Stargate Atlantis s05e14 The Prodigal, atlantis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[10][28]Chcia� mnie pan widzie�?[28][73]Dlaczego w aktach nie ma|�adnego twojego raportu z misji,[74][96]odk�d dowodz� baz�?[104][126]Bo �adnego panu nie da�em?[127][151]Wiesz, �e jedn� z wprowadzonych|przeze mnie zmian[151][190]jest obowi�zek sk�adania raport�w|przez ka�dego cz�onka zespo�u.[191][219]"Wszyscy cz�onkowie" to przeciwie�stwo|dow�dc�w i naukowc�w.[220][244]Powa�nie?|Nie wiedzia�em.[245][266]Og�osi�em to czwartego dnia|swojego pobytu.[267][308]Na spotkaniu wprowadzaj�cym zespo�y|w szczeg�y zmian w protokole misji.[309][325]By�em tam?[327][343]Tak, by�o obowi�zkowe.[344][370]- Bo ja nie...|- Widzia�em ci� tam.[371][396]Ci�ko ci� nie zauwa�y�.[415][458]Chodzi mi o to,|�eby� sk�ada� raporty z ka�dej misji.[465][489]Nie pisz� zbyt dobrze.[490][538]Podejrzewa�em, �e to powiesz.|U�yj tego. To cyfrowy dyktafon.[545][568]M�w do niego, my go pod��czymy[569][611]i tw�j raport b�dzie automatycznie spisany|i w��czony do akt z pozosta�ymi.[612][644]W m�wieniu te� nie jestem najlepszy.[673][710]Przepraszam.|Za szybko dla ciebie, ch�opcze?[715][753]Dzwonili z domu spokojnej staro�ci.|Chc� odzyska� sw�j skuter.[754][803]Skuter? Pod mask� mam potr�jne|ogniwo litowo-polimerowe, synku.[812][833]Wybacz, m�j b��d.[870][913]- Wdeptam ci� w ziemi�.|- Nie zapl�cz si� w sukienk�.[924][951]- Nic ci nie jest?|- Mog�am go upu�ci�![951][974]Przepraszam.|Nie wiedzieli�my, �e kto� tu jest.[975][1002]- Co w�a�ciwie robisz na dole?|- Pr�buj� u�pi� Torrena.[1003][1029]Odkry�am, �e tylko chodzenie z nim|go uspokaja.[1030][1044]Ma kolki, co?[1045][1069]Doktor Keller twierdzi,|�e ten etap minie.[1070][1102]W dzieci�stwie te� mia�em kolki.|Mama pozwala�a mi p�aka�, a� zasn��em.[1103][1130]Nie jestem przez to gorszy.[1133][1159]W ka�dym razie...|Zwykle chodzimy z nim na zmian�,[1160][1188]ale Kanaan pojecha� z wizyt�|do naszego ludu na kilka dni.[1189][1227]Pom�g�bym ci, ale wygl�da na to,|�e wszystkim si� ju� zaj�a�.[1227][1276]Tak. Teraz musz� tylko zanie�� go|do swojej kwatery, nie budz�c go.[1277][1305]Albo nie wpadaj�c pod samoch�d.[1306][1341]Ju� sko�czyli�my.|W�a�nie ko�czymy.[1347][1371]- Dobranoc.|- Dobranoc.[1380][1398]Dawaj, dawaj![1637][1662]Musia�em przeci��y� silnik.[1663][1687]Wa� potrzebuje smarowania.[1688][1702]No co?[1723][1738]Co jest?[1740][1752]Nie mam poj�cia.[1753][1767]Radek?[1773][1789]Zg�o� si�.[1793][1808]Pomieszczenie kontroli,|tu dr McKay.[1809][1849]Stracili�my zasilanie na wschodnim pomo�cie.|Co si� dzieje?[1961][1975]Dziwne.[1979][1999]Tylko w pomieszczeniu kontroli|jest zasilanie.[2000][2013]Dlaczego?[2014][2053]M�wi dr McKay, wzywam kogo�|z pomieszczenia kontrolnego.[2079][2109]Na pewno co� jest nie tak.[2196][2231]{C:$aaccff}Stargate Atlantis [05x11] The Prodigal|SYN MARNOTRAWNY[2380][2402]Rodney, jeste� tam?[2418][2440]Pu�kowniku Sheppard?[2564][2588]Wszystko pad�o. Nie ma jak|dowiedzie� si�, co si� sta�o.[2589][2608]W porz�dku. Rivers.|Rozdzielcie si�,[2609][2637]poszukajcie �o�nierzy,|id�cie do centralnej wie�y.[2638][2655]Dajcie zna�,|je�li wpadniecie na Woolseya.[2656][2674]Komunikacja nie dzia�a.|U�ywamy kr�tkofal�wek.[2675][2681]Radek![2682][2704]- Co si� dzieje?