Star Wars The Clone Wars S1E05 HDTV XviD-SC-SDH txt, Star Wars, Star Wars The Clone Wars S01 TXT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.00:00:03:/GWIEZDNE WOJNY: WOJNY KLON�W|/[01x05] �ӣTODZIOBY00:00:14:/NAJLEPSZY BUDULEC PEWNO�CI SIEBIE|/TO DO�WIADCZENIE.00:00:20:/Zbieraj� si� si�y klon�w.00:00:23:/Gdy wojna wzmaga si�|/na Zewn�trznych Rubie�ach...00:00:25:/Rycerze Jedi|/rozprzestrzenieni s� po Galaktyce.00:00:29:/Wiele nowych klon�w jest rzucanych do s�u�by,|/by wspom�c ich genera��w Jedi.00:00:33:/Niestety z powodu|/bezlitosnych wymaga� bitwy...00:00:36:/wiele klon�w musi wej�� do walki|/przed uko�czeniem intensywnego szkolenia.00:00:41:/Te klony osadzaj� sie� stacji przeka�nikowych,|/kt�re stoj� pomi�dzy Republik� a inwazj�.00:00:56:Tu pok�ad l�downiczy, zg�aszam si�.00:00:58:Nic si� nie dzieje.00:00:59:Jak zwykle.00:01:01:S�uchasz radia Wielkiej Armii Republiki.00:01:04:G�os Zewn�trznych Rubie�y.00:01:06:/Nast�pny kawa�ek dla skoczk�w z 224,|/kt�rzy dzia�aj� na Mimban.00:01:12:/Trzymajcie g�owy nisko|/i dobrze uszczelnijcie he�my, ch�opcy.00:01:18:Tak!00:01:20:Kto nast�pny?00:01:21:Fives?00:01:22:Nie powiniene� pilnowa� terenu, Hevy?00:01:24:Tak, popatrzmy.00:01:27:Kto by pomy�la�.00:01:28:Czysto.00:01:29:Tak jak ostatnio, gdy patrzy�em.00:01:32:Osobi�cie, podoba mi si�,|�e jest tu tak cicho.00:01:34:Mog� wam za�atwi� regulaminy do czytania.00:01:36:Echo, co z tob�?00:01:38:Powinni�my by� na froncie i rozwala� droidy.00:01:41:Zostaw go.00:01:42:Zbyt d�ugo �adowali mu babski wdzi�k.00:01:45:Tak.00:01:47:Jeszcze mo�esz sobie|nie zdawa� z tego sprawy, Fives.00:01:50:Ale wyl�dowa�e� na najnudniejszym posterunku|na Zewn�trznych Rubie�ach.00:01:53:I jednym z najwa�niejszych.00:01:57:Baczno��, sier�ant na pok�adzie.00:02:00:Spocznij.00:02:02:Mimo tego, �e jeste�cie tu wszyscy nowi,00:02:03:nie musz� wam przypomina�, �e ten kwadrant|jest kluczem do Zewn�trznych Rubie�y.00:02:07:Je�li droidy przejd� t� stacj�,|mog� zaatakowa� z zaskoczenia plac�wki,00:02:11:w kt�rych si� urodzili�my na Kamino.00:02:14:Oficerowie s� w drodze.00:02:16:Wi�c wszystko ma b�yszcze� na inspekcj�.00:02:19:Zrozumiano?00:02:20:Tak jest!00:02:33:Wci�� tu jeste�, Anakinie?00:02:35:Kiedy ostatnio spa�e�?00:02:36:Wy�pi� si�,|jak znajdziemy genera�a Grievousa.00:02:39:Wywiad klon�w znalaz� go w systemie Bomorra,00:02:42:ale to by�o par� tygodni temu.00:02:43:Od tego czasu, znikn��.00:02:45:Mo�e w odr�nieniu od ciebie,|za�ywa potrzebnego odpoczynku.00:02:51:Przepraszam, generale.00:02:52:Przekaz od komandora Cody'ego.00:02:56:Generale Kenobi, generale Skywalker.00:02:58:Cody.00:02:59:Jak idzie inspekcja?00:03:00:Stacja na Pastil jest w pe�ni dzia�aj�ca.00:03:03:Kapitan Rex i ja lecimy teraz|na plac�wk� w systemie Rishi.00:03:06:Dobrze, zdaj raport, jak dolecicie.00:03:09:Zrozumia�em.00:03:10:Cody bez odbioru.00:03:11:Dobry cz�owiek, ten Cody.00:03:13:Nie martw si�, Anakinie.00:03:14:Je�li genera� Grievous|zbli�y si� do tego kwadranta...00:03:17:b�dziemy o tym wiedzie�.00:03:24:Sir, nadlatuje deszcz meteoryt�w.00:03:25:Podnie�� tarcze.00:03:30:Chcia�e� rozrywki, Hevy.00:03:31:Tak.00:03:32:Och, deszcz meteoryt�w.00:03:57:Co