Stargate Sg-1 The Lowdown Part 2 Dvdrip Ac3, Stargate - Gwiezdne wrota, Stargate Dodatki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[1][30]movie info: DX50 704x384 25.0fps 262.2 MB[12][50]Stargate SG-1 "Od kuchni"|Cz�� 2[55][71]Witajcie.[74][125]Ogl�dacie "SG-1 od kuchni"|na kanale Sci-Fi.[134][193]Cze��, jestem Teal�c, a wy ogl�dacie|"SG-1 od kuchni" na kanale Sci-Fi.[202][258]Dobry wiecz�r.|Ogl�dacie "SG-1 od kuchni" na Sci-Fi.[330][371]Kiedy my�licie, �e nie jeste�cie ju� w Kansas,|okazuje si�, �e jednak jeste�cie.[372][406]Pewnie zauwa�yli�cie w naszym serialu|mn�stwo odwo�a� do "Czarnoksi�nika z OZ".[407][434]My jako obsada|lubimy to wykorzystywa�.[435][469]Teal�c to oczywi�cie Lew,|Daniel - Strach na wr�ble,[470][509]Jack O�Neill to Blaszany Drwal,|a Samantha Carter to Dorotka.[510][542]Niestety to Rick lubi by� Dorotk�.[545][584]Ty tam by�e�.|Ty te�. I nie ma to jak w domu.[585][614]Rozp�ywam si�.|Topniej�. Co za �wiat.[615][636]Idziemy zobaczy� si�|z Czarnoksi�nikiem.[637][677]Jakie� tygrysy, lwy lub nied�wiedzie,|kt�rymi powinnam si� martwi�?[678][725]Je�li nie zmieniali�my pomieszczenia z Wrotami,|to chyba nie jeste�my ju� w Kansas.[736][798]To jedyne, przy czym obstawa�em jako producent.|Chcia�em poczucia humoru.[799][826]Kto jest najzabawniejsz�|osob� w serialu?[827][853]Kto jest najzabawniejsz�|osob� w serialu.[864][919]- No w�a�nie, kto?|- Nie chodzi o humor, czy �mieszno��.[925][961]Ja jestem �mieszny,|ale serial nie.[962][1001]�ci�le tajny program rz�dowy|dotycz�cy natychmiastowego przenoszenia si�[1002][1052]do innych system�w s�onecznych|za pomoc� urz�dzenia zwanego Gwiezdne Wrota.[1053][1104]Dobry pomys� na serial.|Je�li kto� lubi takie rzeczy.[1105][1169]/Kiedy czytamy kwestie,|improwizuj�, zmy�lam,[1177][1224]/przekr�cam s�owa, albo bior�|/pomys� i sam co� kombinuj�.[1225][1246]Nie szata zdobi cz�owieka.[1247][1314]Ca�a biedna obsada przez lata|musia�a znosi� moje wyg�upy.[1339][1383]/Dos�ownie znosili m�ki,|/bo czasem nad tym nie panuj�.[1384][1412]To dla mnie przera�aj�ca prawda.[1413][1433]Ale kiedy wlaz�e� mi�dzy wrony...[1434][1472]Czasem si� na niego spojrzy i pyta:|naprawd� powiesz co� takiego?[1473][1528]To nie oznaka szale�stwa,|to oznaka kosmicznej zabawno�ci.[1529][1583]- Jestem Anubis.|- Daj spok�j. Kto tak m�wi?[1590][1659]Rick mia� do�wiadczenie z MacGyverem,|wiedzia�, �e mo�e to trwa� 7 lat.[1660][1712]I prosz�, to ju� nasz 7 rok,|chcia� rozbudowa� swoj� posta�.[1713][1752]Da� mu wiele z siebie samego,|by czu� si� bardziej komfortowo.[1753][1786]7 lat MacGyvera|i nie mo�esz tego rozgry��.[1787][1822]Mamy klamry od pask�w,|sznur�wki, troch� gumy do �ucia.[1823][1847]Zbuduj reaktor atomowy,|do stu diab��w.[1848][1905]By�e� MacGyverem i MacGad�etem,|a teraz jeste� MacBezu�yteczny.[1927][1958]Utkn�am na lodowcu|z MacGyverem![1959][2006]Ogl�daj�c stare odcinki MacGyvera|widzimy, �e to nie by� �mieszny facet.[2007][2068]On chyba chce powiedzie�,|�e knot to centrum �wiecy.[2076][2110]Tak wielki dow�dca,|jak pan,[2111][2136]jest �rodkiem ca�ej...[2137][2157]kuli wosku.[2165][2224]W skr�cie chodzi o to,|�e lepiej mie� du�y, d�ugi knot.[2230][2253]Celowo go troch� og�upi�em.[2254][2283]- W�a�nie.|- Nie mog� tego znie��.