Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E08.HDTV.XviD-2HD, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{3}{85}GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W{265}{353}{y:i}PRZYWI�ZANIE TO NIE WSPӣCZUCIE.{401}{448}{y:i}Zwyci�stwo na Geonosis.{452}{562}{y:i}Po wielkim ataku, Republika w ko�cu|{y:i}odbi�a planet� Separatyst�w.{566}{645}{y:i}I wy��czy�a fabryki droid�w zag�ady.{649}{762}{y:i}�ledztwo Luminary Unduli doprowadzi�o|{y:i}do odkrycia kr�lowej Kariny Wielkiej,{766}{865}{y:i}kt�rej umys� roju mo�e|{y:i}o�ywia� martwych Geonosian.{869}{920}{y:i}Podczas niszczenia �wi�tyni kr�lowej,{924}{1000}{y:i}Jedi pojmali jej doradc�,|{y:i}Poggle'a Mniejszego.{1004}{1138}{y:i}I teraz przygotowuj� si�|{y:i}do dostarczenia �otra na Coruscant na proces.{1316}{1357}Obawiam si�, �e mamy komplikacje.{1361}{1387}Czy� zawsze nie mamy?{1391}{1469}W�a�nie otrzyma�em sygna� wzywania|pomocy od naszych si� z Dantooine.{1473}{1560}Obrona mistrza Windu wytrzyma�a,|ale wielkim kosztem jego ludzi.{1564}{1613}Natychmiast potrzebuj� zapas�w medycznych.{1617}{1696}Mo�emy wzi�� te zapasy|z plac�wki medycznej nieopodal Ord Cestus.{1700}{1807}Wieziemy Poggle'a na Coruscant,|a Cestus tak do ko�ca nie jest po drodze.{1811}{1873}Republika musi natychmiast|przes�ucha� Poggle'a,{1877}{1936}je�li mamy uzyska�|od niego u�yteczne informacje.{1940}{1962}Mistrzu.{1966}{2041}Sugeruj�, aby nasze Padawanki|zaj�y si� misj� z zapasami.{2045}{2086}Cokolwiek trzeba zrobi�, mistrzu.{2090}{2120}Z rado�ci� pomog�.{2124}{2148}Ja te�.{2152}{2175}Dobrze.{2179}{2202}We�cie medyczn� fregat�.{2206}{2356}Jak dostarczymy Poggle'a na Coruscant,|spotkamy si� z wami, by wyruszy� na Dantooine.{3112}{3131}Wybaczcie, ch�opaki.{3135}{3216}Mam nadziej�, �e nie przerwa�em|�adnych mi�ych sn�w.{3220}{3250}Kolejna misja, szefie?{3254}{3284}Jasne.{3288}{3361}Lecimy po zapasy medyczne na Ord Cestus.{3365}{3424}My�la�em, �e na bitw�,{3428}{3489}a nie za�atwia� sprawunki.{3493}{3570}Zostali�my stworzeni,|by wykonywa� rozkazy, Pulsar.{3574}{3611}Masz z tym jaki� problem?{3615}{3633}Nie!{3637}{3658}�adnego!{3662}{3701}Tak s�dzi�em.{3705}{3771}Teraz, w drog�.{3858}{3895}Scythe.{3899}{3975}Dalej, bracie.|Wstawaj.{4168}{4253}Scythe, witaj w krainie �ywych.{4277}{4336}Dzi�kuj�.{4883}{4937}Jeste�my gotowi|do wykonania skoku, mistrzu Fisto.{4941}{4959}Dobrze.{4963}{5042}Czekam na wasze przybycie.{5612}{5633}No co?{5637}{5676}O co chodzi?{5680}{5717}Jest za cicho.{5721}{5795}To du�a zmiana po ostatnich walkach.{5799}{5864}Powinna� cieszy� si�|tym spokojem, p�ki trwa.{5868}{5894}Nie mog�.{5898}{5968}Chod�my co� zje��.{7244}{7301}My�la�am o tym, co powiedzia�a� wcze�niej.{7305}{7376}O cieszeniu si� spokojem, p�ki trwa.{7380}{7458}Jako Jedi, nie jestem pewna,|czy wiem, jak to zrobi�.{7462}{7561}Mistrz Windu m�wi�, �e jeste�my|stra�nikami pokoju, a nie wojownikami.{7565}{7652}Gdy wojna si� zako�czy,|naszym zadaniem b�dzie utrzyma� pok�j.{7656}{7771}Tak, ale zrobimy to jako|stra�nicy pokoju czy wojownicy?{7784}{7811}I...{7815}{7847}jaka jest r�nica?{7851}{7894}Nie znam wszystkich odpowiedzi, Ahsoka.{7898}{7941}Tak jak ty, jeste�my uczennic�.{7945}{7981}A co tobie m�wi tw�j mistrz?{7985}{8041}Anakin?