Stargate Atlantis s05e12 Outsiders(1), atlantis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{5}{76}{C:$aaccff}/Poprzednio, w Stargate Atlantis.{80}{95}/Co to jest?{99}{179}/Dzi�ki temu pewnego dnia b�dziemy|ca�kowicie odporni na Wraith.{183}{248}Chcemy przetestowa� serum|na waszym wi�niu.{252}{327}M�wimy o umieszczeniu istoty ludzkiej|w jednym pokoju z g�oduj�cym Wraith.{331}{475}/To nieuleczalnie chory pacjent,|/kt�ry sam zg�osi� si� na ochotnika.{479}{512}Co� ty ze mn� zrobi�?{516}{593}Od jakiego� czasu �ledzimy now�|zaraz� w galaktyce Pegaza.{597}{694}/To rzadka proteina stworzona przez|/mieszka�c�w planety Hoff.{698}{752}Mia�a niszczy� mechanizm|�ywieniowy Wraith...{756}{790}uodparniaj�c ludzi na ten proces.{794}{869}Ale wirus zabi� zar�wno Wraith,|jak i po�ow� zaszczepionych.{873}{955}Michael rozprzestrzeni�|zmodyfikowany wirus Hoffan...{959}{1030}na dziesi�tkach �wiat�w,|nie wiadomo, na ilu dok�adnie.{1034}{1176}Oznacza to, �e ponosicie ryzyko,|ilekro� si� po�ywiacie.{1667}{1714}Jeszcze raz.{1877}{1921}Obawiam si�, �e mam z�e wie�ci.{1925}{1997}B�dziesz musia�a p�j��|jutro do szko�y.{2026}{2132}Podawaj amoksycylin� przez kolejne|trzy dni. To powinno wystarczy�.{2136}{2179}Co my tu mamy?{2183}{2273}Trzeba zmieni� opatrunek.|Mo�esz przynie�� wi�cej banda�y?{2277}{2306}Oczywi�cie.{2310}{2368}- A poza tym wygl�dasz zdrowo.|- Poczta.{2372}{2426}Pu�kowniku, co wy tu robicie?{2430}{2521}Pono� potrzebowa�e� dostawy lek�w,|wi�c postanowili�my wpa�� z wizyt�.{2525}{2590}T� przepraw� nazywasz|wpadni�ciem z wizyt�?{2594}{2628}Ciebie te� mi�o widzie�, Rodney.{2632}{2679}- Jak si� masz, doktorze?|- Dobrze, dzi�kuj�.{2683}{2748}Zak�adam, �e to s� te antybiotyki,|kt�re zam�wi�em?{2752}{2832}Doktor Keller da�a ci ich w brud,|wi�c powinny na troch� wystarczy�.{2836}{2895}- Chcia�bym, �eby to by�a prawda.|- Co masz na my�li?{2899}{3009}Przychodzi do mnie wielu ocala�ych|po zarazie Hoffan. Ledwo co wyrabiam.{3013}{3060}S� tu ocalali po zarazie Hoffan?{3064}{3114}Michael nie namierzy� tej planety?{3118}{3180}Nie, ale wielu mieszka�c�w|pochodzi z planety Balar.{3184}{3223}Uda�o im si� przetrwa� zaraz�.{3227}{3287}Kiedy zacz�li uk�ada� sobie|na nowo �ycie,{3291}{3350}pojawili si� Wraith,|kt�rzy chcieli ich wyko�czy�.{3354}{3391}S�yszeli�my o tym.{3395}{3431}Wraith nie s� zadowoleni,{3435}{3483}�e jest tyle ludzi|odpornych na ich �er.{3487}{3605}Prze�yli ci najbardziej zaradni.|Tutejsi mieszka�cy przygarn�li ich.{3609}{3653}- Doktorze?|- Novo!{3657}{3693}To moi przyjaciele z Atlantydy.{3697}{3793}P�k Sheppard, Teyla, Ronon|i doktor Rodney McKay.{3797}{3873}To jest Novo.|Pomaga mi w klinice.{3877}{3980}- Mi�o nam ciebie pozna�.|- Was r�wnie�. Wiele o was s�ysza�am.{3984}{4030}Czy to ten?{4040}{4084}Jaki ten?{4088}{4130}Ze �miesznych historii.{4134}{4203}No tak!|Licz�, �e zostanicie na kolacji.{4207}{4246}Mesa nie jest zbyt wytworna...{4250}{4345}ale serwuj� tu wy�mienity gulasz ze|stworzenia podobnego do kozy.{4349}{4409}- Podobnego do kozy?|- �wietny pomys�.{4413}{4514}Nadrobimy zaleg�o�ci w tych...|"�miesznych historiach."{4560}{4631}Jak wygl�da �ycie na dzikich|obszarach Pegaza?{4635}{4712}- Pewnie t�skno ci za Atlantyd�.|- O dziwo nie.{4716}{4840}Przesta�. Gor�ca k�piel,|playstation, dezodorant?