Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E12.HDTV.XviD-2HD, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{17}{124}GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|"SPISEK MANDALORIAN"{147}{242}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666{264}{374}/JE�LI ZIGNORUJESZ PRZESZ�O��,|/NARAZISZ PRZYSZ�O��.{409}{469}/Dyplomacja, czy te� podst�p?{473}{556}/Rada Neutralnych System�w,|/przemawiaj�ca w imieniu 1500 �wiat�w,{560}{610}/nie chce miesza� si� do wojny.{614}{712}/Ale pog�oski dotar�y do senatu Republiki,|/sugeruj�c, �e nowa przyw�dczyni Rady,{716}{758}/Ksi�na Satine z Mandalore,{762}{871}/buduje w tajemnicy w�asn� armi�,|/by walczy� po stronie Separatyst�w.{875}{1033}/Mistrz Jedi, Obi-Wan Kenobi, zosta� wys�any|/na Mandalore, aby sprawdzi� owe pog�oski.{1340}{1415}Ksi�na oczekuje, generale Kenobi.{1419}{1509}Nie mo�na pozwoli� Ksi�nej czeka�.{2008}{2064}Generale Kenobi.{2068}{2119}Dzi�kuj� za spotkanie, premierze Almec.{2123}{2169}Witam ci� jako s�uga ludu.{2173}{2261}Ale jestem zmartwiony fa�szywymi|pog�oskami, kt�re ci� tu sprowadzi�y.{2265}{2325}Mandalore nigdy|nie odwr�ci�oby si� od Republiki...{2329}{2414}Ksi�na Satine bardziej|ceni pok�j ni� swoje �ycie.{2418}{2463}Jestem �wiadomy pogl�d�w ksi�nej.{2467}{2553}Mistrzu Kenobi, brutalna przesz�o��|Mandalore jest za nami.{2557}{2644}Wszyscy nasi wojownicy zostali|wygnani na ksi�yc Concordia.{2648}{2718}Wymarli lata temu.{2728}{2758}Jeste� pewien?{2762}{2852}Ostatnio napotka�em cz�owieka,|kt�ry by� w zbroi Mandalorian.{2856}{2877}Jango Fetta.{2881}{2934}Jango Fett by� drobnym �owc� nagr�d.{2938}{2992}Nie wiem, jak zdoby� t� zbroj�.{2996}{3050}C�, mistrz Kenobi...{3054}{3165}m�j l�ni�cy rycerz Jedi ponownie|przybywa na ratunek.{3293}{3374}Po tych wszystkich latach jeste�|pi�kniejsza ni� kiedykolwiek.{3378}{3489}Mi�e s�owa od cz�owieka,|kt�ry oskar�a mnie o zdrad�.{3495}{3576}Nigdy bym ci�|o to nie oskar�y�, ksi�no.{3580}{3671}Jednak�e, sabota�ysta Separatyst�w|zaatakowa� jeden z naszych kr��ownik�w.{3675}{3755}Mandaloria�ski sabota�ysta.{3928}{3954}Musisz si� myli�.{3958}{4021}�aden Mandalorianin nie bra�by|udzia�u w takiej przemocy.{4025}{4056}Ju� nie.{4060}{4092}Gdzie jest teraz ten wi�zie�?{4096}{4128}Odebra� sobie �ycie.{4132}{4180}Zamiast podda� si� przes�uchaniu.{4184}{4236}Wiem, �e ci komandosi|walczyli na wielu wojnach.{4240}{4270}Cz�sto przeciwko Jedi.{4274}{4346}Ka�dy z moich ludzi|jest tak godny zaufania jak ja.{4350}{4400}Wiem, �e brzmi to na obron�, ale...{4404}{4530}Najwyra�niej twoje �ledztwo zosta�o zlecone,|bo senat chce wtr�ci� si� w nasze sprawy.{4534}{4637}Moje �ledztwo zosta�o|zlecone przez Rad� Jedi.{4641}{4681}Zwracam honor.{4685}{4808}Generale Kenobi, mo�e do��czysz|do mnie na spacerze po mie�cie.{5286}{5372}Mi�o ci� znowu widzie�, Obi-Wan.{5390}{5426}Pomimo okoliczno�ci.{5430}{5488}Twoje pokojowe metody si� op�aci�y.{5492}{5558}Mandalore prosperuje|od mojej ostatniej wizyty.{5562}{5681}Nie wszyscy na planecie wierz�,|�e oddanie pokojowi jest oznak� post�pu.{5685}{5772}Jest grupa, kt�ra nazywa si�|"Stra�� �mierci".{5776}{5849}Pewnie to tych renegat�w szukasz.{5853}{5949}Wielbi� przemoc|i wojownicze �ycie przesz�o�ci.{5953}{6066}S� tacy w�r�d nas, oficjele, kt�rzy walcz�,|aby zniszczy� tych przest�pc�w.