Starcie Tytanów - Clash Of The Titans.2010.DVDRIP.XviD.Napisy PL 3, Pliki Mietushek

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:31:Pradawne mity i legendy|s� zapisane w gwiazdach.00:00:37:Opowiadaj� o czasach przed|nastaniem ludzi i bog�w,00:00:41:czasach Tytan�w.00:00:44:Kres ich rz�dom po�o�y�y|ich w�asne dzieci.00:00:49:Zeus, Posejdon i Hades.00:00:56:Zeus przekona� Hadesa,|by ten stworzy� pot�n� besti�,00:00:59:kt�ra przywiedzie do zguby|ich rodzicieli.00:01:02:Z cia�a Hadesa narodzi� si�|straszliwy potw�r.00:01:09:Kraken.00:01:17:Zeus zapanowa� w niebiosach.00:01:22:Posejdon w morzach.00:01:26:Hades za� za spraw�|podst�pu Zeusa,00:01:29:spad� w otch�a�|i zosta� w�adc� ciemno�ci.00:01:36:Zeus stworzy� cz�owieka,00:01:39:by ten swymi mod�ami|�ywi� nie�miertelno�� bog�w.00:01:46:Z czasem jednak,|ludzie zacz�li si� burzy�.00:01:50:Pocz�li sprzeciwia� si� bogom|i w ko�cu powstali przeciwko nim.00:02:03:W tym to czasie|na �wiat przysz�o dziecko.00:02:07:Ch�opiec, kt�ry mia�|odmieni� losy �wiata.00:02:30: Oh!00:02:42:Ci.00:02:48:Perseusz.00:03:21:O co chodzi, synu?00:03:23:Wkr�tce b�d� mia�|brata lub siostr�.00:03:27:Oboje was b�dziemy|kocha� tak samo.00:03:33:Ono b�dzie wasze.|Ja jestem niczyj.00:03:39:Ja jestem twym ojcem,|Marmara twoj� matk�.00:03:42:Zawsze b�dziesz nasz.00:03:47:Wi�zy krwi to nie wszystko.00:03:51:Kochamy ci� mi�o�ci�, o jak�|walcz� bogowie i monarchowie.00:03:59:Nie znam si� na wyrokach boskich.|Po co� jednak ci� ocalili.00:04:04:Pewnego dnia przeznaczenie|zawiedzie ci� w odleg�e krainy.00:04:13:Ale jeszcze nie dzi�.00:04:30:12 lat p�niej00:04:35:- Perseuszu!|- Ramiona ci s�abn�, staruszku.00:04:40:Marmaro!00:04:45:Ha!00:04:47:Kolejny dzie� i nic!00:04:51:A niech to rybia o��!00:04:53:Komu mam sk�ada� dzi�ki|za tak hojne dary?00:04:57:Przesta�, prosz�.00:04:58:Posejdonowi? Zeusowi?|Komu za to dzi�kowa�?00:05:01:Tym, co ich rozdra�nili.00:05:03:Zniszczyli moj� wysp�.|Na twoj� zes�ali zaraz�.00:05:07:Bior�, co chc�.|Jeste�my ich niewolnikami.00:05:10:Dali nam �ycie.|Za to musimy by� wdzi�czni.00:05:13:Dosy� mam bycia wdzi�cznym|za och�apy.00:05:16:Ja i Perseusz jeste�my rybakami.|I nawet to nam odbieraj�.00:05:21:Nic nam nie daj�,|a domagaj� si� uwielbienia.00:05:26:Pewnego dnia kto� si� zbuntuje.00:05:29:Pewnego dnia kto� powie "dosy�!".00:06:05:Jest tak jak wtedy,|gdy do mnie trafi�e�.00:06:11:Sztorm ci� przywi�d�.00:06:19:Wiem, �e trapi ci� wiele pyta�.