Stargate.The.Ark.Of.Truth.2008.DVDRip.XviD.CD1-MEMETiC, Filmy 2008 Roku

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{100}{200}Synchro do wersji:|Stargate.The.Ark.Of.Truth.DVDRip.XviD-MEMETiC{201}{300}by falcon1984{3490}{3538}Nie mo�emy ju� d�u�ej si� ukrywa�.{3538}{3600}A dlaczego powinni�my?{3600}{3684}Ori maj� ogromne armie|gotowe nas zniszczy�.{3684}{3758}Wszystko w co wierzyli�my,|wszystko czym jeste�my, jest dla nich obraz�.{3758}{3890}Nie spoczn�, p�ki nie zniszcz� ostatniego dowodu|przemawiaj�cego przeciw ich fanatyzmowi.{3890}{3924}Nie mamy wyboru.{3924}{3960}Pr�bowali�my ich przekona�.{3960}{3993}Mo�emy walczy�.{3993}{4052}U�y� swojej wiedzy,|by im si� przeciwstawi�.{4052}{4107}Jest nas tak niewielu|w por�wnaniu do nich.{4107}{4145}Arka mo�e wszystko zmieni�.{4145}{4215}Czy przymusowa indoktrynacja|naprawd� jest odpowiedzi�?{4215}{4282}Odm�wi�by� Ori ich istoty �ycia{4282}{4340}i nie r�ni�oby si� to od morderstw,|jakie pope�niaj�.{4340}{4402}Jedynym moralnie poprawnym sposobem|zmiany czyjego� punktu widzenia{4402}{4452}jest ukazanie prawdy,|jak to powiedzia�a�.{4452}{4507}Przedstawienie dowod�w.{4507}{4639}Wierzymy w systematyczne poznawanie|�wiata materialnego poprzez obserwacj�,{4639}{4730}eksperymenty i dyskusj� nad nimi.{4730}{4793}Ale przede wszystkim poprzez woln� wol�.{4793}{4908}Nie mog� po�wi�ci�|podstawowych zasad mojej wiary,{4908}{4961}by je w ten spos�b zachowa�.{5013}{5102}Uznajemy niewiarygodny potencja�|technologii Arki.{5102}{5184}I niebezpiecze�stwo,|jakie taka pot�ga niesie z sob�.{5184}{5243}Nie zostanie u�yta|jako bro� przeciwko Ori.{5243}{5354}Dyskusja na ten temat jest zamkni�ta.{5514}{5543}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|{C:$aaccff}przedstawia:{5543}{5601}{C:$aaccff}Stargate: The Ark of Truth|GWIEZDNE WROTA: ARKA PRAWDY{5601}{5658}{C:$aaccff}T�umaczenie: Tanith, Ford|Napisy: Tanith{5658}{5709}{C:$aaccff}Korekta techniczna: Pawlak{5833}{5903}Pomo�ecie mi?{6442}{6497}Naprawd� my�lisz, �e to jest to?{6497}{6567}Jest na tym pismo Pradawnych.{6574}{6639}Te symbole nale�� do najstarszego dialektu,|kt�rym znam.{6639}{6660}Napisane jest:{6660}{6711}"Bezpiecznie schowane co� dawnego."{6749}{6797}Czym jest to "co�", Danielu?{6797}{6847}Gdybym by� pewien,|to nie powiedzia�bym o tym "co�".{6847}{6886}Po co ja jej w og�le odpowiadam?{6886}{6922}Przesta� zrz�dzi� i otwieraj.{6922}{6967}- Nie mo�emy tak po prostu otworzy�.|- Dlaczego nie?{6967}{7046}Je�li to jest to, o czym my�l�,|to jest to okaz pot�nej technologii Pradawnych,{7046}{7097}zdolnej do przekonania ka�dego,|kto na ni� spojrzy, by uwierzy�,{7097}{7159}�e Ori nie s� bogami.|A przynajmniej tyle wiemy.{7159}{7207}Ale my ju� to wiemy.|Nic si� nie stanie. Otwieraj!{7207}{7231}Powiedzia�em, �e o tym wiemy.{7231}{7279}Mo�e jest w stanie nak�oni� ci�|do wiary w inne rzeczy.{7279}{7353}- Mo�e w nie te� powinni�my uwierzy�?|- To nie ma zwi�zku z tematem.{7353}{7389}Jest inny pow�d, dla kt�rego|nie powinni�my tego otwiera�.{7389}{7454}Sp�jrz na moje r�ce.|S� otarte i krwawi�.{7454}{7502}Z�ama�y mi si� wszystkie paznokcie.{7502}{7552}Siedzimy w tej spiekocie od wielu dni.{7557}{7600}Przez ten czas nie bra�am prysznica.{7600}{7629}Nikt z nas nie bra�.{7629}{7672}Niestety to czu�.