{6070}{6123}�ledztwo trwa.{6127}{6201}Jak bardzo jest|ten ruch rozprzestrzeniony?{6205}{6253}Ci�ko nazwa� to ruchem.{6257}{6370}To tylko ma�a grupa chuligan�w,|kt�rzy niszcz� publiczne miejsca.{6374}{6431}Nied�ugo ich pojmiemy.{6435}{6503}Namierzyli�my ich|na naszym ksi�ycu, Concordii.{6507}{6599}Oby� mia�a racj�, ksi�no.{6683}{6773}Nie rozumiem, dlaczego|przybycie Jedi ci� denerwuje.{6777}{6877}Obieca�e� wesprze� si�y Stra�y �mierci|przy obaleniu ksi�nej Satine{6881}{6914}i jej mi�uj�cego pok�j rz�du.{6918}{6994}I zamierzam dotrzyma� obietnicy.{6998}{7022}Ale jak?{7026}{7139}Je�li teraz wkroczy Republika, Stra� �mierci|nie b�dzie mog�a przej�� planety.{7143}{7250}Pomy�l, gdy senat wy�le|wojska pokojowe na Mandalore...{7254}{7328}Lud b�dzie otoczony militarn� obecno�ci�.{7332}{7383}Niedobre.{7387}{7422}Zbuntuj� si�.{7426}{7477}I zbior� si� wok� Stra�y �mierci.{7481}{7536}Nasze powstanie uro�nie w si��.{7540}{7561}Tak.{7565}{7643}I rz�dy ksi�nej Satine upadn�.{7703}{7769}Miejsce stra�nik�w pokoju jest|na pierwszych liniach frontu.{7773}{7831}W innym wypadku nie by�by|w stanie wykonywa� swojego zadania.{7835}{7954}Zadaniem stra�nik�w pokoju|jest zapobiegni�cie konfliktowi.{7966}{8046}Szlachetny opis, lecz nie realistyczny.{8050}{8132}Czy przez rzeczywisto��|Jedi porzucaj� swoje idea�y?{8136}{8241}Czy to po prostu odpowied�|na polityczn� wygod�?{8300}{8323}Nic ci nie jest?{8327}{8380}Nic.{8538}{8610}Chuligani nie przygotowaliby|ataku na tak� skal�.{8614}{8703}To musi by� robota kogo� spoza planety.{8707}{8771}Jeste� pewna?{8861}{8933}Znak Stra�y �mierci.{8973}{9026}To wykracza daleko poza wandalizm.{9030}{9097}To polityczny akt|przeciwko twojemu rz�dowi.{9101}{9144}I przeciwko tobie.{9148}{9176}Nie jeste� tu bezpieczna.{9180}{9269}Zabieram ci� z powrotem do pa�acu.{9290}{9335}Chc� wszystkich tutaj przes�ucha�.{9339}{9418}Nikt nie opuszcza miejsca.{9453}{9509}Ty tam!{9859}{9935}Chc� tylko porozmawia�.{10141}{10194}Nie chc� ci� skrzywdzi�.{10198}{10262}Nie podchod�.{11047}{11108}Co on m�wi?{11402}{11491}M�wi� w dialekcie,|kt�rego u�ywaj� na Concordii.{11495}{11521}Na ksi�ycu.{11525}{11583}Chcia�bym odwiedzi� ten wasz ksi�yc.{11587}{11633}Mo�e mog� dostarczy� cia�o.{11637}{11692}Ksi�yc Concordia to prowincja.{11696}{11756}Z w�asnym gubernatorem,|wi�c potrzebujesz mnie, bym ci� eskortowa�a.{11760}{11795}To nie b�dzie konieczne.{11799}{11838}W�a�ciwie to b�dzie.{11842}{11898}Nic beze mnie tam nie zdzia�asz.{11902}{11980}Zw�aszcza, �e w�a�nie by�e� zamieszany|w �mier� mieszka�ca Concordii.{11984}{12020}Nie zabi�em go.{12024}{12055}Wiem.{12059}{12144}Dlatego wci�� rozmawiam z tob�.{12652}{12722}My�la�em, �e Concordia|by�a plac�wk� rolnicz�.{12726}{12802}Przed ko�cem naszych wojen|zmieniono j� w baz� g�rnicz�.{12806}{12904}Mnogo�� plac�wek g�rniczych|prawie zniszczy�a nasze lasy.{12908}{12978}W ko�cu odrastaj�.{13382}{13447}Ksi�no Setine, jeste� mile widziana.{13451}{13483}Dzi�kuj�, gubernatorze Vizsla.{13487}{13540}Przedstawiam mistrza Obi-Wana Kenobiego.{13544}{13598}Reprezentuj�cego Rad� Jedi.{13602}{13658}Gubernator Vizsla jest jednym|z oficjeli, o kt�rych m�wi�am.{13662}{13718}Pracuje nad odnalezieniem|cz�onk�w Stra�y �mierci.{13722}{13784}Rozumiem, �e s�ysza�e� plotki o Satine.