Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E16.HDTV.XviD-DVSKY, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[7][45]Gwiezdne Wojny: Wojny Klon�w[48][81]T�umaczenie: JediAdam|Korekta: Igloo666[82][126]/M�dry przyw�dca wie,|/kiedy s�ucha� rozkaz�w.[144][160]/Obrona nie do przej�cia.[161][194]/Statki Separatyst�w blokuj� bogat�|/w surowce planet� Christophsis,[196][226]/blokuj�c senator Baila Organ�|/i jego pomoc humanitarn�.[227][247]/Chc�c uratowa� szanowanego senatora,[248][286]/si�y Republiki pod dow�dztwem Jedi,|/Anakina Skywalkera[288][306]/musz� przerwa� ten impas.[308][362]/Ale ko�czy si� czas senatorowi|/i dobrym mieszka�com Christophsis...[391][432]Si�y Separatyst�w opanowa�y nasze pozycje.[433][455]Sko�czy�o nam si�|jedzenie, woda i amunicja.[457][475]Nasz sytuacja jest tragiczna.[477][502]Senatorze Organa?|Senatorze Organa![503][527]Generale, kolejny kr��ownik|zosta� trafiony.[529][546]Lepiej niech mistrz Kenobi|szybko tu dotrze.[547][591]Albo b�dzie to naprawd�|kr�tka misja ratunkowa.[624][663]Statek dowodzenia kieruje si� na nas.[710][748]Podnie�� przednie os�ony!|Strzelaj�![776][806]To nie b�dzie �atwe.[845][904]Strzela� ze wszystkich przednich dzia�.|Odci�� statki zaopatrzeniowe Republiki.[907][948]Oddzieli� ich od kr��ownik�w eskortowych.[954][980]Czuj� strach.[985][1015]I pachnie on dobrze.[1078][1100]Generale, jeden ze statk�w|zaopatrzeniowych zosta� trafiony.[1102][1120]Strzela� do reaktor�w.[1122][1164]Przebijemy si� przez niego.|Kimkolwiek jest.[1173][1211]Generale, za nami wychodzi|z hiperprzestrzeni kr��ownik Republiki.[1213][1237]Obi-Wan.[1274][1300]Wygl�da na to, �e genera� Skywalker|zwi�za� walk� wroga.[1301][1318]Nic nowego.[1320][1371]Zw�aszcza, �e da�em mu bezpo�redni|rozkaz, aby tego nie robi�.[1395][1424]Republika�ski statek|nie zaprzestaje ataku.[1426][1470]Utrzyma� pozycj�.|Zwi�kszy� moc przednich os�on.[1547][1568]Anakinie, chc�, aby� si� wycofa�.[1570][1580]Wycofa�?![1581][1606]Wzi��em ze sob� now� zabawk�,|kt�ra mo�e da� nam przewag�.[1607][1664]Z ca�ym szacunkiem, generale,|teraz mo�e by� dobry czas na przegrupowanie.[1669][1700]Ka� transportowcom wycofa� si�|do pozycji Obi-Wana.[1702][1728]B�dziemy os�ania� ich odwr�t za ksi�yc.[1730][1779]Nie podoba mi si� to.|Mam nadziej�, �e Obi-Wan wie, co robi.[1940][1965]Uciekaj�.|Mamy ruszy� za nimi?[1966][1979]Nie.[1981][2002]Mamy rozkazy blokowa�.[2004][2023]A nie goni�![2025][2045]Wygra�em t� rund�.[2046][2063]Odnowi� os�ony.[2064][2098]Na�adowa� dzia�a do pe�na.[2106][2128]- Rozkaz, rozkaz.|- Rozkaz, rozkaz.[2130][2154]Wr�g niebawem powr�ci.[2156][2178]A kiedy to zrobi...[2180][2211]b�dziemy przygotowani.[2460][2474]No i jestem.[2476][2512]- Opowiadaj o tej nowej broni.|- Patrzysz na ni�.[2513][2528]Na co?[2530][2575]Dwa kroki w prz�d|i b�dziesz dos�ownie j� ca�owa�.[2615][2646]Niewykrywalny statek.[2682][2714]- Niez�y bajer.|- Oby Separaty�ci te� tak uwa�ali.[2716][2738]Zak�adam, �e skanery nie mog� go wykry�.[2740][2774]Z tego, co wiem, to tak,|ale to jest pierwszy sprawdzian w terenie.[2776][2806]- To dopiero buduj�ce.|- Pomy�la�em, �e sprostasz wyzwaniu.[2808][2853]Mog� polecie� niewykryty|i zaatakowa� ich od ty�u.[2867][2889]Troch� ma�y statek,|by zniszczy� ca�� flot�.