{7672}{7778}Wed�ug ciebie ta stara zakurzona skrzynia|jest naszym wybawieniem{7778}{7830}od ucisku armii Ori.{7830}{7924}Nasz� najlepsz� i mo�e ostatni� szans�,|jak� mamy.{7924}{7974}Ile dziur musieli�my wykopa�?{7974}{8029}- Przypomnij mi, mi�niaku.|- Wiele.{8029}{8080}Przez te wszystkie lata,|gdy byli tu Jaffa,{8080}{8152}wiedzieli, �e Dakara by�a pierwszym miejscem|w tej galaktyce, do kt�rego przybyli Alteranie.{8152}{8214}Chcesz powiedzie�, �e nigdy|nie szukali artefakt�w Pradawnych?{8219}{8272}Kilka artefakt�w zosta�o wydobytych{8272}{8322}i skatalogowanych,|gdy miasto by�o odbudowywane.{8332}{8406}Ale w wyniku ci�g�ych zmian przyw�dc�w,|braku czasu czy si�y roboczej...{8406}{8425}Tak, tak, tak.{8449}{8487}Ale jeste�my tu.{8490}{8564}W ko�cu. Mo�liwe, �e to znale�li�my,|najlepsz� bro�.{8564}{8603}Zatem czy kto� mo�e mi wyt�umaczy�,{8603}{8660}dlaczego nie mo�emy potwierdzi�|naszego szcz�cia przez otwarcie tego?{8660}{8708}Poniewa� jest zamkni�te na g�ucho!{8790}{8849}Z pewno�ci� si� nie otworzy.{8924}{8960}To dlaczego tego nie powiedzia�e�?{8965}{9034}Pr�bowa�em, ale nie przestawa�a� j�cze�.{9065}{9147}Nie, nie! Nie zrobisz tego!|Powiedzia�em ci, �e to okaz technologii.{9147}{9216}- Mog�aby� to uszkodzi�.|- By�o zakopane przez miliony lat...{9216}{9245}Cisza!{9252}{9276}Co?{9281}{9331}/Dzieciaki! Wiecie co?{9384}{9420}/Strzelaj� do nas!{9952}{10017}Nie przypominam sobie,|�ebym zaprasza� kogo� jeszcze tutaj.{10226}{10262}Musimy si� wycofa�!{10585}{10612}Naprz�d!{10763}{10808}Co ty wyprawiasz?|Musimy tam p�j��.{10808}{10832}Wiemy.{10847}{10885}Jest ich zbyt wielu.{10885}{10950}- Nie ma st�d innego wyj�cia.|- Wiemy!{10962}{10995}Mo�e teraz?{10995}{11038}Taa, teraz mi si� podoba.{11348}{11403}Dow�dco, otoczyli�my ich.{11494}{11530}Vala, tu Tomin.{11532}{11580}/Z��cie bro� i poddajcie si�,{11580}{11628}/a obiecuj�, �e zostaniecie oszcz�dzeni.{11628}{11657}To zabawne.{11662}{11739}Sam w�a�nie zamierza�em to powiedzie�!{11763}{11846}Vala, musisz mi zaufa�.|Wasza pozycja zosta�a namierzona z orbity.{11847}{11902}Poddajcie si�,|albo zostaniecie zg�adzeni!{11911}{11959}S�dz�, �e musimy mu zaufa�.{11964}{11983}Jackson?{12078}{12117}A co je�li nak�onimy ich,|by to otworzyli?{12165}{12220}Nie by�oby to takie z�e, prawda?{12324}{12352}W porz�dku.{12372}{12408}Popro� go.{12456}{12499}Mo�esz wej��.{12822}{12861}Wygl�dam fatalnie.{13278}{13297}Witaj!{13357}{13400}Jak si� miewasz?{13460}{13494}Jakie� wie�ci?{13713}{13750}Co tu robisz?{13773}{13829}Naprawd� dzia�amy w podobny spos�b.{13836}{13892}Wyj��e� mi to z ust.{13936}{13976}Sk�d wiedzieli�cie, �e tu jeste�my?{13980}{14076}Nie mo�na w�tpi� w pot�g� Ori.{14096}{14134}I znowu si� zaczyna...{14354}{14388}Powiedz,{14395}{14457}czym jest ten znaleziony|przez was artefakt?{14472}{14505}Chwileczk�.{14515}{14568}Czy nie powiniene� tego ju� wiedzie�?{14628}{14649}To twoja logika.{14653}{14707}Nie, poczekaj.|Nie utrudniajmy sprawy.{14710}{14760}Chcesz wiedzie�, co to jest?|Powiem ci.{14770}{14848}We wn�trzu Arki znajduje si�|sekret zniszczenia armii Ori.{14872}{14932}I otworzenie jej jest ostatni� rzecz�,|kt�rej pragniesz.{14937}{14999}S�dzisz, �e si� tego boj�?{14999}{15042}Twierdz�, �e naprawd� powiniene�.{15065}{15090}Otw�rz to!