Star Wars The Clone Wars S1E03 XviD-SC-SDH txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.00:00:03:GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W00:00:14:/�ATWA JEST �CIE�KA DO M�DRO�CI DLA TYCH,|/KT�RZY NIE S� ZA�LEPIENI PRZEZ SAMYCH SIEBIE.00:00:20:/Zosta�a wypuszczona �miertelna bro�.00:00:22:/Statek wojenny Separatyst�w "Malevolence"|/leci niepowstrzymany w przestrze� Republiki,00:00:27:/rozwalaj�c ka�dy okr�t,|/kt�ry stanie mu na drodze.00:00:30:/Po �mia�ej akcji ratunkowej|/i szcz�liwej ucieczce00:00:33:/Anakin Skywalker szykuje|/kontratak na statek wroga.00:00:36:/I jego diabolicznego dow�dc� droida,00:00:40:/Genera�a Grievousa.00:00:51:Ten oddzia� zosta� wydelegowany przez Senat,|aby upolowa� statek wroga.00:00:56:Skoro wi�kszo�� naszej floty|jest zwi�zana walk� na froncie,00:00:59:b�dziemy musieli radzi� sobie sami.00:01:00:Genera� Skywalker przygotowa�|strategi� ataku.00:01:03:Dzi�kuj�, admirale.00:01:05:Nasze g��wne okr�ty s� nara�one na atak wroga.00:01:08:My�l�, �e oddzia� bombowc�w|mo�e wymanewrowa� ich bro� jonow�.00:01:11:Naszym celem b�dzie mostek.00:01:12:I genera� Grievous.00:01:14:G��wny blaszak.00:01:15:Skywalker robi si� powa�nie ambitny.00:01:18:Nasze bombowce zaatakuj� na pe�nej pr�dko�ci,|aby wymin�� bro� jonow� wroga.00:01:22:Skoncentruj� si�� ognia|na konstrukcji mostka.00:01:25:Tu.00:01:26:Je�li zniszczymy Grievousa,00:01:27:mo�emy szybciej zako�czy� wojn�.00:01:30:Piloci, przygotowa� bombowce.00:01:33:Skywalker.00:01:34:To dopiero agresywny plan.00:01:36:Jeste� pewien,|�e twoja eskadra wykona t� misj�?00:01:39:Spytajmy ich.00:01:40:Matchstick.00:01:42:My�lisz, �e nasi ch�opcy dadz� rad�?00:01:44:Tak, sir!00:01:45:Nie by�o misji,|kt�rej Eskadra Cieni nie mog�a wykona�.00:01:48:Zgadza si�.00:01:49:Minimum ofiar, maksimum efektywno�ci.00:01:51:To my.00:01:52:Podziwiam twoj� pewno�� siebie, pilocie.00:01:55:Ale minimum ofiar mo�e wystarczy�,|aby�cie nie rozbili obrony Grievousa.00:02:02:Mistrz Plo ma racj�.00:02:03:Z Grievousem na statku,|trzeba by� dobrze chronionym.00:02:07:Nie martw si�, Ahsoka.00:02:09:Zniszczymy ten mostek.00:02:10:I razem z nim Grievousa.00:02:14:Wydaje si�, �e mistrz Skywalker wyzwala|wielk� pewno�� siebie u swoich ludzi.00:02:20:Id� za jego przyk�adem.00:02:40:Tyle z eskorty Jedi.00:02:45:Ostatni transportowiec ucieka, generale.00:02:51:Na�adowa� routery plazmy.00:02:59:Przechodz� na pozycj� do ataku, sir.00:03:01:Wci�� ustawiamy koordynaty.00:03:02:Mo�emy ju� skaka� w hiperprzestrze�?00:03:06:Wystrzeli� z broni jonowej!00:03:14:Stracili�my zasilanie!00:03:22:Rany, to lepsza zabawa,|gdy oni nie strzelaj�.00:03:26:Ja wci�� nie mog� w nic trafi�.00:03:29:Grievous, te droidy bojowe s� drogie.00:03:33:Jedi nie s� tacy ostrzy wobec klon�w.00:03:37:Troska, jak� Jedi|obdarzaj� wojska, to s�abo��!00:03:42:S�abo��, kt�r� dalej b�dziemy wykorzystywa�.00:03:46:Mam koordynaty nowego celu.00:03:50:Tajna republika�ska plac�wka medyczna|w Zewn�trznych Rubie�ach.00:03:54:Jest niebroniona i zajmuje si�|60 tysi�cami rannych klon�w.00:03:59:Wy�wiadczymy im przys�ug�, ko�cz�c ich m�k�.00:04:02:Gdy j� zniszczysz...00:04:04:Jedi nie b�d� mieli miejsca,|gdzie mog� wysy�a� rannych.00:04:08:Zgin�.00:04:10:To b�dzie przyjemno��, m�j panie.00:04:14:Czuj� si� bardzo pewnie, zostawiaj�c|statek pod twoim dow�dztwem, generale.00:04:19:Generale.00:04:26:Namierzy� te kapsu�y ratunkowe!00:04:29:Mam reputacj� do podtrzymania!00:04:41:Kt�ry jest m�j?00:04:42:Lecisz ze mn�.