{4847}{4912}Wiem, �e to miejsce przypomina|niez�� dziur�, ale tak nie jest.{4916}{4966}Ludzie s� dla mnie tacy mili.{4970}{5037}Nigdy nie musz� prosi�|o jedzenie czy nocleg.{5041}{5151}Szczerze m�wi�c, zaczynam czu�,|�e jestem tu potrzebny.{5345}{5381}Co si� dzieje?{5392}{5432}Wraith.{6046}{6144}- Naliczy�em dziewi�ciu. Damy im rad�.|- Nie. Zbyt wiele cywil�w.{6148}{6198}To nie przypomina typowych �niw.{6202}{6285}- Sk�d ta pewno��?|- Nie ma �adnych my�liwc�w.{6289}{6369}Nie atakuj� te� wie�niak�w.{6561}{6659}Kto spo�r�d was przemawia|w imieniu wszystkich?{6712}{6836}Jestem Elson...|przyw�dca tej wioski.{6881}{6923}Czego od nas chcecie?{6927}{7036}Niedawno przygarn�li�cie do siebie|grup� uchod�c�w z innej planety.{7040}{7102}Przetrwali zaraz�.{7106}{7212}Wa�ne jest, �eby�cie natychmiast|oddali ich w moje r�ce.{7216}{7300}- Dlaczego?|- Mam swoje powody.{7304}{7486}Je�li b�dziecie wsp�pracowa�,|daj� s�owo, �e odejdziemy w pokoju.{7517}{7578}A je�li odm�wimy?{7689}{7766}Post�picie niem�drze.{7770}{7849}Nasz statek pojawi si� tu|jeszcze przed �witem.{7853}{7945}Je�li do tego czasu ich nie wydacie,|powiadomi� reszt�...{7949}{8059}a wtedy ca�a wasza wioska|zostanie zniszczona.{8068}{8184}Oddajcie nam wyrzutk�w,|a zachowacie �ycia.{8188}{8308}Stawianie oporu|przyp�acicie �mierci�.{8366}{8452}Wyb�r nale�y do was.{8721}{8749}Nie rozumiem.{8753}{8852}Zg�adzili ju� nasz �wiat,|wi�c dlaczego jeszcze na nas poluj�?{8856}{8945}- Nie powiedzia�e� jej?|- Nie wszystko.{8949}{9002}O co chodzi?{9014}{9095}Powiedzia�em ci, �e skoro|przetrwa�a� zaraz�,{9099}{9164}to jeste� odporna|na �er Wraith, pami�tasz?{9168}{9213}To jeszcze nie wszystko.{9217}{9334}Je�li Wraith b�dzie chcia� po�ywi� si�|na tobie lub innych ocala�ych...{9338}{9401}od razu umrze.{9424}{9494}Jeste�cie dla nich trucizn�.{9522}{9587}- W takim razie ju� po nas.|- Niekoniecznie.{9591}{9676}Je�li to, co m�wicie, jest prawd�,|to nie zaakceptuj� naszego istnienia.{9680}{9796}Tutaj was znale�li, ale to nie znaczy,|�e nie ma gdzie si� ukry�.{9804}{9857}Novo? S�ysza�a�?{9862}{9946}Tak. To jest Sefaris.|On tak�e jest Balarianem.{9951}{10036}Zwo�ali Rad�,|�eby rozwa�y� pro�b� Wraith.{10040}{10090}- Co? Gdzie?|- W Biurze Kopalni.{10094}{10165}Pr�bowa�em si� tam dosta�,|ale mnie nie wpu�cili.{10170}{10280}Ronon i Teyla, sprawd�cie Wrota.|Wy miejcie oko na ludzi.{10285}{10366}- Poka�esz mi, gdzie jest to biuro?|- Tak.{10370}{10498}- Pu�kowniku, co im powiesz?|- Zaproponuj� im inne wyj�cie.{10512}{10654}Twierdzicie, �e wskutek tej zarazy|Balarianie s� �mierciono�ni dla Wraith?{10659}{10691}Tak.{10695}{10800}A zatem Wraith nigdy nie przeprowadz�|�niw na tej wiosce.{10804}{10908}To prawda i w�a�nie dlatego|b�d� chcieli was unicestwi�.{10913}{10970}Wioska, w kt�rej nie ma po�ywienia|nie jest im potrzebna.{10975}{11020}- Czy oni wiedzieli?|- Co takiego?{11024}{11095}Czy Balarianie wiedzieli o tym,|kiedy tu przybyli?{11099}{11170}- Nie mieli poj�cia.|- To nie ich wina, Jervis.{11174}{11242}By� mo�e,|ale to i tak bez znaczenia.{11247}{11353}Wraith nie spoczn�, p�ki nie wyt�pi�|wszystkich ocala�ych po zarazie.{11357}{11465}Wraith nie znaj� ich to�samo�ci,|dop�ki kto� inny ich nie wyda.{11470}{11542}/Ja te� nie ciesz� si� z tego powodu,|/pu�kowniku...{11546}{11612}ale jakie mamy wyj�cie?