Stargate SG-1.[01x07].The Nox, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[117][153]/Sz�sty symbol na miejscu.[167][189]Radz� si� czego� przytrzyma�,[190][229]te drzwi otwieraj� si� z hukiem.[235][271]/Si�dmy symbol na miejscu.[301][319]M�j Bo�e, generale.|To jest...[320][337]Wiedzia�em, �e b�dzie pan|pod wra�eniem.[338][358]Co to w�a�ciwie jest?[359][402]Horyzont zdarze� sztucznie|wytworzonego tunelu czasoprzestrzennego[403][429]prowadz�cego w miejsca|odleg�e o dziesi�tki,[430][467]a nawet setki lat �wietlnych.[487][521]/Oddzia� SG-5 got�w do zwiadu.[522][537]Wiadomo, dok�d si� udaj�?[538][583]Ta planeta jest oznaczona|symbolem P3C-117.[587][609]Wiemy co� o nich?[610][649]Nie i dlatego tam si� wybieramy.[650][683]To si� jeszcze oka�e.[684][716]Szczerze m�wi�c, rz�d|nie jest usatysfakcjonowany[717][752]dotychczasowymi|wynikami tego programu.[753][801]Pan wybaczy, ale dotarli�my ju�|do dziewi�tnastu r�nych �wiat�w.[802][866]Domy�lam si�, �e chodzi o informacje|jakie zebrali�cie podczas tych misji.[877][898]Prezydent i naczelne|dow�dztwo byli przekonani,[899][933]�e wasi ludzie przynios� stamt�d|wiedz� o obcych technologiach.[934][959]My�la�em, �e to wyprawy badawcze?[960][1000]Zgadza si�, ale nawet|Marco Polo przywi�z� ze wschodu[1001][1031]co� wi�cej,|ni� tylko egzotyczne przyprawy.[1032][1081]Zd��y�em si� ju� zorientowa�,|�e i na Ziemi i tam[1111][1155]rozwini�te cywilizacje niech�tnie|dziel� si� swoimi osi�gni�ciami.[1156][1176]Wi�c co, tracimy czas?[1177][1204]- Co to ma znaczy�.|- Pu�kowniku.[1205][1259]Te badania to mo�e by�|najwa�niejsze dokonanie ludzko�ci.[1265][1300]To samo m�wili o programie Apollo|i przywie�li z ksi�yca kamienie.[1301][1330]Zauwa�yli�cie, �e|od 25 lat nikt tam nie lata�?[1331][1349]O co panu w�a�ciwie chodzi?[1350][1383]A je�li leci do nas|jaki� statek tych Goa'uld�w.[1384][1437]Przynie�li�cie co�, co pomog�oby si�|przed nimi obroni�?[1441][1476]Jakich technologii szukacie?[1477][1513]Pan wie lepiej, co tam jest.[1529][1564]Tam istniej� rzeczy,|kt�rych poszukuj� nawet Goa'uldowie.[1565][1595]Na jednej z niezamieszkanych|planet �yje istota,[1596][1624]kt�ra posiada|zdolno�� niewidzialno�ci.[1625][1657]Jest niewidzialna?|Jak nasze my�liwce?[1658][1700]Niezupe�nie, mo�e pojawia� si�|i znika� wedle �yczenia.[1701][1754]Wys�ano mnie kiedy�, �ebym|j� schwyta�. Aby pozna� jej sekret.[1755][1814]Nie uda�o mi si� to i za kar� Apophis|odebra� �ycie dw�m moim podw�adnym.[1815][1834]Gdyby�my schwytali to �ywcem,[1835][1887]mieliby�my przewag�|w ewentualnym spotkaniu z Goa'uldami.[1888][1923]To dobry pretekst do zwiadu.[2155][2179]Carter![2193][2210]Daniel?![2211][2236]Teal'c!?[2241][2269]Meldujemy si�.[2296][2312]Macie co�?[2313][2349]Zaraz po przej�ciu|chyba co� widzieli�my.[2350][2376]Teal'c?|Czy to o to nam chodzi?[2377][2413]Ja te� widzia�em ruch.|Tam.[2431][2455]Mam nadziej�, �e to co�|jest tak wielkie jak m�wi�e�,[2456][2492]bo ten specyfik|mo�e u�pi� nosoro�ca.[2493][2526]S� ogromne,|ale bardzo zwinne w powietrzu.[2527][2548]�atwiej je trafi� jak zawisaj�.[2549][2576]Jak kolibry?[2581][2606]Z z�bami.[2652][2702]Tu nic nie ma.|Wr��my po sprz�t, a potem...[2732][2761]Gdzie s� wrota?