{13788}{13894}Jak to rzekomo prowadzi Mandalore|do sojuszu z Separatystami.{13898}{13951}Mam jedynie szuka� prawdy.{13955}{14029}To ten cz�owiek, kt�ry pod�o�y�|bomb� przy sanktuarium?{14033}{14053}Tak.{14057}{14116}By� najwyra�niej cz�onkiem Stra�y �mierci.{14120}{14165}Niepokoj�ce.{14169}{14279}Prosz� wybaczy�,|musimy zaj�� si� cia�em.{14316}{14354}Musz� prosi� o przys�ug�.{14358}{14419}Zajmij gubernatora przy kolacji.{14423}{14459}Dok�d idziesz?{14463}{14494}Rozejrze� si�.{14498}{14561}Sam chcia�bym zobaczy�|te plac�wki g�rnicze.{14565}{14646}Chcesz sprawdzi�, czy wci�� dzia�aj�?{14650}{14726}Mam nadziej� okre�li�, �e nie dzia�aj�.{14730}{14797}Chcia�bym, aby� to nosi�a,|by�my pozostali w kontakcie.{14801}{14916}Na wypadek jakby� wpad�a|w k�opoty, gdy mnie nie b�dzie.{14921}{14979}Pami�taj, �e jeste� tu pod moj� ochron�.{14983}{15094}Prosz�, nie sprawiaj k�opot�w,|p�ki jeszcze ich nie ma.{15098}{15159}Pomy�l o mnie|jako o poszukiwaczu rozwi�za�.{15163}{15240}Musz� ci powiedzie�.|Jestem przeciwna temu.{15244}{15341}Rozczarowa�aby� mnie, gdyby by�o inaczej.{15641}{15673}Wybacz mi, ksi�no.{15677}{15747}Pisz� kondolencj� do rodziny poleg�ego.{15751}{15816}I czyni� przygotowania,|by odzyskali cia�o.{15820}{15841}Oczywi�cie, gubernatorze.{15845}{15873}Jest to bardzo stosowne.{15877}{15932}Niebawem do��czy do nas genera� Kenobi.{15936}{16022}Powiedzia�, �e musi... pomedytowa�.{16701}{16784}Nie wygl�da mi na opuszczon�.{17326}{17381}Jestem tu na misji dyplomatycznej.{17385}{17437}Pod ochron� ksi�nej Setine.{17441}{17521}Nie akceptujemy jej rz�d�w.{17817}{17908}Kto� bezpo�rednio karmi|senat Republiki t� informacj�.{17912}{17987}M�wi�c�, �e Stra� �mierci|przejmuje Mandalore.{17991}{18071}Kto zyskuje nad tych k�amstwach?{18075}{18116}Oczywi�cie, �e Stra� �mierci.{18120}{18249}Nie mogli sami tego zrobi�.|Problem musi by� wi�kszy, ni� my�leli�my.{18257}{18338}Podejrzewam, �e jaka�|zewn�trzna si�a im pomog�a.{18342}{18373}Trudno w to uwierzy�.{18377}{18473}Musi to by� kto� na najwy�szych|szczeblach wp�yw�w u Separatyst�w.{18477}{18518}A dlaczego wzi�li mnie za cel?{18522}{18571}Przewodzisz Radzie Neutralnych System�w.{18575}{18622}To nara�a cele Separatyst�w.{18626}{18661}Potraktuj to jako komplement.{18665}{18770}Kto� bardzo pot�ny|pracuje na twoj� niekorzy��.{19094}{19218}Dow�dca chce, aby�my przeczesali teren|i poszukali innych Jedi, dop�ki nie przyb�dzie.{19222}{19263}Ten jest nieszkodliwy.{19267}{19314}Bez swojego miecza �wietlnego.{19318}{19386}Szef si� ucieszy.{19549}{19640}Medytacja genera�a Kenobiego|trwa bardzo d�ugo.{19644}{19730}Znasz Jedi.|Nigdy niczego nie robi� po�owicznie.{19734}{19784}/Ksi�no, prosz�, odezwij si�.{19788}{19824}Mog� zaproponowa� kolejnego drinka?{19828}{19881}Tak, z pewno�ci�.{19885}{19979}/Jestem w do�� niezr�cznej sytuacji.|/Jestem w niewoli u Stra�y �mierci.{19983}{20008}Przykro mi, ksi�no.{20012}{20049}Sko�czy�o si�.{20053}{20127}Przykro mi to s�ysze�.{20142}{20214}Mo�e powinni�my rozpocz��|posi�ek bez genera�a Kenobiego.{20215}{20256}/Na twoim komunikatorze|/jest system namierzania.{20257}{20308}/Pod��aj na wsch�d do mojej lokalizacji.{20312}{20373}Nie wiem, czy mog� to teraz zrobi�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]