Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E13.HDTV.XviD-2HD, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{13}{111}GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|PODRӯ POKUSY{120}{215}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666{248}{358}/NIE L�KAJ SI� PRZYSZ�O��,|/NIE OP�AKUJ PRZESZ�O�CI.{390}{423}/Kr�lewskie powitanie.{427}{522}/Wys�any w celu sprawdzenia pog�osek|/o sojuszu Mandalore z hrabi� Dooku,{526}{591}/Obi-Wan Kenobi spotka� si�|/ponownie ze star� przyjaci�k�,{595}{643}/ksi�n� Satine z Kalevali.{647}{744}/Chocia� Satine utrzymywa�a, �e Mandalore|/pozostanie neutralne wobec wojny,{748}{854}/atak na stolic� doprowadzi� Obi-Wana|/do odkrycia organizacji terrorystycznej,{858}{895}/znanej jako Stra� �mierci.{899}{1010}/Teraz ksi�na leci do senatu,|/by zaprotestowa� uczestnictwie w wojnie.{1014}{1086}/Podczas gdy Jedi szykuj�|/obron� przeciwko jej wrogom...{1090}{1193}Znacie rozkazy. Najwa�niejsze|jest bezpiecze�stwo Ksi�nej Satine.{1197}{1305}Stra� �mierci nie powstrzyma si� przed|zabiciem jej przed z�o�eniem wniosku w senacie.{1309}{1375}Stra� �mierci mo�e by�|wspomagana przez Separatyst�w.{1379}{1409}B�d�cie czujni.{1413}{1518}Artoo, u�yj skaner�w do wyszukiwania|podejrzanej aktywno�ci droid�w.{1522}{1568}- Co jeszcze?|- Nie.{1572}{1634}To wszystko.{1673}{1690}Tak?{1694}{1745}/Ksi�na i jej �wita|/prosz� o twoj� obecno��.{1749}{1805}Dobrze.{1937}{2035}Wyczuwam tw�j niepok�j zwi�zany z ksi�n�.|Nie mog�aby by� bezpieczniejsza.{2039}{2058}Tak, wiem.{2062}{2115}- To o co chodzi?|- Niewa�ne.{2119}{2199}- To przesz�o��.|- Wi�c jeste�cie blisko?{2203}{2277}Zna�em j�.|Dawno temu.{2565}{2673}Wszystko w porz�dku.|Idziemy do kolejnego sektora.{2917}{2968}Wojna jest nie do zaakceptowania.{2972}{3073}Zostali�my oszukani, my�l�c,|�e musimy by� jej cz�ci�.{3077}{3176}Chwila, w kt�rej godzimy si� walczy�,|przynosi nam pora�k�.{3180}{3211}Przepraszam, o pani.{3215}{3297}Sugerujesz, �e mamy przeciwstawi� si�|wojnie humanitarnymi �rodkami?{3301}{3382}Przeciwstawi� to jako afront|przeciwko samemu �yciu.{3386}{3472}Jako wybrana regentka 1500 �wiat�w,{3476}{3516}m�wi� w imieniu tysi�cy �wiat�w,{3520}{3606}kt�re nam�wi�y mnie, abym zapewni�a|im neutralno�� w tej wojnie.{3610}{3755}Niekt�rzy mog� twierdzi�, �e najlepsz�|obron� jest szybka i zdecydowana ofensywa.{3837}{3925}Niez�y z ciebie genera�,|prawda, mistrzu Kenobi?{3929}{4025}Wybacz mi przerwanie, Wasza Wysoko��.|Nie chcia�em ci� urazi�.{4029}{4056}Doprawdy?{4060}{4210}Senatorowie, rozumiem, �e znacie zbi�r p�prawd|i przesady znany jako Obi-Wan Kenobi.{4223}{4276}Wasza wysoko�� jest zbyt mi�a.{4280}{4341}Masz racj�.{4374}{4464}Pozw�lcie mi przedstawi� Jedi,|Anakina Skywalkera.{4468}{4523}Jestem do us�ug, pani.{4527}{4625}Pami�tam czas, gdy Jedi nie byli|genera�ami, lecz stra�nikami pokoju.{4629}{4677}Jeste�my obro�cami, Wasza Wysoko��.{4681}{4758}Twoimi w tym momencie.|Walczymy o pok�j.{4762}{4804}C� za zabawna sprzeczno��.{4808}{4905}Mistrzowi Skywalkerowi chodzi�o o to,|�e dzia�amy w imieniu Waszej Wysoko�ci.{4909}{4956}Aby chroni� ci� przed|Stra�� �mierci i Separatystami,{4960}{5011}kt�rzy nie podziel�|twojego neutralnego punktu widzenia.{5015}{5053}Nie prosi�am o to.{5057}{5085}Mo�e i tak.