[3431][3457]Nie podoba mi si� to.[3458][3480]Czy takie rzeczy|ju� ci si� zdarza�y?[3481][3503]Nie.|Je�li zab��dzili�my,[3504][3540]specjalne urz�dzenie Goa'uld�w|pomaga�o nam odszuka� wrota.[3541][3560]Mamy taki przyrz�d?[3561][3584]Jasne, zosta� w transporterze.[3585][3598]Kt�ry stoi...[3599][3619]przy wrotach.[3620][3637]W�a�nie.|Kapitanie, zarz�dzam poszukiwania.[3638][3672]Ty i Teal'c p�jdziecie tamt�dy.|B�dziemy w kontakcie radiowym.[3673][3708]Daniel, p�jdziesz ze mn�.[3845][3867]Tam.[3999][4022]Mam nadziej�, �e po u�pieniu|b�dzie widzialny,[4023][4060]bo inaczej go nie znajdziemy.[4141][4167]Teal'c?|Co wy tam robicie?[4168][4194]To nie ja.[4387][4409]Jeste�cie pewni,|�e to Apophis?[4410][4448]I co teraz?|Musimy co� zrobi�.[4449][4460]To nie jest celem naszej misji.[4461][4508]Do diab�a z misj�.|On jeden wie, gdzie s� Sha're i Skaara.[4509][4549]Taka szansa mo�e si� nie powt�rzy�.[4550][4571]Ilu ludzi mo�e mie� ze sob�?[4572][4613]Dw�ch albo trzech stra�nik�w Jaffa.[4614][4652]Naprawd� macie|zamiar i�� za Apophisem?[4653][4671]Nie jeste�my przygotowani do walki,[4672][4697]po�owa naszej amunicji|to �adunki usypiaj�ce.[4698][4716]Wi�c spr�bujemy ich u�pi�.[4717][4750]Ocknie si� w celi|bez swoich stra�nik�w i broni.[4751][4767]B�dzie nam musia� wszystko powiedzie�.[4768][4799]O technologii Goa'uld�w,|o Sha're.[4800][4828]Przypominam,|�e nie wiemy gdzie s� wrota.[4829][4854]Ma na pewno urz�dzenie,|o kt�rym m�wi�em.[4855][4874]W�a�nie.[4875][4882]Dobrze.[4883][4924]Zrobimy tak jak radzi Daniel,|ale czy na pewno damy im rad�?[4925][4964]Zaskoczymy ich,|mam przy sobie moj� bro�.[4965][4998]Pokonamy jego gwardi�.[5016][5061]Teal'c, jeszcze niedawno|by� twoim bogiem.[5065][5101]Jeste� pewien,|�e nie zmienisz zdania?[5102][5127]Na pewno.[5138][5157]Carter?[5158][5199]Skoro tak,|opracujmy dok�adny plan.[5824][5841]Pu�kowniku![5995][6008]Teal'c.[6009][6037]Jaffa Shol'va.[6234][6261]Umr� wolny.[6923][6939]Co tam zobaczy�e�?[6940][6972]Ostatnie co pami�tam|to pot�ne uderzenie.[6973][6995]My�la�em, �e nie �yjemy.|Umarli�my?[6996][7018]Tak.[7027][7060]Spodziewa�em si�,|�e niebo jest bardziej wspania�e.[7061][7095]O ile jeste�my w niebie.[7233][7261]Co si� sta�o?[7313][7330]Czy mnie przed chwil�...?[7331][7349]Zabili.[7350][7359]Za�atwili mnie.[7360][7402]- Na �mier�.|- Nas spotka�o to samo.[7423][7454]A to niespodzianka.[7467][7484]Ciekawe,|gdzie si� podzia� Teal'c.[7485][7516]Moja bro� znikn�a.[7517][7542]Moja te�.[7759][7795]Cze��, nazywam si�|Daniel Jackson.[7796][7819]To jest kapitan Carter,|a to...[7820][7854]Pu�kownik Jack O'Neill.[7873][7928]Przepraszam, �e wpadli�my|znienacka, ale w�a�nie umarli�my.[7959][8014]Nie wiecie, gdzie jest nasz przyjaciel?|Wygl�da tak jak my.[8183][8212]To jest wasza wioska?|Arush?[8213][8237]Taoaki?[8248][8289]Musimy znale�� naszego przyjaciela.[8392][8408]Owoce?[8429][8478]Nic tak nie wzmaga|apetytu jak zmartwychwstanie.[8490][8512]Dzi�kuj�.[8513][8543]Dzi�kuj� bardzo.[8620][8651]Wy to zrobili�cie?[8654][8685]Wyleczyli�cie nas?[8726][8751]Chyba s� rodzin�.[8752][8774]Ale co to za istoty?[8775][8805]Nie mam poj�cia.[8814][8854]Popro�my ich,|�eby oddali nam bro�.[8885][8936]S�uchajcie, te rzeczy,|kt�re przy nas znale�li�cie.