Stargate SG-1.[01x17].Solitudes, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[162][187]/Przybysz w drodze.[207][238]/Aktywacja z zewn�trz.[239][263]/Zamykamy przes�on�.[264][297]Mieli wr�ci� dopiero za 24 godziny.|Kto to jest?[298][332]To sygna� zespo�u SG-1.[344][383]Otwieramy przes�on�,|na miejsca.[430][461]/Pob�r mocy wzrasta![591][626]System jest prze�adowany![642][657]Zanika tunel czasoprzestrzenny.[658][692]Wezwijcie sanitariuszy![696][712]Teal'c, jeste� ca�y?[713][725]Tak.[726][771]Gdzie pu�kownik O'Neill|i kapitan Carter?[791][827]Nie wiem.|Byli tu� za nami.[1990][2015]"SAMOTNO��"[2035][2077]Dr Jackson nie odzyska� jeszcze|przytomno�ci, ale wyjdzie z tego.[2078][2106]M�w co tam si� sta�o.[2107][2157]Ostrzelano nas. Mo�liwe,|�e to by�a bro� Goa'uld�w.[2178][2211]Wi�c pu�kownik O'Neill|i kapitan Carter mogli zgin��.[2212][2231]Niemo�liwe.[2232][2271]W�a�nie przekraczali�my wrota,|byli tu� za nami.[2272][2284]Ilu by�o napastnik�w?[2285][2325]Byli jeszcze do�� daleko,|ale chyba nas okr��yli.[2326][2339]To trwa�o zaledwie chwil�.[2340][2390]Ukryli�my si�, a Daniel Jackson|wybra� kombinacj�.[2399][2451]Byli ju� we wrotach.|Nie rozumiem, czemu nie przeszli.[2494][2520]Oto wst�pna ocena|uszkodze� wr�t.[2521][2529]Uszkodze�?[2530][2557]Podczas przej�cia dosz�o do|prze�adowania, nie znamy przyczyny.[2558][2568]Musz� tam wr�ci�.[2569][2623]Po drugiej stronie czeka|kto� z bron� w r�ku. Zabraniam.[2659][2678]W takim razie|wy�lijmy tam sond�.[2679][2728]Zrobimy to, jak tylko wrota|b�d� ponownie sprawne.[2808][2842]Pu�kowniku, dzi�ki Bogu.[2850][2866]Carter?[2867][2891]Nie ruszaj si�.|Chyba z�ama�e� nog�.[2892][2922]Raczej na pewno.[2956][3017]Co jest grane. Bo je�li mnie wzrok|nie myli, to nie jeste�my w Kansas.[3022][3058]Daniel musia� si� pomyli�.[3063][3090]Pomyli� si�?[3096][3139]To znaczy,|�e trafili�my pod z�y adres?[3167][3182]Jak rany,|gdzie on jest?[3183][3208]Nie ma go tu.|Teal'ca te�.[3209][3226]Musz� gdzie� tu by�.[3227][3249]Ju� pr�bowa�am.[3250][3287]By�e� nieprzytomny|przez dwie godziny.[3288][3312]Weszli przez wrota|przed nami.[3313][3351]Wiem, ale tutaj jeste�my sami.[3357][3393]I nie mam poj�cia,|co to za miejsce.[3394][3422]L�d, pi�knie.[3450][3479]To chyba lodowiec.[3480][3522]Skoro nasun�� si� na wrota,|to na planecie panuje epoka lodowcowa.[3523][3556]Tam jest szczelina|przez kt�r� dochodzi �wiat�o,[3557][3610]ale wszystkie p�kni�cia s�|za w�skie, �eby nimi przej��.[3627][3642]Nie jest dobrze.[3643][3697]Nie przesadzaj. Zadzwonimy|do domu i b�dzie po k�opocie.[3758][3777]Gdzie jest urz�dzenie steruj�ce?[3778][3810]Nie mog� go znale��.[3848][3867]No to...[3869][3890]rzeczywi�cie nie jest dobrze.[3891][3917]Wpadli�my.[4054][4087]Wymienili�my ju� niemal|wszystkie nadprzewodniki.[4088][4127]Stare si� stopi�y.|Trzeba je jeszcze przetestowa�.[4128][4160]Kiedy b�dzie mo�na|wys�a� sond�?[4161][4183]Nie wcze�niej ni� za 24 godziny.[4184][4208]Kapitan Carter i pu�kownik|nie maj� tyle czasu.[4209][4220]Daj� wam 12 godzin.[4221][4263]Nie da si�. 24 godziny|to absolutne minimum.[4264][4307]- Wi�c wracajcie do pracy.|- Tak jest.[4423][4441]Chyba nastawi�am ko�ci.[4442][4453]Chyba?[4454][4499]Na pewno. Teraz wystarczy|usztywni� nog� i b�dzie jak nowa.