{8057}{8178}Mo�esz potraktowa� jego my�li o przysz�o�ci|jako troch� zbyt radykalne.{8182}{8198}Naprawd�?{8202}{8222}Dlaczego?{8226}{8321}Powiedzmy, �e m�j mistrz|zawsze zrobi to, co trzeba.{8325}{8444}Nie jestem pewna, jak okres pokoju|mo�e si� z nim pogodzi�.{8548}{8606}Przyszed�e� nas sprawdzi�?{8610}{8723}Lecimy zgodnie z kursem|i wszystkie system s� sprawne.{8744}{8804}Co do...?!{8841}{8930}Przej�li�my kontrol� nad mostkiem.{8993}{9026}Dobry wiecz�r, Ox, Edge.{9030}{9100}Do��czycie do nas?{9132}{9208}Co� nie tak, �o�nierze?{9346}{9424}�o�nierze, opu��cie bro�!{9678}{9695}Co robicie?{9699}{9730}Dwa klony w�a�nie nas zaatakowa�y.{9734}{9770}Co jest grane?!{9774}{9827}Trap, wiesz, co si� sta�o|z tymi �o�nierzami?{9831}{9864}Nie wiem, dow�dco.{9868}{9931}- Jestem tak samo zmieszany jak...|- Dowodzisz nimi!{9935}{9969}Kaza�e� im nas zabi�?{9973}{9995}Nie!{9999}{10026}Nie wyda�em takiego rozkazu.{10030}{10056}Co si� dzieje?{10060}{10099}Dlaczego mieliby to zrobi�?{10103}{10120}Nie wiemy.{10124}{10152}Us�yszeli�my strza�y.{10156}{10197}Dlaczego mieliby�my wam uwierzy�?{10201}{10278}Pos�uchajcie, bez broni.{10441}{10494}Oni nie zaatakowaliby nas bez powodu.{10498}{10544}Raz klon zdradzi� mojego mistrza.{10548}{10609}Zdrajca zosta� op�acony przez Ventress.{10613}{10668}To nie mo�e by� tak proste.{10672}{10715}Przynajmniej nie sprawia�o to|takiego wra�enia.{10719}{10738}Przepraszam.{10742}{10803}Powinni�my si� upewni�,|�e wci�� kontrolujemy mostek.{10807}{10843}Mostek, tu Barrissa.{10847}{10871}Odpowiedzcie.{10875}{10899}Musimy tam p�j��.{10903}{10948}Musimy dowiedzie� si�, co jest grane.{10952}{11002}Ale ci dwaj lada chwila si� ockn�.{11006}{11054}Havoc ich popilnuje,|a my sprawdzimy mostek.{11058}{11124}Dobra, chod�my.{11375}{11437}Statek nie zameldowa� si� o czasie.{11441}{11484}Pr�bowa�am si� z nimi skontaktowa�.{11488}{11518}Bez odpowiedzi.{11522}{11544}Nie podoba mi si� to.{11548}{11576}Co� jest nie tak.{11580}{11679}Taka cisza w eterze|nie jest podobna do Padawanek.{11683}{11708}Maj� k�opoty.{11712}{11728}Anakinie.{11732}{11771}Troch� wiary w swoj� Padawank�.{11775}{11804}Zg�osi�aby si�.{11808}{11851}Tak, jak ty zawsze si� zg�aszasz?{11855}{11868}S�uszna uwaga.{11872}{11970}Czasami nie zdajesz sobie sprawy,|jak bardzo jeste�cie do siebie podobni.{11974}{12034}Musimy kontynuowa� przes�uchanie Poggle'a.{12038}{12068}Tak, zgadzam si�.{12072}{12169}Nie jest za bardzo sk�onny do wsp�pracy.{12228}{12285}Miej uszy otwarte|na wypadek kontaktu Ahsoki.{12289}{12351}Zrozumia�em.{12530}{12566}W��czy� autopilota.{12570}{12654}Ustawi� tarcze bezpiecze�stwa.{12714}{12777}Kto� nie chce, aby�my si� tam dostali.{12781}{12864}Spr�buj� przeci��y� kontrol�.{12996}{13061}Jest zara�ony.{13112}{13178}We� to ze mnie!{13282}{13323}Co to?{13327}{13376}Wygl�da na jakiego� paso�yta.{13380}{13429}Pewnie kontroluje ich dzia�ania.{13433}{13478}Kontrole umys�u.{13482}{13523}To du�o wyja�nia.{13527}{13555}Trap by� moim przyjacielem.{13559}{13612}Nigdy nie pr�bowa�by nas zabi�.{13616}{13693}Sk�d w og�le to si� wzi�o na pok�adzie?{13697}{13768}Musia�y zainfekowa� klony|jeszcze na Geonosis.{13772}{13806}Musimy podda� statek kwarantannie.{13810}{13849}Powinni�my r�wnie� skontaktowa� si�|z mistrzem Fisto.