[8972][9005]Te, kt�re zabrali�cie.[9008][9051]Te du�e rzeczy|s� bardzo niebezpieczne.[9083][9115]Teal'c, dzi�ki Bogu.[9138][9172]Powiedz nam,|co tu si� dzieje?[9173][9193]Tego nie wiem.[9194][9218]A Apophis?|Wiesz, gdzie jest?[9219][9234]Nie.[9235][9263]Nie orientujesz si�,|gdzie s� wrota?[9264][9296]Wydaje mi si�, �e...[9314][9339]Nafrayu.[9359][9389]Nafrayu?|Carter.[9400][9424]Carter.[9443][9484]Nie.|Nie mo�esz go sobie zatrzyma�.[9501][9534]Jaffa! Janking! Tika![9676][9696]Zapytaj ich o gwiezdne wrota.[9697][9745]Ju� pyta�em. Nie rozumiej�.|W og�le ma�o m�wi�.[9750][9776]Zastanawiam si�,|czy to w og�le s� ludzie.[9777][9796]Z ca�� pewno�ci�.[9797][9836]Zaprowadz� was do waszej bramy.[9885][9905]Zrozumia�e�, co m�wi�em?[9906][9943]Nie od razu nauczyli�my|si� waszej mowy.[9944][9973]Prawie od razu.[9983][10016]Wasza bro�, znikn�a.[10017][10041]Gdzie?[10055][10081]Wiecie, gdzie jest nasz wr�g?[10082][10119]Oni s� �li.|B�d� nas szuka�.[10123][10141]Zaatakowali�cie ich.[10142][10154]Widzieli�cie?[10155][10192]Chcieli�my go tylko schwyta�.[10193][10227]Nie mamy z�ych zamiar�w.[10246][10273]On jest z�y.[10277][10295]Bardzo, bardzo...[10296][10313]Z�y.[10314][10330]Chcieli�my go zabra�|do naszego �wiata[10331][10357]i pogada� z nim o r�nych...[10358][10390]z�ych uczynkach,|kt�rych si� dopu�ci�.[10392][10420]Nie wiedzieli�my tylko,|�e u�yje pola si�owego.[10421][10453]Nigdy dot�d tego nie widzia�em.[10454][10492]W porz�dku, �yjemy.|Dzi�ki wam.[10509][10552]Zaprowadzimy was do bramy.|Odejdziecie.[10555][10570]Do gwiezdnych wr�t?[10571][10593]Tak.|Odejdziecie.[10594][10625]To nie jest takie proste.[10626][10657]Ratuj�c nas narazili�cie si�|na wielkie niebezpiecze�stwo.[10658][10675]Apophis b�dzie nas szuka�.[10676][10707]Teraz odpocznijcie.[10710][10730]Odchodz�c, zabierzcie|ze sob� wasze metody.[10731][10753]Nie, zaczekaj.[10768][10803]Pomogli�cie nam,|uratowali�cie nas.[10804][10820]Tak.[10821][10839]Jak?[10840][10868]Naszymi metodami.[10869][10918]Pochodzimy ze �wiata, w kt�rym|bardzo przyda�yby si� wasze metody.[10919][10933]Wasze leki.[10934][10950]Nie.[10951][10981]Czy jest tu kto� jeszcze|z kim mo�emy porozmawia�?[10982][10989]Macie przyw�dc�?[10990][11006]Nie chc� si� z wami widzie�.[11007][11022]Wi�c s� inni.[11023][11050]Odejdziecie.[11067][11097]Tak, odejdziemy.[11099][11141]Skoro tego chcecie,|chod�my od razu.[11150][11189]Wasz brat jeszcze nie wydobrza�.[11200][11231]S�ucham?|Czyj brat?[11284][11307]Brat?[11527][11549]Opiera si� naszym metodom leczenia.[11550][11587]Mimo to prze�yje.|Leczy go Goa'uld, kt�rego nosi.[11588][11600]To dobrze.[11601][11646]Wcale nie.|Ten cz�owiek s�u�y Goa'uldom.[11659][11684]Jest taki sam jak on.[11685][11698]Ale on jest z nami.[11699][11741]Mo�e i jego przekonacie,|�eby do was przysta�?[11742][11764]Nie s�dz�.[11765][11786]Goa'uldowie to rasa paso�ytnicza.[11787][11817]Odbieraj� �ycie i zu�ywaj�|je dla w�asnych korzy�ci.[11818][11847]A ich metody|bardzo r�ni� si� od waszych.[11848][11870]Oni nie znaj� Nox�w.[11871][11908]Czy to wy?|Jeste�cie Noxami?[11910][11939]M�wili�cie, �e przyszli�cie|polowa� na Fenri.[11940][11953]Fenri?[11954][11988]To... [ Pobierz całość w formacie PDF ]