[4500][4514]Tylko ostro�nie, pani doktor.[4515][4541]Doktor owszem,|tylko specjalno�� nie ta.[4542][4581]Mo�e o tym nie wiesz, ale d�ganie|nerw�w z�aman� ko�ci� naprawd� boli.[4582][4619]Przepraszam, ale jeszcze nigdy|tego nie robi�am.[4620][4640]To twoje pierwsze z�amanie?[4641][4663]Nie, chyba...[4698][4743]dziewi�te, je�li liczy�|p�kni�cie czaszki.[4748][4763]Jak to si� sta�o?[4764][4824]Nie wyszed� mi skok z spadochronem|nad granic� iracko-ira�sk� w 1980.[4872][4888]Teraz zaboli.[4889][4919]Wiem, wiem.[4943][4959]I co si� sta�o?[4960][5000]A jak my�la�a�?|Waln��em w ziemi�.[5055][5095]Spadochron otworzy� si� za p�no.[5097][5126]Bola�o tak samo jak teraz.[5127][5145]Przepraszam,|staram si� jak mog�.[5146][5176]Wiem kapitanie,|sko�czy�a� ju�.[5177][5195]Uderzy�e� w ziemi� i co dalej?[5196][5221]Wszyscy �yli d�ugo|i szcz�liwie.[5222][5245]- To ju� prawie koniec.|- Nie, dosy�.[5246][5287]�wietny opatrunek!|Dosy�! Przesta�![5312][5344]D�ugo czeka�e�|na grup� ratunkow�?[5345][5378]Nikt mnie nie szuka�.[5381][5417]To by�a nieoficjalna akcja.[5442][5472]Chyba rozumiesz.[5481][5517]Musia�em sam sobie radzi�.[5538][5572]To trwa�o dziewi�� dni.[5581][5603]O czym my�la�e�?[5604][5629]O Sarze.[5636][5658]O �onie?[5659][5688]Wtedy ni� by�a.[5697][5734]Chcia�em j� jeszcze zobaczy�.[5782][5798]Pozbiera�a� nasze zapasy?[5799][5847]Tak. Mamy racje na 3 dni,|ale mo�emy oszcz�dza�.[5867][5900]Mamy te� wod� pitn�, ale...[5901][5914]Mo�emy topi� l�d.[5915][5942]Jest te� kuchenka polowa.[5943][5992]Mo�e nam zabrakn�� baterii|do latarek, ale mamy �piwory.[5993][6017]Dobrze.[6022][6066]Ale musimy si� st�d wydosta�.|To rozkaz.[6126][6152]Z t� nog�?[6181][6205]Uwierz mi.|Damy rad�.[6219][6259]Chcia�abym,|ale nie widz� sposobu.[6265][6299]Wi�c zacznijmy go szuka�.[6300][6328]Bo nie mam zamiaru wykitowa�[6329][6383]w jakim� parszywym lodowcu|milion lat �wietlnych od domu.[6398][6418]Dobrze, a teraz pom� mi|si� podnie��.[6419][6433]Nie powiniene� si� rusza�.[6434][6481]Mo�liwe, ale ty�ek|przymarza mi ju� do ziemi.[6646][6681]Odmalujemy,|wybijemy okna,[6682][6728]w rogu wstawimy kominek|i b�dzie jak w domu.[6876][6892]Teal'c.[6893][6950]Dosz�o do awarii wr�t, przeszli�my|ze zbyt wielk� pr�dko�ci�.[6974][6989]A Jack i Sam?[6990][7025]- Nie zd��yli.|- Zd��yli.[7037][7067]Wiem, �e zd��yli.[7072][7096]Byli tu� za nami.|To bez sensu.[7097][7123]To prawda.[7154][7217]Za kilka godzin wy�lemy tam sond�,|mo�e to wyja�ni, co si� z nimi sta�o.[7253][7306]Powinni�my spr�bowa� st�d wyj��.|Przynajmniej ty powinna�.[7307][7332]S�ucham?[7334][7377]M�wi�, �e powinna�|spr�bowa� st�d wyj��.[7399][7432]Pu�kowniku, znalaz�am![7444][7466]Co?[7468][7501]Urz�dzenie steruj�ce.[7514][7572]L�d pokry� je tak samo jak wrota,|ale nie jest chyba uszkodzone.[7653][7676]Bo�e![7762][7773]Damy rad� je wykopa�?[7774][7831]Nawet je�li nie dzia�a stopimy|skruszony l�d na wod� do picia.[7878][7905]Co ci jest?[7906][7938]- Chyba mam z�amane �ebra.|- Czemu mi nie powiedzia�e�?![7939][7994]Ba�em si�, �e zechcesz mi je|obanda�owa�. Nic mi nie b�dzie.[8038][8087]Zastanawia�am si�,|gdzie mog� by� Daniel i Teal'c.[8099][8133]Na razie wymy�li�am|trzy mo�liwo�ci.