Stargate SG-1.[01x20].Politics, •Napisy sg

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[110][148]Wiadomo�� brzmi:|Strze�cie si� naje�d�c�w.[149][197]To s� wsp�rz�dne bazy Goa'uld�w|z kt�rej zaatakuj�. To jest ostrze�enie.[198][215]Albo tak ci si� przywidzia�o.[216][264]Nie! To nie sen ani wizja,|ani halucynacje, tylko... rzeczywisto��.[265][285]Wiem, �e trudno wam|w to uwierzy�,[286][336]ale w czasie, gdy wy uwa�ali�cie|�e zagin��em na P3R-233[337][372]przebywa�em w �wiecie r�wnoleg�ym.[373][410]I ja tam by�em,|mi�d i wino pi�em.[411][433]W rzeczy samej tam by�e�![434][454]Nie �eby�my nie chcieli|ci wierzy�...[455][484]- Wi�c nie wierzycie?|- Nie! My tylko...[485][509]My tylko ci nie wierzymy.[510][528]Jack, to wa�na sprawa.[529][570]Kiedy przebywa�e� w tym �wiecie r�wnoleg�ym,|czy zauwa�y�e� jakie� r�nice?[571][618]Tak. Teal'c prowadzi� atak na Ziemi�,|ja nie bra�em udzia�u w programie.[619][641]Ty i Jack|byli�cie zar�czeni.[642][676]- S�ucham?|- Co takiego?[689][744]Dobrze. Nawet je�li naprawd�|dosta�e� si� do �wiata r�wnoleg�ego,[745][782]r�nice mog� �wiadczy� o tym,|�e nie spotka nas to samo co ich.[783][842]Tak, ale zasadnicza przyczyna, �mier� Ra,|zaistnia�a w obu �wiatach.[843][871]- Ten atak to zemsta?|- Tak![872][901]I nas spotka to samo|je�li nic nie zrobimy.[902][939]Dobra.|Wyja�nijmy sobie co�.[951][971]Zar�czeni?[972][1006]- To teoretycznie mo�liwe.|- Ale wbrew przepisom.[1007][1028]Mam na my�li fizyk�.[1029][1088]Koncepcja �wiat�w r�wnoleg�ych zosta�a|przewidziana przez Einsteina ju� dawno...[1089][1120]Wiedzia�em, �e tu b�dziecie.|Co z nim?[1121][1144]To nic powa�nego, generale.[1145][1159]Major Samuels.[1160][1197]Teraz ju� pu�kownik, kapitanie.[1198][1232]- Przepraszam. Gratulacje.|- Dzi�kuj�.[1233][1256]Ale b�d� ci m�wi� Gwiazdeczka.[1257][1279]My�la�am,|�e przenie�li pana do Pentagonu?[1280][1336]Przenie�li. Dzia� analiz misji.|Przyjecha�em na przes�uchanie.[1337][1360]Przes�uchanie?[1361][1399]Senator Kinsey?|W sprawie gwiezdnych wr�t?[1400][1418]My�la�em,|�e b�dziecie zeznawa�.[1419][1460]B�d�.|Dopiero co wr�cili ze zwiadu.[1461][1489]Nie zd��y�em im|jeszcze o tym powiedzie�.[1490][1518]Mo�e nie powinienem|m�wi� nic wi�cej.[1519][1560]Daruj sobie Samuels.|Co si� dzieje?[1563][1603]Senator Kinsey bardzo|interesuje si� programem.[1604][1640]Na razie nie jest|zachwycony wynikami.[1641][1661]Przykro mi niewymownie.[1662][1686]I s�usznie, pu�kowniku.[1687][1716]To mo�e oznacza� koniec bada�.[1717][1773]Przes�uchanie odb�dzie si� o 14:00.|Oczekuj� was na miejscu.[2465][2491]"POLITYKA"[2492][2512]Tak jest, zrozumiano.[2513][2548]Zrobimy co w naszej mocy.[2559][2593]Generale, nie bardzo znam si�|na polityce[2594][2620]ale czy prezydent nie jest|wa�niejszy od senatora?[2621][2656]Senator Kinsey jest|przewodnicz�cym komisji bud�etowej.[2657][2717]Chce wiedzie�, co kryje si� pod|pozycj� nazwan� przez Pentagon Stref� 52.[2718][2742]Co� jakby gwiezdne wrota...[2743][2809]Nieoficjalny projekt, przypadkowo|poch�aniaj�cy 7,4 miliarda dolar�w rocznie.[2815][2891]Prezydent uwa�a�, �e ujawnienie senatorowi|informacji o istnieniu programu Gwiezdnych Wr�t...[2895][2939]pozwoli mu zrozumie� jego znaczenie|dla bezpiecze�stwa i zaaprobowa� wydatki.