do...?00:04:15:Otworzy� te drzwi.00:04:17:Rozkaz, rozkaz.00:04:20:CT-327, zg�o� si�.00:04:21:Warta, s�yszysz mnie?00:04:23:Zak��cenia od meteoryt�w?00:04:25:Nie widz� go tam, sier�ancie.00:04:26:Wy dwaj.00:04:27:Odnajd�cie go.00:04:35:Droidy!00:04:45:Og�osi� alarm!00:04:51:Dezaktywowali system!00:04:55:Wys�a� wiadomo�� flocie!00:04:56:Musimy ostrzec...00:05:00:Sier�ancie!00:05:10:To spowolni te blaszaki.00:05:14:T�dy, szybko!00:05:15:Nie, nie mo�emy...00:05:17:Jest ich zbyt wiele.00:05:37:Posterunek zabezpieczony, generale.00:05:39:Wy��czyli�my alarm|i uruchomili�my sygna� "droga wolna".00:05:43:Doskonale.00:05:44:Utrzymujcie ten sygna�.00:05:46:Nie chc�, by Republika|dowiedzia�a si�, �e nadlatujemy.00:05:50:Generale, nasz szpieg|z Kamino si� kontaktuje.00:05:54:Przygotowania do twojej inwazji|s� wykonane.00:05:58:Dobrze.00:05:59:Nasza flota zbli�a si� do systemu.00:06:02:Wszyscy spotkamy si� w punkcie zbiorczym.00:06:05:Bardzo dobrze, m�j panie.00:06:07:Oczekuj� twojego przybycia.00:06:09:Zniszczenie Kamino zatrzyma|produkcj� klon�w na dobre!00:06:20:Plac�wka Rishi, tu komandor Cody.|S�yszycie mnie?00:06:24:/Plac�wka Rishi,|/prosz�, odpowiedzcie.00:06:27:Otworzy�.00:06:28:Otworzy�.00:06:29:Otworzy� po��czenie komunikacyjne.00:06:31:Plac�wka Rishi, zg�o�cie si�.00:06:33:Plac�wka Rishi, zg�o�cie si�.00:06:35:Przepraszam, komandorze.00:06:36:Mamy problemy techniczne.00:06:40:Tu ekipa inspekcyjna.00:06:42:Inspekcja?00:06:43:Odmawiam, odmawiam.00:06:45:Nie potrzebujemy inspekcji.00:06:47:Wszystko jest w porz�dku.00:06:49:Dzi�kuj�.00:06:50:My to os�dzimy.00:06:51:Przygotowa� si� na nasze przybycie.00:06:53:Zrozumia�em, zrozumia�em.00:06:56:Co� tu nie gra.00:06:58:Powodzenia, ty si� zajmiesz t� plac�wk�.00:07:26:Co zrobimy bez sier�anta?00:07:28:Regulamin m�wi, �e...00:07:30:Chwila.00:07:31:S�yszeli�cie?00:07:33:Tak, co to?00:07:34:Nie brzmi jak droidy.00:07:39:Nie zapomnijcie o tych|gigantycznych w�gorzach.00:07:42:Nigdy ich tu nie widzia�em.00:07:45:Cutup!00:07:51:Co to, do diab�a, by�o?!00:07:53:To by� w�gorz.00:07:54:I dlatego mamy napisane w regulaminie,|by nie wychodzi� na zewn�trz.00:07:57:Chod�my zanim wr�ci.00:08:00:Biedny Cutup.00:08:03:Patrzcie.00:08:04:To komandor Cody!00:08:06:Ekipa inspekcyjna!00:08:20:Niedobrze.00:08:21:Nigdzie nie widz� oficera pok�adowego.00:08:24:Ci ch�opcy s� niezdarni.00:08:26:Zawsze powinien by� oficer na s�u�bie.00:08:29:Musimy ich ostrzec.00:08:31:Po��czcie si� przez comlink.00:08:36:Mam co do tego z�e przeczucia.00:08:39:Witaj na Rishi, komandorze.00:08:41:Jak widzicie, plac�wka pracuje efektywnie.00:08:45:Dzi�kuj� za odwiedziny|i bezpiecznej podr�y powrotnej.00:08:50:I tak musimy zrobi� inspekcj� bazy.00:08:54:Nie ma potrzeby.00:08:55:Wszystko jest w porz�dku|i na chodzie.00:09:03:Nie dzia�a, ich comlink|jest na innej cz�stotliwo�ci.00:09:06:Dam sygna� t� flar�.00:09:08:Zaprowad� nas do sier�anta dowodz�cego.00:09:10:Rozkaz, rozkaz.00:09:14:Flara sygnalizuj�ca atak droid�w?00:09:17:Rex!00:09:18:Co ty, u licha, robisz?!00:09:20:Spokojnie.00:09:23:Tak jak s�dzi�em.00:09:25:Wygl�da na jednego|z tych nowych droid�w komandos�w.00:09:27:Flara musia�a pochodzi� od