[2891][2904]- Jest ich wi�cej?|- Nie.[2906][2936]To prototyp.|Nie b�dziesz bra� udzia�u w ofensywie.[2938][2963]Musisz polecie� z misj�|na powierzchni� planety.[2964][2995]Statek mo�e pomie�ci� wystarczaj�co zapas�w|dla centrum dowodzenia senatora Organy.[2997][3016]Wci�� jestem pos�a�cem?[3017][3044]Nie potrzebujemy ca�ej floty.|Sam dam rad�.[3045][3076]Anakinie.|Zwolnij i zr�b, jak ci m�wi�.[3077][3106]Wa�niejsze jest ocalenie �y�|ni� niszczenie statk�w.[3108][3146]Musisz kontynuowa� misj� humanitarn�.[3298][3308]Niemo�liwe.[3310][3320]To nie mo�e by� on.[3322][3344]Przeka� genera�owi Skywalkerowi,|aby wstrzyma� start.[3346][3370]Tak jest.[3466][3490]Dzi�kuj� za cierpliwo��.|Przepraszam, �e kaza�em czeka�.[3492][3514]Nie ma potrzeby, admirale.|Co pan znalaz�?[3515][3558]Co� w porannych starciach|wydawa�o mi si� znajome.[3560][3586]- Wi�c poszpera�em.|- I?[3588][3624]S�dz�, �e wrogim dow�dc�|jest nie kto inny jak admira� Trench.[3626][3659]Je�li dobrze pami�tam histori� wojskow�...[3660][3688]Czy nie zgin�� w bitwie o Malastar Arrows?[3689][3704]Tak te� s�dzi�em.[3705][3746]Ale u�yta strategia,|efektywno�� manewr�w droid�w...[3748][3772]No i to.[3774][3796]Ostatnim razem,|gdy widzia�em ten symbol...[3798][3832]Powiedzmy, �e tamtego dnia|straci�em wielu zacnych ludzi.[3834][3847]Tylko tyle musz� wiedzie�.[3849][3901]Widzia�em jego zdolno�ci na w�asne oczy.|Flota blokowa�a Malastare.[3902][3950]Flota dowodzona przez Trencha.|St�d rozpozna�em taktyk�.[3952][3975]Rozwali� naszej statki na kawa�ki.[3977][3998]Ledwo uszli�my z �yciem.[4000][4036]Oddzia� z Jedi wszed�,|by zaj�� si� spraw�.[4038][4091]Statek Trencha zosta� zniszczony.|Za�o�yli�my, �e zgin�� wraz z nim.[4092][4117]- Jest pan pewien, �e to on?|- Jest to mo�liwe.[4119][4144]Nie ka�dy kapitan ginie ze swoim statkiem.[4146][4176]Mo�e mamy szcz�cie, admirale.[4177][4201]Moje rozkazy m�wi�,|�ebym nie atakowa� Trencha.[4202][4227]Tylko dostarczy�|zapasy senatorowi Organie.[4229][4245]Z ca�ym szacunkiem, generale.[4246][4271]Nie s�dz�, �eby�my mieli wyb�r.[4272][4293]Je�li to jest Trench...[4294][4315]przyjdzie po nas.[4317][4336]- Nas?|- Tak.[4338][4371]Zg�aszam swoje us�ugi|jako konsultant, generale.[4372][4398]Witam na pok�adzie.[4400][4430]Po�piesz si�, ��todziobie.|Odlatujemy.[4432][4460]CT1284, Spoke.|Zg�aszam si�![4462][4499]Stracili�my jednego z naszych.|Jeste� gotowy zaj�� jego miejsce, m�ody?[4501][4508]Tak jest.[4509][4562]- Po prostu prosz� pokaza� mi stanowisko.|- B�dziesz siedzia� naprzeciwko mnie.[4563][4600]Gdzie b�d� m�g� mie� ci� na oku,|a� si� nie nauczysz.[4601][4620]/Wszyscy na pok�adzie.|/Mo�emy lecie�.[4622][4660]/Sterownia, �adujemy i mo�emy lecie�.[4782][4808]- Niewykrywalny tryb za 10 sekund.|- System gotowy.[4810][4820]Zasilanie stabilne.[4822][4864]- Podw�jne skanowanie...|- W��czy� kamufla�.[5184][5202]Nie wydaje si�, �e mog� nas wykry�.[5204][5243]Tak, ale je�li si� zbli�ysz,|mog� nie potrzebowa� skaner�w, by nas wykry�.[5245][5286]Spokojnie, admirale.|Sam pan chcia� lecie�.[5314][5364]Nie mog� wyliczy�,|dlaczego republika�ska flota nie zaatakowa�a.[5365][5402]Jaki status ataku na Christophsis?[5411][5430]Op�r s�abnie.[5432][5468]Nie daj� im wi�cej|ni� p� doby.