Star.Wars.The.Clone.Wars.S02E17.HDTV.XviD-2HD, Star Wars the clone wars S02 org

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{7}{46}/PAMI�CI AKIRA KUROSAWY{47}{144}Gwiezdne Wojny: Wojny Klon�w|�owcy Nagr�d{306}{421}/Odwaga tworzy bohater�w,|/ale zaufanie buduje przyja��.{439}{488}/Ro�nie �niwo �mierci!{489}{588}/Gdy intensywno�� bitew ro�nie, zagra�aj�c|/coraz wi�kszej liczbie �wiat�w Republiki,{589}{640}/planety s� pozostawiane|/na pastw� losu.{641}{728}/Kiedy Jedi tocz� walki|/na wielu frontach,{729}{836}/stworzono szereg stacji medycznych|/na ratunek potrzebuj�cym,{837}{929}/ale s� one �atw� celem|/dla atak�w Separatyst�w.{930}{1017}/Po utracie kontakt�w|/ze stacj� orbituj�c� nad Feluci�,{1018}{1163}/Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker|/i Ahsoka Tano zostaj� wys�ani, by to zbada�...{1226}{1268}To Felucia.|Prosto przed nami.{1269}{1313}A gdzie stacja medyczna?{1314}{1378}Nic nie widz� na skanerach.{1379}{1447}Chwila, jest co�.{1552}{1586}Droidy-S�py.{1587}{1653}Trzymajcie si�!{1790}{1883}Chyba ju� wiemy,|co sta�o si� ze stacj� medyczn�.{1884}{1917}Niedobrze!{1918}{2002}Rozwalili kondensatory plazmy.{2164}{2254}- My�lisz o tym, co ja?|- Niemal na pewno nie!{2255}{2387}- No to chyba wybieramy trudniejsz� drog�.|- Zaczynam sekwencj� katapultowania si�.{2388}{2467}Jak to jest, �e zawsze,|kiedy latasz, to si� rozbijamy?!{2468}{2553}To nie moja wina, tylko statku!{2564}{2597}Gotowa do katapultowania si�.{2598}{2645}Czekaj.{2646}{2701}Teraz!{2943}{3016}Zawsze winisz statek.{3339}{3385}Nic ci nie jest, mistrzu?{3386}{3441}Nic mi nie jest, Anakinie.{3442}{3506}Jak my�licie, gdzie jeste�my na Feluci?{3507}{3577}Nie jestem pewien.{3600}{3709}- Nie podoba mi si� ten d�wi�k.|- A mi jego wygl�d.{3901}{3925}Musimy i��.{3926}{4000}Nie mo�emy po prostu si� w��czy�.|Potrzebujemy planu.{4001}{4105}Zawsze ka�esz mi pod��a� za instynktem.|M�j instynkt m�wi mi, �e w t� stron�.{4106}{4153}Nie wydaje mi si� to s�uszne.{4154}{4200}My�l�, �e powinni�my t�dy.{4201}{4269}Po co pytasz o moje zdanie?|Nigdy nie robisz po mojemu.{4270}{4340}- Rozbili�my si� po twojemu.|- Zabawne.{4341}{4408}Widz�, �e twoje poczucie humoru|przetrwa�o l�dowanie.{4409}{4455}Nie tylko to.{4456}{4573}Je�li sko�czyli�cie si� k��ci�...|to my�l�, �e wida� dym na horyzoncie.{4574}{4701}Co oznacza, �e kto� tam jest.|Wraz z drog� ucieczki z tej planety.{4960}{4995}Sp�jrzcie, wioska.{4996}{5092}Mo�e maj� statek,|kt�ry mo�emy po�yczy�.{5329}{5378}Hoduj� zio�a lecznicze.{5379}{5416}Chyba sillin.{5417}{5521}Jedne z najbardziej|cennych ro�lin w galaktyce.{5691}{5742}To miejsce wygl�da na opuszczone.{5743}{5787}Chyba nie jest.{5788}{5830}Plony czekaj� na zebranie.{5831}{5918}Narz�dzia le��.|Czego� nie widzimy.{5919}{5981}Tam gdzie dorasta�em,|nauczy�em si� jednej rzeczy.{5982}{6051}Chcesz wiedzie�,|co zamierzaj� rolnicy...{6052}{6122}sprawd� w stodole.{6220}{6269}Dziwny statek jak na farmer�w.{6270}{6329}Mo�e kto� tu jest, by odebra� sillin.{6330}{6369}Wci�� nie rozumiem.{6370}{6438}Gdzie s� wszyscy?{6940}{6986}Tajemnica rozwi�zana.{6987}{7027}S� przera�eni.{7028}{7122}Wszystko w porz�dku.|Nie skrzywdzimy was.{7123}{7194}Rzu�cie bro�, Jedi.{7203}{7245}Spokojnie, smarku.{7246}{7318}Nie chcemy k�opot�w.