tych,|kt�rzy prze�yli.00:09:31:Zasadzka!00:09:41:Te blaszaki maj� twarde pancerze!00:09:49:Jeste�my odci�ci.00:09:55:Zmykamy z platformy!00:09:58:Zrozumia�em.00:10:10:Nie ma po nich �ladu.00:10:11:Musieli zgin��.00:10:14:Wraca� na pozycje obronne.00:10:28:To z ca�� pewno�ci�|komplikuje sprawy, komandorze.00:10:30:Nie bardziej, ni� wtedy na Tibrin.00:10:32:Na Tibrin mieli�my Jedi.00:10:34:Pomogli.00:10:39:R�ce na g�ow�.00:10:40:Zdejmowa� he�my.00:10:42:Sir?00:10:43:Zdejmowa�!00:10:44:Ju�!00:10:59:Niez�y strza�.00:11:01:Nazywam si� Rex.00:11:03:M�wcie do mnie kapitanie albo sir.00:11:05:Tak jest!00:11:07:Jestem komandor Cody.00:11:09:Wasz nowy szef.00:11:10:M�j numer to 27-5555, sir.00:11:14:Nazywamy go Fives.00:11:15:Jestem Hevy.00:11:16:A to Echo.00:11:18:Gdzie wasz sier�ant?00:11:19:Nie �yje, sir.00:11:20:Tylko my prze�yli�my.00:11:22:Wygl�da na to, �e mamy tu|paru b�yszczak�w, komandorze.00:11:25:B�yszczak�w, sir?00:11:27:Zgadza si�.00:11:28:Tw�j pancerz.00:11:29:Jest b�yszcz�cy i nowy.00:11:30:Tak jak ty.00:11:33:Sir.00:11:34:Ja i moi kumple|jeste�my wyszkoleni i gotowi.00:11:36:B�dziemy wsparciem.|B�yszcz�cy czy nie.00:11:39:Jeszcze jest|dla ciebie nadzieja, ��todziobie.00:11:46:Komandorze Cody, s�yszysz mnie?00:11:48:Kapitanie Rex, prosz� odpowiedzie�.00:11:51:Wiele godzin temu powinni byli|zg�osi� si� ze stacji Rishi.00:11:54:Wygl�da na to, �e tw�j kapitan|wype�nia rozkazy tak, jak ty.00:11:57:Mo�e Cody zanudza Rexa|standardowymi procedurami i protoko�em.00:12:01:Musimy popracowa�|nad w�asnymi nudnymi procedurami.00:12:04:I wymy�li� strategi�|znalezienia Grievousa.00:12:07:Tak.00:12:08:Admirale.00:12:09:Daj mi zna�, jak b�d� wie�ci od Rexa.00:12:18:Uwa�ajcie, ��todzioby.00:12:19:P�ki te z�omy zajmuj� t� plac�wk�,|nasza rodzinna planeta Kamino jest nara�ona.00:12:24:Ale jest ich tak wiele.00:12:26:To nie ma znaczenia, dzieciaku.00:12:27:Musimy odbi� t� baz�.00:12:29:Wi�c odbijemy t� baz�.00:12:33:Jak proponujesz przej��|przez te grodzie, Rex, stary druhu?00:12:37:Mam par� pomys��w.00:12:43:Co to?00:12:48:Jednostka 26.00:12:49:Czy to ty?00:12:53:Tak, tak.00:12:54:Dziwnie brzmisz.00:12:56:Co� si� sta�o z twoim modulatorem g�osu?00:13:00:Tak, tak.00:13:01:Zdejmij he�m.00:13:02:Poka� twarz.00:13:04:Tak, tak.00:13:10:To si� nie uda.00:13:15:Wrogowie!00:13:16:Tak, tak.00:13:20:Dobra, ruszamy.00:13:23:Prosz� o pozwolenie|na ruszenie jako pierwszy, sir.00:13:24:Ja jestem zawsze pierwszy, dzieciaku.00:13:37:Dosta�em.00:13:38:Nic mu nie jest.|Skupcie si� na walce.00:13:51:Trafi�em jednego!00:13:52:Przykro mi, ja go rozwali�em.00:13:54:Tak, jasne.00:14:00:Id�cie do okna.|Wygl�da na to, �e mamy wi�cej go�ci.00:14:09:Wygl�da na flot� Separatyst�w.00:14:14:Dlatego przej�li plac�wk�.00:14:16:Szykuj� inwazj�!00:14:18:Musimy ostrzec Kamino.00:14:22:Republika�ska baza wci�� przesy�a sygna�.00:14:25:Ale z jakiego� powodu nasze|droidy komandosi nie odpowiadaj�.00:14:28:Ta baza nie mo�e zaalarmowa�|Jedi o tym, �e nadlatujemy!00:14:33:Wys�a� na d� posi�ki, by to sprawdzi�.00:14:38:Te blaszaki sabotowa�y nasz transmiter|i w��czy�y sygna� "droga wolna".00:14:42:- Potrzeba czasu... [ Pobierz całość w formacie PDF ]