[8134][8194]Pierwsza, �e Daniel si� pomyli�|i s� gdzie� tutaj albo si� zgubili.[8195][8216]Ju� by si� znale�li.[8217][8246]Druga, Daniel si� nie pomyli�[8247][8285]ale wrota zadzia�a�y wadliwie.[8290][8335]Nie mam poj�cia dlaczego,|wi�c mnie o to nie pytaj.[8336][8387]Oni trafili na Ziemi�, a my z jakiego�|powodu znale�li�my si� tutaj.[8388][8414]A trzecia?[8419][8458]Wrota zadzia�a�y wadliwie,|my znale�li�my si� tutaj,[8459][8481]a Daniel i Teal'c|trafili na inn� planet�.[8482][8507]- A czwarta?|- Czwartej nie ma.[8508][8554]- Powinna by� po trzeciej.|- Nie tym razem.[8571][8605]Za��my, �e s� na Ziemi.[8607][8638]Zaczn� nas szuka�.[8655][8695]- Gdzie?|- Mam nadziej�, �e tutaj.[8700][8731]Od czego zaczn�?|Nie maj� poj�cia, gdzie jeste�my.[8732][8780]Przy tej ilo�ci wr�t poszukiwania|potrwaj� z dziesi�� lat.[8781][8802]Nie, je�li zaczn� tutaj.[8803][8859]Nawet je�li wys�aliby wszystkie zespo�y,|prawdopodobie�stwo, �e kt�ry� trafi tutaj...[8860][8886]Kapitanie![8923][8951]Za du�o my�l�.[9019][9058]/Zasilanie obwodu MX23,20% mocy.[9112][9135]100%.[9149][9180]/Wszystko w porz�dku.|/Uda�o si�.[9181][9201]Generale, wrota s� sprawne.[9202][9223]Doskonale sier�ancie.|Do dzie�a.[9224][9241]Tak jest.[9331][9353]Pierwszy symbol na miejscu.[9354][9380]Grupa SG-3|czeka na pana rozkazy.[9381][9423]Nie wydam zgody na akcj� ratunkow�|p�ki nie otrzymam obrazu z sondy.[9424][9443]Drugi symbol na miejscu.[9444][9461]Ochrona na miejsca.[9462][9504]Nieprzyjaciel mo�e zna�|nasz adres i kody.[9505][9524]Trzeci symbol na miejscu.[9525][9549]Nie s�dzi pan chyba,|�e zdradziliby im nasze kody.[9550][9572]Nie dobrowolnie.[9573][9620]- Czwarty symbol na miejscu.|- Nie s�dz�, �eby ugi�li si� nawet na torturach.[9621][9638]Pi�ty symbol na miejscu.[9639][9695]Je�li nie natrafimy na wrogie si�y, p�jdziesz tam|z oddzia�em majora Castlemanna.[9696][9739]- Sz�sty symbol na miejscu.|- Tak jest.[9773][9808]Si�dmy symbol na miejscu.[9897][9939]Sonda osi�gnie cel|za pi�� sekund...[10073][10130]Ani �ladu Jacka i Sam.|Nie ma te� dowod�w, �e zgin�li w walce.[10138][10180]Czekali na nas! Zamkn��|przes�on� i wy��czy� wrota.[10191][10224]SG-3, jeste�cie wolni.[10225][10245]Odwo�uj� akcj� ratunkow�.[10246][10271]Generale...[10400][10454]- Podano do sto�u.|- Jeszcze troch�, prawie mi si� uda�o.[10457][10492]Chod�, bo zaraz wystygnie.[10594][10619]Nie wiedzia�am,|�e umiesz gotowa�.[10620][10669]Nie umiem, ale m�j|topiony l�d to niebo w g�bie.[10680][10705]Dzi�kuj�.[10736][10764]Poprawi� ci opatrunek?[10765][10799]Nic mi nie b�dzie.|Jedz.[10823][10859]My�la�am o tej awarii wr�t.[10864][10887]I co?[10890][10919]Nie znamy zasady ich dzia�ania[10920][10960]ale zgodnie z teori� wytwarzaj�|tunel czasoprzestrzenny[10961][11015]przesy�aj�cy strumie� materii|w zaprogramowanym kierunku.[11018][11059]S�dz�, �e dosz�o do zak��cenia przep�ywu|tego strumienia mi�dzy wrotami.[11060][11101]Mog�o na przyk�ad doj��|do jakiego� zwarcia.[11114][11156]By� mo�e wywo�a� to|ostrza� na P4A-771.[11157][11195]Mo�liwe, �e wrota zosta�y trafione|�adunkiem na tyle silnym,[11196][11256]�e zak��ci� przekaz materii zanim|osi�gn�li�my drugi koniec tunelu.[11268][11295]Pu�kowniku?[11299][11335]Przepr... [ Pobierz całość w formacie PDF ]