Stargate SG-1.[01x13].Hathor, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[65][104]�WI�TYNIA PISMA|PALENQUE, MEKSYK[113][147]Jeszcze troch�, pchajmy.[252][279]Co� takiego.[291][318]Od dawna podejrzewali�my,|�e jest tu druga komora,[319][368]ale dopiero niedawno rz�d Meksyku|pozwoli� na dalsze badania.[369][396]Co to jest?[414][437]Wygl�da jak sarkofag.[438][489]Komora grobowa w piramidzie|Maj�w to bardzo rzadkie znalezisko.[490][522]Poszukajmy jaki� glif�w,|albo piktogram�w.[523][563]Mo�e nam wska��,|kto jest w �rodku.[599][627]To hieroglify![680][732]To nie ma sensu. Egipskie|hieroglify w �wi�tyni Maj�w?[735][787]Czyta�em o pewnym m�odym|archeologu, jak on si� nazywa�?[788][823]Doktor Jackson,|doktor Daniel Jackson.[824][873]Specjali�ci z akademii|nauk wy�miali jego teori�[876][926]o kontaktach mi�dzy r�nymi|staro�ytnymi kulturami.[927][979]Mo�e wcale si� nie myli�.|Poznaj� jeden z tych glif�w.[986][1012]Oznacza bogini� Hathor.[1013][1043]Egipsk� bogini�.[1443][1471]Gdzie jest Ra?[1472][1502]Chodzi o boga Ra?[1504][1528]Nie jeste�cie Goa'uldami.[1529][1557]Co to znaczy?[1594][1623]Doktor Kleinhouse i jego|kole�anka zostali zamordowani.[1624][1696]Meksyka�ska policja twierdzi, �e mordercami byli|rabusie grob�w szukaj�cy cennych znalezisk.[1697][1720]A kto przys�a� to tutaj?[1721][1747]Kleinhouse mia� jeszcze|innych koleg�w. Uznali,[1748][1790]�e egipski sarkofag|w �wi�tyni Maj�w[1792][1823]to co� niezwyk�ego, Tylko|ja wysun��em hipotez�[1824][1844]o kontaktach mi�dzy|staro�ytnymi kulturami.[1845][1876]Tak mnie znale�li.[1882][1898]Ju� to widzia�em.[1899][1917]Tak, ja te�.[1918][1967]- Taki sam by� na statku Ra.|- Pami�tam jak przywr�ci� �ycie Sha're i mnie.[1968][1979]Jak to mo�liwe?[1980][2015]Nie wiem, ale je�li nale�y do|Goa'uld�w to by wiele wyja�nia�o.[2016][2057]Jak brak mumii i obecno��|egipskich hieroglif�w[2058][2073]zamiast pisma Maj�w.[2074][2094]Generale?[2095][2107]Co si� sta�o?[2108][2144]Przy wyj�ciu zatrzymano kogo�,|kto usi�owa� si� tu dosta�.[2145][2176]Ci�gle to samo.|Niech policja si� nim zajmie.[2177][2211]To kobieta. Major Lauvel uzna�,|�e powinien z ni� pan pom�wi�.[2212][2235]Czemu?[2236][2273]Ona wie o gwiezdnych wrotach.[2951][2975]"HATHOR"[3201][3244]Jestem genera� Hammond|z lotnictwa USA.[3253][3274]- Tak.|- A pani?[3275][3289]Jeste�my Hathor.[3290][3345]Radz� nas rozwi�za� i odda�|nam pok�on jako waszej bogini.[3348][3361]Witaj.[3362][3385]- Hathor?|- Tak.[3386][3408]S�ysza�e� o niej?[3409][3443]To egipska bogini p�odno�ci,|pija�stwa i muzyki.[3444][3495]- Seks, prochy i Rock'n'roll?|- Mo�na to i tak uj��.[3516][3555]Naprawd� trzeba j� by�o zaku�?[3608][3633]Szkoda, �e nie przywi�zali|jej do pryczy.[3634][3668]Przecie� nas nie pobije.[3692][3717]Prosz� nam wybaczy�.[3718][3764]Dzi�kujemy, twoja pomoc|zostanie nagrodzona.[3909][3931]Wi�c, pani Hathor...[3932][3971]Po co chcia�a pani wej��|na teren tej bazy?[3972][3987]Wezwa�y nas Chappa'ai.[3988][4015]Chappa'ai?![4016][4062]Mnisi z Chulak nazywali|tak gwiezdne wrota.[4065][4095]Owszem, tak samo brzmi|to po staro-egipsku.[4096][4121]Czemu pani uwa�a,|�e one tu s�?[4122][4146]Wezwa�y nas.[4147][4168]Nas?[4169][4192]Gdzie jest Ra?[4193][4224]Doktor Jackson wie.