|Chcia�bym zna� na nie odpowiedzi.00:06:29:Tutaj mam wszystko,|czego mi trzeba.00:06:36:Dobranoc, synu.00:06:57:L�d.00:06:58:Teklo, wianek.00:07:00:Podaj wianek.00:07:01:Pos�g Zeusa Gromow�adnego.00:07:18:Dzieje si� co� z�ego.00:07:21:Co robi� ci �o�nierze?00:07:33:Trzymajcie si�!00:07:41:W imieniu kr�la i kr�lowej!00:07:45:- Kim oni s�?|- To �o�nierze z Argos.00:07:48:Co oni uczynili?00:07:51:Wypowiedzieli wojn� bogom.00:08:16:- Zawracamy.|- Nie. Nic nie r�b.00:08:48:Uwaga!00:08:58:Gdzie jest ch�opiec?00:10:01 Nie!00:10:06:Zeusie, po�� temu kres!|Burz� nasze �wi�tynie.00:10:11:Jak �mieli zha�bi� pos�g Zeusa?00:10:13:- Wyci�gnijmy do nich r�k�.|- Zawrzyjmy rozejm.00:10:17:Nie!00:10:22:To ja ich stworzy�em.00:10:24:A oni odp�acaj� mi buntem?00:10:29:Nie b�dzie �adnej ugody.00:10:31:Nareszcie okaza�e� gniew.00:10:39:Kiedy to ostatnio|ogl�da�e� me oblicze?00:10:47:Hadesie.00:10:54:Niezliczone lata|patrzy�em z Za�wiat�w,00:11:00:jak twoja srogo��|zamienia si� w tkliwo��.00:11:06:Ich mod�y mia�y karmi�|nasz� nie�miertelno��.00:11:14:Ale pokocha�e� ich|zbyt mocno, uro�li w si��.00:11:18:Musz� si� sprzeciwi�,|bo wszystkim nam grozi zag�ada.00:11:23:- Czego chcesz, bracie?|- Daj mi woln� r�k�.00:11:29:Lud ponownie padnie|na kolana.00:11:31:A ty b�dziesz p�awi� si�|w ich uwielbieniu i strachu.00:11:35:- Znowu b�dziemy pot�ni.|- Jego miejsce jest w za�wiatach!00:11:40:Nie b�dziesz mi m�wi�,|gdzie jest moje miejsce.00:11:45:Twierdzisz, �e �ywi nas ich mi�o��.00:11:48:Ale to ty si� ni� �ywisz.00:11:52:Ja �ywi� si� tylko|strachem i cierpieniem.00:11:58:Zeusie, nasz brat ma racj�.00:12:01:Wys�uchaj go.00:12:08:Id� i czy� wedle woli.00:12:11:- Ojcze, potrzebujemy �miertelnik�w!|- Hades ma racj�, Apollo.00:12:16:Ludzie si� rozzuchwalili.00:12:18:Jak dzieci, trzeba ich|przywo�a� do porz�dku.00:12:23:Ukarz ich.|Sk��� ich szeregi.00:12:28:Niech wr�c� pod nasze skrzyd�a.00:12:55: Argos00:13:11:- Nasz okr�t wp�yn�� jako ostatni?|- Nie, kapitanie.00:13:15:Jako jedyny.00:13:18:Czy to jeden z naszych?00:13:19:Nie, le�a� w�r�d cia�|w pobli�u Paksos.00:13:22:Tylko on ocala�.00:13:24:W pa�acu postanowi�,|co z nim zrobi�.00:13:30:Wstawaj.00:13:37:Dali nam �yzne pola i s�o�ce|na niebie, ale mog� je zabra�.00:13:43:Ukorzmy si�, inaczej|stoczy nas robactwo.00:13:49:Sami �ci�gnelismy|gniew bog�w na nasze g�owy.00:13:51:z drogi.00:13:53:Zaniedbali�my nasz� powinno��.00:13:56:Kto sprzeciwia si� bogom,|poniesie srog� kar�.00:14:39:Tylko tylu?00:14:42:Wielu poleg�o, Wasza Wysoko��,|ale zwyci�stwo jest nasze.00:14:48:Zdrowie Kr�la Cefeusza|i Kr�lowej Kasjopei!00:14:56:Nie!00:15:01:Pij� za was.00:15:04:Bohater�w, kt�rzy nie l�kali si�|wbi� ostrza w serce Zeusa.00:15:13:�wi�tynie p�on�.