Stargate SG-1.[01x05].The First Commandment, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[137][167]Pr�dzej, idziemy![196][232]Connor! Zgubi�em nadajnik![273][297]Mam go.[645][669]Frakes![693][711]Id�.[949][977]Oj Frakes.[994][1031]Zawiod�em si� na tobie, synu.[1273][1298]C�, Connor przeszed�.[1299][1317]Co zrobimy z nim?[1318][1344]Spali� go.[2200][2232]"PIERWSZE PRZYKAZANIE"[2249][2277]Mimo wysokiego poziomu|promieniowania ultrafioletowego,[2278][2298]jest tu nadspodziewanie bujna ro�linno��.[2299][2331]Widocznie tylko Abydos by�a wyj�tkiem.|Wsz�dzie spotykali�my lasy.[2332][2348]O to w�a�nie chodzi.[2349][2396]Je�li maj� tu �y� ludzie,|musz� tu by� inne w�glowe formy �ycia.[2397][2410]To nie przypadek.[2411][2454]Goa'uldowie ukszta�towali wiele �wiat�w|na podobie�stwo Ziemi.[2455][2505]Zanim p�jdziemy szuka� grupy SG-9,|rozejrzyjmy si� wok� wr�t.[2506][2524]Nie mogli odej�� daleko.[2525][2548]Dziwne, wrota stoj� na pustkowiu.[2549][2601]W�tpi�, czy odgrywaj� jak�� rol� w tutejszej kulturze.[2664][2686]O co chodzi, doktor Carter?[2687][2717]Tu nie ma ptak�w.[2913][2948]Powinna tu by� przynajmniej jaka� droga.[2974][2999]Ch�opaki?[3019][3049]Dobra, nie strzelaj.[3050][3081]Radz� go pos�ucha�.[3104][3148]- Pu�kownik O'Neill.|- Porucznik Connor?[3207][3221]Connor, co si� sta�o?[3222][3255]Sze�� godzin temu odebrali�my wasz sygna�,|ale nikt si� nie zjawi�.[3256][3274]- Dlaczego?|- Przez Hansona.[3275][3305]- Gdzie on jest. Trzeba...|- Nie, nie id�cie tam.[3306][3331]Dlaczego?[3335][3363]Frakes. On...[3533][3557]Connor?[3631][3645]Musz� wiedzie�, co tu si� sta�o.[3646][3690]Udziela mi pan pozwolenia|na krytykowanie prze�o�onego?[3691][3716]Tak. M�w.[3718][3747]On zwariowa�, ca�kiem mu odbi�o.[3748][3764]Kapitanowi Hansonowi?[3765][3789]Mo�e przez to s�o�ce i promieniowanie.[3790][3811]Chcesz powiedzie�, �e to s�o�ce spali�o Fakesa?[3812][3851]- Nie, to zrobi� kapitan Hanson.|- Co?[3852][3885]- Bo pr�bowali�my przej�� przez wrota.|- Nie wierz�.[3886][3927]Sir, chcieli�my powiadomi� dow�dztwo,|o tym, co si� tu dzieje.[3928][3954]Ci ludzie wierz�, �e on jest bogiem.[3955][3970]Bo wyszli�cie z gwiezdnych wr�t.[3971][4016]To nie wszystko. Hanson te� w to uwierzy�.[4036][4060]Carter.[4136][4157]Zabierzesz Connora do bazy.[4158][4190]Zameldujcie genera�owi Hammondowi,|jak wygl�da sytuacja.[4191][4221]- Nie sir.|- Nie sir?[4222][4263]Je�li chcecie schwyta� Hansona|id� z wami. Znam go.[4264][4289]Prosz� pos�ucha�, kapitanie.[4290][4327]Albo uda nam si� go postawi�|przed s�dem polowym, albo nie.[4328][4347]Wiesz, co oznacza to drugie.[4348][4375]- Ja go znam, pu�kowniku.|- To tylko pog��bia problem.[4376][4413]Znam go i dlatego zerwa�am zar�czyny,|wiem jak my�li i jak dzia�a.[4414][4434]I jak lubi zgrywa� boga?[4435][4461]Ja te� nie rozumiem, jak do tego dosz�o,[4462][4485]ale skoro chcecie go szuka�,|id� z wami.[4486][4532]Nie mo�ecie tego zrobi�, s� ich setki,|mo�e nawet tysi�ce.[4533][4567]On jest ich bogiem, oddadz� za niego|�ycie i b�d� dla niego zabija�.[4568][4588]To ju� nie tw�j k�opot.[4589][4627]Wracasz z�o�y� meldunek genera�owi.[4628][4653]- Nie sir.|- Nie sir?[4654][4680]Czy ja gdzie� pogubi�em gwiazdki?[4681][4707]Znam t� planet� i panuj�c� tu sytuacj�.