{13853}{13905}Aby wiedzia� o tej sytuacji.{13909}{13967}Chod�my.{14034}{14061}Ten g�os...{14065}{14084}To...{14088}{14152}Geonosia�ski.{14433}{14500}Musimy mu pom�c.{14612}{14671}Za p�no.{15332}{15430}Barrisso, chod�my do szybu wentylacyjnego.{15794}{15845}Udam si� do maszynowni i wy��cz� silniki.{15849}{15923}Ty id� do centrum komunikacyjnego|i po�lij wiadomo�� do mistrza Fisto.{15927}{16050}Musimy powstrzyma� statek|przed dotarcie do plac�wki medycznej.{16092}{16115}No nie wiem, Barrisso.{16119}{16165}Mysl�, �e powinni�my trzyma� si� razem.{16169}{16189}Ja te�.{16193}{16257}Niestety, nie mo�emy sobie pozwoli�|teraz na taki luksus.{16261}{16309}Jednej z nas musi si� uda�, Ahsoka.{16313}{16376}Je�li b�dzie taka potrzeba,|zrobisz, co musisz.{16380}{16405}Wiem o tym.{16409}{16421}Tak.{16425}{16447}Oczywi�cie.{16451}{16527}Do zobaczenia nied�ugo.{16660}{16753}P�ki to jest na pok�adzie,|nie mo�emy zacumowa� do plac�wki medycznej.{16757}{16801}Musicie sprowadzi� statek.{16805}{16876}Jedynym sposobem na powstrzymanie|tych paso�yt�w jest ich analiza.{16880}{16941}Nie rozumiesz, jakie one s� straszne.{16945}{16974}A co, je�li wyjd� na wolno��?{16978}{17030}Poczynimy �rodki ostro�no�ci.{17034}{17125}Mam co do tego z�e przeczucia,|mistrzu Fisto.{17129}{17214}Ale zrobi� tak, jak nakazujesz.{17665}{17743}Je�li co� klony wiedz�...{17747}{17824}to jak powstrzyma� Jedi.{17983}{18036}Nie!{18084}{18128}Prawie.{18132}{18200}Statek towarowy, TB-73, tu kapitan Rex.{18204}{18230}Prosz�, odpowiedzcie.{18234}{18246}Rex.{18250}{18288}Tu Ahsoka.{18292}{18343}Jak si� ciesz�, �e ci� s�ysz�.{18347}{18379}R�wnie�.{18383}{18436}Mam tu kogo�,|kto chce z pani� porozmawia�.{18440}{18474}Ahsoka, co si� dzieje?{18478}{18497}Nic ci nie jest?{18501}{18571}C�, nie do ko�ca.{18825}{18870}Upewnij si�, �e komunikator|na nadgarstku masz w��czony.{18874}{18941}Przes�ucham Poggle'a.|Mo�e mie� odpowiedzi.{18945}{19040}Znajd� Barriss� i czekaj na m�j sygna�.{19102}{19126}Barrisso, wr�ci�a�.{19130}{19194}Uda�o ci si�?{19281}{19306}Barrisso.{19310}{19370}Co si� dzieje?{19374}{19439}Barrisso, nie!{19510}{19544}Jestem twoj� przyjaci�k�.{19548}{19621}Barrisso, ocknij si�!{19805}{19825}Barrisso!{19829}{19864}To nie ty!{19868}{19901}To te stwory!{19905}{19960}Walcz!{20342}{20407}Zostawcie nas.{20441}{20520}Odpowiesz na moje pytania.{20562}{20636}Twoje �a�osne sztuczki my�lowe|nie dzia�aj� na Geonosian.{20640}{20729}Pozostali Jedi ju� tego pr�bowali.{20763}{20831}Sztuczki my�lowe.{20899}{21007}Nie potrzebuje sztuczek my�lowych,|aby zmusi� ci� do my�lenia.{21011}{21080}Nigdy nie b�d� gada�, Jedi.{21084}{21169}Jeszcze si� przekonamy, Poggle.{22116}{22156}Nawi�za�em kontakt z Ahsok�.{22160}{22183}Jaki status?{22187}{22244}Geonosia�skie paso�yty|zainfekowa�y za�og�.{22248}{22281}Jak dosta�y si� na pok�ad?{22285}{22376}Poggle powiedzia�, �e paso�yty potrzebowa�y|nowego gospodarza po zniszczeniu �wi�tyni.{22380}{22425}Przes�ucha�e� Poggle'a?{22429}{22466}Tak!{22470}{22522}Nie by�o czasu, by was wezwa�.{22526}{22579}Jak zmusi�e� go do gadania?{22583}{22702}Wa�ne jest tylko to, �e powiedzia�,|jak powstrzyma� robale.{22829}{22867}Tu Ahsoka.{22871}{22911}{y:i}Ahsoka, ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]