|B�dziesz moim strzelcem.00:04:46:Kto� musi mnie pilnowa�.00:04:47:To mo�e robi� Broadside.00:04:49:Poza tym, masz R2.00:04:53:Ale ciesz� si�|z twojego towarzystwa, moja Padawanko.00:04:55:Przyznaj.00:04:57:Nie podoba ci si�, jak latam.00:04:59:Nie.00:05:00:Nie o to chodzi.00:05:01:- Po prostu...|/ - Skywalker.00:05:02:Statek wojenny wroga zaatakowa�|nasz transport medyczny nieopodal Ryndelli.00:05:06:Transport medyczny?!00:05:08:Tylko genera� Grievous zaatakowa�by klony,|kt�re nie mog� si� broni�.00:05:12:System Ryndellia.00:05:13:Niedaleko Naboo.00:05:14:Czy nie tam jest nasza stacja medyczna?00:05:16:Za�o�� si�, �e to b�dzie jego nast�pny cel.00:05:18:W tym rejonie jest wiele system�w gwiezdnych.00:05:21:Taki wielki statek nie b�dzie m�g� wytyczy�|kursu na wi�cej ni� 10 parsek�w.00:05:27:Wygl�da na to,|�e b�dziemy musieli polecie� skr�tem.00:05:29:Admirale.00:05:30:Ostrze� stacje, co nadchodzi.00:05:32:Ta podr� mo�e by� zdradziecka.00:05:35:Je�li stracisz jakie� statki|przed dotarciem do celu...00:05:37:Nikogo nie stracimy.00:05:42:Tak�e polec�, jako eskorta my�liwc�w.00:05:45:Ka�da pomoc jest mile widziana, mistrzu Plo.00:05:47:Postaraj si� nie zosta� w tyle.00:05:49:Mia�am przeczucie, �e z nami polecisz.00:05:51:Tw�j statek zosta� ju� przygotowany.00:05:58:Nawet, je�liby�my mieli transportowce...00:06:00:niemo�liwe jest na czas ewakuowanie|wszystkich rannych.00:06:05:Musisz spr�bowa�.00:06:06:Nie b�dziecie mie� szansy|przeciwko temu statkowi wojennemu.00:06:09:Nala Se, w�a�nie otrzyma�em wie�ci.00:06:11:Skontaktowa�em si� z Naboo.00:06:12:Przy�l� statki na pomoc.00:06:14:Ja tak�e jestem w drodze.00:06:15:Dzi�kuj�, mistrzu Jedi.00:06:18:Je�li dolec� do nas na czas...00:06:20:my�lisz, �e to powstrzymaj�?00:06:22:To nasza jedyna nadzieja.00:06:36:Wystrzeli� my�liwce.00:06:50:/Mam nadziej�, �e wiesz, co robisz, Anakinie.00:06:52:C�, je�li nie, to nie b�dzie mnie,|abym us�ysza�, "a nie m�wi�em".00:06:56:To dopiero buduj�ce.00:06:57:Le� skr�tem, ja polec� d�u�sz� tras�.00:07:00:Lepiej tam b�d� przed moim przybyciem.00:07:02:/B�d� tam, Obi-Wan.00:07:05:Eskadra Cienia, formacja zwarta.00:07:07:Zg�asza� si�.00:07:08:Cie� 2, w gotowo�ci.00:07:09:Cie� 3, w gotowo�ci.00:07:11:Cie� 4, w gotowo�ci.00:07:14:Wiem, R2.00:07:16:To b�dzie trudne.00:07:18:Przesta� gaw�dzi�, Ahsoka.00:07:20:Cie� 11, w gotowo�ci.00:07:22:Cie� 12, w gotowo�ci.00:07:29:Eskorta my�liwc�w w gotowo�ci.00:07:33:Tu Admira� Yularen.00:07:35:Mo�ecie skaka� w hiperprzestrze�.00:07:37:/Udanych �ow�w, sir.00:07:38:Dzi�kuj�, admirale.00:07:39:/Dobra, ch�opaki.00:07:40:/Lecimy.00:07:43:Je�li wyjdziemy z tego ca�o, ja stawiam.00:07:46:Ju� czuj� tego smak!00:08:03:Co tak d�ugo?!00:08:05:Chc� tam dotrze�, zanim ucieknie|zbyt wiele rannych klon�w.00:08:09:Przykro mi, sir.00:08:10:Komputer nawigacyjny obliczy� kurs|na oko�o wielkiej mg�awicy.00:08:16:Ale nieopodal stacji medycznej.00:08:18:M�wili mi, �e ten statek jest szybki!00:08:29:Dobra, je�li przelecimy przez m�j skr�t,00:08:33:to nic nam nie b�dzie.00:08:34:Mg�awice mog� by� bardzo nieprzewidywalne.