[4237][4282]Ra jest mitem, nigdy|nie istnia� naprawd�.[4293][4343]Pani Hathor, czemu pani|s�dzi, �e tu s� Chappa'ai?[4352][4396]To Chappa'ai da�y moc i w�adz�|naszemu ojcu i m�owi.[4397][4422]O czym ona m�wi?[4423][4488]W egipskiej mitologii Hathor by�a zarazem c�rk�|i ma��onk� Ra, ale podobno Ra j� unicestwi�.[4489][4508]To k�amstwo.[4509][4544]- Oczywi�cie, nie chcia�em pani obrazi�.|- Jeste�my matk� wszystkich faraon�w.[4545][4576]Jasne, �e jeste�my.[4583][4608]Generale,[4615][4639]mo�e wezwiemy psychiatr�,[4640][4676]a on poszuka dla tej|pani mi�ej izolatki.[4677][4707]Szalona czy nie,|najpierw chc� wiedzie�, co wie.[4708][4730]Doktorze Jackson,|prosz� z ni� porozmawia�.[4731][4759]Niech jej pan nie m�wi nic|ponadto, co ju� wie.[4760][4778]Dobrze.[4784][4818]Ty z marmurow� czaszk�.[4825][4857]Chyba chodzi o pana.[4869][4891]Ty tu rz�dzisz?[4892][4910]Tak jest.[4911][4927]Mo�emy wzi�� ci� za r�k�?[4928][4947]- Po co?|- Chcemy j� uca�owa�[4948][4969]i obdarzy� ci� p�odno�ci�.[4970][4992]Ja bym si� nie opiera�.[4993][5004]A ja, tak.[5005][5051]Lepiej utwierd�my j�|w jej z�udzeniach,[5055][5094]bo nie zechce z nami rozmawia�.[5436][5460]Gdzie jest Ra?[5461][5478]Pani m��?[5479][5507]Gdzie jest Ra?[5559][5610]�a�uj�, �e musz� to pani|powiedzie�, ale Ra nie �yje.[5611][5625]Jak umar�?[5626][5654]Zosta� zabity.[5694][5720]Doskonale.[5728][5763]- Naprawd�?|- Jak zgin��?[5776][5797]My go zabili�my.[5798][5830]W takim razie, naprawd�|jeste�my wam wdzi�czne.[5831][5879]Mo�e nawet zostaniesz|naszym nowym oblubie�cem.[5901][5935]Musimy to razem uczci�.[6085][6109]Chod�.[6227][6250]My�licie, �e kto� jej uwierzy,[6251][6298]kiedy zacznie opowiada�|o gwiezdnych wrotach?[6301][6329]W 1973 mieli�my s�siadk�,|kt�ra twierdzi�a,[6330][6365]�e w jej w�osach mieszka�y diabe�ki.[6366][6392]I mimo, �e u�ywa�a|najlepszych od�ywek...[6393][6430]Chyba wa�niejsze jest to,|sk�d wie o wrotach?[6431][6453]Doktor Jackson pr�buje|to z niej wyci�gn��.[6454][6485]Chyba mi si� uda�o.[6504][6517]Ona wie bardzo du�o.[6518][6553]Albo gruntownie studiowa�a|mitologi� egipsk�, albo...[6554][6571]Albo co?[6572][6588]Albo wtedy �y�a.[6589][6624]- To znaczy?|- Jest Goa'uldem.[6625][6645]S�ucham?[6646][6663]Jak to mo�liwe?[6664][6696]Nie mog�a przej�� przez wrota.|Wiedzieliby�my o tym.[6697][6744]By�a uwi�ziona na Ziemi|od dw�ch tysi�cy lat.[6770][6810]Czy choroby umys�owe|s� zara�liwe?[6818][6859]Generale, s�dz�,|�e to jest Hathor,[6862][6887]a przynajmniej Goa'uld,|kt�ry si� pod ni� podszy�.[6888][6906]Chwileczk�. Twierdzisz,|�e jest Goa'uldem?[6907][6934]Tak. Jest nam wdzi�czna|za zabicie Ra,[6935][6965]kt�remu pr�bowa�a przeszkodzi�|w zniewoleniu Ziemi.[6966][7000]Zawsze by�a przyjazna ludziom|tak j� przedstawia ksi�ga umar�ych.[7001][7028]Hathor by�a najbardziej|kochana ze wszystkich bog�w.[7029][7047]I twierdzi pan, �e|chce nam pom�c?[7048][7066]Chce pom�c pokona� Apophisa[7067][7088]i chroni� nas przed|innymi z�ymi Goa'uldami.[7089][7115]I ty jej wierzysz?[7116][7161]Generale, prosz� o pozwolenie|na sprowadzenie tu Hathor.[7162][7190]Co to, to nie.[7193][7218]Generale,[7242][7295]pan chyba te� przeczuwa,|�e mamy w niej sprzymierze�ca?[7356][7389]Tak, wierz� jej.