[2940][2964]Rozumiem, �e nie zrozumia�.[2965][2980]Pomys� nie wypali�.[2981][3016]Kiedy zapozna� si� z raportami|i opini� Samuelsa...[3017][3061]senator uzna�, �e nasz program nie powinien|by� dalej finansowany z bud�etu pa�stwa.[3062][3088]To znaczy, �e nas zamkn�.[3089][3143]Na cztery spusty.|Samo o�wietlenie bazy kosztuje fortun�.[3156][3190]Zacznijmy wypieka� ciasteczka?[3191][3218]Mo�e urz�dzimy loteri�?[3219][3267]Tak wygl�dam,|kiedy si� nie �miej�, pu�kowniku.[3270][3296]Myjnia samochodowa?[3297][3354]Przepraszam. Ale to nie mie�ci mi si� w g�owie.|Jak jeden cz�owiek mo�e mie� tak� w�adz�?[3355][3390]Daje mu j� konstytucja|Stan�w Zjednoczonych.[3391][3464]Nasz� spraw� mog�aby rozpatrzy� komisja senacka,|ale wtedy ujawniliby�my istnienie wr�t.[3467][3529]Prezydent uwa�a, �e na to jeszcze|za wcze�nie. A ja si� z nim zgadzam.[3619][3646]Sp�nia si�.[3655][3687]Jest pan bardziej przej�ty|ni� przed bitw�.[3688][3711]W�a�ciwie wola�bym bitw�.[3712][3738]Kiedy dowie si�,|�e od tego zale�y los Ziemi...[3739][3764]Danielu.[3792][3856]Zatrzymajmy t� histori� ze �wiatem r�wnoleg�ym|jako naszego asa w r�kawie, dobrze?[3857][3881]Czemu?[3912][3927]Tak na wszelki wypadek.[3928][3956]Przepraszam pa�stwa.[3957][4020]Pewien polityk, kt�rego nazwiska|nie wymieni�, nie umie przyj�� odmowy.[4037][4070]Wi�c to jest nies�awna grupa SG-1.[4071][4100]Nies�awna.|Tak.[4112][4143]Pu�kownik Jack O'Neill.[4144][4154]Wiele o panu s�ysza�em.[4155][4216]Wszystko to k�amstwa, senatorze.|W gruncie rzeczy mi�y ze mnie go��.[4235][4282]A to pewnie ta dziura|przez kt�r� uciekaj� pieni�dze.[4283][4316]Wiem, �e jest pan|bardzo zaj�ty, senatorze.[4317][4361]Rzeczywi�cie, generale.|Siadajmy prosz�.[4438][4455]Niech zgadn�.[4456][4482]Pu�kownik O'Neill...[4483][4510]kapitan Carter...[4511][4537]doktor Jackson...[4538][4576]Teal'c.|Chyba dobrze wymawiam.[4581][4631]Powiem na wst�pie, �e cho� choroba pozbawi�a|mnie mo�liwo�ci s�u�enia ojczy�nie w mundurze...[4632][4653]darz� wielkim szacunkiem wszystkich|kt�rzy to robi�.[4654][4703]Zw�aszcza tych, kt�rzy s�u��|ojczy�nie zawodowo.[4711][4742]Ja tak�e staram si� to robi�|na sw�j spos�b.[4743][4798]- Trudno o pi�kniejszy wst�p.|- Dzi�kuj�. Trudno si� z panem nie zgodzi�.[4799][4828]Przejd�my do rzeczy.|Chc� �eby jedno by�o jasne.[4829][4868]Jestem z natury bardzo nieufny|wobec wszelkich sekret�w...[4869][4907]zar�wno rz�dowych|jak i wojskowych.[4908][4935]Uwa�am, �e nie wszystko|co dojrzewa w mroku[4936][4985]wyci�gni�te na �wiat�o|daje w efekcie dobre wino.[4992][5034]Czyta�em kilka raport�w|z waszych wycieczek.[5035][5077]Pu�kownik Samuels by� tak mi�y i wprowadzi� mnie|w zagadnienia dotycz�ce gwiezdnych wr�t.[5078][5107]Stara�em si� zachowa� bezstronno��.[5108][5174]Musz� przyzna�, �e pomys� utworzenia|tej jednostki uwa�am za jawne nadu�ycie.[5195][5227]To stanowczo zbyt niebezpieczne,|by zachowywa� spraw� w tajemnicy.[5228][5274]Ju� nie raz ma�o nie spowodowali�cie|katastrofy na skal� globaln�.[5275][5330]A to co stamt�d przynie�li�cie|nie jest warte funta k�ak�w.[5390][5430]Ale zdarza�y mi si� ju� pomy�ki.[5480][5526]A prezydent prosi� mnie,|�ebym was wys�ucha�.[5551][5572]Wi�c s�ucham.[5573][5599]Oczywi�cie...[5600][5632]jest pan bezstronny.