{5089}{5186}Ale wi�kszo�� twojego dworu o to prosi�a.{5201}{5296}Nie pami�tam, �eby� kiedykolwiek|ukrywa� si� za wym�wkami.{5300}{5398}Nie pami�tam, aby� ucieka�a od obowi�zk�w.{5418}{5469}Jestem pewny, �e wszyscy si� zgodzimy.{5473}{5608}Ksi�na Satine i genera� Kenobi|udowodnili, �e s� dwiema stronami medalu.{5619}{5644}W rzeczy samej.{5648}{5735}Odno�nie g�osowania w senacie, my�limy...{5739}{5821}My�l�, �e mnogo�� opinii prowadzi|do niezgody, a nie dobrej rady.{5825}{5876}Ponownie masz racj�, pani.{5880}{6007}W ka�dym dylemacie s� dwie strony,|ale ksi�na uznaje tylko swoj�.{6202}{6292}- Sprawdz� po�udniowy kwadrant.|- Uwa�aj, ciemno tam.{6296}{6370}Jeste� zabawny, Mixer.{6748}{6849}Przesta� si� wyg�upia�.|To nie jest zabawne.{6925}{6984}Droidy...{7036}{7141}Si�y militarne Republiki to jedyna|pewna obrona przed Separatystami.{7145}{7211}Nawet z ekstremistami|mo�na rozs�dnie rozmawia�.{7215}{7326}Gdyby co� us�yszeli przy ha�asie|swoich droid�w bojowych.{7330}{7414}- Sarkazm �o�nierza.|- Urojenia marzycielki.{7418}{7504}Ksi�no, mistrzu Jedi.|To by�a d�uga podr�.{7508}{7609}Ka�demu si� przydadz�|odpoczynek i od�wie�enie.{7613}{7645}Tak, tak.{7649}{7750}Od��my polityk� na bok|a� do ko�ca kolacji.{7765}{7833}- Dobra.|- Dobra.{8004}{8102}Przygotowa� si� w skoku w hiperprzestrze�.{8140}{8208}Moja strona bezpieczna.|Co u ciebie, Redeye?{8212}{8288}Red Eye, s�yszysz mnie?{8688}{8790}- Masz niez�� przesz�o�� z Satine.|- D�uga misja za m�odu.{8794}{8853}Sp�dzili�my rok|z mistrzem Qui-Gonem na Mandalore.{8857}{8982}Chronili�my ksi�n� przed buntownikami|zagra�aj�cymi jej �wiatu.{9055}{9103}Wysy�ali za nami �owc�w nagr�d.{9107}{9141}Zawsze uciekali�my.{9145}{9240}�yli�my z dnia na dzie�.|Nie wiedzieli�my, co b�dzie jutro.{9244}{9315}Brzmi romantycznie.{9707}{9762}Wojna domowa przynios�a|�mier� wi�kszo�ci poddanych Satine.{9766}{9814}Wzmocni�o to jej awersj� do przemocy.{9818}{9909}Kiedy wr�ci�a, podj�a si�|trudnego zadania odbudowania planety.{9913}{9945}Nie zosta�e�, by jej pom�c?{9949}{10027}To by�oby problematyczne.{10043}{10145}Moje obowi�zki Jedi wymaga�y,|abym by� gdzie indziej.{10149}{10174}Wymaga�y?{10178}{10225}Ale to wyra�nie wida�,|�e darzy�e� j� uczuciem.{10229}{10314}- Na pewno to wp�yn�o na twoj� decyzj�.|- Tak.{10318}{10386}- �y�em wed�ug kodeksu Jedi.|- Oczywi�cie.{10390}{10476}Jak m�wi mistrz Yoda.|Jedi nie mo�e si� wi�za�.{10480}{10583}Tak.|Ale nigdy nie my�li o wyrzutach sumienia.{10594}{10632}- Tak, kapitanie?|- Generale.{10636}{10684}Co� jest nie tak z astromechem Skywalkera.{10688}{10783}Bardzo wystraszony.|/Ponadto straci�em kontakt z dwoma lud�mi.{10787}{10835}Id� wam pom�c.{10839}{10866}Ja p�jd�, mistrzu.{10870}{10911}Jest tam co� niebezpiecznego.{10915}{10994}Razem z klonami damy rad�.{11040}{11109}Pieczone udka Nuna.{11113}{11174}Przepyszne.{11219}{11264}Prosz� o wybaczenie, senatorowie.{11268}{11347}Nasi ludzie badaj� sytuacj�|na dolnych pok�adach.{11351}{11461}Prosz�, aby�cie tu zostali,|p�ki si� to nie wyja�ni.{11469}{11538}Dobra, co za problem?|Kolacja mnie omija.{11542}{11573}Nie jeste�my pewni.{11577}{11643}Nie ma �ladu po Mixerze i Redeye.{11647}{11701}Co jest, kolego?{11705}{11753}Wiem, wiem, ale ju� jestem tutaj.{11757}{11852}U�yj skaner�w.|Zobacz, czy co� nie gra.