|Prosz� j� przyprowadzi�.[7390][7417]�artuje pan?[7436][7450]Jest pan pewien?[7451][7480]Tak, pu�kowniku.[7533][7577]S�u�y�em Goa'uldom i nie s�ysza�em,|�eby kt�ry� by� dobry.[7578][7615]Bo mo�e nie s�u�y�e�|tym co trzeba.[7616][7671]Zamknijmy przynajmniej przegrod�,|�eby nie zobaczy�a wr�t.[7767][7796]Dzi�kujemy, �e przyj�li�cie|nas na waszym dworze.[7797][7824]Zapraszamy.[7902][7932]Ch�tnie napi�yby�my si�|waszej wody.[7933][7960]Pu�kowniku.[7961][7979]Tak?[7980][8021]Pu�kowniku, prosz�|poda� pani wody.[8029][8056]Oczywi�cie.[8143][8183]Wi�c to ty zniszczy�e� z�ego Ra.[8188][8210]Tak, ja.[8211][8255]Na zawsze zatrzymamy ci�|w naszym sercu.[8293][8330]To wielki zaszczyt, dzi�kuj�.[8638][8669]Ona jest Goa'uldem.[8672][8696]Jaffa?[8701][8744]W s�u�bie Apophisa, podst�pnego w�a.|Trudno o gorszego z�oczy�c�.[8745][8763]Nie s�u�� ju� Apophisowi.[8764][8806]Gardzimy Apophisem, Ra|i tym, co czyni� i w co wierz�.[8807][8847]To dobrze.|Teal'c my�li tak samo.[8855][8892]A zatem mamy wsp�lnego wroga.[8895][8927]I razem|mo�emy go pokona�.[8928][8969]Nie b�d� s�u�y�|�adnemu Goa'uldowi.[9031][9044]Co pan o tym s�dzi, generale?[9045][9091]�e powinni�my godnie|powita� naszego go�cia.[9099][9134]Generale, nie mog� si�|na to zgodzi�.[9135][9174]Hathor, to jest|kapitan Carter.[9229][9263]Jeste� niezwykle|pi�kn� kobiet�.[9264][9296]Dzi�kuj�, wzajemnie.[9297][9349]Generale Hammond, powinni�my zatrzyma�|pani� Hathor w areszcie do wyja�nienia.[9350][9363]Wi�cej grzeczno�ci, kapitanie.[9364][9400]- Grzeczno�ci? Ona jest Goa'uldem.|- I naszym go�ciem.[9401][9432]To szale�stwo, przecie�|to nie ma sensu.[9433][9443]Pu�kowniku O'Neill?[9444][9488]Ja tu dowodz�. kapitanie.|Nie pu�kownik O'Neill.[9489][9506]- Zrozumiano?|- Tak, ale...[9507][9534]Zrozumiano?[9535][9557]Z ca�ym szacunkiem,|ale ona najwyra�niej[9558][9590]rzuci�a na was jaki� urok.[9591][9631]Czy kwestionuje pani|moje rozkazy?[9638][9661]Chyba tak.[9662][9697]Pu�kowniku O'Neill, czy mog�|liczy� na pa�skie poparcie.[9698][9725]Oczywi�cie,[9729][9764]o ile uznam, �e to konieczne.[9765][9792]Dzi�kuj�, pu�kowniku.[9793][9827]A teraz z przyjemno�ci�[9828][9867]oprowadz� pani� po|naszej bazie.[10043][10073]To jest kwatera dla go�ci.[10074][10103]Podoba nam si�.[10112][10142]Postawimy pod drzwiami|dw�ch wartownik�w.[10143][10158]Wartownik�w?[10159][10203]�eby chroni� nas,|czy innych przed nami?[10264][10291]- Pu�kowniku?|- Sir?[10292][10324]Odwo�a� wartownik�w.[10326][10356]Jest pan pewien?[10381][10418]Mo�esz nam zaufa�,|pu�kowniku.[10436][10470]Nie w�tpi�, prosz� pani,[10473][10522]ale przepisy nakazuj�|strzec wszystkich kwater.[10550][10577]Oczywi�cie,[10590][10627]nie zawsze jest to konieczne.[10643][10671]Dzi�kujemy ci.[10737][10787]S�dz�, �e teraz powinni�my|pozwoli� pani odpocz��.[10806][10828]Tak.[10888][10917]Doktorze Jackson?[10918][10966]Prosz� zosta�, nie wiemy|jeszcze wielu rzeczy.[10997][11021]Jasne.[11028][11067]Pora by� zosta�|naszym wybranym.[11128][11146]Wybranym?[11147][11185]Czy zawsze b�dziesz nas czci�?[11187][11199]Tak.[11200][11239]Czy jeste� got�w dla|nas umrze�?[11242][11266]Umrze�?[11288][11310]Tak.[11368][11385]Tu pan ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]