{15132}{15189}- Nie s�ysza�e�, co w�a�nie powiedzia�em?|- Otw�rz to!{15307}{15345}Jest zamkni�te na g�ucho.{15409}{15443}Poczekaj, nie!{16017}{16059}Tego si� nie spodziewa�em.{16073}{16162}G�upcami s� ci,|kt�rzy nie pod��aj� �cie�k�.{16168}{16220}Za�o�ymy si� o to, co zaraz powie?{16235}{16263}Zabi� ich.{16264}{16304}Powinienem na to postawi�.{16367}{16385}Kap�anie!{16398}{16459}Da�em im moje s�owo,|�e je�li poddadz� si� bez walki,{16460}{16503}- to zostan� oszcz�dzeni.|- Twoje s�owo?{16505}{16567}- Liczy si� tylko s�owo Ori!|- Ksi�ga �r�d�a m�wi, �e prawda{16570}{16603}jest pocz�tkiem �cie�ki...{16606}{16675}Tomin, m�czy mnie twoje pow�tpiewanie!{16681}{16726}Zabij ich natychmiast albo sp�oniesz{16731}{16793}w ogniu wiecznej m�ki.{16903}{16929}Nie r�b tego.{16932}{16975}On nie mo�e nic ci zrobi�, Tomin.{17023}{17056}Zaufali�my ci.{17086}{17119}Zaufaj mi teraz.{17168}{17219}- Strzel do nich!|- My�lisz, �e ci� sprawdza.{17222}{17260}Ale tak naprawd� zmusza ci� do tego,{17265}{17332}bo zorientowa� si�,|�e z niezrozumia�ych dla niego powod�w,{17336}{17378}zosta� pozbawiony ca�kowicie mocy.{17392}{17418}Zabij ich!{17517}{17543}Zabij ich natychmiast!{17547}{17589}Rozkazuj� ci!{17687}{17721}Stop! Nie strzela�!{18049}{18073}Jak?{18078}{18102}Tutaj.{18122}{18159}Mo�emy ci pokaza�.{18309}{18346}U�ywamy tego urz�dzenia.{18363}{18418}Czasowo neutralizuje ich moce.{18813}{18843}Wed�ug Tomina,{18844}{18888}wkr�tce do krucjaty Ori do��czy{18889}{18967}przes�ana przez Superwrota|nowa fala statk�w.{18973}{19027}Skoordynowany atak na Ziemi�|mo�e by� nieuchronny.{19039}{19087}To do�� ma�o dok�adne.{19095}{19186}Dlatego podejrzewam, �e kap�ani ujawniaj�|szczeg�y tylko tym, kt�rzy musz� je zna�.{19189}{19238}Szkoda, �e nie znale�li�cie|prawdziwej Arki.{19249}{19296}Tak, sir.|Ale nie dlatego, �e nie pr�bowali�my.{19305}{19349}Dowiedzieli�cie si�|jeszcze czego� wa�nego?{19353}{19411}W tej chwili Tomin|pr�buje pogodzi� si� z tym,{19414}{19480}�e po�wi�ci� swoje �ycie|s�u�bie fa�szywym bogom.{19495}{19516}�wietnie.{19541}{19569}A ten czego chce?{19577}{19615}A kto to jest?{19653}{19699}Wejd� prosz�.|R�wnie dobrze mo�esz go pozna�.{19810}{19838}Generale.{19842}{19910}Pu�kownik Mitchell.|Pami�tam pana z pana akt.{19912}{19984}Mitchell, to James Merek.|Obserwator z ramienia IOA.{19996}{20077}Jestem pana wielkim fanem, pu�kowniku.|To prawdziwa przyjemno�� pana pozna�.{20113}{20145}A co sta�o si� z Woolseyem?{20145}{20202}Jest zaj�ty na Atlantydzie.{20202}{20262}Za co, prawd� m�wi�c,|jestem mu wdzi�czny.{20262}{20320}Bycie tutaj jest dla mnie|bardzo ekscytuj�ce.{20320}{20425}Wykonujecie niesamowit� prac�|w tak trudnych warunkach.{20432}{20499}Nie s�dz�, bym m�g�|pom�c wami inaczej ni�{20499}{20538}usuwaj�c si� z drogi.{20547}{20579}Czego pan chce?{20583}{20638}Wydaje mi si�, �e protok�|wymaga ode mnie powiadomienia was,{20638}{20698}i� osobi�cie zajm� si�|przes�uchiwaniem wi�nia.{20698}{20725}Jakiego wi�nia?{20725}{20799}Wydaje mi si�, �e w raporcie|nazwa� go pan Tominem.{20799}{20837}Nie podano nazwiska.{20859}{20897}Zgadza si�.|Przepraszam, ale ja...{20907}{20989}pogubi�em si�.|My�leli�my o nim raczej jak o go�ciu.{21027}{21082}Ocz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]