Stargate SG-1.[01x08].Brief Candle, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[93][148]Daj im si�� panie, niech|ich serca zabij� wsp�lnym rytmem.[412][430]Co o tym s�dzisz, Danielu?[431][495]Nie jestem pewien, mo�e to kultura grecka,|ale nie rozpoznaj� tego b�stwa.[700][737]Wybaczcie,|nie chcieli�my was przestraszy�.[738][783]- �aden z was nie jest Pelopsem.|- Masz na my�li jego?[784][825]Nie, jeste�my go��mi,|przyjaci�mi.[834][873]M�u,|dziecko zaraz si� urodzi.[890][934]Tu nie ma akuszerki.|Nie znam sekret�w narodzin.[935][985]Do wioski jest bardzo daleko.|B�agam, pom�cie nam.[998][1046]Nie patrzcie tak na mnie,|nie znam si� na tym.[1771][1799]Przyj, przyj.[1820][1829]�wietnie sobie radzisz.[1830][1853]Gdzie si� tego nauczy�e�?[1854][1872]W czasie wykopalisk na Jukatanie.[1873][1918]Po pierwszym razie zaprzyja�ni�em|si� z miejscowymi akuszerkami.[1919][1944]Ile dzieci ju� odebra�e�?[1945][1969]Dwoje...[1970][2001]wliczaj�c dzisiaj.[2043][2073]"GASN�CA �WIECZKA"[2201][2218]Alekosie...[2237][2263]masz syna.[2265][2276]Gratuluj�.[2277][2320]Oby r�s� silny|i przyni�s� ci zaszczyt.[2342][2374]Wci�� mnie zadziwiasz.[2375][2400]Dzi�kuj�.[2405][2437]Wspania�a �wi�tynia.[2449][2488]Zupe�nie jakby�my nagle|znale�li si� w Mykenach.[2489][2519]Zdawa�o mi si�,|�e m�wi�e� o Grekach?[2520][2549]Mykeny to staro�ytne|miasto na Peloponezie.[2550][2563]Gdzie to jest?[2564][2576]W Grecji.[2577][2585]Zn�w si� popisa�em.[2586][2612]Zaczekaj,|nie mo�esz teraz chodzi�.[2613][2632]Danielu,|czy nie powinna odpocz��?[2633][2663]Czuj� si� doskonale.[2664][2707]Chcemy,|�eby�cie pierwsi go zobaczyli.[2734][2746]Ma znami�.[2747][2787]Tr�jk�t.|Przyniesie mu szcz�cie.[2808][2847]Nazwiemy go Dan'el. Na cze��|go�cia, kt�ry go powita�.[2848][2863]Naprawd� nie trzeba.[2864][2892]Czy pozwolicie nam ugo�ci� si�|w naszej wiosce?[2893][2913]By�oby mi�o.[2914][2933]Kim wy jeste�cie?[2934][2960]Wybranymi.[2966][3000]Gdzie mieszkaj� wasi bogowie?[3001][3034]Przecie� ka�dy to wie.[3044][3073]W niebiosach, oczywi�cie.[3074][3101]Oczywi�cie.[3107][3132]Mam syna.[3252][3270]Przyjrzyjcie si� im.[3271][3313]Oni chyba nie znaj�|s�owa "brzydki".[3319][3348]Wszyscy s� zdrowi jak Jaffa.[3349][3361]To chyba dobrze.[3362][3415]Nie widz� tu nikogo,|kto mia�by ponad czterdzie�ci lat.[3535][3571]Czy to wszystko nie jest|a� nazbyt �adne?[3572][3595]Zwariowa�e�.|To raj na ziemi.[3596][3636]Jasne, zjedz jab�ko.|Ciekawe, co si� stanie.[3637][3674]Jestem Kynthia.|Witaj w naszej wiosce.[3675][3713]Dzi�kuj�,|jestem Jack O'Neill.[3890][3917]Smakuje ci?[3918][3942]Bardzo.[3953][3965]Wy te� spr�bujcie.[3966][3998]To tylko dla ciebie.[4010][4039]Tylko dla mnie?[4052][4076]Dzi�ki.[4146][4168]Tylko dla ciebie.[4169][4193]Pu�kowniku,|chyba ma pan wielbicielk�.[4194][4230]S�dz�, �e ta kobieta|chce sp�dzi� z nim noc.[4231][4261]Dzi�kuj�, Teal'c.[4284][4303]Tu musi by� mn�stwo|dzie� sztuki staro�ytnej.[4304][4342]Pos�g w �wi�tyni to Myke�ski|bohater Pelops.[4343][4382]Je�dzi� uskrzydlonym rydwanem|i miota� strza�y z b�yskawic.[4383][4406]Poetycka alegoria bojowego|statku Goa'uld�w.[4407][4428]By� mo�e.[4429][4458]Ci ludzie z pewno�ci� nie pracuj�.[4459][4492]Ciekawe po co Goa'uldowie|tu ich sprowadzili.