|Pos�gi run�y.00:15:18:Pozbawili�my ich naszych mod��w.00:15:21:Dzi�, po latach walki,|s�o�ce nie zajdzie nad oceanem.00:15:28:Tylko nad g�r� Olimp.00:15:31:Nasta�a nowa era.00:15:34:Era Cz�owieka.00:15:39:Nie marszcz brwi, Andromedo.|Napij si�, to ci� rozweseli.00:15:47:Andromedo!00:15:59:Jak si� zwiesz?00:16:01:Perseusz.00:16:04:We� ten puchar.00:16:06:Napij si�.00:16:11:- R�ce precz!|- Do�� tego!00:16:13:Nasza c�rka ma mi�kkie serce.00:16:18:Widzieli�cie, co si� tam dzieje?00:16:22:Zadali�cie sobie ten trud?00:16:24:My dajemy ludziom natchnienie.00:16:26:Setki ludzi straci�o �ycie,|a my �wi�tujemy.00:16:32:Beztrosko rzucacie wyzwanie bogom.00:16:35:Lepiej, by�my dr�eli ze strachu?00:16:42:Bogowie potrzebuj�,|by oddawano im cze��.00:16:46:Czeg� my potrzebujemy od nich?|Sp�jrzcie na moj� c�rk�.00:16:50:- Przesta�!|- Czy� nie dor�wnuje urod� bogini?00:16:54:Jest pi�kniejsza ni� wszystkie|Greczynki i sama Afrodyta.00:16:59:Boginie powinny jej zazdro�ci�.00:17:02:Teraz my jeste�my bogami!00:17:06:Zwa�aj na s�owa.00:17:51:A to ciekawe.00:18:14:Jeste�cie brudem|spod naszych paznokci.00:18:18:Ka�dy wasz oddech|jest darem Olimpu.00:18:21:Sprowokowali�cie pot�g�|ponad wszelkie wyobra�enie.00:18:25:Kim jeste�?00:18:27:Jam jest Hades.00:18:34:Na kolana.00:18:43:Nie pora na to, Perseuszu.|Jeszcze b�dziesz mia� szans�.00:18:53:C� ty wiesz o pi�knie?00:18:56:C� mo�e by�|pi�kniejszego od �mierci?00:19:03:Wejrzyj w me oblicze,|�miertelna kr�lowo.00:19:16:- Matko!|- Ksi�niczko!00:19:24:Za dziesi�� dni,|podczas za�mienia S�o�ca,00:19:30:wypuszcz� krakena.00:19:34:Zmiecie Argos z powierzchni|Ziemi, a was wraz z nim.00:19:41:Chyba �e z�o�ycie|ofiar� z ksi�niczki,00:19:45:kt�r�, w swej g�upocie,|przyr�wnali�cie bogom.00:19:49:Tylko jej krew zdo�a|nasyci� krakena i Zeusa,00:19:55:kt�rego srodze obrazili�cie.00:20:02:Wybieraj ludu Argos:|zag�ada czy ofiara?00:20:08:Oto wola Zeusa, waszego ojca.00:20:28:W Argos przebywa p�b�g.00:20:33:Niemo�liwe.00:20:36:Jest tw�j.00:20:38:Zwie si� Perseusz.00:20:41:Mogliby�my zaoferowa� mu azyl.00:20:44:Nie s�ysza�em jego modlitw.00:20:47:Ten syn nie ma dla mnie mi�o�ci.00:20:51:Niczym nie r�ni si� od tych,|kt�rzy si� od nas odwr�cili.00:20:55:Czego tu szukasz p�bogu?