[5471][5537]Musimy troch� przycisn�� tych, co zostali wys�ani|na ratunek naszym wrogom na Christophsis.[5595][5649]Wys�a� bombowce Hyena,|aby uderzy�y w senatora Organa.[5655][5699]Powinno to wyp�oszy�|tych tch�rzy zza ksi�yca.[5885][5929]Generale, nadlatuj� bombowce|z eskort� my�liwc�w.[5966][5987]Statki wroga zbli�aj� si�.|15 tysi�cy.[5988][5998]14 tysi�cy.[6000][6012]13 tysi�cy.[6013][6052]- Jaka jest nasza zdolno�� do obrony?|- Torpedy i dzia�a przeciwko my�liwcom.[6053][6070]Ale musimy zdj�� kamufla�, by ich u�y�.[6072][6126]A je�li nie wiedz�, �e tu jeste�my,|to szybko zdradzi nasz� pozycj�.[6144][6155]9 tysi�cy.[6157][6171]8 tysi�cy.[6173][6196]- Wykryli nas?|- Nie potrafi� tego stwierdzi�.[6198][6235]Je�li mamy zaatakowa�,|musimy zrobi� to szybko.[6236][6248]5 tysi�cy.[6250][6263]4 tysi�ce.[6264][6286]Utrzyma� kamufla�.|Wy��czy� wszystko inne.[6287][6316]B�dziemy dryfowa�.[6330][6355]2 tysi�ce.[6364][6374]Tysi�c.[6376][6392]Uderz� w nas.[6394][6416]500.[6526][6545]Omin�li nas.|Nie wiedz�, �e tu jeste�my.[6546][6599]Kieruj� si� w stron� Organy|i centrum dowodzenia. Zbombarduj� ich![6604][6634]Nadlatuj� bombowce![6677][6719]Po��czy� mnie z genera�em Kenobi.|Atakuje nas flota Separatyst�w.[6720][6742]Nadchodz� powietrzem i l�dem.[6743][6774]D�u�ej nie wytrzymamy.|Ma�e szanse na prze�ycie.[6775][6811]Pom� nam, generale Kenobi.|Jeste� nasz� jedyn� nadziej�.[6813][6837]Po��cz mnie z Anakinem.[6839][6860]Anakinie.|W�a�nie rozmawia�em z senatorem.[6862][6901]Desperacko potrzebuj� naszej pomocy.|Kontynuuj misj� na powierzchni�.[6903][6932]Zaatakuj� flot� Trencha|statkami, kt�re mamy.[6933][6977]Generale Kenobi, z ca�ym szacunkiem,|nie masz �rodk�w, by otwarcie z nim walczy�.[6978][7006]On chce, aby� zaatakowa�.|Wpadniesz w pu�apk�.[7008][7036]Ma racj�, mistrzu.|Nie masz szans.[7037][7071]Anakinie, mamy dosy� problem�w bez ciebie.[7072][7091]Zawie� te zapasy.[7092][7115]Ja b�d� martwi� si� Trenchem.|Po prostu zosta� na kursie...[7117][7138]Taktyka nie zadzia�a.[7140][7178]Przygotowa� torpedy 1, 2, 3, 4.|Namierzy� odleg�o�� do statku dowodzenia Trencha.[7180][7191]Generale?[7192][7220]- S�ysza�e� mnie, admirale.|- Co ty robisz?![7222][7260]Musimy zniszczy� Trencha.|A ten statek ma na to najlepsze szanse.[7261][7295]Natychmiast zawie� to zaopatrzenie.[7296][7320]Nie martw si�.|Pracuj� nad tym.[7322][7346]Anakinie...[7347][7392]- Flota Republiki utrzymuje pozycje.|- Niezwyk�e.[7414][7445]Co oni mog� planowa�?[7525][7543]Zdj�� kamufla� na m�j rozkaz.[7544][7578]/Przygotowa� torpedy 1, 2, 3, 4.|/Namierzy� odleg�o�� do statku dowodzenia Trencha.[7580][7594]My�la�em, �e to misja humanitarna.[7596][7622]Szybko si� uczysz,|s�u��c pod genera�em Skywalkerem.[7624][7658]Zawsze jeste� w ofensywie.|A teraz przygotuj os�ony![7660][7681]Zdajesz sobie spraw�,|�e torpedy mog� nie wystarczy�?[7683][7727]Chc�, aby Trench my�la� o nas,|zamiast o ludziach na planecie.[7729][7759]Czas si� przedstawi�.[7765][7802]Aktywowa� �adunki termiczne.|Zdj�� zabezpieczenia torped.[7804][7824]Gotowe do �adowania.[7825][7861]/Regeneratory tarcz w gotowo�ci.[7888][7922]Dzieje si� tam co� dziwnego.[7961][8005]Przygotowa� torpedy.|Zablokowa� na g��wnym celu.[8016][8044]Zdj�� kamufla... [ Pobierz całość w formacie PDF ]