Stargate Atlantis s05e19 Vegas (PreAir), atlantis

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[395][415]Detektywie Sheppard.[422][442]Detektywie Sheppard![445][465]Daj spok�j, John.|I tak o tym napisz�.[466][477]Co ona tu robi?[478][502]Czy ta ofiara ma zwi�zek|z pozosta�ymi?[503][547]Je�li grasuje tu seryjny morderca,|to ludzie maj� prawo wiedzie�.[566][594]Ofiara to prawdopodobnie|bia�y m�czyzna.[603][622]Prawdopodobnie?[623][661]Brak ubra� i dokument�w.|Nie zgin�� tutaj.[683][745]Mamy tu �lady opon.|To prawdopodobnie stary model pikapa.[782][824]Mamy te� troch� p�ynu z ch�odnicy.|Wycieka z samochodu.[955][977]To samo, co z pozosta�ymi siedmioma.[978][1010]- Taka sama rana na klatce piersiowej.|- Tak.[1122][1142]A my�la�em,|�e widzia�em ju� wszystko.[1143][1164]Ja te�.[1167][1192]Mo�e kiedy�.[1346][1375]{C:$ffff00}Stargate Atlantis [05x19] Vegas[1579][1631]Thomas Crane, zagin�� 3 dni temu,|mia� 39 lat.[1632][1648]39 lat?[1649][1683]Sprawdzi�em dane dentystyczne.|Nie umar� z przyczyn naturalnych.[1684][1719]To wygl�da na nag�y|rozpad kom�rek.[1720][1753]Pozosta�e ofiary mia�y tak� sam�|ran� na klatce piersiowej[1754][1785]i te� nagle si� zestarza�y.[1804][1833]Czyta�am raporty.|Nie ustalono przyczyny �mierci.[1834][1869]Wiem tylko, �e nie mamy|do czynienia ze ska�eniem.[1872][1893]Nie ma �lad�w chemikali�w?[1894][1935]Detektywie, dostanie pan|kopi� mojego raportu.[1939][1986]Na poprzednich ofiarach znaleziono|�lady promieniowania wok� rany.[1987][2013]Prosz� pozwoli� mi sko�czy�.[2019][2043]Jak si� pani nazywa?[2048][2080]Keller. Jennifer.[2082][2115]W ci�gu 3 miesi�cy|znaleziono 8 cia�.[2116][2153]Nie podoba mi si�, �e mojego|koronera nagle zast�pi� kto�,[2154][2186]kto wiekiem przypomina|studentk� medycyny.[2186][2216]Kto� uzna�, �e przyda si�|�wie�e spojrzenie.[2216][2244]To trzeba by�o mnie zast�pi�.[2257][2272]Ma pan jaki� trop?[2273][2304]Mam stert� cia� porzuconych|na pustyni, kt�re wygl�daj�...[2305][2346]- jakby wyssano z nich �ycie.|- My�li pan, �e to mo�liwe?[2347][2388]Nie wiem, sk�d pani jest,|ale tutaj wszystko jest mo�liwe.[2455][2488]Znajd� ka�dego, kto w ci�gu|ostatniego miesi�ca[2489][2514]by� leczony na chorob� popromienn�.[2515][2550]Nie, nie b�dziesz mia�a k�opot�w.|Obiecuj�.[2774][2788]Cze��.[2802][2822]Nie wiem.[2824][2878]M�wi�em ci, �e to jaki� wirus.|Pewnie grypa �o��dkowa.[2879][2905]Szkoda, �e nie widzisz,|gdzie mnie ulokowali.[2906][2931]Daleko mu do luksusowego hotelu.[2932][2977]Ta ca�a podr� to jedna|wielka strata czasu.[2994][3018]Znowu leci mi krew z nosa.[3020][3037]B�d� ju� ko�czy�.[3039][3069]Dobrze.|Te� ci� kocham.[3209][3237]Ciszej tam![3288][3310]Sukinsyn.[3700][3730]Sheppard?|To jest agent Woolsey. FBI.[3730][3764]- Mi�o mi.|- Kto ci podbi� oko?[3765][3800]- Spraw� przejmuj� Federalni?|- Jeszcze nie.[3801][3830]Nie mog� wyjawi�,|dlaczego si� tym interesujemy.[3830][3861]Ale b�d� wdzi�czny za wsp�prac�.[3864][3886]No c�, nic nie mam.[3887][3906]Troch� mnie to dziwi.[3907][3946]Ofiary pojawiaj� si� cz�ciej.|To jaka� zmiana.[3947][3967]Pierwsze ofiary by�y grzebane.[3968][4004]Znale�li�my je tylko dlatego,|�e kojoty je wywlok�y.[4005][4031]Teraz cia�a zostawiane s�|s�pom na po�arcie.[4032][4064]Sprawca sta� si� nieostro�ny|albo bardziej zuchwa�y.