Stargate Atlantis s05e09 Tracker, atlantis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{77}{265}Inhibitor neuraminidazowy.{425}{463}S�ysza�em, �e wyruszasz|na inn� planet�.{465}{563}B�d� asystowa� grupie|medycznej na M33-895.{563}{609}- Z doktor Keller.|- Zgadza si�.{611}{626}W dniu wolnym.{626}{670}Nie mog� uda� si� na inn�|planet� w wolnym czasie?{670}{693}Ale� sk�d, le�.{693}{734}Cho� to dziwne, �e zg�aszasz si�|na ochotnika...{734}{795}z dobrej woli,|akurat jak masz wolne.{795}{831}Rozpoczynam nowe �ycie.{831}{892}Od teraz b�d� milszy|i bardziej dobrotliwy.{1194}{1223}Jeste�.{1223}{1261}Gotowy?{1318}{1357}Idziesz z nami?{1357}{1438}Ronon tak�e zaoferowa�|swoj� pomoc.{1438}{1513}Im wi�cej, tym lepiej, prawda?{1564}{1594}Jaki� problem?{1594}{1661}Nie.{1745}{1787}Chuck, wybierz adres.{1811}{1824}Wezm� to.{1824}{1862}Poradz� sobie.{1862}{1918}Chcesz to wzi��?{1918}{1967}Ty trzymaj tamto, a ja...{1967}{2037}Zabieram si� za swoje rzeczy.{2129}{2173}Co do ludzi,|z kt�rymi spotykamy si� dzisiaj...{2173}{2227}Dop�ki b�dziecie unika�|kontaktu fizycznego,{2227}{2258}nic wam si� nie stanie.{2258}{2306}Wirus nie przenosi si�|z powietrzem.{2306}{2338}A co im w�a�ciwie dolega?{2338}{2418}Choroba, kt�ra jest podobna|do ziemskiej grypy.{2418}{2460}Rozprzestrzenia si� po wiosce.{2460}{2494}Nie jest to gro�na odmiana,{2494}{2561}ale mo�e z �atwo�ci�|nap�dzi� ludziom strachu.{2707}{2728}On te� si� zarazi�.{2728}{2766}Czy to minie?{2780}{2844}Ma nisk� gor�czk�.|Du�o odpoczynku i p�yn�w...{2844}{2865}powinno go wyleczy�.{2865}{2917}Przepisz� r�wnie� par� lekarstw.{2917}{2962}Inhibitor neuraminidazowy?{3005}{3020}Doskonale.{3037}{3117}Zbadam ci�, Erran.|Tak dla pewno�ci.{3228}{3266}Mo�ecie zostawi� nas samych?{3266}{3313}Niedaleko jest tawerna.{3313}{3354}P�jd�cie co� zje��.{3398}{3459}Dobra.{3512}{3574}Nie smakuje ci?{3774}{3803}Nie musia�e� tu przychodzi�.{3803}{3853}Pewnie masz mn�stwo|roboty na Atlantydzie.{3853}{3924}To dziwne, ale nie bardzo.|Ale je�li chcesz wraca�...{3926}{3945}Zostaj�.{3947}{4022}Oczywi�cie.{4069}{4101}Czy dali�my im do�� czasu?{4101}{4133}Nie chcia�bym w niczym|przeszkadza�.{4133}{4180}To medycyna.{4220}{4280}Czy doktor Keller ju� sko�czy�a?{4286}{4323}Nie jest z wami?{4343}{4400}Sko�czy�a i wysz�a.{4402}{4441}Mia�a do��czy� do was w tawernie.{4441}{4522}Dzi�kujemy za informacj�.{4578}{4626}Jennifer, tu Rodney.|S�yszysz mnie?{4682}{4718}Doktor Keller,|prosz� o odpowied�.{4778}{4839}Albo nie dzia�a jej kr�tkofal�wka,|albo j� wy��czy�a.{4841}{4859}Nie zrobi�aby tego.{4859}{4913}W takim razie co si� z ni� sta�o?{5286}{5300}I co?{5300}{5343}Przepyta�em wszystkich.|Nikt jej nie widzia�.{5343}{5368}Przepad�a jak kamie� w wod�.{5368}{5428}To nie ma sensu.|Nie opu�ci�aby tego miejsca bez nas.{5450}{5488}Chyba, �e kto� j� porwa�.{5507}{5573}Wracaj do Wr�t i wezwij|pomoc z Atlantydy.{5573}{5601}Masz racj�.{5601}{5664}Ja w tym czasie przeszukam|ca�� wiosk�.{6400}{6450}Kim jeste�?{6450}{6525}Gdyby� si� nie miota�a,|nie musia�bym ci� og�usza�.{6560}{6601}Czego ode mnie chcesz?{6601}{6657}Przesta� zadawa� pytania.{6681}{6753}Chc� wiedzie�,|dlaczego mnie uprowadzi�e�.{6753}{6788}Jak zabra�e� mnie z wioski?{6788}{6813}Nawet nie pami�tam...{6919}{6984}Tak lepiej.