|Doradzam ostro�no��.00:08:38:Nie martw si� o nas, mistrzu Jedi.00:08:40:Damy sobie rad�.00:08:41:Prawda, Eskadro Cienia?00:08:43:Jasne, Cie� 2.00:08:44:Czy kogo� obchodzi co my�li Padawanka?00:08:47:Oczywi�cie, �e tak, smarku.00:08:49:Ale i tak lecimy przez t� mg�awic�.00:08:53:Dzi�ki, R2.00:09:21:Ewakuacja idzie wolno, pani.00:09:24:Musimy najpierw przenie�� pacjent�w|w stanie stabilnym.00:09:28:Bardziej ranni musz� poczeka�.00:09:32:A co z zbiornikami Bacty?00:09:33:Ci ludzie w og�le nie mog� by� ruszeni.00:09:35:Wiem, komandorze.00:09:37:Poprowad� do transportowc�w pacjent�w,|kt�rzy mog� si� porusza�.00:09:41:Tak szybko, jak mo�esz.00:09:43:Natychmiast, pani.00:09:50:Ale to g�ste.00:09:52:Widzicie co�?00:09:53:Trzymaj oczy na wylotach|mojego silnika, Cie� 2.00:09:57:Nie trzeba.|Skanery s� bezu�yteczne.00:10:00:To staromodne latanie.00:10:01:Musisz wyczu� drog� dalej,|aby zosta� na kursie.00:10:05:/Skywalker ma racj�, Ahsoka.00:10:07:Oczy�� umys�, m�oda.00:10:09:A ujrzysz �cie�k�.00:10:12:Teraz to ja nic nie widz�.00:10:16:/Ja zawsze wiem, gdzie lec�.00:10:18:Tak?|Gdzie Broadside?00:10:20:Rozwal� ten statek wojenny.00:10:23:Nie ma wolnej drogi,|nawet je�li by�a taka.00:10:32:Sir.00:10:33:Komputer nawigacyjny m�wi,|�e pozosta� nam parsek drogi.00:10:37:Dobrze.00:10:38:Zminimalizujemy nasze straty tym atakiem.00:10:42:Generale, transmisja od hrabiego Dooku.00:10:46:Generale Grievous.00:10:47:Otrzyma�em wie�ci od Lorda Sidiousa.00:10:50:Republika wys�a�a ma��|grup� uderzeniow� do ataku na "Malevolence".00:10:55:Niech przyleci Republika!00:10:57:Nasz statek jest nie do powstrzymania!00:11:00:Skywalker prowadzi misj�.00:11:03:Nie nie doceniaj go.00:11:07:Zapewniam si�, hrabio.00:11:09:Je�li kto� co� nie docenia,|to Skywalker tego statku i jego pot�gi!00:11:21:Rycerzyku, sk�d wiedzia�e� o tym skr�cie?00:11:24:To stara droga szmugler�w.00:11:26:Piloci o niej m�wili na Tatooine.00:11:29:Droga szmugler�w?!00:11:31:To poprawi�o mi nastr�j.00:11:32:/Nazywali to szlakiem Balmory.00:11:35:Szlakiem Balmory?!00:11:37:Chyba mam kontakt.00:11:39:Skywalker, pos�uchaj mnie.00:11:41:Musimy zawr�ci�.00:11:42:Nie mo�emy.00:11:43:Nie, je�li chcemy dorwa� Grievousa!00:11:45:Kolejny kontakt.00:11:46:Ten jest o wiele wi�kszy.00:11:48:/Skywalker!00:11:49:/Balmora to teren gigantycznych mant Neebray.00:11:52:Kolejny.|Kolejny!00:11:57:Manewr wymijaj�cy!00:12:09:One s� olbrzymie!00:12:14:Nie strzelajcie, bo spanikuj�.00:12:16:One spanikuj�?00:12:17:Ja zaraz zaczn� panikowa�!00:12:19:Ale ich jest wiele!00:12:29:Dosta�em, sir!00:12:30:M�j stabilizator wysiad�!00:12:36:Opanuj to, Matchstick!00:12:39:Ju� w porz�dku.00:12:40:Mam.00:12:44:One zrobi� z nas posi�ek.00:12:48:Wszyscy ustawi� si� za mn�.00:12:50:Zrozumia�em, szefie.00:13:06:Szybko!00:13:07:Nie polec� za nami poza mg�awic�.00:13:11:Ten wygl�da na g�odnego.00:13:13:Nie, tylko u�miecha si� do ciebie.00:13:23:Wychodzimy z tego!00:13:28:M... [ Pobierz całość w formacie PDF ]