Stargate SG-1.[01x11].Bloodlines, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[658][707]Uspok�j si�. Ju� w porz�dku.|Dochodzi do siebie.[770][804]Gdzie jest m�j Goa'uld?[857][908]- Musieli go w�o�y� z powrotem.|- Grozi�a ci �mier�.[910][934]Lek nie zadzia�a�, przykro mi.[935][984]Wo�a�e� co�, co brzmia�o|jak Rya'c. Co to znaczy?[1009][1031]Nic.[1763][1789]"WI�ZY KRWI"[1801][1858]Gdy wyj�li�my Goa'ulda z cia�a Teal'ca|jego g��wne organy przesta�y dzia�a�.[1859][1879]Wi�c lek zawi�d�.[1880][1913]Tak, mamy jednak dow�d, �e Goa'uld|istotnie zast�puj� system odporno�ciowy.[1914][1953]Gdyby uda�o si� skopiowa� jego dzia�anie,|by�by to wielki post�p w medycynie.[1954][1980]Tylko nie zabijmy przy tym Teal'ca.[1981][2029]Wygl�da na to, �e ch�opcy z Langley|nie dostan� Goa'ulda do bada�.[2030][2059]Jeszcze nic straconego.[2060][2097]Nie mo�esz tego zrobi�,|bez Goa'ulda nie masz szans.[2098][2115]Nie wolno nam igra� z twoim �yciem.[2116][2141]Na Chulak s� setki larw Goa'uld�w.[2142][2154]Na Chulak?[2194][2225]To oczywi�cie �art?[2235][2268]Na innych planetach|nie ma ich tak du�o.[2269][2320]- Ale o ile sobie przypominasz...|- Odeszli�my stamt�d z wielkim hukiem.[2321][2337]Nie wspominaj� nas tam najmilej.[2338][2372]Kategorycznie odmawiam.[2425][2460]Wi�cej o tym nie wspomn�.[2479][2509]Jeste�cie wolni.[2526][2546]Co mu si� sta�o?[2547][2581]Nie wiem, ale sprawdz�.[2711][2735]Mo�na?[2857][2901]Przepraszam,|�e ci� nie popar�em, ale...[2902][2953]Chyba rozumiesz, czemu|nie mo�emy wr�ci� na Chulak.[2991][3019]W ko�cu co� wymy�l�,|�eby ci to usun��.[3020][3050]Nie chodzi o moje �ycie.[3051][3087]Obawiam si� o mojego syna.[3094][3112]Masz syna?[3113][3138]Ma na imi� Rya'c.[3139][3165]Nie m�wi�em o nim,[3166][3197]ani o mojej �onie.[3239][3273]Zostawi�e� tam rodzin�?[3360][3390]Teal'c, przecie� powiedzia�e�...[3391][3438]Przysi�g�e�, �e nie masz|�adnych zobowi�za�.[3446][3469]Czemu nas ok�ama�e�?[3470][3530]Wojownik, kt�rego rodzin� wi�zi wr�g,|nie jest dobrym wojownikiem.[3535][3574]S�dzi�e�, �e nie b�dziemy ci ufa�?[3575][3612]A jak mamy teraz ci wierzy�?[3615][3647]Co jeszcze ukrywasz?[3663][3709]Z wami czy bez was,|musz� wr�ci� na Chulak.[3710][3745]Wiesz, �e to samob�jstwo.[3749][3799]Za kilka dni m�j syn doro�nie.|Nadszed� jego czas.[3811][3858]Poddadz� go rytua�owi|wszczepienia - Prim'ta.[3868][3906]To ceremonia, podczas kt�rej m�ody ch�opiec|otrzymuje swojego pierwszego Goa'ulda[3907][3957]i staje si� prawdziwym Jaffa,|jak wszyscy Jaffa przed nim.[3959][3982]Rozumiem, �e tego nie chcesz.[3983][4026]Tak w�a�nie Goa'uldowie niewol� Jaffa.[4030][4064]Nie ja jeden znam prawd�.[4065][4099]M�j nauczyciel i mistrz Jaffa, Bra'tac[4100][4153]doskonale wiedzia�,|�e Goa'uldowie to fa�szywi bogowie.[4169][4194]Nie mog�...[4227][4267]Nie pozwol� zniewoli� mojego syna.[4315][4352]- Nie zgadzam si�.|- Zdajemy sobie spraw� z ryzyka.[4353][4387]- Czy�by?|- Tak i trzymamy stron� Teal'ca.[4388][4415]Widz�, ale dlaczego?[4416][4452]Mogliby�my zyska� znacznie|wi�cej ni� larw� Goa'ulda.[4453][4466]Na przyk�ad?[4467][4495]Klasa wojownik�w Jaffa|to fundament pot�gi Goa'uld�w.[4496][4525]S� ich inkubatorami|i pos�uszn� armi�.[4526][4566]Dzi�ki lecz�cym mocom Goa'uld�w|s� niemal niezniszczalni.