[4065][4087]Dlaczego w raporcie|z ostatniej sekcji[4088][4112]nie ma wzmianki|o radioaktywnych...[4112][4137]- Jak to si� nazywa?|- Izotopach.[4139][4169]Zapewne dlatego,|�e ich nie znaleziono.[4204][4235]Na pierwszych siedmiu ofiarach|je znaleziono.[4235][4278]- Dok�d pan idzie?|- Do piel�gniarki.[4307][4342]- Go�� by� tu wczoraj.|- Gdzie teraz jest?[4343][4375]W motelu. Albo wyjecha� z miasta.|Nie ma tego w karcie.[4376][4396]Tak po prostu go wypisali�cie?[4396][4433]Zbada� go lekarz.|Tutaj ludzie cz�sto choruj� na gryp�.[4434][4456]A czym si� wyr�nia�?[4457][4505]Mia� te� krwotoki z nosa.|Zapewne z powodu suchego powietrza,[4505][4529]ale kiedy wspomnia�e�|o chorobie popromiennej...[4530][4540]Dzi�ki.[4540][4575]Je�li on zosta� napromieniowany,|to jest powa�nie chory.[4575][4593]Znajd� go.[4604][4658]- Mo�e obejrz� ci to oko, John?|- Nie trzeba.[4684][4720]- Zadzwonisz do mnie?|- Jasne.[4828][4848]Znasz tego faceta?[4884][4914]Wczoraj si� wymeldowa�.|Czy to karta medyczna?[4915][4928]Nie.[4932][4979]Je�li by� chory, to chc� wiedzie�.|Musz� porz�dnie wyczy�ci� pok�j.[4980][5034]Tak, wyczy�� pok�j,|a na razie poka� ksi�g� go�ci.[6486][6527]Gryz�y si�, a ona pr�bowa�a je|rozdzieli�. To by� wypadek.[6534][6552]Nie mogli�cie znale�� tego palca?[6553][6579]Ca�� noc go szukali�my.[6579][6599]I znale�li�cie go?[6600][6647]Kiedy wzesz�o s�o�ce.|Jest w lod�wce.[6649][6680]- A gdzie gosposia?|- W domu.[6681][6705]- Straci�a du�o krwi.|- Tak?[6705][6742]- Lekarze nie potrzebuj� tego palca?|- Ju� za p�no, �eby go przyszy�.[6743][6765]Da sobie rad�.[6853][6878]- Kt�ry to by� palec?|- Ma�y.[6886][6917]- I nadal go masz?|- A co mia�em zrobi� z palcem?[6918][6959]Poza tym pomy�la�em,|�e mo�e b�dzie chcia�a go wzi��.[6981][7007]- A co z psami?|- A co ma by�?[7008][7050]- Musisz je u�pi�, nie?|- No co ty? Kocham te psy.[7053][7077]Wiem. Sprawdzam.[7164][7191]Niez�e rozdanie, co?|Znowu mnie ogra�e�.[7191][7217]Zupe�nie, jakby� umia�|czyta� w my�lach.[7218][7249]- Tylko w twoich.|- Sp�jrz na niego.[7255][7274]Nawet nie chce na mnie spojrze�.[7275][7305]Ca�� noc zabierasz mi fors�,|a nawet na mnie nie spojrzysz?[7306][7331]Zostaw go.|To jaki� szajbus.[7389][7411]Nie za wysokie progi dla ciebie?[7412][7433]A co, jeste� moj� matk�?[7455][7479]Dawaj, wchodz�.[8449][8475]22 000 $.[8579][8599]Nic nie ma.[8600][8619]Zamknij si�.[8707][8732]To niemo�liwe,|�eby mia� mocne karty.[8746][8781]A ty dok�d?|Nie mo�esz teraz wyj��![10324][10351]Jezu![10396][10417]To chyba nic zara�liwego?[10418][10440]Facet z pokoju obok|wczoraj si� wymeldowa�?[10441][10475]Nie widzia�em go.|Zostawi� w��czony telewizor.[10488][10509]Niczego nie dotykaj.[10516][10535]Jasne.[10738][10758]Co to jest?[10759][10787]Miejsce zbrodni. Spadaj.[11061][11079]Detektywie.[11102][11127]Mamy kolejnego trupa.|W�a�nie mia�em to zg�osi�.[11128][11150]S�ysza�em o zaj�ciu w kasynie.[11151][11185]- �ledzicie mnie?|- Pana samoch�d ma nadajnik.[11190][11225]Chcemy zabra� pana na przeja�d�k�,|je�li pan pozwoli.[11226][11245]A mam wyb�r?[11266][11286]Jasne.[11551][11580]- Nie chce podpisa�.|- Mimo wszystko powiedzmy mu.[11581][11614]- Nie mo�emy mu ufa�.|- Mo�e nam pom�c.[11634][11658]Chc� chocia� spr�bowa�.[11738][11754]Detektywie.