[4493][4533]A mo�e to by� jaki�|dobry Goa'uld.[4544][4557]Jasne.[4558][4584]To raczej niemo�liwe.[4585][4618]To wcale nie by� �art.[4621][4658]Bo nie ma dobrych Goa'uld�w.[4670][4688]Cze�� dziewczyny.[4689][4726]Pu�kowniku, dok�d pan idzie?[4727][4757]Usi�d�cie prosz�.[5416][5449]Stw�rca da� ka�demu z nas|100 dni rado�ci.[5450][5489]Grzeszy ten, kto zmarnuje|cho�by jeden z nich.[5490][5522]100 dni �wi�towania?[5525][5559]Nie wiem, czy damy rad�.[5727][5762]O co tu w�a�ciwie chodzi?[5922][5947]Kynthio?[6256][6284]Co si� sta�o?[6285][6316]Z nimi czy z panem?[6321][6340]P�niej o tym pogadamy.[6341][6371]Wiem, �e czasami przyj�cia|nagle si� ko�cz�, ale nie tak.[6372][6401]Wszyscy po prostu zasn�li.[6402][6422]Dok�adnie o zachodzie s�o�ca.[6423][6450]Kynthia te�.[6460][6489]To jaka� epidemia �pi�czki,|czy co?[6490][6512]Nie wida� oznak b�lu,|ani gor�czki.[6513][6553]Oddech jest p�ytki,|serce bije powoli, ale miarowo.[6554][6578]Nie mogli wszyscy|zachorowa� jednocze�nie.[6579][6615]To chyba tylko g��boki sen.[6619][6643]A pan?[6652][6679]Nie zmieniajmy tematu.[6680][6709]Ca�a wioska|jednocze�nie traci przytomno��?[6710][6743]Mo�e to wina �ywno�ci.[6749][6774]Wszyscy jedli�my to samo.[6775][6806]Z wyj�tkiem ciasta.[6810][6847]Kt�re by�o tylko dla ciebie.[6892][6926]O cholera.|Odurzy�a mnie.[6958][6982]Wci�� odczuwa dzia�anie narkotyku.[6983][7010]Nie, jestem tylko zm�czony.[7011][7026]Pu�kowniku?[7027][7069]Od tej pory|jemy tylko w�asne zapasy.[7086][7125]Brak gor�czki, p�ytki oddech,|zwolniona akcja serca, jak u reszty.[7126][7162]Co tu si� dzieje do diab�a?[7366][7399]Pu�kowniku,|jak pan si� czuje?[7400][7440]Mam kaca,|ale poza tym w porz�dku.[7448][7479]Wymy�lili�cie co�?[7501][7525]Nie. Zachowuj� si�,|jakby nic si� nie sta�o.[7526][7567]Bawi� si� do zachodu s�o�ca,|potem zasypiaj� i budz� si� o �wicie.[7568][7593]Czekam na wyja�nienia.[7594][7658]Danielu, wracaj do �wi�tyni. Mo�e tam co�|znajdziesz. We� ze sob� Teal'ca.[7663][7705]Carter, zasi�gnij j�zyka na miejscu.[7791][7832]To nasz stw�rca. Pelops.|Dawca dni.[7833][7854]Mieszka� tu kiedy�|i �y� w�r�d nas.[7855][7885]Niczego nie zmienili�my|na wypadek, gdyby wr�ci�.[7886][7897]Kiedy to nast�pi?[7898][7959]Nie wiemy. Do tego czasu wybrani maj�|obowi�zek radowa� si� i czeka�.[7967][7989]Dlaczego nazywacie siebie|wybranymi?[7990][8034]Pelops tak upodoba� sobie|naszych przodk�w,[8035][8061]�e zbudowa� dla nas ten ogr�d.[8062][8107]Wybra� nas i przeni�s� tutaj|spoza gwiazd.[8115][8140]Macie jak�� pisan� histori�?[8141][8152]Pisan�?[8153][8186]Nie wiem co to znaczy.[8190][8223]Wi�cej takich znak�w.[8230][8262]To jest pismo.|Wiesz co to znaczy?[8263][8278]To j�zyk Pelopsa.[8279][8321]To j�zyk Goa'uld�w.|Antyczny dialekt.[8342][8368]Czemu od razu nie powiedzia�e�?[8369][8394]Bo nie pyta�e�.[8395][8448]Ty nazywasz to pismem Goa'uld�w,|a ja pismem linearnym.[8459][8499]Znale�li�my takie inskrypcje na znaleziskach|ze staro�ytnej Grecji i Krety,[8500][8515]ale nie zdo�ali�my ich odczyta�.[8516][8541]Te symbole to zapis sekwencji.[8542][8573]Czyli jakiego� szyfru?[8574][8593]Co to jest szyfr?[8594][8633]Sekwencja znak�w|albo ruch�w...[8792][8804]Potrafisz to odczyta�?[8805][8824]Chyba tak.