Stargate Atlantis s05e10 First Contact, atlantis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{26}{750}{C:$aaccff}/Poprzednio, w Stargate Atlantis.{812}{846}Nie mog� zrozumie�, po| co to wszystko.{847}{922}Gdyby�my robili to za ka�dym razem,| nigdy by�my nie sko�czyli pracy.{923}{957}Mamy si� tylko spotka� przy Wrotach.{957}{987}Nie 'tylko' spotykamy przy Wrotach.{988}{1083}Zosta�em odci�gni�ty od swojej pracy| �eby pom�c mu w przeszukiwani bazy danych!{1083}{1127}Mia�em wa�ne rzeczy do zrobienia, wiesz...{1128}{1220}Bardzo wa�ne projekty maj�ce na celu| ulepszenie ludzkiej rasy.{1222}{1300}S� inni ludzie robi�cy tak| samo wa�ne rzeczy, Rodney,{1300}{1358}wiem �e ci�ko ci w to uwierzy�.{1383}{1410}Ekscytuj�cy dzie�.{1412}{1454}Zdecydowanie.{1484}{1511}Jest gotowy do przes�ania.{1512}{1547}Na co czekacie?{1606}{1660}Dr Jackson, witamy na Atlantydzie.{1662}{1708}Bardzo mi mi�o, Panie Woolsey.| Dobrze by� tu z powrotem.{1710}{1781}Pu�kowniku Sheppard, Rodney...{2015}{2261}FIRST CONTACT - PIERWSZY KONTAKT{2332}{2381}Rodney poka�e ci tw�j pok�j...{2382}{2438}Wola�bym bym ju� zacz�� prac�, je�li| nie macie niczego przeciwko.{2439}{2458}Um, jasne, czemu nie.{2458}{2477}Co dok�adnie chcesz zrobi�?{2477}{2541}Zbada� nieistotne szczeg�y| historii Pradawnych?{2541}{2599}Nie. Mam nadzieje �e wiecie| kim by� Janus?{2599}{2621}- Jaki� wynalazca?| - Tak,{2621}{2668}by� g��wnym naukowcem, pewnie| troch� dziwnym.{2668}{2706}Przejrza�em wszystkie jego zapisy.{2706}{2755}S�uchaj, ju� zrobili�my to wszystko.{2756}{2824}Jestem prawie pewien, �e mam| informacj� mog�ce zaprowadzi� nas do jego sekretnego laboratorium.{2825}{2857}Sekretnego laboratorium?{2859}{2873}Dok�adnie,{2873}{2971}do miejsca w kt�rym przeprowadzi�| wi�kszo�� swoich nieautoryzowanych bada�.{2971}{3069}Je�li si� nie myl�, jest |gdzie� w Atlantydzie.{3180}{3250}Przegl�da�em wszystkie zapisy Janusa |kilkukrotnie, nie by�o{3250}{3282}w nich niczego tajemniczym laboratorium.{3282}{3355}Janus robi� wiele rzeczy nie tolerowanych | przez reszt� Pradawnych,{3355}{3461}wi�c to logiczne �e nie wspomnia�| o tym w swoim dzienniku.{3465}{3528}Napisa�e� o wszystkich swoich badaniach w| oficjalnych raportach?{3528}{3562}O co ci zn�w chodzi?{3562}{3652}Nigdy o tym nie wspomina� oficjalnie,| ale niekt�rzy twierdzili �e by�{3656}{3731}"zbiorem szalonych i nielegalnych eksperyment�w,"{3732}{3774}- lub wed�ug jednego z jego kochank�w... |- Mia� kochank�w?{3775}{3825}"Wysp� samotno�ci w �cianach miasta."{3825}{3889}Po prostu ci�ko by�o si� z nim dogada�.| Ze mn� te� ludzie maj� takie problemy.{3889}{3933}Nikt nie mia� poj�cia gdzie| laboratorium si� znajduje,{3933}{4026}ale jeden z jego pomocnik�w kiedy� powiedzia�| �e Janus znikn�� w �cianie na ko�cu korytarza.{4028}{4086}"Widzia�em Janusa na korytarzu...".{4086}{4169}Cz�owiek chcia� i�� za nim, ale w pewnym| momencie Janus po prostu znikn��.{4176}{4274}Na ko�cu korytarza nie by�o �adnych drzwi.| Po prostu znikn��, pewnie do sekretnego laboratorium.{4289}{4323}Czy ten pomocnik wspomnia�...{4323}{4383}...kt�ry to korytarz? Tak.{4533}{4587}Gdy tylko Dedal wy�aduje| �adunek,{4589}{4649}lecimy do Todda spotka� si� z| nim i z jego Rojem.{4652}{4689}S�dzisz �e si� poka�e?