[4708][4747]To samob�jstwo, ale id� z wami.[4751][4770]Jeste� ranny.[4771][4784]Frakes by� moim przyjacielem.[4785][4830]- Tu nie chodzi o zemst�.|- Wam mo�e nie.[4836][4871]Musimy i�� teraz, za dnia.[4931][4955]Ruszajmy do zamku czarodzieja.[4956][4979]Macie kremy z mocnym filtrem?[4980][5001]Tak, udajemy turyst�w.[5002][5043]Tu nie ochroni nas nawet najg��bszy cie�.[5044][5076]- Nawet w deszczu mo�emy ulec poparzeniom.|- Zgadza si�.[5077][5108]Wi�c czemu mamy i�� w dzie�?[5109][5128]Nie jeste�my na Ziemi.[5129][5166]Tutejsi ludzie �yj� w wykopanych|przez siebie jaskiniach.[5167][5215]Wychodz� tylko noc� i chyba wci�� mnie szukaj�.[5241][5274]Ruszajmy do krainy Oz.[5527][5564]Mia�e� racj�, przys�ali SG-1.[5780][5800]- To smakuje jak kurczak.|- Co w tym z�ego?[5801][5834]Bo to makaron z serem.[5888][5923]Zabezpieczy�em ca�y ob�z.[5946][5962]�wietnie.[5963][5984]Cokolwiek zechce si� do nas zakra��,[5985][6021]narobi piekielnego ha�asu.[6062][6114]Wi�c nie musz� obawia� si� �adnych lw�w,|tygrys�w, ani nied�wiedzi?[6115][6153]Pod tym s�o�cem mog�|przetrwa� tylko ro�liny.[6154][6177]Jak mog�o do tego doj��?[6178][6223]Przecie� w sk�ad dru�yny SG|wchodz� tylko wyszkoleni zawodowcy.[6224][6260]Kiedy natkn�li�my si� na kopaczy jaski�,|padli przed nami na twarze.[6261][6282]Jak przed bogami.[6283][6319]To do�� powszechne zjawisko.|To znaczy zdarza si�.[6320][6337]Tyle, �e Hanson temu nie zaprzeczy�.[6338][6378]Stwierdzi�, �e bezpieczniej|b�dzie przez jaki� czas pogra� bog�w.[6379][6417]�e taki system rz�d�w pomo�e|ponownie zasiedli� planet�.[6418][6455]A wy przyznali�cie mu racj�?[6456][6481]Frakes by� naszym antropologiem.[6482][6505]Zgodzi� si�, �e tak mo�e by� bezpieczniej.[6506][6538]Ale oni z czasem coraz g��biej w to wierzyli.[6539][6558]W czwartym czy pi�tym tygodniu,[6559][6605]jedno z dzieci wysz�o z jaskini i zab��dzi�o.[6606][6625]Hanson poszed� go szuka�.[6626][6683]Po dw�ch dniach wr�ci�|z ledwie �ywym dzieciakiem na r�kach.[6696][6715]Miejscowi musieli go za to pokocha�.[6716][6752]Tak by�o, ale on nie by� ju�|tym samym cz�owiekiem.[6753][6783]Uwa�asz, �e to s�o�ce doprowadzi�o go do ob��du?[6784][6806]Nie widz� innej przyczyny.[6807][6847]Frakes, albo ja zauwa�yliby�my,|�e co� jest nie tak[6848][6872]i zapobiegliby�my temu, co nast�pi�o p�niej.[6873][6896]Co si� sta�o?[6897][6918]Kilku kopaczy jaski� uzna�o,[6919][6962]�e Hanson jest tylko cz�owiekiem, jak oni.[6963][6988]Dzi�ki Frakesowi.[6989][7030]Kaza� przywi�za� ich do s�up�w|i zostawi� na s�o�cu.[7031][7069]Gdyby prze�yli siedem dni|mieli wr�ci� do jaski�.[7070][7117]W Biblii wiele wa�nych wydarze�|rozgrywa�o si� w czasie siedmiu dni.[7118][7169]Do tego czasu o�lepli i doznali potwornych poparze�.[7181][7211]Zgin�li powoln� �mierci�.[7212][7251]Osobi�cie wola�bym dosta� kulk�.[7309][7345]Ja pierwszy obejmuj� wart�.[7889][7928]Panie pu�kowniku, kolej na mnie.[8076][8100]Wstawa�, mamy towarzystwo.[8101][8122]Jeste� pewien?[8123][8152]Na sto procent.[8364][8375]Chyba uciekli.[8376][8403]Tak. Connor?[8636][8662]Budowa �wi�tyni si� przeci�ga.[8663][8724]- Pracuj� najszybciej, jak mog�.|- Podziel ich na zmiany, dzienne i nocne.[8725][8747]- Nie mo�esz.|- S�ucham?