[11755][11779]Jestem dr Rodney McKay.[11790][11822]Wiem, �e nie rozumie pan,|co tu si� dzieje.[11823][11849]Powinien pan wiedzie� jedno.[11858][11904]Je�li odm�wi pan wsp�pracy,|potrafi� zniszczy� panu �ycie.[11905][11942]Chyba nie wie pan,|jak niewiele mam do stracenia.[11944][11969]Wiem o panu wszystko.[11974][11992]Nigdy nie by� pan �onaty.[11993][12013]Jedyna pana w�asno��|to samoch�d.[12014][12056]Ma pan 2363 $ na koncie|i 13000 $ d�ugu,[12057][12112]nie licz�c lewych d�ug�w hazardowych|u go�cia o ksywie Mikey.[12116][12146]W ko�cu zda� pan egzamin|na detektywa,[12147][12178]po 4 latach i dw�ch|nieudanych podej�ciach,[12179][12217]a teraz ledwo przechodzi pan|kwartalne oceny pracy.[12218][12237]Dobrze m�wi�?[12238][12268]Lubi� te� mi�tow� gum� do �ucia.[12281][12294]Prosz� si� cz�stowa�.[12295][12329]- �artowa�em.|- Nieprawda.[12340][12364]Cofnijmy si� jeszcze dalej.[12369][12392]Pilot helikoptera w Afganistanie,[12393][12418]dyscyplinarnie zwolniony|za zlekcewa�enie rozkaz�w[12419][12449]i pr�b� uratowania sanitariuszki,|kt�ra utkn�a za lini� wroga.[12450][12462]�mig�owiec zestrzelono.[12463][12531]Pan prze�y�, ale 4 �o�nierzy|i 8 cywil�w nie mia�o tyle szcz�cia.[12532][12546]Unikn�� pan wi�zienia,[12547][12578]a pana akta utajniono|ze wzgl�d�w politycznych.[12579][12599]Tak bywa, prawda?[12600][12646]Jako� zdo�a� pan z tym �y�,[12654][12693]chocia� innym by si� to nie spodoba�o,|gdyby poznali prawd�.[12707][12727]Ma�o mnie to obchodzi.[12741][12759]Tak.[12763][12786]A szkoda.[12872][12912]Kiedy� pozna�em pana inn� wersj�.[12933][12955]By� zupe�nie inny.[12963][12983]- Co?|- Nic...[12988][13035]- nie jest takie, jak pan my�li.|- To �adna niespodzianka.[13037][13057]Prosz� pos�ucha�...[13086][13105]Nie jeste�my �li.[13111][13135]Chcemy tylko,|aby Ziemia by�a bezpieczna.[13136][13166]Szczerze w to w�tpi�.[13175][13204]Nie oczekuj�, �e od razu|mi pan uwierzy.[13205][13233]Zamierzam opowiedzie� panu|o niezwyk�ych rzeczach.[13234][13265]Podr�e tunelem tworzonym|przez Gwiezdne Wrota,[13266][13288]pradawne rasy ludzi|na innych planetach,[13289][13322]inne wymiary czasoprzestrzeni,[13326][13364]niezliczone wariacje|naszej rzeczywisto�ci,[13365][13424]w kt�rych nasze alternatywne wersje|dokona�y niewiarygodnych rzeczy.[13425][13452]Obcy z kosmosu?[13986][14024]Znaleziono go na Antarktydzie|5 lat temu,[14024][14043]a p�niej przeniesiono tutaj.[14044][14087]Zasilany jest modu�em,|kt�ry czerpie energi� z pr�ni.[14088][14121]Nazywamy go ZedPM.|A raczej ZPM.[14122][14139]Jestem Kanadyjczykiem.[14140][14177]Odpowiedni gen umo�liwia|sterowanie fajn� broni�[14178][14196]za pomoc� umys�u.[14197][14248]Tak pokonali�my statek Wraith,|kt�ry zaatakowa� Ziemi� 3 miesi�ce temu.[14248][14272]- Jest ich wi�cej?|- Foteli?[14273][14311]- Nie, tych kosmit�w.|- Tak. Znacznie wi�cej.[14317][14389]Na szcz�cie s� w innej galaktyce|i nie znaj� wsp�rz�dnych Ziemi.[14414][14431]Detektywie?[14465][14512]To darty. Ma�e, szybkie,|jednoosobowe my�liwce.[14515][14544]Dobrze, �e uda�o nam si�|szybko zniszczy� statek-r�j.[14545][14562]Ka�dy ma na pok�adzie|setki dart�w.[14562][14587]A ten, kt�ry porzuca|cia�a na pustyni?[14587][14616]To obcy. Wraith.[14617][14663]Genetyczna hybryda cz�owieka|i �u... [ Pobierz całość w formacie PDF ]