia,00:09:45:ale nasz� tradycj�|jest dzielenie si� z go��mi.00:09:58:Namierzy� ka�d� wiosk� Twi'lek�w w zasi�gu,00:10:01:- najpierw zamieszka�e.|- Oczywi�cie.00:10:17:Nasi zwiadowcy donosz� z pobliskiej wioski.00:10:20:Wr�g ju� si� wycofa�, sir. Zostali|tylko nasi, g��wnie kobiety i dzieci.00:10:24:Sprawd�, czy mamy do oddania troch�|racji �ywno�ciowych. B�d� g�odni.00:10:27:Sir, statki wrog� wlatuj� w sektor.00:10:36:- Raport o uszkodzeniach!|- Nie ma uszkodze�, sir.00:10:39:Nie uderzyli w nas.|Zbombardowali wiosk�.00:10:50:Skontaktuj si� z genera�em Windu.00:11:01:Mam nadziej�, �e nie masz nic przeciwko.00:11:04:Ma�e odwr�cenie uwagi �agodzi brzemi�|wojny w�r�d moich ludzi.00:11:08:Zrobi�e� du�o dobrego dla swoich podw�adnych,|dla ca�ego ludu.00:11:12:Zatem, dlaczego mi nie pomo�esz|uwolni� ich od tej okupacji?00:11:15:Nie ufam senatorowi Ta,|jego planom wobec naszego �wiata po wojnie.00:11:19:Republika pomo�e wam odbudowa� si�.00:11:22:- Nie opu�cimy was.|- Wasze wojska zostan� tu dla bezpiecze�stwa?00:11:26:Przez jaki� czas, by zachowa� pok�j.00:11:28:Kolejna zbrojna okupacja to nie wolny Ryloth.00:11:32:Ile minie czasu, zanim zaczn�|walczy� z tob�, mistrzu Jedi?00:11:39:O co chodzi?00:11:40:Droidy rozpocz�y kampani� bombardowania.00:11:43:Kilka wiosek w naszym sektorze|zosta�o zniszczonych, sir.00:11:56:Dokonaj przygotowa�.00:11:58:Porozmawiam z senatorem Ta.00:12:05:Czy to wszystko?00:12:07:Wci�� czekamy na dwa transporty|z po�udniowych baz.00:12:11:- Powinni�my wylecie� bez nich?|- Nie.00:12:13:Wezm� wszystkie cenne rzeczy|z tej ska�y, zanim odejd�.00:12:17:Emirze Tambor,|dlaczego si� nie ewakuowa�e�?00:12:20:Nasza strategia odwrotu zabiera wi�cej czasu.00:12:25:Chc�, by� wyni�s� si� z miasta|przed przybyciem Republiki.00:12:29:Gdy mistrz Windu zaatakuje stolic�,00:12:32:zbombardujesz j�.00:12:34:- Zrozumiano?|- Tak, hrabio Dooku.00:12:38:Nic nie zrobisz bez mojego rozkazu.00:12:42:Mamy nasze rozkazy, Emirze.00:12:50:Senatorze Ta,00:12:52:jak mi�o, �e do nas|do��czy�e� z wygodnego Coruscant.00:12:55:Nasi ludzie prze�yli tylko ze mn�.00:12:58:Wiedzia�em, �e zmienisz to|w kampani� zyskania w�adzy.00:13:02:Musz� ci przypomina�,|�e to ja reprezentuj� nasz lud w senacie?00:13:08:Ale to ja przewodz� nim tu i teraz.00:13:11:Nie b�dzie czemu przewodzi�,|je�li nie b�dziecie razem wsp�pracowa�.00:13:15:/- Generale Windu, odbierasz?|- S�ysz� ci�, Skywalker.00:13:18:Moje my�liwce zdejmuj� bombowce tak szybko|jak mog�, ale jest ich zbyt wiele.00:13:23:W�tpi�, �eby�my mogli|ich wszystkich powstrzyma�.00:13:25:Sugeruj�, by�cie zabrali sw�j lud z miast.00:13:27:Musisz zniszczy� te bombowce, Skywalker.00:13:30:- Potem spotkaj si� ze mn� w stolicy.|- Zrobi� co mog�.00:13:39:Co chc� zyska� Separaty�ci|przez palenie naszych dom�w?00:13:44:Nic.00:13:45:Wat Tambor niszczy to, czego nie mo�e dosta�.00:13:49:Zatem musimy szybko dzia�a�.00:13:51:Senatorze,|wahaj� si� przed do��czeniem do nas,00:13:53:poniewa� martwi� si�,|�e b�dzie kolejna militarna okupacja.00:13:57:Lud ma moj� obietnic�, �e armia klon�w odejdzie|gdy Ryloth b�dzie wolne od tych droid�w.00:14:06:Generale,00:14:08:jakie zapewnienie mo�esz da� senatorowi Ta,|�e nie b�dziesz pr�bowa� zdoby� w�adzy?00:14:12:Chc� tylko, by m�j lud|by� wolny, mistrzu Jedi.00:14:16:Daj� moje s�owo.00:14:17:Wierz� w demokracj�.00:14:21:Zatem, siedzimy w tym razem.00:14:28:Ludu Ryloth,00:14:30:nadszed� czas, aby si� wyzwoli�!00:14:54:Nie zatrzymywa� si�.00:15:01:Spr�buj nad��y�, klonie.00:15:14:Tambor wci�� tam jest.00:15:16:Jak zamierzasz atakowa�,|gdy moi ludzie s� tak blisko?00:15:19:Twoi ludzie nigdy nie b�d�|w niebezpiecze�stwie00:15:21:je�li nasze maszyny krocz�ce|przejd� most i wejd� do miasta.00:15:24:Kluczem jest przej�cie kontroli nad mostem.00:15:28:Mo�e tam jest tw�j spos�b.00:15:33:Moi szpiedzy donie�li mi,|�e te transportowce przenosz� skarb.00:15:36:My�lisz, ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]