[8825][8865]To jakie� notatki|w archaicznym dialekcie.[8866][8901]Bardzo trudnym do zrozumienia.[9098][9132]Znalaz�am muszl� i pomy�la�am|�e mo�e spodoba si� Dan'elowi,[9133][9146]mia�by grzechotk�.[9147][9164]Dasz mu j� ode mnie?[9165][9183]Sama mu j� daj.[9184][9204]To jest Dan'el.[9205][9226]Nie, m�wi� o tym ma�ym.[9227][9261]To w�a�nie ma�y Dan'el.[9354][9378]To niemo�liwe.[9379][9406]Wasze dzieci nie rosn�|i nie zmieniaj� si�?[9407][9439]Oczywi�cie, ale nie tak szybko.[9440][9479]W jakim wieku jest ten ch�opiec?[9490][9526]To Philipos, ma dwana�cie.[9529][9552]Du�y jak na dwana�cie lat.[9553][9585]Lata?|Co to s� lata?[9586][9605]Na ka�dej planecie|rok ma inn� d�ugo��,[9606][9650]ale zasadniczo jest to okres, w kt�rym|obiega ona centraln� gwiazd� uk�adu.[9651][9680]Powiedzmy to pro�ciej.[9681][9721]Tam sk�d przybywamy|rok ma 365 dni.[9722][9765]Na Argos inaczej mierzymy|up�yw czasu.[9766][9798]Phillipos ma 12 dni.[9831][9842]A ty?[9843][9867]21 dni.[9896][9917]A, Kynthia?[9918][9940]31 dni.[10019][10062]Wydaje mi si�, �e Pelops|urz�dzi� tu sobie laboratorium.[10063][10107]Z tego co uda�o nam si� dot�d odczyta� wynika,|�e chcia� pozna� kierunki ewolucji cz�owieka.[10108][10150]Wi�c skr�ci� czas �ycia|pokolenia do 1/250.[10177][10238]Zamiast czeka� tysi�ce lat na wyniki ewolucji,|m�g� zako�czy� obserwacje w kilkaset.[10239][10297]W�a�nie, chcia� sprawdzi� jacy|w przysz�o�ci b�d� ludzcy nosiciele[10298][10327]i by� mo�e przy�pieszy� ten proces.[10328][10362]Jak?|Manipuluj�c genami?[10364][10405]Nie wiemy.|To bardzo stary dialekt.[10484][10550]Nie chcia�em tego m�wi�, p�ki nie mamy|pewno�ci, ale to mo�e by� jaki� wirus.[10575][10626]A wirusy przenosz� si� zazwyczaj|przy kontakcie fizycznym.[10627][10649]Albo metod� kropelkow�.[10650][10677]Ten nale�y raczej do pierwszych.[10678][10699]Dlaczego tak s�dzisz?[10700][10749]Bo tylko jeden z nas zasn��|w nocy i to by� Jack.[10831][10865]Jedno trzeba im przyzna�.|Umiej� si� cieszy� �yciem.[10866][10903]Mo�e dlatego,|�e nie maj� go zbyt wiele.[10904][10957]Doskonale, to znaczy, �e ten wirus, kt�rym si�|oczywi�cie nie zarazi�em jest �miertelny?[10958][11023]Skoro po pi�ciu dniach, dzieci wygl�daj� jak|pi�ciolatki, co si� stanie jak minie sto dni?[11141][11166]To chyba nie przez to ciasto.[11167][11202]Raczej przez kontakt z Kynthi�.[11203][11246]Wracaj na Ziemi� kapitanie|i zbadaj to.[11428][11456]Mam nadziej�, �e pr�bki krwi|by�y hermetycznie zamkni�te.[11457][11484]Oczywi�cie, a o co chodzi?[11485][11500]Sama nie wiem.[11501][11531]Zbada�am krew na obecno��|przeciw cia� i nic.[11532][11578]Pomy�la�am, �e mo�e ten obcy wirus|umie kry� si� przed uk�adem odporno�ciowym,[11579][11596]wi�c przeprowadzi�am analiz� bia�ek.[11597][11624]Sp�jrz, co znalaz�am.[11661][11714]To s� przyniesione przez ciebie pr�bki krwi.|Popatrz na t� dziwn� cz�steczk�.[11715][11753]To jest krew mieszka�ca Argos.[11765][11784]A to pr�bka krwi|pu�kownika O'Neilla.[11785][11798]Co to jest?[11799][11829]Na razie nie mamy na to nazwy.[11830][11861]Dlaczego pu�kownik ma ich wi�cej|ni� Argosianie?[11862][11895]Mo�e dlatego, �e zarazi� si�|w starszym wieku ni� oni.[11896][11928]Organizm reaguje... [ Pobierz całość w formacie PDF ]