{7330}{7392}Nie zawsze chodzi o liczby.{7393}{7497}Czworo na jednego|to nie trudna walka dla Jedi.{7529}{7553}Chwila.{7554}{7587}Czterech na jednego?{7588}{7632}Chyba raczej czterech na dwoje.{7633}{7704}Nie liczymy ciebie.{7721}{7777}A mnie?{7910}{7966}Nie krzywd�cie ich.{7967}{8020}Nie widzicie, �e to Jedi?{8021}{8061}Jeste�my uratowani!{8062}{8086}Uratowani?{8087}{8190}Nie musz� ci przypomina�, Casiss.|Ju� zawar�e� z nami umow�.{8191}{8301}- Ale z pomoc� Jedi...|- Przepraszam, pomocy w czym?{8344}{8414}Pomocy z piratami.{8464}{8503}M�wi�c prosto,{8504}{8576}je�li nie damy piratom cz�ci zbior�w,{8577}{8644}to zniszcz� nasze domy.{8645}{8711}Z nami w �rodku.{8712}{8754}Rozumiem wasz dylemat.{8755}{8820}Uprawa sillin to kluczowa sprawa.{8821}{8967}Je�li nie sprzedamy, nie b�dziemy mie� za co|kupi� po�ywienia, paliwa czy sprz�tu.{8976}{9043}Ale sta� was na najemnik�w?{9044}{9075}To �owcy nagr�d.{9076}{9167}Ubili�my lepszy targ ni� z piratami.{9179}{9233}Dlaczego po prostu|z nimi sami nie walczycie?{9234}{9321}By� mo�e tobie �atwo m�wi�.|Ale sp�jrz na nas.{9322}{9402}Jeste�my rolnikami,|nie wojownikami.{9403}{9514}Nawet z pomoc� �owc�w nagr�d|l�ka�em si� najgorszego.{9518}{9587}Ale teraz, gdy jest was siedmiu!{9588}{9641}Czego chcecie, Jedi?{9642}{9733}Potrzebujemy statku.|Naszego nie da si� naprawi�.{9734}{9796}- Takiego jak w stodole.|- Starczy.{9797}{9884}To nasz statek.|Bez nas nigdzie nie poleci.{9885}{9979}- Ale teraz jeste�my zaj�ci.|- Zaj�ci wykorzystywaniem rolnik�w?{9980}{10057}Nie widz�, aby� proponowa� pomoc.{10058}{10104}Niestety...{10105}{10160}nie mo�emy pom�c,|nawet je�liby�my chcieli.{10161}{10213}Co?{10246}{10350}Mistrzu, ci rolnicy maj� k�opoty.|Dlaczego nie mo�emy im pom�c?{10351}{10418}Uwierz mi, Ahsoka,|nie chcia�bym niczego wi�cej.{10419}{10503}Ale musimy zg�osi�,|�e plac�wka medyczna zosta�a zniszczona.{10504}{10582}Je�li zostaniemy zbyt d�ugo,|Separaty�ci b�d� nas tu szuka�.{10583}{10632}- Ale...|- Lepiej, by ich obrabowali piraci,{10633}{10711}ni� mieliby przyci�gn��|uwag� Grievousa.{10712}{10797}Piraci! Piraci!|Piraci wr�cili!{11006}{11106}Dalej nie jedziesz.|M�wi� w imieniu wioski.{11134}{11181}Jak si� zwiesz i czego chcesz?{11182}{11307}Moja imi� to moja sprawa.|A moj� spraw� jest wzi�cie tego, co nasze!{11308}{11415}Nic tu nie jest wasze!|Chyba �e chcecie to kupi�.{11418}{11473}Kupi�?{11525}{11595}Kenobi.|Skywalker.{11603}{11690}Nie mog� uwierzy�, �e przebyli�cie|ca�� t� drog�, by si� ze mn� zobaczy�.{11691}{11759}- Hondo.|- Hondo.{11811}{11847}Znacie si�?{11848}{11900}Oczywi�cie, �e tak.{11901}{12024}- Powiedz im, jak� mamy histori�.|- Obawiam si�, �e zbyt d�ug�.{12060}{12111}A my�la�em, �e jeste�my przyjaci�mi.{12112}{12257}Je�li interesuje ci� przyja��, Hondo,|sugeruj�, by� przesta� grozi� tym rolnikom.{12260}{12304}Grozi�?{12305}{12427}Prosz�, powiedz mi,|�e nie s�ucha�e� tych gnid, �owc�w nagr�d.{12435}{12555}Gnid?! Jeste�my tu, by im pom�c.|By chroni� to, co nale�y do nich.{12556}{12647}Ble, ble, moja droga.|Ile wam p�ac�?{12663}{12758}Niewa�ne.|Jakakolwiek to kwota, podwoj� j�.{12759}{12855}Aby j� zdoby�,|musisz tylko si� odsun��.{12897}{12965}Nie �amiemy um�w.{13042}{13079}Spokojnie.{13080}{13149}A czego wy w og�le chcecie, Kenobi?