{4689}{4756}I �e da wam przetestowa� terapie| na swoich ludziach?{4756}{4813}Mamy tak� nadzieje.{4818}{4909}Teyla pomog�a mu zdoby� w�adz�.{4909}{4940}O to chodzi, ma ju� czego chce.{4942}{5002}Powinienem i�� z wami, mam| dobre kontakty z...{5003}{5076}I dlatego ci� tam nie chce.{5087}{5154}To maj� by� negocjacje,{5156}{5213}a Todd, c�...{5217}{5255}Zna mnie gorzej ni� ciebie.{5256}{5321}Nie m�wi� �e nie powiniene� dowo...{5322}{5405}Jeste� tutaj drugim dow�dc�, pu�kowniku.{5411}{5512}Wiem �e moi poprzednicy z�amali| wiele zasad ustalonych przez I.O.A.,{5513}{5644}ale regulamin m�wi wyra�nie �e gdy| mnie tu nie ma, pan musi siedzie� w bazie.{5644}{5686}Dowodzisz p�ki nie wr�c�.{5688}{5718}Zrozumiano?{5740}{5773}No dobra.{5780}{5822}Spr�buj nie wysadzi� wszystkiego| w czasie mojej nieobecno�ci.{5822}{5858}Nie mog� niczego obieca�.{5895}{5946}To powinien by� ostatni.{5968}{5989}Cze��.{5992}{6012}Hej.{6025}{6068}W�a�nie wychodzi�am.{6068}{6097}Ta, wiem.{6099}{6134}Mog� to wzi��.{6134}{6147}Dzi�ki.{6148}{6191}Idziesz na Dedala?{6196}{6236}Tak...{6238}{6274}Dzi�kuje.{6285}{6354}Musz� i��, b�d� wszystko nadzorowa�...{6356}{6411}zak�adaj�c �e Todd si� pojawi.{6464}{6511}Mo�e p�jd� z tob�.{6517}{6553}Po co?{6559}{6599}Nie ufam im.{6613}{6702}Toddowi i jego ludziom czy za�odze Dedala{6705}{6773}kt�rzy maj� mnie ochrania�?{6782}{6810}Nie mam pewno�ci.{6815}{6854}Im wszystkim.{6881}{6901}Co?{6901}{6918}Nic.{6918}{6953}- Co?|- Nic, nic.{6953}{6984}By�oby �wietnie gdyby� poszed� z nami.{7013}{7056}Trzymaj za nas kciuki, Rodney.{7057}{7084}Powodzenia.{7112}{7158}Czekaj, jakich nas?{7239}{7265}Rodney...{7434}{7463}Macie tu ka�u�e?{7463}{7524}Tja, ca�a ta sekcja przecieka�a| gdy tu przybili�my.{7524}{7574}Wszystko co u�yteczne zabrali�my |do g��wnej wie�y.{7574}{7615}Zdalnie sterowane. Brzmi obiecuj�co.{7616}{7688}Nie chcia� mie� nikogo w pobli�u| gdy wchodzi� do laboratorium.{7689}{7721}Zupe�nie jak jaskinia nietoperza.{7723}{7771}Ta, dok�adnie jak jaskinia nietoperza...{7771}{7848}Nie wykrywam niczego niezwyk�ego...{7907}{7960}Co� chyba powinno by� tutaj.{7968}{8002}I tutaj...{8007}{8054}I jeszcze tutaj.{8059}{8085}Jakie� pomys�y co to jest?{8088}{8133}Wygl�da jak miejsce na jaki� interfejs.{8134}{8165}�wietnie. W takim razie,{8169}{8205}gdzie reszta?{8206}{8272}Nie wiem. Mo�e dekorator| zmieni� zdanie.{8313}{8389}M�wi�e�, �e przenie�li�cie wszystko| co u�yteczne do g��wnej wie�y.{8390}{8451}Prosz�, powiedz �e macie| list� tych rzeczy.{8451}{8517}Czy zatrzymali�my list�?{8756}{8776}Tam.{8779}{8849}To ten korytarz. Mo�esz tu powi�kszy�?{8959}{8988}Tutaj.{8991}{9018}To chyba to.{9018}{9061}- Musia�y upa�� na pod�og� przy zalaniu.|- Mo�liwe.{9061}{9128}- Ale zabrali�cie je, prawda?|- �wieci�y si� w czasie...{9128}{9176}Mo�esz mi poprawi� humor?{9177}{9220}S�dz� �e co� znale�li�my.{9538}{9549}No dobra.{9549}{9585}Tutaj s�.{9595}{9637}Mam je.{10031}{10064}Dziwne.{10080}{10128}Wszystkie te �wiate�ka inaczej| zagra�y gdy ich dotyka�em.{10128}{10177}To tutaj normalne?{10185}{10232}Niezbyt.{10383}{10449}Du�o przesz�y, by�y nawet| kilka dni pod wod�.{10449}{10486}Mo�e si� zepsu�y.{10490}{10514}To zagadka.{10516}{10574}Musz� by� w��czone w odpowiedniej kolejno�ci.{10576}{10627}3-znakowy kod? Wiesz, jak| banalne b�dzie jego z�amanie?