[2284][2349]Troch� spowolni�em, przyt�pi�em,|/co jest dla mnie �mieszne.[2350][2376]/Facet, kt�ry jest dow�dc�[2377][2410]i ma wysok� pozycj� w armii...[2411][2446]jest tak t�py|w obliczu �carteryzm�w�.[2447][2490]My�l�, �e to urz�dzenie tworzy|modulowane pole wok� ciek�ego naquadah.[2491][2516]Kt�re kieruje przep�yw|energii do kondensatora.[2517][2550]Mo�e pobudzi� cz�steczki|do widzialnego spektrum.[2551][2576]- A on mo�e tylko powiedzie�:|- Co?[2606][2629]Ci bohaterowie �yj�|w naszym �wiecie,[2630][2673]naszym pokoleniu, naszych czasach|i widz� dziwne, absurdalne rzeczy.[2674][2717]/Co wy by�cie powiedzieli,|/s�ysz�c sarkastyczne wypowiedzi Ricka[2718][2770]/i jego komentarze na temat|/wydarze� w naszej galaktyce?[2771][2802]Pewnie chcesz pogada�|z tymi robakami?[2805][2826]- Ty by� nie chcia�?|- Nie.[2827][2895]/Dop�ki Rick nie b�dzie gra�|kompletnego idioty, b�dzie dobrze.[2897][2942]- Ten mnich jest jakby dozorc�.|- Cieciem.[2943][2957]- Przewodnikiem.|- Portierem?[2958][2985]Niewa�ne.|To facet, kt�ry ci�gle rozrabia.[2986][3004]Jak rozpuszczone dziecko.[3005][3034]To na pewno przez aspiryn�,|kt�r� za�y�em rano.[3035][3079]Jack, to naprawd� ja.|Musisz odnale�� Oko Ra przed Anubisem.[3080][3124]Zatrzymaj je, zniszcz, zr�b cokolwiek.|Nie mamy zbyt wiele czasu.[3125][3172]Cze��, Daniel, jak si� masz? Kop� lat.|Co s�ycha� w wy�szych sferach?[3173][3244]Brad i ja przez par� lat ukrywali�my tajemnic�,|�e serial Stargate to komedia.[3245][3283]- Czy by� w og�le �mieszny?|- Tak, kiedy� by� dobry.[3284][3320]- Prosz� spojrze� na to. To leptony.|- Co ty powiesz?[3321][3353]Jestem �mieszna, prawda?|My�lisz, �e jestem �mieszna?[3356][3384]- A ty co s�dzisz?|- Jestem �mieszna?[3393][3444]Chcemy, by opowiadali|/swoje historie w swoim stylu.[3445][3463]Chyba, �e styl jest g�upi.[3464][3488]Opowiedz nam,|z kim dzisiaj grasz.[3495][3531]Z kim gram?|W serialu?[3539][3573]My�la�em,|�e tylko ja w nim gram.[3575][3617]Pan Michael Rooker, go�cinnie|wyst�puje w odcinku "Enemy Mine".[3618][3648]W przeciwie�stwie|do wi�kszo�ci seriali sci-fi,[3649][3673]my jeste�my omylnymi|lud�mi naszych czas�w.[3674][3708]Teraz z�o�ymy to|w cieniu Doliny �mierci...[3735][3777]Czasem rozbawiam sama siebie.|/Nie bierzemy siebie zbyt powa�nie.[3788][3815]On jest wsz�dzie, prawda?|Dzi� by�e� na ka�dym planie.[3816][3854]Teraz nawet mniej ni� na pocz�tku,|bo tak nam dobrze ze sob�.[3855][3878]/Dzi�ki temu jest swobodniej.[3881][3921]Musimy tylko zna� szybko�� rozpadu|naquadah w stosunku do wytworzonej energii.[3922][3963]Ale jak rekalibrowa� pole,|kt�rego nie mo�emy stworzy�?[3964][4020]Czasami to zbyt dziwaczne|i wtedy czujesz, �e chcesz potrz�sn�� g�ow�,[4021][4048]zrobi� Galaxy Quest|i spyta�: "Co ja robi�?"[4049][4091]Inspiruj� si� nawzajem|i to te� czyni ten serial lepszym.[4092][4125]Chc� by� zabawna.|Kiedy b�d� zabawna?[4126][4161]Nigdy nie b�d� zabawna.|Sam nie jest zabawna.[4162][4174]Cholera z ni�.[4175][4234]Niekt�rzy my�l�, �e bycie aktorem|oznacza zabaw� i radoch�,[4235][4297]/przyj�cia, picie i kobiety.|Ale tak nie jest. To ci�ka praca.[4303][4347]/Wielu z nas stara si�|/nie korzysta� z kaskadera,[4351][4386]ale cz�sto trzeba si� po�wi�ca�.[4393][4424]Mam na przyk�ad tutaj|jedn� blizn�.[4425][4485]Pu�kownik ostatecznie przykl�ka,|bo chce w tym tygodniu wr�ci� do domu.