|M�w!00:20:59:- Nie jestem p�bogiem.|- Po co ci� przys�ano?00:21:03:Nie wiem.00:21:12:- Nie mo�na mu ufa�, kr�lu.|- Co innego mi pozostaje?00:21:16:Draco!00:21:20:Zostawcie go.00:21:26:To prawda, �e jeste� synem Zeusa?00:21:32:Mo�esz nas ocali�.00:21:36:Musisz nas ocali�.00:21:38:Jestem zwyk�ym cz�owiekiem.00:21:41:Panie, cho� to straszne,|ofiara jest jedynym wyj�ciem.00:21:46:Nie m�w tak.00:21:48:On ma racj�.00:21:50:Nikt nie powinien za mnie umiera�.00:21:53:Pu��cie Perseusza wolno.00:21:56:Panie, musimy wywie��|ksi�niczk� z miasta.00:22:00:- Znajd� dla niej kryj�wk�.|- Nie ukryjesz jej przed Hadesem.00:22:03:Tak twierdzi bo�y b�kart.00:22:10:M�j ojciec zosta� zabity przez boga.00:22:16:Matka, siostra...00:22:20:Wszystkich, kt�rych kocha�em,|zabi� b�g.00:22:25:Trudni�em si� naprawianiem|sieci, a nie mieczem.00:22:38:Masz go�cia.00:22:42:Powiada, �e ci� zna.00:22:47:Nazywam si� Io.00:22:51:Sk�d mnie znasz?00:22:53:Obserwowa�am ci� przez|ca�e twoje �ycie.00:22:55:To ja umie�ci�am ci�|w twojej rodzinie.00:23:01:- Jeste� bogini�?|- S� bogowie i s� ludzie,00:23:05:oraz my, kt�rzy nie mie�cimy si�|w �adnej kategorii.00:23:08:Wiele lat temu odrzuci�am|zaloty pewnego boga,00:23:13:i spad�a na mnie kl�twa|wiecznej m�odo�ci.00:23:16:Te� mi kl�twa!00:23:18:Widzia�am, jak moi bliscy odchodz�.00:23:22:Ty wiesz, jak ci�ki|jest to los.00:23:29:A wi�c to prawda?|Jestem synem Zeusa.00:23:36:Tak.00:23:39:Historia twoich narodzin si�ga|czasu rebelii kr�la Akrizjosa.00:23:46:Ludzie mieli dosy�|okrutnych igraszek bog�w.00:23:51:Akrizjos poprowadzi� armi�|do obl�enia Olimpu.00:23:56:Wi�kszo�� bog�w by�a za tym,|by zmia�d�y� Akrizjosa i jego armi�.00:24:02:Ale Zeus zbyt mocno|kocha� r�d ludzki.00:24:05:Postanowi� przyk�adnie|ukara� Akrizjosa.00:24:11:Przybra� posta� kr�la|i zakrad� si� do komnat jego �ony.00:24:18:M�j kr�lu!00:24:28:Zeus!00:24:36:Akrizjos wpad� w wielki gniew.00:24:39:Rozkaza� straci� kr�low�|oraz jej dziecko.00:24:51:Przeklinam ci� Zeusie!00:24:53:Pozbywam si� kobiety, kt�r� zbruka�e�,|a wraz z ni� twego b�karta.00:20:01:Nie!00:20:07:Nie!00:25:16:Kr�lowa i jej dziecko|zostali wrzuceni do morza.00:25:19:Twoja matka straci�a �ycie,|ale ty, jako p�b�g, prze�y�e�.00:25:25:Od tego czasu|mia�am nad tob� piecz�.00:25:27:Czekaj�c dnia, gdy|po�o�ysz kres tyranii bog�w.00:25:31:Na... [ Pobierz całość w formacie PDF ]