{10627}{10657}Jest tylko 6 kombinacji.{10659}{10722}Mo�e trzeba je w��cza� w odpowiedniej| kolejno�ci w odpowiednim czasie.{10722}{10761}Nie s�dz� aby� rozpoznawa� kt�ry� z tych d�wi�k�w?{10761}{10828}Nie przypomina ci to np. ulubionej| piosenki Janusa?{10831}{10871}Nie.{10874}{10934}Pomocnik Janusa twierdzi� �e| Janus znikn�� nagle na korytarzu,{10934}{10977}wi�c to nie mo�e by� d�ugi kod.{10979}{11044}Mo�e to tylko trzy d�wi�ki po kolei.{11051}{11094}Sprawd�my.{11684}{11712}Czekaj chwil�.{11712}{11747}Co jest?{11755}{11784}Pchaj ca�y czas t� �cian�.{11787}{11800}Po co?{11800}{11868}Po prostu to zr�b. Chyba co� mam.{11887}{11934}Gdy policz� do trzech,{11936}{11989}naci�nij na �cian� najmocniej jak| potrafisz, dobra?{11991}{12020}Dobra.{12028}{12131}Dobra. 1... 2... 3...{12200}{12242}Skurczybyk.{12517}{12582}Kontrolowane przez magnetyczn� harmoni� muzyczn�.{12586}{12609}�e co?{12615}{12692}Tesla by� ca�kiem blisko takiego czego�| zanim Edison zniszczy� mu laboratorium.{12710}{12730}O czym ty bredzisz?{12730}{12839}Ta �ciana jest zrobiona tak, aby| mo�na by�o przej�� przez ni� po zagraniu odpowiednich d�wi�k�w.{12840}{12871}To do tego s�u�y�y.{12873}{12973}A silne pole magnetyczne chroni| drzwi przed rozpadem.{12973}{13014}�wietny spos�b na ukrycie drzwi,{13107}{13164}Co� jak hologram, tylko �e lepszy,{13164}{13215}ten si� utrzymuje niewa�ne jak� si��| w niego uderzysz.{13215}{13271}Mog�e� mi powiedzie� �e przejd� przez �cian�.{13272}{13313}- Mog�em.|- Tak, tak.{13337}{13374}Wiesz mo�e gdzie jeste�my?{13890}{13944}W laboratorium Janusa.{14779}{14806}Powiadom reszt�.{14812}{14880}Urz�dzenie zosta�o uruchomione.{15447}{15497}Gdzie tw�j dzielny obro�ca?{15500}{15545}To strasznie dziwne widzie� ci�| bez niego.{15549}{15600}Siedzi w laboratorium.{15603}{15647}Nad czym pan pracuje?{15652}{15672}Nad przemow�.{15674}{15701}Z jakiej okazji?{15703}{15776}To b�dzie prze�omowy dzie�.{15781}{15893}Wraith p�jd� krok w prz�d, nie tylko| dla ich korzy�ci, ale r�wnie� ludzi z tej galaktyki.{15900}{15940}To historyczny dzie�.{15953}{16025}Powinien by� rozpoznawalny.{16041}{16097}Co ma pan jak na razie?{16130}{16185}"Dzisiaj, jest wielki dzie�."{16227}{16279}Ca�kiem dobry pocz�tek.{16293}{16337}Wci�� nad tym pracuje.{16620}{16649}Fajne.{16678}{16794}Co by si� sta�o gdyby d�wi�ki| przesta�y gra� gdy jeste� w �rodku?{16795}{16832}�ciany zmia�d�y�yby twoje cia�o.{16833}{16911}- Mo�e powinni�my...|- Spokojnie, o wszystkim pomy�la�em.{16911}{16973}�ciana jest otwarta, nie musisz si� niczego obawia�.{16976}{17005}To dobrze.{17007}{17039}Znale�li�my co� ciekawego?{17040}{17084}Dobra wiadomo��, to na 100% laboratorium Janusa.{17084}{17135}Z�a wiadomo��, znalezienie tego by�o| tym prostym kawa�kiem.{17135}{17255}Wszystkie dane s� zaszyfrowane, nawet| najlepsi agenci nsa nie daliby rady tego u�y�.{17255}{17284}Mo�emy mie� drobne problemy.{17284}{17363}Niekt�re wymagaj� has�a, inne| to po prostu zagadki Pradawnych.{17363}{17453}Aktualnie, nie mamy| poj�cia do czego to wszystko s�u�y.{17456}{17521}Wygl�da na to �e tworzycie zgrany zesp�.{17623}{17673}Musz� wraca� do szefowania.{17673}{17695}Podoba ci si� to, co nie?{17695}{17723}Szczerze m�wi�c, to jest strasznie nudne.{17725}{... [ Pobierz całość w formacie PDF ]