{12164}{12220}Prosz�, co my tu mamy?{12224}{12295}Wygl�da na to, �e zawarto�� znikn�a.{12299}{12344}Albo wysz�a.{12348}{12405}Dobra, rozproszy� si�.|Oddzielne dru�yny.{12409}{12491}Skontaktuj� si� z Obi-Wanem.{12538}{12609}Prosz� mi wybaczy�.{12624}{12662}Anakine, co znalaz�e�?{12666}{12742}/Jest du�a skrzynia, a zawarto�� znikn�a.{12746}{12796}/I wci�� nie mog� znale�� dw�ch ludzi.{12800}{12843}Niedobrze.{12847}{12910}Za�atwiaj to po cichu,|a ja zostan� z senatorami.{12914}{12961}Rozumiem.{12965}{13041}Co jest?|Znalaz�e� co�?{13252}{13270}Jeste�.{13274}{13366}Gdzie by�e�, Redeye?|Martwili�my si�.{13394}{13450}Redeye?{14095}{14150}Winda!{14303}{14366}Obi-Wan, s� tu sondy-zab�jcy.{14370}{14418}/Jeden poszed� wind�.|/Postaram si� reszt� zatrzyma�.{14422}{14502}Szybko.|Zabezpieczy� windy!{14620}{14676}Pomocy!{14885}{14934}Mo�e zosta� jeszcze jeden.|Rozproszmy si� i znajd�my go.{14938}{14993}Uwaga!{15233}{15267}S� wsz�dzie!{15271}{15326}Schowajcie si� za mn�!{15330}{15395}Zdejmijcie to!{15700}{15794}Zawsze nosisz przy sobie deaktywator?!{15801}{15872}To, �e jestem pacyfistk�,|nie oznacza, �e nie b�d� si� broni�.{15876}{15944}Brzmisz jak Jedi!{16120}{16222}Dobra robota, �o�nierze.|Ty te� si� spisa�e�.{16226}{16262}Droidy-zab�jcy.{16266}{16377}- Sk�d si� tu wzi�y?|- A raczej kto je tu przemyci�?{16467}{16540}Jak ten r�j venomit�w|na Draboon, pami�tasz?{16544}{16631}Jak�e mog�abym zapomnie�?|Wci�� mam blizn�.{16635}{16740}Przepraszam, ksi�no.|Pami�tam, �e zanios�em ci� w bezpieczne miejsce.{16744}{16845}My�la�am o bli�nie po tym,|jak si� przewr�ci�e� i mnie upu�ci�e�.{16849}{16877}Ach, tak.{16881}{16951}Szukam droida, kt�ry zajmuje si� �adowni�.{16955}{16985}Tak jest.{16989}{17058}Czy wszystkie te stwory nie �yj�?{17062}{17106}Tego chcemy si� dowiedzie�.{17110}{17169}Odpowiadasz za towar w �adowni, tak?{17173}{17195}Tak.{17199}{17243}Mam tutaj spis.{17247}{17307}Sk�d si� wzi�y?{17311}{17385}Jest tutaj, na spisie.{17399}{17481}Pozwolenie na dostarczenie na Coruscant.|Zapasy medyczne...{17485}{17521}Nie ma tu nazwiska.{17525}{17574}Nie ma wskaz�wki, kto go przemyci�.{17578}{17594}Nie.{17598}{17643}Piecz�tka senatu.{17647}{17761}Zawsze akceptowane do transportu|na pok�adzie Koronetu.{17906}{17997}Wydaje si�, �e jeden|z naszych senator�w jest zdrajc�.{18001}{18068}Te� to wyczuwam.{18101}{18175}Wygl�da na to, �e jeden|z naszych ma�ych go�ci wci�� �yje.{18179}{18243}Mam pomys�, jak ujawni� zdrajc�.{18247}{18328}Wr�� do �adowni.|Zniszcz reszt� droid�w-zab�jc�w.{18332}{18430}Ja dowiem si�, kt�ry senator jest zdrajc�.{18487}{18553}Ksi�no, nie jesz.{18557}{18600}Nie mam apetytu.{18604}{18691}Przepraszam, ale musisz zachowa� si��.{18695}{18771}Prosz�, nie kr�puj si�.{18778}{18842}Skoro nalegasz.{18846}{18867}Deser.{18871}{18899}Wspaniale.{18903}{19032}To mo�e okaza� si� za du�o,|nawet na legendarny apetyt Orn Free Taa.{19071}{19096}Smacznego.{19100}{19128}Co?{19132}{19211}Po przemy�leniu,|nie by�by dla mnie strawny.{19215}{19368}Moja teoria brzmi, �e nasz przyjaciel|zaatakuje ksi�n� i ka�dego, kto j� broni.{19376}{19479}Ka�dego, poza zdrajc�,|kt�ry go zaprogramowa�.{19499}{19540}Zabierz to!|Prosz�!{19544}{19653}Obi-Wanie, to przes�uchanie|jest na... [ Pobierz całość w formacie PDF ]