[4493][4520]Dobra, niech b�dzie,|ju� kl�kam.[4523][4568]Wielu z nas specjalnie dla was|nara�a�o si� na liczne urazy.[4569][4588]Gdzie si� znajdujemy?[4589][4637]Ta planeta znana jest jako Ereb.|Pierwszy poziom piek�a.[4640][4701]/W pracy trzeba zrozumie�,|/�e tu nie chodzi o �ycie,[4704][4742]zw�aszcza w tym biznesie.|To rozrywka.[4743][4791]Poka�emy wam, sk�d bierzemy pomys�y.|Ma�a podpowied�.[4793][4835]Jedn� z historii wymy�li�|bardzo specjalny cz�onek obsady.[4837][4895]Cze��. Jestem Amanda Tapping.|Ogl�dacie "SG-1 od kuchni" na Sci-Fi.[4942][4999]Najwa�niejsze przy pisaniu SG-1|jest to, ile dostaniesz kwestii.[5000][5045]Sk�d wiesz, �e posta� do�wiadczy�a|emocjonalnego katharsis?[5051][5075]Co to jest katharsis?|[Oczyszczenie][5076][5118]Nie osi�gn�liby�my tego bez twojej pomocy|i powinienem by� bardziej wdzi�czny.[5119][5135]Kosz z owocami by� fajny.[5136][5164]Uwa�a�em, �e ten|serial ma du�y potencja�.[5165][5223]Ma prawdopodobnie najwi�kszy|telewizyjny rekwizyt. To rzecz za nami.[5226][5274]/I jest ograniczony tylko wyobra�ni�,|/co do historii, kt�re mo�na opowiedzie�.[5275][5339]/�eby odnie�� sukces, koniecznie|/trzeba umie� opowiada� dobre historie.[5340][5369]Do tego wszystko si� sprowadza.[5370][5408]- Dok�d idziesz?|- Nie wiem.[5435][5487]/Pami�tam, gdy zaczynali�my sezon 4.|/Siedzieli�my w biurze i my�leli�my:[5488][5510]"Jak tu wymy�li� nowe historie?"[5511][5549]Wyobrazili�my sobie sezon 5|i to, jak b�dziemy wymy�la� fabu��.[5550][5575]Z up�ywem czasu by�o nam coraz �atwiej.[5576][5645]Wi�c s� jego urodziny. Nikt o nich nie pami�ta.|Teal�c jest w depresji i idzie na Chulak,[5650][5701]a tam jest reszta SG-1|i robi� mu przyj�cie niespodziank�.[5703][5723]To ma by� �mieszne?[5736][5751]Teraz co?[5755][5795]Czyta�em o miejscu,|gdzie ludzie walcz� na arenie w kisielu.[5798][5810]Dzwo� po Daniela.[5811][5867]/Mo�na wr�ci� do mitologii,|/od�wie�y� stare historie,[5874][5919]wybra� w�tki,|kt�re mo�na rozwin��.[5940][5993]/Podstaw� dla fabu�y jest to,|/co w ko�cu z niej zrobimy.[5994][6046]- Nikt nie wylatuje jak strza�a z tego pokoju.|- Chyba, �e Damian tamtym razem.[6047][6068]Ale o tym nie b�dziemy rozmawia�.[6069][6124]To dynamizm osoby, kt�ra m�wi:|"Bra�em prysznic, patrzy�em na kratk� �ciekow�[6125][6154]/i wpad�em na pomys� odcinka|/o tunelu podprzestrzennym".[6155][6205]Najwa�niejsze to otoczy� si� kreatywnymi lud�mi.|Niestety, w tym przypadku tak nie by�o.[6206][6220]Chwila moment.[6226][6257]- Powali�a Teal'ca?|- Tak.[6258][6289]Teal'c nie da si� powali�|przez kobiet�.[6290][6332]Wszyscy r�wno odpowiadamy za to,|co dobre, a co z�e.[6333][6372]Majorze, chyba wyra�nie powiedzia�em,|by si� pani nie rusza�a.[6379][6396]Tu jest tak napisane.[6397][6436]W�a�ciwie nie jest kobiet�.|Wcze�niej ni� by�a, zanim zosta�a facetem,[6437][6453]po czym znowu zosta�a kobiet�.[6454][6473]Ale Teal'c zostanie powalony?[6474][6504]Przez 7 lat nikt mnie nie powali�.[6505][6543]Nie wiesz jeszcze,|do czego Anubis zdolny jest.[6567][6602]Sk�adnia twoich zda� jest do bani.[6603][6666]Znany jestem z tego, �e co� wymy�lam|na poczekaniu i wszyscy mi to wytykaj�.[6672][6715]Nie ma boga umys�u imieniem Fred.|A w�a�nie, �e jest.[6716][6769]-... [ Pobierz całość w formacie PDF ]