|- Ty te� nie wiesz?[2704][2728]Id� do wie�y kontroli.|Pr�bowa�em z�apa� ci� przez radio.[2729][2748]Poza wie�� nie ma zasilania.|Trzymaj.[2749][2790]Id� do sali g��wnego zasilania|i spr�buj stamt�d zrestartowa� system.[2839][2852]Kto tam?[3056][3072]{y:i}Rodney, s�yszysz mnie?[3073][3085]Tak, m�w.[3086][3119]Pr�bowa�em zrestartowa� zasilanie.|Jak dot�d bezskutecznie.[3119][3129]Co z ZPM?[3130][3160]{Y:i}Sprawdzi�em. Sprawny, tak samo|jak i generator naquadah.[3161][3204]{Y:i}S� od��czone. Kto� musia�|wy��czy� je z pomieszczenia kontroli.[3204][3229]Wtedy wie�a te�|nie mia�aby zasilania.[3230][3258]Chyba, �e u�ywa si�|zewn�trznego �r�d�a mocy.[3259][3282]Dobra. Zr�b dok�adnie to samo.[3283][3320]Przywr�� tymczasowo zasilanie|przy u�yciu zewn�trznego �r�d�a mocy...[3321][3362]- Jednej z pomocniczych baterii.|- To nie zasili ca�ego miasta.[3363][3396]Niewa�ne. Za�atw mi energi�,|�ebym dosta� si� do g��wnego komputera.[3397][3418]- Dowiemy si�, co tu si� wyprawia.|- W porz�dku.[3419][3445]- Gdzie teraz jeste�?|- Na 36. poziomie?[3446][3496]Na 35. Po prostu �wietnie.|Jeszcze tylko 28 pi�ter.[3496][3525]I to tylko na tej klatce schodowej.|Potem na poziom 63,[3526][3556]do klatki pomocniczej, kolejne 4.|poziomy w g�r�,[3557][3579]�eby dosta� si�|do pomieszczenia wr�t.[3580][3614]Sprawd�, czy mo�esz skierowa�|troch� mocy do transporter�w.[3614][3635]Dobrze, spr�buj�.[3846][3879]To drzwi na klatk� schodow�|prowadz�c� do pomieszczenia wr�t, tak?[3880][3889]Tak.[3903][3939]Mo�e drzwi by�y ju� zamkni�te,|gdy stracili�my zasilanie.[3939][3959]Zosta�y zamkni�te celowo.[3960][3987]My�lisz, �e kto� przenikn��|do Atlantydy?[4001][4012]M�w.[4013][4031]Uruchomi�em tymczasowe zasilanie.[4032][4057]Przekierowa�em cz�� mocy|do twojego laboratorium.[4058][4085]- A co z transporterami?|/- Nadal nad tym pracuj�.[4086][4109]Daj zna�, gdy kt�rego� uruchomisz.[4113][4139]Id� do siebie i spr�buj wej��|do g��wnego komputera.[4140][4169]Ja spr�buj� drug� klatk�.|Pewnie te� j� zablokowali, ale kto wie.[4170][4195]Mo�e jest inna droga.[4230][4238]Pu�kowniku.[4239][4262]- Te te� zamkni�te?|- Tak jak wszystkie pozosta�e.[4263][4283]Pr�bujemy dosta� si�|do pomieszczenia wr�t.[4285][4294]My te�.[4296][4324]- Wiadomo, co si� dzieje?|- McKay nad tym pracuje.[4325][4344]Chyba mogliby�my|wysadzi� drzwi C4.[4345][4361]Na to jeszcze za wcze�nie.[4362][4403]Zanim wejdziemy tam si��, musz�|wiedzie�, z czym mamy do czynienia.[4457][4482]- Uda�o si�?|- Nie bardzo.[4483][4520]Kto� przej�� kontrol� nad Atlantyd�.|W�amano si� do g��wnego komputera.[4521][4547]Ledwo uzyska�em dost�p|do kilku krytycznych system�w.[4548][4571]Te, do kt�rych si� dosta�em,|s� tylko do odczytu.[4572][4585]Jak dotar�e� tu tak szybko?[4587][4613]Uda�o mi si� uruchomi�|kilka transporter�w.[4614][4633]Co z tym na poziomie|pomieszczenia wr�t?[4635][4668]Niestety nie.|Zabezpieczono go kodem.[4678][4693]Nagrania ochrony.[4693][4715]Mamy kamery|w pomieszczeniach kontroli i wr�t.[4716][4733]Je�li nie zosta�y zablokowane.[4733][4773]To nie s� systemy krytyczne.|Powinienem mie� dost�p.[4789][4801]Mam.[4817][4837]Skoczek Ka�u�owy?[4864][4879]Kto to?[4880][4906]Na pewno nikt z personelu.[4913][4933]Mo�esz da� podgl�d z biura Woolseya?[4934][4951]Tak, czekaj.[4983][4997]O, Bo�e.