[5639][5653]Pu�kowniku.[5654][5686]Samuels, co� ty mu nagada�?[5687][5702]Prawd�.[5703][5728]Pu�kownik Samuels|by� ca�kowicie bezstronny.[5729][5776]To akurat jest ca�kowicie niemo�liwe.|Od pocz�tku by� przeciwny temu programowi.[5777][5828]Mimo to wyrazi�em swoj� opini�|o gwiezdnych wrotach.[5829][5848]To prawdziwy cud technologii.[5849][5877]Nie tylko, senatorze.[5878][5926]Gwiezdne wrota umo�liwiaj� nam|lepsze zrozumienie wszech�wiata.[5927][5963]Przez te kilka miesi�cy wi�cej|nauczyli�my si� o astrofizyce[5964][5982]ni� przez ostatnie 50 lat.[5983][6027]Mo�emy r�wnie� bada�|ziemskie kultury sprzed tysi�cy lat.[6028][6099]Dr Jackson, jako wyk�adowcy mitologii antycznej|znana jest panu ba�� o Pandorze.[6100][6135]To oczywi�cie grecki mit.[6138][6161]Pandora by�a pierwsz� kobiet�|stworzon� przez Zeusa.[6162][6186]Da� jej naczynie,|kt�rego nie wolno jej by�o otworzy�.[6187][6215]Ale zrobi�a to z ciekawo�ci.[6216][6257]Mimo ostrze�e� swego boskiego ojca.[6270][6321]I wypu�ci�a na �wiat|wszelkie choroby, plagi i nieszcz�cia.[6322][6374]Ale zamkn�a naczynie,|by zatrzyma� w �rodku nadziej�.[6378][6429]Wi�c czemu w tym samym celu nie|zamkniemy tych wr�t?[6436][6470]Senatorze, je�li mo�na.[6477][6521]Nie umiem wyra�a� si�|tak metaforycznie.[6526][6548]Jestem wojskowym.[6549][6571]Wol� fakty.[6572][6618]A faktem jest,|�e t� puszk� ju� otworzyli�my.[6643][6659]To si� ju� nie odstanie.[6660][6694]Narobili�my sobie wrog�w|zabijaj�c Ra.[6695][6725]- I teraz, gdy zagra�aj� nam Goa'uldowie...|- Zagra�aj�?[6726][6759]Tak jest.|To od s�owa grozi�.[6760][6814]S�owo zagro�enie, pu�kowniku O'Neill, jest|nadu�ywane przez wojskowych w tym kraju,[6815][6853]by usprawiedliwia� nadmierne|i ca�kowicie zb�dne wydatki.[6854][6894]Wie pan,|ile kosztuje ten program?[6921][6941]Siedem co� tam...[6942][6983]7 miliard�w,|407 milion�w dolar�w![6984][7005]- Nie�le.|- Rocznie![7006][7059]Z ca�ym szacunkiem, dzia� rachunkowo�ci|jest na poziomie trzecim.[7060][7089]Ale mo�e pom�wmy|o utrzymaniu pierwszej linii obrony[7090][7137]przed najgro�niejszym wrogiem|w dziejach ludzko�ci.[7138][7148]Przeno�nia![7149][7166]Niech pan sam zobaczy![7167][7210]Generale,|wy�lijmy senatora na P4A-771.[7217][7251]Zobaczymy, jak d�ugo wytrzyma|w tym �wiecie![7252][7290]Od lat s�ucham|apokaliptycznych gr�b mundurowych.[7291][7328]Zbudujemy maszyn� za trylion dolar�w|kt�ra ocali nas[7329][7353]przed hordami barbarzy�c�w|u naszych wr�t![7354][7381]Przypominam, �e zimna wojna|ju� si� sko�czy�a![7382][7399]Co� panu powiem.[7400][7439]Tym razem naprawd� mamy|barbarzy�c�w, nazywaj� si� Goa'uldowie.[7440][7468]I naprawd� stoj� u naszych wr�t,|w�a�nie tych![7469][7493]Wi�c je zamknijmy.[7494][7563]Senatorze, mamy powody, by przypuszcza�,|�e Goa'uldowie chc� tu przylecie� statkami.[7566][7611]Wi�c po�a�uj�, je�li zadr�|z armi� Stan�w Zjednoczonych.[7612][7628]Na lito�� bosk�.[7629][7670]Zapomnia�em, wszczepimy im wirusa|do g��wnego komputera.[7671][7703]Je�li tu przylec�, nie mamy|�adnych szans.[7704][7735]Z ich poziomem technologii,|s� w stanie zmie�� Ziemi� z orbity.[7736][7753]Nie jestem o tym przekonany.[7754][7791]- M�wi� prawd�.|- Tego te� nie jestem pewien.[7792][7821]Generale, po co my t... [ Pobierz całość w formacie PDF ]