{7032}{7078}Idziemy.{7130}{7164}McKay?{7164}{7201}/M�w.{7201}{7249}Natrafi�em na jakie� �lady|st�p poza wiosk�.{7249}{7277}Nale�� do Jennifer?{7277}{7321}/Typowe jak na buty atlantydzkie.{7321}{7371}Kto� z ni� jest.{7371}{7447}Wi�ksze �lady.|Mojego rozmiaru.{7447}{7502}Chyba dosz�o do szamotaniny.{7502}{7549}Cholera.{7585}{7608}Dziwne jest to,{7608}{7663}�e pojawi�y si� tu znik�d.{7663}{7707}Co masz na my�li?{7707}{7771}Pomi�dzy wiosk� a tym miejscem|nie ma �adnych �lad�w.{7771}{7799}A potem nagle s�.{7799}{7871}Zupe�nie jakby spadli z nieba.{7918}{7953}Moment.{7954}{7998}Mam tylko jedne �lady|kieruj�ce si� w stron� lasu.{7998}{8025}Jeden rodzaj �lad�w?{8026}{8083}Nie nale�� do Keller,|tylko do tego go�cia.{8083}{8129}Co wi�c si� z ni� sta�o?{8197}{8251}Te �lady s� g��bsze.{8252}{8303}Pewnie j� niesie.{8303}{8359}Og�uszy� j� i teraz...{8360}{8421}Bo�e.{8453}{8517}Sprawdz� to.{8518}{8541}Mo�e lepiej zaczekaj.{8542}{8572}Jestem ju� prawie przy Wrotach.{8573}{8618}Wezw� grup� przez radio{8619}{8658}i rozpoczn� poszukiwania.{8658}{8693}Dobra.{8693}{8757}W mi�dzyczasie ja p�jd� za nimi.{8872}{8902}McKay?{8910}{8951}S�ucham.{8952}{9027}Zn�w mam dwa rodzaje �lad�w.{9027}{9075}Jeszcze �yje.{9134}{9182}�wietnie!{9219}{9264}Jestem przy wrotach.{9264}{9301}Sprowadz� grup� poszukiwawcz�{9301}{9336}i niebawem do ciebie do��cz�.{10169}{10216}Cholera!{10245}{10281}Ronon!{10281}{10309}Co jest?{10310}{10344}Mamy Wraith na ogonie!{10345}{10374}Ilu?{10374}{10408}Czterech w�a�nie|przesz�o przez Wrota.{10409}{10499}Jeden z nich pr�buje mnie zabi�!{11852}{11896}Nareszcie.{11896}{11929}Co tak d�ugo?{11929}{11991}Nie ma za co.{12029}{12051}To �owca.{12051}{12079}Kto taki?{12080}{12127}�owca Wraith.|�cigaj� uciekinier�w.{12127}{12179}Przecie� jest ich niewielu.|Paru w ca�ej galaktyce.{12180}{12200}Zgadza si�.{12201}{12251}Kilka lat temu trafili�my na ciebie,|a teraz na kolejnego?{12251}{12271}Jak to mo�liwe?{12272}{12304}Dok�d poszli pozostali Wraith?{12304}{12375}Nie wiem.|Rozeszli si� po ca�ym lesie.{12376}{12427}A ty dok�d? Zaczekaj!{12475}{12505}Dalej nie idziemy.{12506}{12576}Dok�d mnie zabierasz?{12705}{12750}Powiedz chocia�,|jak masz na imi�.{12774}{12840}Kiedy dotrzemy na miejsce,|b�dzie czas na pogaduszki.{12889}{12924}To znaczy gdzie?{13080}{13126}Co robisz?{13265}{13304}Ronon?{13420}{13468}Uwa�aj!{13991}{14052}Musimy jak najszybciej zabra�|twoich ludzi w bezpieczne miejsce.{14052}{14101}- A co si� sta�o?|- Natkn�li�my si� na Wraith.{14102}{14143}Wraith? Tutaj?{14143}{14177}Na szcz�cie nie.|Jest ich tylko kilku.{14177}{14201}Chyba szukaj� kogo� innego.{14201}{14238}Niemniej nie chcemy ryzykowa�.{14239}{14284}Czy widzia�a� ostatnio w wiosce|jakich� obcych?{14284}{14316}Nowo przyby�ych...{14317}{14367}wygl�daj�cych jak...{14368}{14399}na przyk�ad on?{14399}{14424}Nie.{14424}{14467}Nie mamy na to czasu.{14468}{14507}Czy macie gdzie si� ukry�?{14508}{14542}Wok� wioski znajduje si�|pe�no jaski�.{14542}{14584}Przodkowie wykorzystali je|podczas ostatnich �niw.{14585}{14635}Dobrze, idziemy.{14635}{14698}Co to jest?{14698}{14742}Wyja�nienia zaj�yby|zbyt wiele czasu.{14742}{14766}Zbyt wiele czasu?{14766}{14834}Idziemy od kilku godzin.{14834}{14873}Mog� chwil� odpocz��?