[5115][5127]Czy to...?[5128][5141]Tak.[5186][5201]Michael.[5204][5222]Witaj, Teyla.[5271][5294]Jak si� tu dosta�e�?[5300][5325]Statkiem, kt�ry po�yczy�em|od twoich ludzi.[5326][5366]Zapewni� mi bogactwo wiedzy|i technologii...[5367][5394]Oraz klucz do przenikni�cia do tej bazy.[5395][5412]U�yj tego.[5413][5433]To cyfrowy dyktafon.[5435][5451]M�w do niego, my go pod��czymy[5453][5484]i tw�j raport b�dzie automatycznie spisany|i w��czony do akt z pozosta�ymi.[5485][5514]W m�wieniu te� nie jestem najlepszy.[5526][5558]{Y:i}Nieplanowana aktywacja z zewn�trz.[5599][5626]- Os�ona podniesiona?|- Tak jest.[5633][5659]To identyfikator majora Nelsona.[5660][5675]Wcze�nie wracaj�.[5676][5702]Mieli by� dopiero jutro.[5704][5724]W porz�dku, wpu�� ich.[5812][5837]Nie leci do hangaru skoczk�w.[5838][5849]Co� nie tak?[5850][5885]Majorze Nelson,|jaki jest pa�ski status?[5928][5942]Co to jest?[5955][5980]Zabierz st�d wszystkich.[5981][5999]Natychmiast![6328][6359]Zamykam wszystkie najbli�sze drzwi.[6437][6454]Uruchomi�em os�on� wr�t.[6455][6469]Dobrze.[6471][6497]Co z interfejsem|zewn�trznego �r�d�a mocy?[6499][6509]Jeste�my pod��czeni.[6510][6549]Ca�y poziom czerpie moc|bezpo�rednio ze statku.[6551][6573]- Czy os�ona og�uszaj�ca dzia�a�a?|- Tak.[6574][6596]Dwa poziomy nad i pod nami|s� zabezpieczone.[6597][6625]Teraz mo�emy zabra� si� do pracy.[6626][6647]Nad czym pracujesz?[6653][6669]Wybacz mi.[6673][6701]Zapomnia�em z�o�y� gratulacji.[6720][6738]Jak ma na imi�?[6783][6803]To bez znaczenia.[6811][6838]Obawiam si�,|�e nie mamy wiele czasu.[6838][6877]Moje hybrydy s� gotowe do uruchomienia|mechanizmu samozniszczenia Atlantydy.[6878][6911]Jak tylko to zrobi�,|opu�cimy to miejsce.[6912][6958]- Chcesz zniszczy� Atlantyd�?|- To zas�u�ona kara.[6961][6983]Nie oczekuj�,|�e si� ze mn� zgodzisz.[6984][7004]Ale nie martw si�.[7005][7023]Twoje dziecko b�dzie bezpieczne.[7024][7044]Nie zabierzesz mojego syna.[7045][7077]W�a�nie, �e tak, Teyla.[7085][7122]Wiesz, jak wa�ne jest dla mnie|twoje dziecko.[7123][7153]Otrzyma� pot�ny dar,|kt�ry wykorzystam[7154][7195]do sprawowania wi�kszej kontroli|nad moim legionem hybryd.[7196][7229]On jest kluczem|do wzrostu mojej si�y.[7230][7255]Zabezpieczeniem mojego panowania|w galaktyce.[7256][7274]Twoje panowanie si� sko�czy�o.[7275][7299]Nie wydostaniesz si� st�d �ywy.|Moi ludzie dopilnuj�...[7299][7319]Do�� tego![7324][7351]My�lisz, �e mnie os�abili�cie.[7352][7372]Zniszczyli�cie moje plac�wki,[7372][7403]wiele moich bada�, ale nie mo�ecie...[7404][7437]Nie mo�ecie os�abi� mojej determinacji.[7444][7464]Nie pope�nij b��du, Teyla.[7465][7504]Jestem silniejszy ni� kiedykolwiek.[7524][7542]Rozejrzyj si�.[7543][7569]Mam kontrol� nad Atlantyd�.[7574][7616]Miejscem, w kt�rym twoi ludzie|zako�czyli moje �ycie, jakie zna�em.[7616][7647]To oczywiste,|�e musia�em tu wr�ci�...[7648][7704]aby raz na zawsze pozby� si�|tej zarazy z galaktyki.[7724][7754]- My�la�em, �e Michael nie �yje.|- Ja r�wnie�.[7755][7782]- Wysadzili�my jego statek.|- Ukrad� naszego skoczka[7783][7812]i uciek� nim z kr��ownika,|zanim go zniszczyli�my.[7813][7826]Jest jak karaluch.[7827][7853]Pr�bujesz go rozdepta�,|a jemu zawsze udaje si� uciec.[7854][7867]Czas si� zbi... [ Pobierz całość w formacie PDF ]