{13150}{13224}Chcemy tylko si� dosta�|do najbli�szej plac�wki Republiki.{13225}{13290}I jestem godzien sowicie ci�|za to wynagrodzi�.{13291}{13350}Dwa razy tyle, ile zarobisz|za sprzeda� plon�w.{13351}{13420}No c�, jak planujesz mi zap�aci�?{13421}{13473}Transfer funduszy, gdy dotrzemy.{13474}{13533}Kredyty Republiki?{13534}{13589}Ju� to przerabiali�my, Kenobi.{13590}{13664}Moi wsp�pracownicy|nie akceptuj� tej waluty.{13665}{13729}Oferuj� umow�,|kt�ra jest dobra dla wszystkich, Hondo.{13730}{13804}Nie pozw�l, by chciwo�� ci� za�lepi�a.{13805}{13865}Wiesz, lubi� ci�, Kenobi.{13866}{13992}Ale nikt nie opu�ci tej planety,|p�ki nie dostan� swojego sillin.{13999}{14108}To mam nadziej�, �e podoba ci si� tutaj.|Poniewa� zostaniesz tu bardzo d�ugo!{14109}{14163}Paso�ycie!{14164}{14247}Te plony nie zosta�y zebrane.{14279}{14393}Lepiej si� pospiesz, starcze.|Zanim zaczn� ci... gin��.{14638}{14770}Kiedy zaatakuj�, to z dw�ch stron.|Las na po�udnie i pasmo na p�nocy.{14781}{14858}Cokolwiek zrobicie,|musicie obroni� obie strony.{14859}{14915}Ale ich jest tylko czworo!{14916}{15037}Jak czworo �owc�w nagr�d mo�e|obroni� si� przed tak� ilo�ci�?{15062}{15095}Rolnik ma racj�.{15096}{15145}�owcy nagr�d nie maj� szans.{15146}{15188}Ju� to przerabiali�my, Anakinie.{15189}{15287}Nie wierzysz|w nasze zdolno�ci, m�ody Jedi.{15288}{15379}Pewnie jeste�cie dobrzy|w tym, co robicie. Ale to was przerasta.{15380}{15467}Rzek� stra�nik pokoju,|kt�remu nie uda�o si� go utrzyma�.{15468}{15522}Rozdzia� galaktyki nie jest nasz� win�.{15523}{15667}Je�li wi�cej �wiat�w sprzeciwi�oby si�|Separatystom, wojna dawno by si� zako�czy�a.{15668}{15695}To jest to.{15696}{15763}Wyszkolimy mieszka�c�w wioski,|by sami si� obronili.{15764}{15820}Jeste�my tylko prostymi rolnikami.{15821}{15961}Po co mamy p�aci� �owcom nagr�d,|by nas chronili, skoro mamy sami si� broni�?{15965}{16003}Cichaj.{16004}{16089}Zaufajcie mi.|Przygotujemy was.{16281}{16361}Do stodo�y.|Ka�dy krzaczek.{16462}{16536}Dobra, uformowa� szyk.{16597}{16682}Ustawcie si� w rz�dy po pi�ciu.{16780}{16899}M�wi�em ci, nie jeste�my �o�nierzami.|Nawet broni nie mamy.{16938}{16992}Mog�?{17316}{17384}Tak, to si� nada.{17455}{17522}Co si� stanie, je�li b�dziecie|musieli wycofa� si� do stodo�y?{17523}{17622}Z tym ca�ym sillin,|ci�ko b�dzie �cisn�� rolnik�w.{17623}{17660}Starczy miejsca.{17661}{17785}Martwi� si�, �e bardziej ci zale�y na|bezpiecze�stwie sillin ni� mieszka�c�w.{17786}{17853}My�lisz, �e martwi� si� tylko o zysk.{17854}{17933}- Tak?|- Przesz�o mi to przez my�l.{17934}{18045}Wi�c wed�ug ciebie jestem|taka sama, jak ka�dy pirat.{18108}{18178}- Myl� si�?|- Nie do ko�ca.{18179}{18263}Ale �atwiej si� chroni�|mieszka�c�w wioski i sillin,{18264}{18316}je�li obie rzeczy s� w jednym miejscu.{18317}{18431}- Mog� zasugerowa�...?|- Sugeruj, co chcesz, generale Kenobi.{18432}{18536}Ale wiem, co robi�.|Zapewni� im bezpiecze�stwo.{18538}{18599}Po swojemu.{19165}{19247}Seripas, to jest za ci�kie.{19390}{19448}Seripas?{19461}{19550}Nie patrz.|Mam awari� kombinezonu.{19770}{19825}Nie wygl�dam na strasznego, co?{19826}{19929}Nie musisz wygl�da�|na twardziela, by nim by�.{20081}{20151}Dzi�kuj� za pomoc.{20801}{20850}�owca nagr�d ma racje.{... [ Pobierz całość w formacie PDF ]