{11672}{11796}Mo�e zdo�amy was przetransportowa�|na inn�, bezpieczn� planet�.{11800}{11907}- Mieliby�my opu�ci� nasze domy?|- To nie jest idealny plan,{11911}{12012}ale to lepsze ni� skazywanie|na �mier� niewinnych ludzi.{12017}{12082}Jak powiedzieli Wraith,|to wyrzutki.{12087}{12206}- Pozwolili�my im tu zosta�.|/- Ja si� na to nie zgodzi�em.{12211}{12293}Poza tym,|wtedy nie stanowili zagro�enia.{12297}{12342}Teraz wszystko si� zmieni�o.{12347}{12403}Oni stali si� nasz� rodzin�.{12408}{12527}Novo mieszka pod moim dachem.|Moja c�rka j� uwielbia.{12531}{12638}- Co mam jej powiedzie�?|- Wolisz, �eby wszyscy zgin�li?{12643}{12733}/- Pu�kowniku, zg�o�cie si�.|- Przepraszam na chwil�.{12741}{12776}M�w.{12780}{12870}Ronon i ja jeste�my przy Wrotach.|Nie s� a� tak bardzo strze�one.{12874}{12967}To ci sami co byli w wiosce.|Rozpoznaj� dow�dc�.{12972}{13026}Jakie s� szanse, �e ich pokonacie?{13031}{13058}Ca�kiem spore.{13062}{13162}Nik�e. Ale z tob� i Rodneyem|by�yby wi�ksze.{13168}{13260}W porz�dku.|Zaczekajcie tam na nas.{13275}{13315}Co si� sta�o?{13320}{13413}- Ilu ludzi liczy wioska?|- 600,700.{13417}{13475}Mo�e by� ci�ko z czasem,|ale damy rad�.{13479}{13510}Co sugerujesz?{13514}{13628}Zabijemy Wraith, wszyscy ewakuuj� si�|przez Wrota, zanim przyleci statek.{13632}{13743}Na Atlantydzie b�dziecie bezpieczni.|Potem was przeniesiemy.{13763}{13797}To niedopuszczalne.{13805}{13912}Balarianie nie zas�u�yli sobie na to.|Prze�yli jedynie zaraz�.{13916}{13986}To mog�o przytrafi� si� nam.{13990}{14082}Je�li wydamy tych ludzi,|to nie b�dziemy lepsi od Wraith.{14086}{14196}Nawet je�li ich wydacie, nie ma|gwarancji, �e Wraith dotrzymaj� s�owa.{14200}{14309}R�wnie dobrze mog� was uzna�|za przeszkod� i zabi�.{14345}{14427}Dobrze. Co mamy robi�?{14431}{14540}Przygotujcie si� do drogi.|We�cie tylko tyle, ile ud�wigniecie.{14690}{14751}- Rodney, idziemy zlikwidowa� Wraith.|- Naprawd�?{14756}{14803}- P�jd� z wami.|- Wykluczone.{14808}{14893}Nie mam czasu si� k��ci�.|Przygotuj tych ludzi do przeniesienia.{14898}{14986}Po zabezpieczeniu Wr�t|b�dziemy musieli si� spr�y�.{14990}{15062}Uwa�ajcie na siebie.{15092}{15166}Je�li mamy ich zaatakowa�,|b�dziemy musieli to zrobi� stamt�d.{15171}{15221}Zgadzam si�.{15957}{16017}Powinni�my wezwa� kilka skoczk�w,|gdy tylko odbijemy Wrota.{16021}{16065}Dzi�ki temu szybciej ewakuujemy wiosk�.{16069}{16154}Nie wspominaj�c, �e przyda si� dodatkowa si�a ognia,|w razie, gdyby statek-r�j si� pojawi�.{16159}{16204}Miejmy nadziej�, �e nie dojdzie do tego.{16208}{16255}/- Pu�kowniku Sheppard, zg�o�cie si�.|- M�w.{16259}{16286}Mamy problem.{16291}{16391}Przyby�o wi�cej Wraith. Musieli patrolowa� inne miejsca.{16396}{16437}Ilu ich jest? Damy im rad�?{16441}{16543}Nie, na razie jeste�my w kropce.{16674}{16715}/Powiedzia�e�, �e wydostaniecie nas st�d.{16719}{16808}Okaza�o si�, �e Wraith jest wi�cej ni� przypuszczali�my.|Wrota s� szczelnie strze�one.{16813}{16861}- Jeste�my wi�c w potrzasku?|- Tymczasowo.{16866}{16931}Nie tra�my nadziei. Potrzebuj� tylko czasu,|by obmy�le� now� strategi�.{16935}{17027}Jakiej strategii mieliby�my u�y�|do pokonania armii Wraith?{17032}{17127}Nie wiem, bo jeszcze jej|nie obmy�li�em.{17132}{17206}W najgorszym wypadku ja i moja|dru�yna nie ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]