[4567][4589]To jak pakt z diab�em.[4590][4629]Teal'c twierdzi, �e niekt�rzy Jaffa|tak jak on, marz� o wyzwoleniu Jaffa.[4630][4663]By�by to sukces strategiczny.|Spr�bujmy podminowa� lojalno��[4664][4691]warstwy, na kt�rej|opiera si� pot�ga Goa'uld�w.[4692][4720]Ilu Jaffa mo�emy by� pewni?[4721][4752]Tak naprawd� to...[4753][4770]jednego.[4771][4779]Jednego?[4780][4827]Tak, ale gdzie jest jeden|na pewno s� i inni.[4840][4861]Z pewno�ci�.[4862][4908]Pu�kowniku, mo�emy|porozmawia� na osobno�ci?[4921][4948]Oczywi�cie.[4975][5008]Prosz� zamkn�� drzwi.[5033][5063]Mo�e pan usi���.[5149][5185]To nie pierwsza trudna|decyzja w moim �yciu.[5186][5233]Chcia�bym wys�a� tym z Langley|larw� Goa'ulda do bada�,[5234][5285]ale nie nara�� moich|najlepszych ludzi bez potrzeby.[5296][5308]Musimy tam i��.[5309][5341]Po co?|Pan co� przede mn� ukrywa.[5342][5403]Nie mog� pana zmusi� do wyjawienia ca�ej|prawdy, ale mog� nie zgodzi� si� na t� misj�.[5404][5424]P�jdziecie tam,|gdzie ja was wy�l�![5425][5456]Mo�e pan odej��!!![5565][5604]Panie generale,|Teal'c ma syna.[5609][5627]S�ucham?[5628][5692]Zosta� na Chulak. Nied�ugo czeka go|ceremonia wszczepienia larwy Goa'ulda,[5703][5720]a Teal'c chce temu zapobiec.[5721][5748]Mam si� zgodzi�?[5749][5763]Nie rozumiem.[5764][5791]S�u�y� we wrogiej armii,|zatai� wa�ny fakt.[5792][5831]Obawia� si�, �e mu nie uwierzymy|wiedz�c, �e zostawi� tam rodzin�.[5832][5859]Mia� racj�?![5870][5926]Ratuj�c nas, narazi� swoich bliskich.|Jeste�my mu co� winni.[6028][6071]- Teal'c! Co robisz?|- Odejd� od pulpitu.[6072][6095]Wracam na Chulak po syna.[6096][6132]Przykro mi, ale zabraniam.[6251][6292]Teal'c, nie r�bmy tego w ten spos�b.[6293][6341]Ryzykuj� tylko w�asne �ycie.|Czemu nie chce mnie pan pu�ci�?[6342][6389]Za du�o wiesz o tej bazie|i naszym systemie obronnym.[6390][6419]Nie pozwol�, �eby ta wiedza|wpad�a w r�ce wroga.[6420][6439]Pr�dzej zgin� ni� co� im powiem.[6440][6485]Do cholery,|zginiesz je�li p�jdziesz sam![6560][6629]Dlatego jestem zmuszony zezwoli� na wypraw�|na Chulak i sprowadzenie twojego syna.[6789][6820]Dzi�kuj�, generale.[6840][6862]Kiedy ma si� odby� ta ceremonia?[6863][6887]Jutro.[7008][7042]Danielu, zdejmij okulary.[7067][7093]O'Neill, jestem twoim d�u�nikiem.[7094][7122]Nie ma sprawy.[7131][7158]Wr�cimy tu.[7164][7190]Jeste�my gotowi.[7191][7218]Powodzenia.[7527][7571]To s� m�drcy z dworu Apophisa.|Mam ich odprowadzi� do �wi�tyni.[7572][7592]Czemu nie ods�aniasz twarzy, panie?[7593][7639]M�j he�m zosta� uszkodzony|w walce, wymaga naprawy.[7640][7659]Mo�e ja co� poradz�?[7660][7687]Nemet, kree![7688][7723]Jak �miesz mnie dotyka�?![7774][7814]Pochwal� ci� jednak|przed Apophisem za czujno��.[7815][7849]Chojnie ci� wynagrodzi.[8191][8243]Chod�my prosto do mojego domu.|Tam odb�dzie si� ceremonia.[8244][8273]Dobra, prowad�.[8531][8561]Teal'c, czy to jest...[8562][8614]To by� m�j dom. Prezent od|Apophisa za wiern� s�u�b�.[8989][9017]Co to za znak?|Nie znam go?[9018][9050]To jest dom Shol'va.[9062][9087]Zdrajcy.[9115][9151]Musia�o min�� sporo czasu.[9154][9207]Teal'c, nie wiadomo,|czy twoja �ona i syn byli tu wtedy.[9562][9613]Teal'c, Carter ma racj�.|Nie wiemy co tu si� sta�o.