[8748][8771]Umr�.[8782][8801]W ofierze.[8802][8837]To b�dzie ich droga do zbawienia.[8861][8878]Kazano im pewnie tylko schwyta� Connora.[8879][8906]To ma by� znak, �e tu rz�dzi Hanson.[8907][8933]- Brzmi znajomo.|- Co?[8934][8964]On lubi rz�dzi�.[8968][8989]Co ty w nim widzia�a�?[8990][9036]Nie wiem, chyba zawsze mia�am s�abo�� do fanatyk�w.[9037][9054]On by�... uroczy.[9055][9073]Urok to bardzo po��dana cecha.[9074][9104]Sama nie wiem. Ta sytuacja|w�a�ciwie mnie nie zaskoczy�a.[9105][9140]To tkwi�o w nim od dawna, za du�o prze�y�.[9141][9157]To typowe dla waszego dow�dztwa.[9158][9211]Do najniebezpieczniejszych zada� wysy�a si�|najbardziej narwanych ludzi.[9212][9236]Bardzo prze�y� nasze zerwanie,[9237][9264]ale kiedy spotkali�my si� w programie "gwiezdne wrota",[9265][9301]wygl�da� jakby si� ju� pozbiera�.|- Jak wida� nie ca�kiem.[9324][9355]- Co jest?|- T�dy.[9797][9841]Ta droga prowadzi z doliny,|w stron� g�r.[10096][10129]- Wr�c� za p� godziny.|- Je�li chcesz ratowa� Connora...[10130][10148]Nie od razu, kapitanie...[10149][10177]w odpowiedniej chwili|pomo�ecie mi wej�� od frontu.[10178][10206]Jestem gotowa.[10243][10268]Jak tak dalej p�jdzie,|zabraknie mu wyznawc�w.[10269][10301]Przypomina Abrahama.[10317][10338]Kim by� ten Abraham?[10339][10370]To posta� z Biblii,|jest uwa�any za ojca ludzko�ci.[10371][10398]B�g wystawi� na pr�b� jego wiar�,[10399][10435]ka��c mu z�o�y� w ofierze|swojego syna Izaaka.[10436][10459]Po�wi�ci� w�asnego syna?[10460][10509]Prawie. Anio� powstrzyma� go w ostatniej chwili.[10632][10657]Wstawaj![10659][10681]Pracowa� przez ca�� noc, musi odpocz��.[10682][10705]Stul pysk.[10706][10751]Chcesz pos�u�y� innym za przyk�ad? Chcesz?[10808][10835]Widzicie to?[10856][10873]A ty dok�d?[10874][10896]Nie b�d� bezczynnie patrze�,|jak katuje tego cz�owieka.[10897][10929]- Z�api� ci�.|- Nie masz lepszych pomys��w?[10930][10962]Tak mog� si� dosta� do Hansona.|Przecie� o to chodzi�o.[10963][10979]Zaczekaj przynajmniej a� wr�ci.[10980][11019]Wtedy tamten b�dzie ju� martwy.[11033][11055]Powinni�my j� zatrzyma�.[11056][11087]Nie uda�oby ci si�.[11359][11381]Tego mi by�o trzeba.[11407][11464]Connor jest w kiepskim stanie.|Pilnuje go tylko dw�ch, ale...[11486][11512]Danielu...[11534][11558]Niewa�ne.[11559][11621]To chyba jedyny spos�b, �eby si� tam dosta�|nie wywo�uj�c strzelaniny.[11714][11744]Dobra, ju� id�.[11879][11906]W sam� por�.[11927][11954]Cze�� Jonas.[11965][12005]Uwa�a�a�, �e nigdy do niczego nie dojd�.[12006][12030]A tu taka niespodzianka.|Z kapitana do...[12031][12062]Co si� z tob� sta�o?[12063][12092]Prosz�, usi�d�.[12139][12164]Te jaskinie to dawne kopalnie,[12165][12187]kilometrami ci�gn� si� pod wzg�rzami[12188][12228]a ci ludzie mno�� si� jak kr�liki.[12243][12268]Nie potrafi� wykopa� dalszych tuneli,[12269][12305]ani nie maj� odwagi, by wyj�� z jaski�.[12314][12345]To taki kraj trzeciego �wiata w prob�wce.[12346][12363]A tobie si� wydaje, �e ich ratujesz?[12364][12391]Ja to wiem.[12420][12457]S� zupe�nie tacy sami, jak my.[12468][12491]Czy mo�emy si� od nich odwr�ci�?[12492][12529]Porwano ich z Ziemi i przez wieki|zmuszano do niewolniczej pracy.[12530][12553]- Tego nie mo�na zmieni�.|... [ Pobierz całość w formacie PDF ]