{14873}{14907}Nie.{14908}{14948}Tylko kilka minut.{14949}{15013}Kilka minut umo�liwi twojej|dru�ynie wy�ledzenie nas.{15014}{15037}Jakiej dru�ynie?{15038}{15092}Jeste� lekarzem z Atlantydy.{15093}{15151}Podr�owa�o z tob� dw�ch facet�w.{15507}{15551}Uwaga pod nogi.{15551}{15581}Nie zatrzymujcie si�.{15581}{15618}To tu� za tym w�wozem.{15618}{15645}Jeste�cie ju� prawie na miejscu.{15645}{15699}Niech pan uwa�a pod nogi.{15699}{15744}Pan?{15744}{15768}Przepraszam pani�.{15768}{15803}Ma pani...{15803}{15836}To s� w�sy.{15962}{15997}To ju� wszyscy.{15997}{16032}Wioska jest pusta.{16032}{16079}Dobrze, id� z nimi.|Niech nikt nie rusza si� z jaskini.{16127}{16176}I sied�cie po cichu,|�adnych odg�os�w,{16176}{16222}- dop�ki si� nie odezw�.|- Albo ja.{16232}{16292}Dzi�kujemy.{16340}{16376}Mo�e powinni�my wr�ci� do Wr�t?{16376}{16384}Id� sam.{16384}{16424}Ja p�jd� za Keller.{16424}{16465}Niem�drze jest si� rozdziela�.{16465}{16505}Nie mamy poj�cia,|gdzie s� Wraith.{16505}{16550}Powr�t trwa�by zbyt d�ugo.|Porwa� j� ten uciekinier.{16550}{16584}Jak nie b�dziemy go �ciga�,|zajdzie za daleko{16584}{16608}i nigdy ich nie odnajdziemy.{16608}{16631}Chcesz p�j�� do Wr�t.{16631}{16672}Prosz� bardzo.|Ja id� gdzie indziej.{16717}{16748}Cholera!{16748}{16779}Czy mo�esz... Ronon!{17035}{17071}Nie b�dziesz ju� ucieka�?{17122}{17158}Wraith s� coraz bli�ej.{17158}{17218}Nie mo�emy si� zatrzymywa�.{17322}{17355}Nie pochodzisz z tej wioski, prawda?{17360}{17405}Nigdy ci� nie widzia�am,{17405}{17449}a pozna�am praktycznie wszystkich.{17449}{17485}Jeste� w og�le z tej planety?{17528}{17565}To ty sprowadzi�e�|na nasze g�owy Wraith.{17565}{17633}Dlaczego ci� �cigaj�?{17633}{17674}Jestem uciekinierem.{17674}{17706}S�ysza�a� o nich?{17711}{17754}Cz�owiek, z kt�rym podr�uj�,{17754}{17786}te� kiedy� nim by�.{17786}{17820}Ju� nie jest?{17820}{17847}To niemo�liwe.{17847}{17885}Uciekinierem pozostaje si�|na ca�e �ycie.{17885}{17917}Jemu si� uda�o.{17917}{17955}Jak?{17988}{18044}Zabierz mnie do niego,|a ci powiemy.{18071}{18128}Obiecuj�.{18137}{18219}Nie musimy by� wrogami.{18268}{18298}Pr�buj dalej.{18395}{18449}Je�li jeszcze raz...{18449}{18495}Co jest?{18495}{18541}Tu znowu zaczynaj� si�|�lady Keller.{18541}{18614}Sp�jrz, s� mniejsze, p�ytsze.{18614}{18640}Na pewno z Atlantydy.{18640}{18733}Te natomiast s� wi�ksze i g��bsze.{18733}{18767}Uciekinier.{18767}{18813}�lady Keller nie s� r�wne.{18813}{18857}Albo jest ranna, albo zwi�zana.{18857}{18898}Pewnie jedno i drugie.{18898}{18949}Przynajmniej �lady s� widoczne.{18949}{18979}�atwiej b�dzie po nich i��.{18979}{19016}W tym w�a�nie tkwi problem.{19016}{19087}Uciekinierzy nie s� tacy g�upi.{19181}{19218}Wkr�tce si� �ciemni.{19218}{19317}Pozosta�o nam dwie godziny,|43 minuty i 27 sekund.{19317}{19405}S�o�ce tej planety zachodzi stopniowo.{19405}{19442}Maj� wi�c kr�tkie noce.{19442}{19497}Zawsze �ci�gam potrzebne|dane o planecie,{19497}{19562}nawet kiedy wybieram si�|na misje pokojowe.{19562}{19612}Informacje dotycz�ce|warunk�w atmosferycznych,{19612}{19673}g�sto�ci gleby,|dost�pno�ci wody...{19673}{19700}No co?{19700}{19754}Ciekawi mnie,|jak d�ugo by� tu prze�y�...{19754}{19781}bez swoich gad�et�w.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]