[9622][9661]Obi tan! Shreek! Shreek! Shreek![9698][9729]Tek my tek Bra'tac.[9764][9802]- Teal'c.|- Witaj przyjacielu.[9858][9880]Gdybym by� wrogiem,|ju� by� nie �y�.[9881][9904]Co z moj� rodzin�?[9905][9939]Podobno uszli z po�aru.[9944][9981]Przewidywa�em, �e wr�cisz|na ceremoni� swojego syna.[9982][10011]To odwa�ne, ale nie m�dre.[10012][10045]Mo�e nie tylko ty na mnie czekasz?[10046][10076]Nikt nie zna ci� tak dobrze, jak ja.[10077][10114]S�dzi�em, �e przyjdziesz sam.[10118][10146]To moi przyjaciele.[10147][10174]Pu�kownik O'Neill,[10175][10193]kapitan Carter[10194][10233]i Daniel Jackson.|Wojownicy wielkiej zr�czno�ci i odwagi.[10234][10245]Teal'c, nie przesadzaj.[10246][10300]To m�j nauczyciel, Bra'tac.|Najwi�kszy w�r�d mistrz�w Jaffa.[10331][10367]By�a� w�r�d tych, kt�rzy rozbili|gwardi� pa�acow� Chulak?[10368][10384]Kobieta wojownik?[10385][10397]Wypraszam sobie.[10398][10440]Te� mi wojownicy,|wielkiej zr�czno�ci i odwagi.[10441][10467]M�g�bym ci� zmia�d�y� jedn� r�k�.[10468][10501]Po co sprowadzi�e� tu tych Ha'shak.[10527][10544]Kogo nazywasz ha'sick?[10595][10620]- A co to w og�le znaczy?|- Wyzywasz mnie, Ha'shak?[10621][10650]Nie przyszli�my walczy� z tob�.[10651][10675]Szkoda.[10716][10779]Mamy tu co� do za�atwienia.|Je�li si� nie przy��czysz, powiedz to wprost.[10820][10860]Dobrze wybra�e� przyjaci�,|Teal'c.[10873][10919]Ale gdybym by� sto lat m�odszy,|nie posz�oby ci tak �atwo.[10920][10951]Masz ponad sto lat?[10959][10986]Przepraszam.[11088][11109]133.[11110][11143]Pewnie sporo �wiczysz?[11181][11221]Jak dot�d nikt nie pobi� Goa'uld�w|i nie uszed� z �yciem.[11222][11260]Na Chulak wiele si� m�wi|o wojownikach z Ziemi.[11261][11271]Naprawd�?[11272][11305]Nie mamy wiele czasu.[11356][11391]Gdzie znajd� �on� i syna?[11399][11438]Twoi bliscy s� Kresh'ta.|Wyrzutkami.[11439][11481]Tacy jak oni �yj� w obozach|pod murami miasta,[11482][11506]ale nie wiem w kt�rym|z nich si� schronili.[11507][11528]Wi�c chod�my ich poszuka�.[11529][11553]Teal'c?[11573][11618]Nie odejd� z Chulak|nie zobaczywszy syna.[11655][11693]Kapitanie, wracaj z Danielem do wr�t.[11694][11733]Zajmijcie pozycj�, z kt�rej|zdo�acie os�ania� nas ogniem.[11734][11748]Tak jest.[11749][11774]Podobno jeste�my|zr�czni i odwa�ni.[11775][11832]Czekajcie 24 godziny.|Zjawimy si� wcze�niej albo wcale.[11844][11881]B�dziemy czeka�.|Powodzenia.[11954][12007]Je�li nas z�api�, odpowiesz|przed Apophisem razem z nami.[12008][12035]Palimy za sob� wszystkie mosty.[12036][12078]Nie p�jdziemy przez most,|za dobrze go pilnuj�.[12079][12114]To tylko przeno�nia.[12118][12164]Kal shak przyjacielu.|Zdajemy si� na ciebie.[12171][12218]Chod�my na po�udnie,|tam jest najbli�szy ob�z.[12219][12263]S�dz�, �e twoja �ona|posz�a w�a�nie tam.[12282][12313]Mo�e by� po�udnie.[12476][12502]Mo�e Bra'tac jest zm�czony.|Mo�emy odpocz��.[12503][12531]Dogonisz nas.|My p�jdziemy przodem.[12532][12563]Zaczekajcie, w�a�ciwie ja tu dowodz�.[12564][12604]Wrota s� dobrze strze�one.|Wasze przebrania nie zmyl� ich drugi raz.[12605][12635]Nie prze�yjecie bez mojej pomocy.[12636][12657]Dobra, niech wam b�dzie.[12658][12690]Teal'c m�wi, �e w waszym|�wiecie, nie ma bog�w.[12691][12708]Jak to mo�liwe?[1270... [ Pobierz całość w formacie PDF ]